Show simple item record

dc.contributor.authorFiglus, Tomasz
dc.date.accessioned2015-11-06T13:45:24Z
dc.date.available2015-11-06T13:45:24Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2299-8403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/13330
dc.description.abstractArtykuł prezentuje wyniki badań poświęconych rozwojowi układu przestrzennego Spycimierza na przestrzeni dziejów. Analiza geograficzno-historyczna objęła zagadnienie genezy i zmian morfologicznych wsi, uwzględniając dzieje osadnictwa na badanym obszarze. W tym kontekście wykorzystano wybrane źródła dokumentowe, opisowe oraz mapy historyczne. Uzyskane rezultaty skonfrontowano z dotychczasowymi wynikami badań archeologicznych. Wieś powstała prawdopodobnie w XI w. w pobliżu zlokalizowanego w zakolu rzecznym grodu pierścieniowego, który w XIV w. został przekształcony w gród typu stożkowego. Wyróżniono kilka faz rozwoju wsi, uwzględniając sekwencję powstawania i rozprzestrzeniania się siedlisk i rozłogów w średniowieczu, czasach nowożytnych aż do współczesności. Dzisiejszy Spycimierz przyjmuje formę wsi wielodrogowej z nieregularną strukturą zabudowy i skomplikowanym rozkładem działek. Jest to unikalny relikt osadnictwa z czasów wczesnofeudalnych, który stanowi cenny element krajobrazu kulturowego wsi w centralnej Polsce.pl_PL
dc.description.abstractThe article presents the results of research on the development of the spatial layout of Spycimierz throughout the history. Geo-historical analysis included the issue of origin and morphological changes of the village, taking into account the history of settlement in the study area. In this context, selected documentary and descriptive sources and some historical maps were used. The results of research were confronted with the existing archaeological studies. The village was probably founded in the eleventh century near the fortified settlement in the form of ring, located in the bend of the river, which was transformed into a conical type in the fourteenth century. Several phases of rural development have been identified, taking into account the sequential formation and expansion of habitats and field systems from the Middle Ages up to the present. Contemporary Spycimierz takes the form of multi-road village with an irregular structure of housing and complicated arrangement of plots. This is a unique relic of settlement from the early feudal times, which is a valuable element of the cultural landscape of villages in central Poland.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjectwieśpl_PL
dc.subjectosadnictwopl_PL
dc.subjectmorfogenezapl_PL
dc.subjectukład przestrzennypl_PL
dc.subjectSpycimierzpl_PL
dc.subjectvillagepl_PL
dc.subjectsettlementpl_PL
dc.subjectmorphogenesispl_PL
dc.subjectspatial layoutpl_PL
dc.titleRozwój układu ruralistycznego Spycimierza na tle dziejów osadnictwa w świetle badań geograficzno-historycznych i archeologicznychpl_PL
dc.title.alternativeDevelopment of rural layout of Spycimierz on the background of settlement history in the light of geographical, historical and archaeological researchpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[73]-94pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, 90–142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31.pl_PL
dc.identifier.eissn2449-8319
dc.referencesArnold S., Geografia historyczna Polski, Warszawa 1951.pl_PL
dc.referencesArnold S., Początki biskupstwa płockiego w świetle falsyfikatów mogileńskich, „Rocznik Towarzystwa Naukowego w Płocku”, t. I, 1929, s. 3–24.pl_PL
dc.referencesChmielowska A., Badania nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym i jego wiejskim zapleczem na obszarze Polski Środkowej, „Acta Universitatis Lodziensis”, Ser. 1, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 36, 1979, s. 35–50.pl_PL
dc.referencesChmielowska A., Osadnictwo w Polsce środkowej w okresie od połowy X do połowy XIII w., „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego w Łodzi”, Ser. Archeologiczna, nr 22, 1975, s. 331–371.pl_PL
dc.referencesDzieduszyńska D., Kittel P., Basen uniejowski – historia i stan badań paleogeograficznych w Uniwersytecie Łódzkim, „Biuletyn Uniejowski”, t. 1, 2012, s. 189–203.pl_PL
dc.referencesFiglus T., Morfogeneza wsi na obszarze Polski Środkowej, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. M. Kuleszy, Łódź 2013, mpis w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesFiglus T., Zróżnicowanie morfogenetyczne wsi na obszarze gminy Uniejów, „Biuletyn Uniejowski”, t. 3, 2014, s. 85–110.pl_PL
