Show simple item record

dc.contributor.authorKulesza, Mariusz
dc.date.accessioned2015-09-15T13:28:05Z
dc.date.available2015-09-15T13:28:05Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2300-0562
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11808
dc.descriptionPrezentowany artykuł stanowi roboczą wersję tekstu, którą pozostawił zmarły nagle Autor. Ze względu na znaczącą wartość merytoryczną artykułu, Redakcja postanowiła podzielić się nim z Czytelnikami i nadała stosowną do wymogów publikacyjnych oprawę redakcyjną, mając jednak świadomość, że nie wszystkie niedociągnięcia zostały usunięte.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia z Geografii Politycznej i Historycznej;3
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.titleRozważania na temat regionu geograficzno-historycznegopl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number27-48pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Geografii Politycznej i Studiów Rregionalnych, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwerystet Łódzkipl_PL
dc.referencesArnold S., 1925, Historia a regionalizm, „Ziemia”, 1, s. 9 – 11pl_PL
dc.referencesBuczek K., 1935, Zagadnienie regionalizmu w nauczaniu historii w szkole średniej, [w:] Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie, 17–20 września 1935 r., t. 1. Referaty, przygotował do druku F. Pohorecki, Lwów, s. 541–548pl_PL
dc.referencesBuczek K., 1964, O regionach historycznych, „Małopolskie Studia Historyczne”, 6 (3–4), s. 143–156.pl_PL
dc.referencesBurszta J., 1968, Region i regionalne monografie etnograficzne, „Lud”, 51 (2), s. 599–613.pl_PL
dc.referencesCiechocińska M., 1989, Znaczenie morfologii przestrzeni antropogenicznej w socjolo-gicznych badaniach regionu, [w:] Mirowski W. (red.), Perspektywy socjologii miasta i regionu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z.,1996, Region w ujęciu geograficzno systemowym, [w:] Czyż T. (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, Poznań, s. 7–46.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., Czyż T., 1993, Region i regionalizacja w geografii, [w:] Handke K. (red.), Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość, Warszawa, s. 13–36.pl_PL
dc.referencesCzapliński M., 2007, „Nowy model” czy „nowe modele”? Próba polemiki z niektórymi tezami Witolda Molika, [w:] Makowski K.A. (red.), O nowy model historycznych badań regionalnych, Poznań, s. 49–57.pl_PL
dc.referencesDomański B., 1938, Zagadnienie kształtowania się regionów, „Ziemia Wołyńska”, 1 (1), s. 2–4.pl_PL
dc.referencesDomański R., 2004, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., 1961, Elementy teorii regionu ekonomicznego, „Przegląd Geograficzny”, 33 (4), s. 593–613.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., 1967, Teoria regionu ekonomicznego, „Przegląd Geograficzny”, 39 (1), s. 35–50.pl_PL
dc.referencesGrzela J., 2011, Region, regionalizm, regionalizacja. Wybrane aspekty teoretyczne, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, s. 11–27.pl_PL
dc.referencesGuldon Z., 1994, Kilka uwag o historii regionalnej i lokalnej, [w:] Bednarska-Pituła D. (red.), Pamiętnik XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. 2, Warszawa–Toruń, s. 79–84.pl_PL
dc.referencesHistoria Śląska, 2002, red. M. Czapliński, Wrocław.pl_PL
dc.referencesJaniszewski M., 1959, Regiony geograficzne Polski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKondracki J., 1976, Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKondracki J., 1995, Fizycznogeograficzna regionalizacja Europy Wschodniej w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, 67 (3–4), s. 349–354.pl_PL
