Show simple item record

dc.contributor.authorKabalski, Przemysław
dc.date.accessioned2016-04-20T12:31:29Z
dc.date.available2016-04-20T12:31:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-83-7525-701-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17843
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjectMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowejpl_PL
dc.subjectkultura organizacyjnapl_PL
dc.subjectrachunkowość zarządczapl_PL
dc.titleWybrane problemy stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, językpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, Zakład Rachunkowości Międzynarodowejpl_PL
dc.referencesAdamczyk M., Trzcieliński S. (2003), Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa a orientacja procesowa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej”, ser.: Organizacja i Zarządzanie, nr 37.pl_PL
dc.referencesAisbitt S., Nobes C. (2001), The True and Fair View Requirement in Recent National Implementations, „Accounting and Business Research”, Vol. 31 (2), s. 83−90.pl_PL
dc.referencesAlexander D. (1993), A European True and Fair View?, „European Accounting Review”, Vol. 2 (1), s. 59−80.pl_PL
dc.referencesAlfredson K., Leo K., Picker R., Pacter P., Radford J. (2005), Applying International Accounting Standards, Wiley, Milton.pl_PL
dc.referencesAnsari S. L., Bell J. E. (1997), Target Costing. The Next Frontier in Strategic Costs Management, CAM-I.pl_PL
dc.referencesArtienwicz N. (2011), Możliwości badania zachowania księgowych w świetle paradygmatów rachunkowości, [w:] Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, t. 2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.pl_PL
dc.referencesAtkinson A. A., Kaplan R. S., Matsumura E. A., Young S. M. (2007), Management Accounting, Prentice-Hall, Upper Saddle River.pl_PL
dc.referencesBaciak P. (2007), Kultura organizacji według Łukasza Sułkowskiego – recenzja, „Dialogi Polityczne”, nr 7.pl_PL
dc.referencesBarańczak S. (1990), Breathing under Water and other East European Essays, Harvard University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBarrick M. R., Mount M. K., Judge T. A. (2001), Personality and Performance at the Beginning of the New Millennium: What Do We Know and Where Do We Go Next?, „International Journal of Selection and Assessment”, Vol. 9, s. 9–30.pl_PL
dc.referencesBaskerville R., Evans L. (2011), The Darkening Glass: Issues for Translation of IFRS, Institute of Chartered Accountants of Scotland, Edinburgh.pl_PL
dc.referencesBealing W. E. Jr., Baker R. L., C. J. Russo (2006), Personality: What It Takes to Be an Accountant, „The Accounting Educators’ Journal”, Vol. 16, s. 119−128.pl_PL
dc.referencesBelkaui A. (2002), Management Behavioral Accounting, Quorum Books, Westport.pl_PL
dc.referencesBelkaui A. (1989), Behavioral Accounting, Quorum Books, Westport.pl_PL
dc.referencesBendyk E. (2007), Podjąć pana pod kolana − rozmowa z prof. Januszem T. Hryniewiczem, „Polityka”, nr 23 (2607), s. 48−50.pl_PL
dc.referencesBendyk E. (2008), Polski folwark i jego konsekwencje, [w:] Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBielski M. (1992), Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesBlocher E. J., Chen K. H., Cokins G., Lin T. W. (2005), Cost Management. A Strategic Emphasis, Mc-Graw-Hill, New York.pl_PL
dc.referencesBrightman H. J. (2002), GSU Master Teacher Program: On Learning Styles, http://www.gsu. edu/~dschjb/wwwmbti.html.pl_PL
dc.referencesBrilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBogucki Ł. (2009), Tłumaczenie wspomagane komputerowo, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBorowski Sz., Kariozen M. (2007), Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w polskich spółkach giełdowych. Wpływ na rachunkowość zabezpieczeń i zasady sprawozdawczości grup kapitałowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 38 (94).pl_PL
dc.referencesBożejewicz W. (2006), Tischner. Poglądy filozoficzno-antropologiczne, Łośgraf, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrigham E. F. (1997), Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrzozowski P., Drwal R. Ł. (1995), Kwestionariusz osobowości Eysencka. Polska adaptacja EPQ-R. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBukowski P., Heydel M. (2009), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesBytniewski P. (1991), Język i kultura w koncepcji E. Sapira i B. L. Whorfa, [w:] Puzynina J., Bartmiński J. (red.), Język a kultura, t. 2: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, Wiedza o Kulturze, Wrocław.pl_PL
dc.referencesCaban W. (1972), Decentralizacja w korporacjach amerykańskich. Mierniki, ceny transferowe, bodźce, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCameron K., Quinn R. (2006), Kultura organizacyjna − diagnoza i zmiany, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesCzajor P. (2007), Stopień przygotowania polskich spółek publicznych do wdrażania MSR/MSSF w świetle analizy raportów rocznych za 2005 rok, [w:] Sobańska I, Szychta A. (red.), Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 195−213.pl_PL
