Show simple item record

dc.contributor.authorZwoździak, Jerzy
dc.contributor.authorSzałata, Łukasz
dc.contributor.authorKwiecińska, Kornelia
dc.date.accessioned2015-11-19T11:47:16Z
dc.date.available2015-11-19T11:47:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.otherJEL: Q2, Q4, Q5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/13952
dc.description.abstractStrategia Unii Europejskiej 2020, wymagania dla Polski w zakresie zwiększenia produkcji energii, ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii do poziomu 15% oraz stałej poprawy jakości komponentów środowiska, stają się wyzwaniem nie tylko dla polskiego państwa, ale również dla miasta Wrocławia i województwa dolnośląskiego. W związku z powyższym wyzwaniem autorzy prezentują własny, oryginalny Model M Ekorozwoju Wrocławia i Dolnego Śląska jako miasta niskowęglowego / niskoemisyjnego, którego podstawowym filarem są m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) i zwiększenie ich udziału w skali regionu. Ponadto istotne stało się opracowanie założeń wdrażania trwałego zrównoważonego rozwoju miasta i województwa w perspektywie do 2020 roku. Stworzenie wielowymiarowego dynamicznego Modelu M Ekorozwoju Wrocławia i Dolnego Śląska jest procesem wieloetapowym, cechującym się indywidualnym podejściem. Działania uwzględniają m.in. bilans energetyczny miasta, bilans zasobów naturalnych i społecznych, miks energetyczny miasta, wykorzystanie walorów krajobrazowych terenu w celu zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii.pl_PL
dc.description.abstractThe European Union Strategy 2020, requirements on increasing production of electricity, heat and cooling from renewable energy sources by 15% and constant environment quality improvement are a big challenge both for the City of Wroclaw and the Lower Silesia Region and for the whole Country. The author presents The City of Wroclaw and Lower Silesia Region Sustainable Development „M”Model, which is a new concept including harmonized actions aimed to reduce carbon dioxide emissions and investments in renewable energy sources (RES). Developing a multi-dimensional, dynamic Sustainable Development „M” Model is a complex process, characterized by an individual approach. Activities to be taken include, among others, drawing up the energy balance of the city, natural and social resources balance, energy, cultural and spatial diversification and the use of landscape benefits of the area, in the search of optimal pro-environmental solutions and RES use.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w praktyce i teorii;4
dc.subjectzarządzanie środowiskiempl_PL
dc.subjecttrwały zrównoważony rozwójpl_PL
dc.subjectodnawialne źródła energiipl_PL
dc.subjectModel Mpl_PL
dc.subjectmiasto niskoemisyjnepl_PL
dc.subjectmiasto niskowęglowepl_PL
dc.subjectenvironmental managementpl_PL
dc.subjectsustainable developmentpl_PL
dc.subjectrenewable energy sourcespl_PL
dc.subjectM modelpl_PL
dc.subjectlow-carbon citypl_PL
dc.subjectlow-emission citypl_PL
dc.titleOdnawialne Źródła Energii podstawowym filarem implementacji Modelu M Ekorozwoju Wrocławia i Dolnego Śląskapl_PL
dc.title.alternativeRenewable Energy Sources – a Mainstay of the City of Wroclaw and Lower Silesia Sustainable Development „M” Model Implementationpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[55]-71pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczypl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Ekologistyki i Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławskapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Ekologistyki i Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławskapl_PL
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesGraczyk A., Instrumenty rynkowe polityki ekologicznej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.pl_PL
dc.referencesKamiński Z., Innowacyjność w gospodarce niskoemisyjnej, „Czysta Energia” 2014, nr 10.pl_PL
dc.referencesRogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju – teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010.pl_PL
dc.referencesBaum, R. Wielecki W., Metoda SWOT jako narzędzie analizy strategicznej przedsiębiorstw agrobiznesu, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesZwoździak J., Szałata Ł., Analiza SWOT jako podstawowe narzędzie w zarządzaniu środowiskiem, [w:] Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska, X Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, 26–29 maja 2011, Koszalin–Darłówko.pl_PL
dc.referencesObój K., Strategia organizacji – w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, wyd. II zmienione, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesRosenzweig C., Klimat lokalny, klimat globalny, “Scientific American” 2011, no. 10 (242).pl_PL
dc.referencesKwiecińska K., Szałata Ł., Zielone dachy elementem zielonych miast, [w:] M. Kosmali (red.), Zieleń a klimat społeczny miasta, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Toruń, Toruń 2012.pl_PL
dc.referencesObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2012, poz. 1059.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.37.04
dc.relation.volume37pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record