dc.referencesKonieczka-Śliwińska D., 2011, Region historyczny w historiografii, dydaktyce historii i edukacji szkolnej. Przegląd stanowisk i propozycji delimitacji, „Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, 16 (16), s. 17–42.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1993, Region polityczny – geneza, ewolucja i morfologia, [w:] Handtke K. (red.), Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość, Warszawa, s. 49–74.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1995, The geographical-historical region: its notion, origin and factors in its development, [w:] Koter M. (red.), Social and political aspects, Region and Regionalism, No. 2, Opole–Łódź, s. 7–26.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1998, Polskie regiony, „Wspólnota”, 12 (419), s. 16–17.pl_PL
dc.referencesKoter M., Kulesza M., 2001, Geographical and historical grounds of formation of borders of former and present-day Poland, [w:] Koter M., Heffner K., Changing role of border areas and regional policies, Region and Regionalism, No. 5, Łódź–Opole, s. 165–179.pl_PL
dc.referencesKwaśniewski K., 1993, Elementy teorii regionalizmu, [w:] Handke K. (red.), Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość, Warszawa, s. 75–86.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski P., 1984, Ideologia regionalizmu w Polsce międzywojennej, „Kultura i Społeczeństwo”, 27 (4), s. 143–156.pl_PL
dc.referencesKwilecki A., 1992, Regiony i badania regionalne w perspektywie socjologii, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2, s. 37–48.pl_PL
dc.referencesLabuda G., 1977, Zadania i cele historii regionalnej w systemie historiografii, „Rocznik Kaliski”, 10, s. 13–25.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2009, Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, „Folia Turistica. Regiony Turystyczne”, 21, s. 17–30.pl_PL
dc.referencesŁaszkiewicz T., Olstowski P., 2006, Refleksje na marginesie poznańskiej konferencji o nowym modelu monografii miast i syntez historycznych, „Zapiski Historyczne”, 71 (2–3), s. 155–162.pl_PL
dc.referencesMadurowicz-Urbańska H., 1975, Metodologiczne i metodyczne aspekty regionalizacji historyczno-gospodarczej (zagadnienia wstępne), „Historyka”, 5, s. 49–51.pl_PL
dc.referencesMadurowicz-Urbańska H., Podraza A., 1958, Regiony gospodarcze Małopolski Zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku, Wrocław–Kraków–Warszawa.pl_PL
dc.referencesMakowski K.A. (red.), 2007, O nowy model historycznych badań regionalnych, Poznań.pl_PL
dc.referencesMaleczyńska E., 1933, Regionalizm w nauczaniu historii, „Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne”, 1, s. 27–37.pl_PL
dc.referencesMaleczyńska E., 1960, W sprawie badań nad historią lokalną, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 3, s. 331–354.pl_PL
dc.referencesMassalski E., 1930, O zasadach wydzielania regionów, „Ziemia”, 15 (2), s. 21–23.pl_PL
dc.referencesMusioł P., 1935, Zagadnienie regionalizmu na Śląsku, „Zaranie Śląskie”, 11 (2), s. 87–90.pl_PL
dc.referencesOssowski S., 1967, Zagadnienie więzi regionalnej i więzi narodowej na Śląsku Opolskim, [w:] Z zagadnień psychologii społecznej, Dzieła, t. 3, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPersowski F., 1957, Regionalizm w praktyce szkolnej, „Historia i Nauka o Konstytucji”, 5 (6).pl_PL
dc.referencesPodraza A., 1972, O potrzebie opracowania dziejów Małopolski, „Kwartalnik Historyczny”, 15/2 (57), s. 161–175.pl_PL
dc.referencesPodraza A., 1979, Wielkie regiony historyczne w Europie. Pojęcie i przydatność badawcza, „Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN”, 23 (2), s. 308–310.pl_PL
dc.referencesPodraza A., 1999, Małopolska jako region historyczny, [w:] Małopolska. Regiony. Regionalizmy. Małe ojczyzny, t. 1, Kraków, s.11–36.pl_PL
