Show simple item record

dc.contributor.authorGrupa, Rafał
dc.contributor.authorKozieł, Mateusz
dc.date.accessioned2015-11-13T10:13:27Z
dc.date.available2015-11-13T10:13:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/13652
dc.description.abstractW pracy przedstawiono, w jaki sposób Unia Europejska wpływa na funkcjonowanie polskiej gospodarki. Zaprezentowano wielorakie znaczenie pomocy unijnej, która oddziałuje pozytywnie na funkcjonowanie kraju. Ukazano, że fundusze unijne mają niewątpliwy wpływ na rozwój oraz funkcjonowanie zarówno gospodarki międzynarodowej, jak i krajowej, szczególnie gospodarki regionalnej. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie literatury przedmiotu metodą analizy i syntezy zebranego materiału.pl_PL
dc.description.abstractThe paper presents the EU affects the functioning of the Polish economy. Presented multiple importance of the EU aid, which has a positive effect on the functioning of the country. It shows that EU funds have a definite influence on the development and functioning of both the international and the country economy, particularly the regional economy. The study was prepared on the literature method of analysis and synthesis of the collected material.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w praktyce i teorii;3
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectfundusze strukturalnepl_PL
dc.subjectgospodarkapl_PL
dc.subjectpolityka regionalnapl_PL
dc.subjectThe European Unionpl_PL
dc.subjectstructural fundspl_PL
dc.subjectthe economypl_PL
dc.subjectregional policypl_PL
dc.titlePolityka regionalna Unii Europejskiej oraz jej wpływ na funkcjonowanie polskiej gospodarkipl_PL
dc.title.alternativeThe Regional Policy of the European Union and its Impact on the Functioning of Polish Economypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[19]-33pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawskipl_PL
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBorowiec J., Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.pl_PL
dc.referencesCentrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni, 2005; http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/nsro/ekspertyzy/ polityka%20regionalna%20gorzelak.pdf.pl_PL
dc.referencesDutkowski M., Polityka regionalna UE, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesFundusze Europejskie 2014–2020 – informacje ogólne; http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_ europejskie_2014_2020/strony/start.aspx.pl_PL
dc.referencesFundusze strukturalne; http://pl.wikipedia.org/wiki/Fundusze_strukturalne.pl_PL
dc.referencesGawlikowska-Hueckel K., Zielońska-Głębocka A., Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesGrzeszczyk T., Metody oceny projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesLocal Administrative Units (LAU); http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/ local_administrative_units.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Warszawa 2007; http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/NSRO_ maj2007.pdf.pl_PL
dc.referencesO Narodowej Strategii Spójności; http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/INFORMACJE+PODSTAWOWE.pl_PL
dc.referencesOręziak L., Finanse Unii Europejskiej, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesPolityka spójności Unii Europejskiej w latach 2014–2020; http://www.psz.pl/120-unia-europejska/ polityka-spojnosci-unii-europejskiej-w-latach-2014-2020.pl_PL
dc.referencesTraktat ustanawiający Wspólnotę Europejską; http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/ regulacje-prawne/ue/2.pdf.pl_PL
dc.referencesZasady polityki regionalnej UE; http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/www/serce.nsf/0/ 99386389021D6052C125723600357FAF?Open&RestrictToCategory=.pl_PL
dc.referenceshttp://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts.pl_PL
dc.referenceshttp://www.zpsb.szczecin.pl/uploads/jean_monnet/Polityka%20Regionalna%20Unii%20Europejskiej% 20%20M.%20Dutkowski.pdf.pl_PL
dc.referencesFundusze strukturalne w latach 2007–20013, Warszawa, 2007; http://.funduszestrukturalne.gov.pl%2FNR%2Frdonlyres%2F6E49EBB1-13AB-4DFE-A410-7567DF2029DD%2F35723%2FFunduszestrukturalnewlatach20072013wPolscePPTminim. ppt&ei=d8oyT9rrDouM-wa1-MHPBQ&usg=AFQjCNH3vi1qiOcPpQIAgVOue_qic1tDrgpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.36.02
dc.relation.volume36pl_PL
dc.subject.jelF02
dc.subject.jel052
dc.subject.jelR11
dc.subject.jelH54


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record