dc.referencesForysiak J., Rozwój doliny Warty między Burzeninem a Dobrowem po zlodowaceniu warty, „Acta Geographica Lodziensia”, t. 90, 2005.pl_PL
dc.referencesGall Anonim, Cronica et gesta ducum sive principium Polonorum, wyd. K. Maleczyński, Kraków 1952.pl_PL
dc.referencesGąsiorowski (red.), Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Opaliński, H. Żerek-Kleszcz, Kórnik 1993.pl_PL
dc.referencesGłosek M., Badania na grodzisku w Smulsku i osadzie w Boleszczynie, pow. Turek, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 21, 1969, s. 197–202.pl_PL
dc.referencesGrabarczyk T., Kowalska-Pietrzak A., Szymczak J., Uniejowskie strony. Karty z przeszłości odległej, nieznanej i bliskiej gminy Uniejów, Łódź–Uniejów 2008.pl_PL
dc.referencesHerby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r.p. 1584, wyd. K.J. Turowski, Kraków 1858.pl_PL
dc.referencesJakimowicz R., Sprawozdanie z działalności Państwowego Konserwatora Zabytków Przedhistorycznych Okręgu Warszawskiego za rok 1923, „Wiadomości Archeologiczne”, t. IX, 19, z. 3–4, 1925, s. 305–331.pl_PL
dc.referencesKamińska J., Grody Polski środkowej w organizacji wczesnopaństwowej, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Ser. Archeologiczna, nr 18, 1971, s. 41–75.pl_PL
dc.referencesKamińska J., Grody wczesnośredniowieczne ziem Polski środkowej na tle osadnictwa, „Acta Archeologica Universitatis Lodziensis”, nr 2, 1953.pl_PL
dc.referencesKamińska J., Grodziska stożkowe śladem posiadłości rycerskich XIII–XIV wieku, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Archeologiczna, nr 13, 1966, s. 43–78.pl_PL
dc.referencesKarte von Südpreußen, David Gilly, Cron, Langner, 1793–1796, 1:50000, ark. 47, Preussischer Kulturbesitz – Staatsbibliothek zu Berlin, sygn. Kart N 14431, fotokopia w Pracowni Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN.pl_PL
dc.referencesKietlińska A., Dąbrowska T., Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich we wsi Spicimierz, pow. Turek, „Materiały Starożytne”, t. 9, 1963, s. 143–252.pl_PL
dc.referencesKodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1877.pl_PL
dc.referencesKukulski J., Generałowie carscy i ich majątki ziemskie w Królestwie Polskim (1835–1920), Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKürbisówna B., Najstarsze dokumenty opactwa benedyktynów w Mogilnie (XI–XII w.), „Studia Źródłoznawcze”, t. 13, 1968, s. 27–61.pl_PL
dc.referencesLabuda G., Początki klasztoru w świetle źródeł pisanych, [w:] Materiały sprawozdawcze z badań zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie, „Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków”, Ser. B, t. 52, 1978, z. 1, s. 1–59.pl_PL
dc.referencesLites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, t. I, Poznań 1890.pl_PL
dc.referencesŁaski J., Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, wyd. J. Łukowski, t. 1, Gniezno 1880.pl_PL
dc.referencesMalcówna M., Staropolskie imiona dwuczłonowe męskie z przyrostkami zdrabniającymi, „Onomastica”, R. VII, 1961, s. 281–289.pl_PL
dc.referencesNadolski A., Spicymierz nad Wartą: średniowieczny zespół osadniczy, „Archeologia Polski”, t. X, 1966, z. 2, s. 701–712.pl_PL
dc.referencesNajstarsze papieskie bulle protekcyjne dla biskupstw polskich, cz. 1, Bulla gnieźnieńska z 1336 r., wyd. O. Łaszczyńska, Poznań 1947.pl_PL
dc.referencesNowakowski A., Wieczorek J., Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na osadzie wczesnośredniowiecznej w Wieścicach, pow. Poddębice, w 1964 r., „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 19, 1967, s. 205–208.pl_PL
dc.referencesPetera J., Vistuliańskie osady dolinne w basenie uniejowskim i ich wymowa paleogeograficzna, „Acta Geographica Lodziensia”, t. 83, 2002.pl_PL
dc.referencesPetera-Zganiacz J., Forysiak J., Historia rozwoju doliny Warty w basenie uniejowskim, „Biuletyn Uniejowski”, t. 1, 2012, s. 23–41.pl_PL
dc.referencesPetera-Zganiacz J., Forysiak J., Holoceńska ewolucja systemu wielokorytowego Warty w okolicach Koźmina, „Acta Geographica Lodziensia”, t. 88, 2004, s. 27–40.pl_PL
dc.referencesPlan odnowy miejscowości Spycimierz, załącznik do uchwały nr XXIII/117/2012 Rady Miejskiej w Uniejowie z 18 stycznia 2012 r., Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Uniejowie.pl_PL
dc.referencesPłocha J., Najdawniejsze dzieje opactwa benedyktynów w Mogilnie, Wrocław 1969.pl_PL