dc.referencesPróchnik A., 1938, Samorząd a zagadnienie historii regionalnej, „Samorząd Miejski”, 18 (9), s. 662–673.pl_PL
dc.referencesRomer E., 1948, Rozważania na tematy regionalne, „Czasopismo Geograficzne”, 19 (1–4), s. 3–38.pl_PL
dc.referencesRusiński W., 1986, Rola badań regionalnych w polskiej historiografii, [w:] Izdebski H. (red.), Pamiętnik XIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Poznań 6–9 września 1984 r. Część 1: Referaty plenarne – sekcje, Wrocław, s. 97–105.pl_PL
dc.referencesRussocki S., 1963, Region mazowiecki w Polsce średniowiecznej, „Przegląd Histo-ryczny”, 54 (3), s. 388–417.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 2002, Region kulturowy i jego istota, [w:] Orłowska E. (red.), Kultura jako przedmiot badań geograficznych, Wrocław, s. 47–70.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 2012, Region jako pojęcie socjologiczne, [w:] Pawłowska A., Rykiel Z. (red.), Region i regionalizm w socjologii i politologii, Rzeszów, s. 15–30.pl_PL
dc.referencesSala S., 2004, Procesy globalizacji ich konsekwencje dla regionów, [w:] Strzyż M. (red.), Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych, Kielce, s. 171–176.pl_PL
dc.referencesSamsonowicz H., 1987, Historiografia regionalna w Polsce po II wojnie światowej, „Kwartalnik Historyczny”, 94 (1), s. 279–292.pl_PL
dc.referencesSamsonowicz H., 2011, Historia regionalna, [w:] Małopolska. Regiony. Regionalizmy. Małe ojczyzny, t. 13, Kraków.pl_PL
dc.referencesStępnik A., 1990, Historia regionalna i lokalna w Polsce 1918–1939. Badania i po-pularyzacja, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStępnik A., 2008, Główne kierunki w historiografii regionalnej i lokalnej, [w:] Spyra J. (red.), Kronikarz a historyk. Atuty i słabości regionalnej historiografii, Cieszyn, s. 35–38: www.kc-cieszyn.pl (stan na grudzień 2010 r.)pl_PL
dc.referencesStobiecki R., 2008, Historiografia regionalna. Nowa wizja dziejów czy nowa metoda? [w:] Spyra J. (red.), Kronikarz a historyk. Atuty i słabości regionalnej historiografii, Cieszyn, s. 11–33: www.kc-cieszyn.pl (stan na grudzień 2010 r.)pl_PL
dc.referencesŚwieca A., Brzezińska-Wójcik T., 2008, Region w ujęciu geograficznym, [w:] Dziekanowska M., Styka J. (red.), Region w koncepcjach teoretycznych i diagnozach empirycznych, Lublin, s. 15–40.pl_PL
dc.referencesTopolski J., 1969, Wielkopolska jako region historyczny, [w:] Dzieje Wielkopolski, t. 1, Poznań, s. 23–37.pl_PL
dc.referencesTopolski J., 1996, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWapiński R., 1978, Historia regionalna a narodowa, „Komunikaty Mazursko-Warmiń-skie”, 2, s. 155–169.pl_PL
dc.referencesWilczyński W., 1991, Region jako zasada podziału administracyjnego Polski (casus – Radom), „Geografia w Szkole”, 1, s. 34–38.pl_PL
dc.referencesWódz J., 1987, Planowanie społeczne w regionach. Refleksje socjologiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWróbel A., 1965, Pojęcie regionu ekonomicznego a teoria geografii, IG PAN, „Prace Geograficzne”, 48, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWyrobisz A., 1986, O pojmowaniu regionów historycznych w nauce polskiej, „Kwartal-nik Historyczny”, 93 (1), s. 133–148.pl_PL
dc.referencesWyrobisz A., 1998, Historyczne badania regionalistyczne, [w:] Zarębski M.A. (red.), Regionalizm a historia. Materiały IV Krajowego Forum Regionalistycznego, Staszów–Sandomierz 25–27 września 1997 r., Staszów, s. 133–148.pl_PL
dc.referencesZawistowicz-Adamska K., 1957, Badania etnograficzne nad regionem łódzkim, „Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki Humanistyczno-Społeczne”, seria I, z. 5, s. 201–209.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska