Show simple item record

dc.contributor.authorAdamski, Jakub
dc.date.accessioned2015-12-17T10:58:28Z
dc.date.available2015-12-17T10:58:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15707
dc.description.abstractArtykuł ma na celu przybliżenie osobom zainteresowanym ilościowymi badaniami nad współczesnymi migracjami podstawowych trudności, z jakimi trzeba się zmierzyć w tym obszarze badawczym. Najwięcej uwagi poświęcono trudnościom definicyjnym. Problem ten jest wielopłaszczyznowy i poza samymi trudnościami w ustaleniu znaczenia danego terminu w grę wchodzą liczne wpływy o charakterze politycznym (celowościowym), prawnym, praktycznym, procesualnym i temporalnym. Dlatego problematyka ta stanowi również punkt wyjścia dla uwag czynionych w odniesieniu do pomiaru, interpretacji, dostępności, kontrowersji, niespójnych i niskiej jakości informacji zawartych w dostępnych bazach danych. Skutkiem tego jest rozproszenie danych i ich fragmentaryczność, co znacząco wpływa na możliwość prowadzenia badań porównawczych (zarówno między państwami, jak i różnymi kategoriami mieszkańców tego samego kraju). Omówiony został też przykładowy system gromadzenia danych o migracjach zagranicznych. Na zakończenie poczyniono kilka uwag na temat wybranych aspektów samego procesu badawczego, istotnych z punktu widzenia badań nad współczesnymi migracjami. Opis odnoszony jest do kontekstu polskiego i europejskiego.pl_PL
dc.description.abstractThe purpose of this article is to show those dealing with issues of contemporary migration studies, what are the basic difficulties arising from quantitative research in this field. Issues concerning definitions are tended to with the most focus. These are best described as multilayered, but aside from problems with deciding the meaning of a given concept, there is a number of influences that come into play – political (teleological), legal, practical, process-wise and temporal. For those reasons, all of the above serve as a point of departure for comments made in regard to measurements, interpretations, access, controversies, and inconsistent and low-quality information found in databases. As a result, data dispersion and fragmentation becomes a nuisance, which significantly hinders the ability to carry out comparative research, both between countries as well as different categories of citizens of a given country. Also discussed is a token data-mining system on the issues of foreign migration. Closing arguments touch on a several chosen aspects of an actual research process, relevant from the standpoint of contemporary migration studies. This reconstruction refers to both Polish and European contexts.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;53
dc.subjectbadania ilościowepl_PL
dc.subjectmigracjepl_PL
dc.subjectimigracjapl_PL
dc.subjectemigracjapl_PL
dc.subjectbazy danychpl_PL
dc.subjectquantitative researchpl_PL
dc.subjectmigrationspl_PL
dc.subjectimmigrationpl_PL
dc.subjectemigrationpl_PL
dc.subjectdatabasespl_PL
dc.titleTrudności związane z badaniami ilościowymi w studiach nad współczesnymi migracjami. Wybrane zagadnieniapl_PL
dc.title.alternativeDifficulties concerning quantitative research in contemporary migration studies. Selected issuespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[11]-29pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Socjologii Sztuki, Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódźpl_PL
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesBarcz J., Górka M., Wyrozumska A. (2012), Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji , LexisNexis Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCastles S., Miller M. J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChatty D., Marfleet P. (2013), Conceptual problems in forced migration, „Refugee Survey Quarterly”, Vol. 32, No. 2, s. 1–13, http://rsq.oxfordjournals.org/content/32/2/1.full.pdf+html, 15.04.2015.pl_PL
dc.referencesDobson J., Latham A., Salt J. (2010), European Migration Network Annual Report on Asylum and Migration Statistics for the UK 2007, Home Office UK Border Agency, London, http://www.geog.ucl.ac.uk/research/transnational-spaces/migration-research-unit/publica-tions/pdfs/27._UNITED_KINGDOM_Annual_Report_on_Asylum_and_ Migration_Statis-tics_2007_FINAL_Version_March2010.pdf, 15.04.2015.pl_PL
dc.referencesDzięglewski M. (2012), Współczesne studia migracyjne jako wielowymiarowa układanka, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Socologica IV”, t. 2, s. 7–13, http:// www.ifis.up.krakow.pl/studia_sociologica/images/SS_IV_2/Dzieglew-ski1.pdf, 15.04.2015.pl_PL
dc.referencesEdwards S. (2008), Computational Tools in Predicting and Assessing Forced Migration, „Journal of Refugee Studies”, Vol. 21, No. 3, s. 347–359, http://jrs.oxfordjournals.org/content/21/3/347. full.pdf+html, 15.04.2015.pl_PL
