Show simple item record

dc.contributor.authorWitkowska, Janinaen
dc.date.accessioned2015-12-04T08:45:19Z
dc.date.available2015-12-04T08:45:19Z
dc.date.issued2015-09-25en
dc.identifier.issn1508-2008en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15008
dc.description.abstractThe aim of this paper is to analyse and evaluate the consequences of the establishment of free movement of capital between Poland and the other EU Member States, from the perspective of ten years of Poland’s EU membership. Special attention is paid to the role of intra-EU foreign direct investment (FDI) flows into the Polish economy. The widening of the European Union (EU) in 2004 spurred massive and serious legal and economic adjustment processes in the new EU Member States. The free movement of capital is one part of the socalled ‘four freedoms’ within the single European market, and needed to be established in the relations between the EU-15 and new EU Member States. The new EU Member States were granted a relatively short period of time to make those adjustments. However, the establishment of the free movement of capital between Poland and the rest of the EU did not cause disturbances in its economy. In fact it stabilized some spheres of its economic and social life. The intra-EU FDI inflows may be seen as having facilitated the restructuring processes in the Polish economy. The role of foreign investors in employment and foreign trade is decisive for the stabilization of Poland’s economic situation. The involvement of foreign investors in innovation processes, although growing, has not radically changed Poland’s position in this field. According to the EU innovativeness rankings, Poland belongs to the rank of modest innovators.en
dc.description.abstractCelem artykułu jest analiza i ocena konsekwencji ustanowienia swobodnego przepływu kapitału między Polską i innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (EU) z perspektywy dziesięciu lat jej członkostwa w UE. Szczególną uwagę zwrócono na rolę wewnątrz-unijnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) napływających do polskiej gospodarki. Rozszerzenie UE w 2004r. spowodowało poważne prawne i ekonomiczne procesy dostosowawcze w nowych krajach członkowskich. Ustanowienie swobodnego przepływu kapitału, jako jednej z czterech tzw. swobód w ramach jednolitego rynku europejskiego, było koniecznością między UE15 i nowymi krajami członkowskimi. Nowe kraje członkowskie UE musiały tego dokonać w stosunkowo krótkim okresie. Ustanowienie swobody przepływu kapitału między Polską a resztą UE nie tylko nie spowodowało zakłóceń w jej gospodarce, ale przyczyniło się do stabilizacji sfery ekonomicznej i społecznej. Wewnątrz-unijne BIZ ułatwiają procesy restrukturyzacji polskiej gospodarki. Rola inwestorów zagranicznych w sferze zatrudnienia i handlu zagranicznego jest znacząca dla stabilizacji sytuacji ekonomicznej Polski. Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w procesy innowacyjne, chociaż rosnące, nie zmienia radykalnie pozycji Polski w tym obszarze. Według unijnych rankingów innowacyjności, Polska należy do grupy raczej słabych innowatorów.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research;3en
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0en
dc.subjectcapital movementsen
dc.subjectintra EU-foreign direct investmenten
dc.subjectintegration processesen
dc.subjectEuropean Unionen
dc.subjectPolanden
dc.subjectprzepływy kapitałoween
dc.subjectwewnątrz-unijne bezpośrednie inwestycje zagraniczneen
dc.subjectprocesy integracyjneen
dc.subjectUnia Europejskaen
dc.subjectPolskaen
dc.titleIntra-Eu Capital Movements: Ten Years Of Poland’S Experiences As An Eu Member In The Global Contexten
dc.title.alternativeWewnątrz-Unijne Przepływy Kapitałowe: Doświadczenia 10 Lat Członkostwa Polski W Unii Europejskiej
dc.page.number19-35en
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of World Economy and European Integrationen
dc.referencesAcocella N. (1998), Theoretical Aspects of Mutual Relations Between Foreign Direct Investment and Foreign Trade with Special Reference to Integration Theory, [in:] J.Witkowska, Z.Wysokińska (eds.) Dynamic Interdependence between Foreign Direct Investment and Foreign Trade in the Context of the European Integration Process with Special Reference to Central and East European Countries. Comparative Aspects, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.en