dc.referencesPoklewski T., Próba archeologiczna rekonstrukcji włości średniowiecznej Spicymierz nad Wartą, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 19, nr 3, 1971, s. 437–446.pl_PL
dc.referencesPoklewski T., Spicymierska włość grodowa w średniowieczu. Obraz gospodarczy, „Acta Archeologica Lodziensia”, nr 24, 1975.pl_PL
dc.referencesPoklewski T., Ślady radła i pługa wyznaczają pole wczesnośredniowieczne, „Z Otchłani Wieków”, t. 39, z. 3, 1973, s. 178–179.pl_PL
dc.referencesPoklewski T., Średniowieczna wioska w oczach archeologa, „Z Otchłani Wieków”, t. 40, z. 1, 1974, s. 55–59.pl_PL
dc.referencesPoklewski T., Układ pól ornych w średniowiecznym Spicymierzu, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 22, z. 3, 1974, s. 491–498.pl_PL
dc.referencesPolen, oder Verzeichniß aller adlichen, geistlichen und königlichen Oerter in Polen, nach den Woiwodschaften und Districten, und mit Bemerkung der Anzahl der Rauchfänge in jedem Orte, „Magazin für die neue Historie und Geographie“, wyd. A.F. Büsching, t. 22, 1788.pl_PL
dc.referencesPolska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawińskiego, t. 2, Wielkopolska, [w:] Źródła Dziejowe, t. 13, Warszawa 1883.pl_PL
dc.referencesPotkański K., O założeniu i uposażeniu klasztoru w Mogilnie, [w:] Pisma pośmiertne Karola Potkańskiego, t. 2, wstęp i oprac. F. Bujak, Kraków 1924, s. 166–208.pl_PL
dc.referencesRóżańska W., Cmentarzysko łużyckie z młodszego okresu halsztackiego w Spicimierzu, pow. Turek, „Materiały Starożytne”, t. 4, 1958, s. 145–156.pl_PL
dc.referencesSikora J., Polska Centralna we wczesnym średniowieczu w świetle badań archeologicznych i osadniczych, „Slavia Antiqua”, t. 48, 2007, s. 121–159.pl_PL
dc.referencesSikora J., Ziemie centralnej Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno-osadnicze, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesSkoiński J., Spicimierz. Gród i kasztelanja. Szkic historyczny, Łódź 1936.pl_PL
dc.referencesSłownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wyd. B. Chlebowski, F. Sulimierski, W. Walewski, t. 11, Warszawa 1890.pl_PL
dc.referencesSpycimierz Kolonia. Plan wsi z 1861 r., AGAD, Zbiór kartograficzny, sygn. 204–15.pl_PL
dc.referencesSpycimierz. Plan wsi z 1804 r., AGAD, Zbiór kartograficzny, sygn. 344–4.pl_PL
dc.referencesSpycimierz. Plan wsi z 1848 r., AGAD, Zbiór kartograficzny, sygn. 185–1, ark. 15.pl_PL
dc.referencesSzulc H., Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce, „Prace Geograficzne”, nr 163, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesSzymczakowa A., Gąsiorowski A. (red.), Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII–XV wieku. Spisy, oprac. J. Bieniak, Wrocław 1985.pl_PL
dc.referencesTabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, t. 2, Warszawa 1827.pl_PL
dc.referencesTopograficzeskaja Karta Carstwa Polskago, 1839 [recte 1843], 1:126000, Kol. II Sek. IV, Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, sygn. C.542.pl_PL
dc.referencesTurkowska K., Rozwój dolin rzecznych na Wyżynie Łódzkiej w późnym czwartorzędzie, „Acta Geographica Lodziensia”, t. 57, 1988.pl_PL
dc.referencesTyszkiewicz J., Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesVisitationes bonorum archiepiscopatus necnon capituli Gnesnensis saeculi XVI, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1920.pl_PL
dc.referencesWarężak J., Rozwój uposażenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w średniowieczu z uwzględnieniem stosunków gospodarczych w XIV i XV w., Lwów 1929.pl_PL
dc.referencesWąsicki J., Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe 1793–1806. Studium historycznoprawne, Wrocław 1957.pl_PL
dc.referencesZajączkowski S., Sprawa pierwszego zapisu (w świetle badań nad osadnictwem dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej), „Rocznik Łódzki”, t. 7, 1963, s. 103–132.pl_PL
dc.referencesZajączkowski S., Studia nad osadnictwem dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej w XII–XIV w. Uwagi i spostrzeżenia, „Studia z Dziejów Osadnictwa”, t. 4, 1966, s. 5–85.pl_PL
dc.referencesZajączkowski S., Uwagi nad osadnictwem dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej (do przełomu XI i XII w.), „Rocznik Łódzki”, t. 9, 1964, s. 165–199.pl_PL
dc.referencesZajączkowski S. i Zajączkowski S.M., Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku, cz. 2, Łódź 1970.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record