dc.referencesCzarnecki J. (2011), Architektura organizacji. Analiza teoretyczna i metodologiczna, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesCzubocha K. (2010), Wpływ polskiej kultury narodowej i kultury organizacyjnej na funkcjonowanie polskich organizacji, Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce, http://www.pitwin. edu.pl, 18.06.pl_PL
dc.referencesDadacz J., Gdański J. (2005), MSR w polskim prawie bilansowym – szansa czy problem?, „Rachunkowość”, nr 4, s. 3−6.pl_PL
dc.referencesDalhgren J., Nilsson S. A. (2009), Destroying Content while Changing Context − Implementing IFRSs in Swedish Financial Reporting, Paper accepted for presentation at the EuFin conference, Catania, Italy, September.pl_PL
dc.referencesDavies N. (2006), Boże igrzysko. Historia Polski, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesDay D. V., Silverman S. B. (1989), Personality and Job Performance: Evidence of Incremental Validity, „Personnel Psychology”, Vol. 42, s. 25−36.pl_PL
dc.referencesDel Giudice M., Booth T., Irwing P. (2012), The Distance Between Mars and Venus: Measuring Global Sex Differences in Personality, http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10. 1371%2Fjournal.pone.0029265, 5.12.pl_PL
dc.referencesDelisle J. (2004), Terminologia tłumaczenia, Wyd. Nauk. UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesDelisle J. (ed.), (1999), Translation Terminology, John Benjamins Publishing, Amsterdam– Philadelphia.pl_PL
dc.referencesDobija D., Kucharczyk M. (red.), (2009), Rachunkowość zarządcza: teoria, praktyka, aspekty behawioralne, WAiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDoupnik T. S., Riccio E. L. (2004), The Influence of Conservatism and Secrecy on the Interpretation of Verbal Probability Expressions in the Anglo and Latin Cultural Areas, „The International Journal of Accounting”, Vol. 41, s. 237–261.pl_PL
dc.referencesDoupnik T. S., Richter M. (2003), Interpretation of Uncertainty Expressions: A Cross-national Study, „Accounting, Organizations and Society”, Vol. 28, s. 15−35.pl_PL
dc.referencesDrury C. (2004), Management and Cost Accounting, Thomson, London.pl_PL
dc.referencesDyląg R. (2010), Polityka rachunkowości spółek notowanych na GPW w Warszawie w zakresie ujmowania przychodów z kontraktów deweloperskich, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 55 (111), s. 45−58.pl_PL
dc.referencesDziagacz J. (2011), Profesjolekt dziennikarski, [w:] Ološtiak M., Ivanom M., Slančová D. (red.), Vidy jazyka a jazykovedy, Presov University, Prešov, s. 358−365.pl_PL
dc.referencesDzierżanowska H. (1990), Przekład tekstów nieliterackich, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEngelking L. (2002), Profesor Nabokov, „Tygodnik Powszechny”, nr 45 (2783), wydanie internetowe, http://www.tygodnik.com.pl/numer/278345/engel.html.pl_PL
dc.referencesEU Implementation of IFRS and The Fair Value Directive. A Report for the European Commission (2007), ICAEW, London.pl_PL
dc.referencesEvans L., Baskerville R. (2011), Lost in Translation, http://www.camagoline.co.uk/Magazine, 22.02.pl_PL
dc.referencesEvans L., Baskerville R., Nara K. (2011), The Power of Words and the Power to Interpret: An Inter-professional Perspective, http://www.management.stir.ac.uk/research/accounting-andfinance/? a=22370.pl_PL
dc.referencesEvans L., Nobes C. (1996), Some Mysteries Relating to the Prudence Principle in the Fourth Directive and in German and British Law, „European Accounting Review”, Vol. 5 (2), s. 361−373.pl_PL
dc.referencesFazlagić J. (2008), Wpływ korzeni słowiańskich na mentalność Polaków, [w:] Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesFASB (2008), Conceptual Framework for Financial Reporting: The Objectives of Financial Reporting and Qualitative Characteristics and Constraints of Decision-Useful Financial Reporting Information − Exposure Draft, Norwalk.pl_PL
dc.referencesFijałkowska J., Baranowska-Jaruga M. (2007), Badanie wpływu zastosowania MSR/MSSF na prezentację majątku i wyniki polskich spółek giełdowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 41 (97), s. 97−114.pl_PL
dc.referencesFrendzel M. (2010), Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia jej zastosowania w praktyce, Rozprawa doktorska obroniona na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (maszynopis), Łódź.pl_PL
dc.referencesFrendzel M., Ignatowski R., Kabalski P. (2011), Ujawnienia informacji w sprawozdaniach finansowych. MSR 1, MSR 7, MSSF 8, SKwP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGadomska-Lila K. (2008), Evolution of Organisational Culture of Polish Companies in the Context of Their Competitiveness – Results of Empirical Research, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 4, s. 119−134.pl_PL
dc.referencesGadomska-Lila K., Lozano Platonoff A. (2011), Relacje między kulturą organizacyjną a strukturą w świetle badań szczecińskich przedsiębiorstw, http://www.integracja.3is.pl/ attachments/0000/0502/publikacje_naukowe_019.pdf.pl_PL