dc.referencesCantwell J. (1987), The Reorganisation of European Industries after Integration: Selected Evidence on the Role of Multinational Enterprise Activities, ‘Journal of Common Market Studies’, John Wiley & Sons Ltd, vol. XXVI, No 2.en
dc.referencesDunning J. H. (1977), Trade Location of Economic Activities and the MNE: A Search for an Eclectic Approach, [in:] B. Ohlin, P.O. Hesselborn, P.M. Wijkman (eds. )The International Allocation of Economic Activities. Proceedings of a Nobel Symposium held in Stockholm, Macmillan Press Ltd., London-Basingstoke.en
dc.referencesDunning J.H. (1979), Explaining Changing Patterns of International Production: in Defence of Eclectic Theory, ʻOxford Bulletin of Economics and Statisticsʼ, Department of Economics of the University of Oxford, Oxford, nr 4.en
dc.referencesDunning J.H. (1988), The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions, ‘Journal of International Business Studies’, Palgrave Macmillan, nr 1.en
dc.referencesEC Part I: (2013), Analysis of developments in the fields of direct investment and M&A, 2013 development in world-wide and EU capital flows, London Economics.en
dc.referencesEC (2014), Commission Staff Working Document on the Free Movement of Capital in the EU, Brussels, SWD(2014) 115 final.en
dc.referencesEC (2014a), Innovation Union Scoreboard 2014, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdfen
dc.referencesEurostat (2014), Market Integration-Foreign Direct Investment Intensity, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=lec00124en
dc.referencesGros D., Lannoo K. (2000), The Euro Capital Market, John Wiley & Sohns, Chichester- New York-Weinheim-Brisbane-Singapore-Toronto.en
dc.referencesGUS (2005), Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 roku, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.en
dc.referencesGUS (2013), Działalność gospodarcza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2012 roku, http://gus.gov.pl/obszary-tematyczneen
dc.referencesKucharska-Kawalec R. (2012), Wynagrodzenia w poszczególnych województwach są bardzo zróżnicowane, http://www.gf24.pl/10141/wynagrodzenia-w-poszczegolnych-wojewodztwach-sa-en
dc.referencesMayes D.G. (1990), External Implications of Closer European Integration, ‘National Institute Economic Review’, National Institute of Economic and Social Research, No 134.en
dc.referencesMolle W. (1990), The Economics of European Integration (Theory, Practice, Policy), Ashgate, Aldershot.en
dc.referencesNachum L.(1997), Motivation for Foreign Direct Investment: Implications for FDI in Eastern Europe. A Summary of the Literature, [in:] J. Witkowska, Z. Wysokińska (eds.) Motivation of Foreign Direct Investors and their Propensity to Exports in the Context European Integration Process. Empirical Studies with Special Reference to Eastern and Central European Countries, University of Lodz, Łódź.en
dc.referencesOECD data base, http://stats.oecd.org Pelkmans J. (2001), Second Edition. European Integration, Methods and Economic Analysis, Longman, Harlow- New York.en
dc.referencesRobson P. (1987), The Economics of International Integration, Third revised edition, ALLEN&UNWIN, London.en
dc.referencesThe Treaty of Maastricht (1992), Consolidated Treaty Establishing the European Community, www.europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dot/EC-consol.htmlen
dc.referencesThe Treaty of Lisbon (2012), Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the EU, ‘Official Journal of the European Union’, C326/47, 26.10.2012.en
dc.referencesUNCTAD (1994), World Investment Report. Transnational Corporations, Employment and the Workplace, New York and Geneva.en
dc.referencesUNCTAD (1999), World Investment Report 1999. Foreign Direct Investment and the Challenge of Development, UN, New York and Geneva.en
dc.referencesUNCTAD(1999a), Foreign Direct Investment and Development, UN, New York and Geneva.en
dc.referencesWitkowska J. (2001), Rynek czynników produkcji w procesie integracji europejskiej. Trendy, współzależności, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.en
dc.referencesYannopoulos G.N. (1990,) Foreign Direct Investment and European Integration. The Evidence from Formative Years of the European Community, ‘Journal of Common Market Studies’, John Wiley&Sohns Ltd, vol. XXVIII, nr 3.en
dc.identifier.doi10.1515/cer-2015-0019en
dc.relation.volume18


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.