dc.referencesEuropean Migration Network (2014), Asylum and Migration Glossary 3.0, European Commission, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/ docs/emn-glossary-en-version.pdf, 15.04.2015.pl_PL
dc.referencesEurostat (2015), Concepts and Definitions. Eurostat’s Concepts and Definitions Database, http:// ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL_GLOS-SARY&StrNom=CODED2&StrLanguageCode=EN, 11.04.2015.pl_PL
dc.referencesFeller E. (2005), Refugees are not migrants, „Refugee Survey Quarterly”, Vol. 24, No. 4, s. 27–35, http://rsq.oxfordjournals.org/content/24/4/27.full.pdf+html, 15.04.2015.pl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny (2011), Departament Badań Demograficznych – Wydział Analiz i Badań Migracji, System badań migracji zagranicznych w Polsce, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-ludnosci/system-badan-migracji-zagranicznych-w-polsce,7,1.html, 11.04.2015.pl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny (2015), Definicje pojęć, http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-po¬jec/definicje-pojec, 11.04.2015.pl_PL
dc.referencesHenning S., Hovy B. (2011), Data Sets on International Migration, „International Migration Review”, Vol. 45, No. 4, s. 980–985, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1747-7379. 2011.00874_2.x/full, 15.04.2015.pl_PL
dc.referencesJaźwińska E. (2000), Metody ilościowe w badaniach nad migracjami międzynarodowymi, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, http://www.migracje. uw.edu.pl/download/publikacja/248, 15.04.2015.pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk P. (2002), Migracje o charakterze cyrkulacyjnym a inne formy mobilności terytorialnej w świetle doświadczeń badawczych, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/579, 15.04.2015.pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk P. (red.) (2014), Recent Trends in International Migration in Poland. The 2012 SOPEMI Report, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa, http://www.migracje.uw.edu.pl/ publ/2373, 15.04.2015.pl_PL
dc.referencesKing R. (2012), Theories and Typologies of Migration: An Overview and a Primer, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö, https://www.mah.se/upload/ Forskningscentrum/MIM/WB/WB%203.12.pdf, 15.04.2015.pl_PL
dc.referencesKraler A., Reichel D. (2011), Measuring Irregular Migration and Population Flows – What Available Data Can Tell, „International Migration”, Vol. 49, No. 5, s. 97–128, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2435.2011.00699.x/full, 15.04.2015.pl_PL
dc.referencesKupiszewska D. (2009), Data Collection Systems and Practices in Poland Relevant to Research on Migration and Integration, Central European Forum for Migration and Population Research, Warszawa, http://www.cefmr.pan.pl/docs/cefmr_wp_2009-03.pdf, 15.04.2015.pl_PL
dc.referencesKupiszewski M. (2004), Metodologiczne problemy prognozowania migracji zagranicznych, „Zeszyty Naukowe”, t. 15, Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.dl-catalog-0e0bc6b2-9ce-8-4b9e-b078-25fc96a13e55/c/Zeszyty_Naukowe_SGH-2004-9-15-21-34.pdf, 15.04.2015.pl_PL
dc.referencesPerruchoud R., Redpath-Cross J. (eds.) (2011), Glossary on Migration, 2nd ed., IOM International Organization for Migration, Geneva, http://www.epim.info/wp-content/up-loads/2011/01/iom.pdf, 15.04.2015.pl_PL
dc.referencesUnited Nations (UN) (1998), Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, Re¬commendations on Statistics of International Migration, Revision 1, United Nations, New York, http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_58rev1e. pdf, 15.04.2015.pl_PL
dc.referencesVargas-Silva C. (2012), EU Migrants in other EU Countries: An Analysis of Bilateral Migrant Stocks, The Migration Observatory at the University of Oxford, http://www.migrationobserva¬tory.ox.ac.uk/sites/files/ migobs/EU%20migrant%20stocks.pdf, 15.04.2015.pl_PL
dc.referencesVollmer B. (2011), Irregular Migration in the UK: Definitions, Pathways and Scale, The Migration Observatory at the University of Oxford, http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/sites/ files/migobs/Briefing%20-%20Irregular%20Migration_0.pdf, 15.04.2015.pl_PL
dc.referencesVoutira E., Doná G. (2007), Refugee Research Methodologies: Consolidation and Transformation of a Field, „Journal of Refugee Studies”, Vol. 20, No. 2, s. 163–171, http://jrs.oxfordjournals.org/ content/20/2/163.full.pdf+html, 15.04.2015.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjk.adamski@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.53.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record