Now showing items 2-8 of 8

  • Etude des composes volatils de lutuku de fabrication artisanale 

   Musongela, Mbuyi B. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
   W pracy eksperymentalnej przeprowadzono chromatograficzną analizę substancji lotnych "lutuku", napoju alkoholowego produkowanego z manioku. Zastosowano nowoczesna technik« analizy na chromatografie gazowym, co pozwoliło opisać ...
  • Hemoglobiny tkankowe bezkręgowców 

   Gondko, Roman; Adamska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
   In invertebrates various proteins play the role of oxygen transporter. They are dissolved in fluids of the respiratory system or present in its cells. These proteins occur also in other tissues, and therefore are ...
  • Physico-chemical properties of the hemolymph and hemocyanin of Asellus aquaticus L. 

   Adamska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
   W niniejszej pracy przedstawiono fizykochemiczne właściwości hemolimfy i hemocyjaniny Asellus aquaticus L, W hemolimfie Asellus aquaticus oznaczono za— wartość kationów (Ca, Mg, Na, K, Cu) oraz mleczanu i białka. Zmierzono ...
  • Pulse-polarographic characteristic of DNA modified by organophosphorus insecticides in vitro 

   Wiaderkiewicz, Ryszard; Walter, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
   Przeprowadzono badania metodą puls-polarograficzną DNA izolowanego z grasicy cielęcia i zmodyfikowanego związkami fosforoorganicznymi. Zbadano wpływ następujących związków: malationu (0,0-dimetylo-S-1-2-dikarboetoksyet ...
  • Sztuka i technika pisania prac magisterskich 

   Gondko, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
   The paper contains editorial and stylistic requirements posed to diploma dissertations in the range of molecular biology. The instructions and remarks given should help students preparation of the first scientific ...
  • Wyznaczanie parametrów powinowactwa i allosterii białek oddechowych 

   Gondko, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
   Oxygen affinity of respiratory proteins is characterized by three parameters: P50, n, K (terms of the Hill plot). They are derived from oxygen dissociation curves determined usually by the spectrophotometric method. The ...
  • X lat Laboratorium Nauk Biologicznych UŁ 

   Gondko, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
   This paper presents an outline of the activity of Laboratory of Biological Sciences of the University of Łódź during the first ten years of its existence (1974-1984).