dc.referencesGadomski W. (2011), Naród – zbiorowość plastyczna, „Gazeta Wyborcza”, nr 211.7333, s. 18.pl_PL
dc.referencesGajdka J., Walińska E. (1998), Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGalbraith J. K. (1992), Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGierszewska G. (2000), Zarządzanie strategiczne, WSz PiZ, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGmytrasiewicz M. (2007), Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, [w:] Rachunkowość wczoraj – dziś – jutro, SKwP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGoldberg L. R. (1995), The Structure of Phenotypic Personality Traits, „American Psychologist”, Vol. 48 (1).pl_PL
dc.referencesGos W., Hońko S. (2011), Prezentacja zmian polityki rachunkowości w sprawozdaniach finansowych spółek objętych indeksem WIG 20, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 60 (116), s. 111−126.pl_PL
dc.referencesGrabiński K., Kędzior M. (2007), Bilanse według ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Wyniki badań, „Rachunkowość”, nr 11, s. 7−21.pl_PL
dc.referencesGray S. J. (1988), Towards a Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting Systems Internationally, „Abacus”, Vol. 24 (1), s. 1−15.pl_PL
dc.referencesGray S. J. (1980), The Impact of International Accounting Differences from a Security-Analysis Perspective: Some Empirical Evidence, „Journal of Accounting Research”, Vol. 18 (1), s. 64−76.pl_PL
dc.referencesGrucza F. (1999), Translacja a kreatywność, „Lingua Legis”, nr 7, s. 2−4.pl_PL
dc.referencesGrzelak J. (2010), Skutki niskiej kompetencji komunikacyjnej prawodawcy, „Kwartalnik Językoznawczy”, Vol. 2 (2), s. 10–19.pl_PL
dc.referencesHaeger B. (2006), Harmonisierung von Rechnungswesen und Controlling bei E.ON, [w:] Wagenhofer A. (Hrsg.), Controlling und IFRS – Rechnungslegung, Erich Schmidt Verlag, Berlin.pl_PL
dc.referencesHall C. S., Lindzey G., Campbell J. B. (2010), Teorie osobowości, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHammer M. (1999), Reinżynieria i jej następstwa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHarrison W. T., Horngren Ch. T. (2001), Financial Accounting, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.pl_PL
dc.referencesHatch M. J. (2002), Teoria organizacji, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHeidhues E., Patel Ch. (2011), IFRS and Exercise of Accountants’ Professional Judgments: Insights and Concerns from a German Perspective, http://www.business.illinois.edu/ accountancy/ research/vkzcenter/conferences/taiwan/papers/Heidhues_Patel.pdf.pl_PL
dc.referencesHeidtman J., Wolfarth A. (2011), Współdziałanie zamiast rywalizacji, „Harvard Business Review Polska”, http://www.hbrp.pl/news.php?id=55&.pl_PL
dc.referencesHejwowski K. (2006), Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHelin A. (2005), Ustawa o rachunkowości. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHeller M. (2008a), Podglądanie Wszechświata, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesHeller M. (2008b), Podróże z filozofią w tle, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesHeller M. (2010), Uchwycić przemijanie, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesHellmann A., Perera H., Patel Ch. (2010a), Equivalence of IFRS Across Languages: Translation Issues From English to German, Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting 2010 conference, July, Sydney.pl_PL
dc.referencesHellmann A., Perera H., Patel Ch. (2010b), Translation of IFRS and the Problem of Their Consistent Application, European Accounting Association, 33rd Annual Congress, May, Istanbul.pl_PL
dc.referencesHemmer T., Labro E. (2008), On the Optimal Relation between the Properties of Managerial and Financial Reporting Systems, „Journal of Accounting Research”, Vol. 46, s. 1209−1240.pl_PL
dc.referencesHerrera C. (2011), Big Personality Traits of Accountants, http://www.bellaonline.com /articles/ art41398.asp, 8.07.pl_PL
dc.referencesHoffjan A., Nevries P., Stienemann R. (2009), Comparative Management Accounting – Literature Review on Similarities and Differences Between Management Accounting in Germanic and Anglophone Countries, „Controlling in einem globalen Markt”, Nr. 1, s. 13−146.pl_PL
dc.referencesHofstede G. (2000), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHopwood A. G. (1973), An Accounting System and Managerial Behaviour, Saxon House, Lexington.pl_PL
dc.referencesHopwood A. G. (1974), Accounting and Human Behaviour, Haymarket Publishing, London.pl_PL
dc.referencesHurtz G. M., Donovan J. J. (2000), Personality and Job Performance: The Big Five Revisited, „Journal of Applied Psychology”, Vol. 85 (6), s. 869−879.pl_PL
dc.referencesHyde J.S. (2005), The Gender Similarities Hypothesis, „American Psychologist”, Vol. 60 (6), s. 581–592.pl_PL
dc.referencesIASB (2011), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Część A, Londyn.pl_PL
dc.referencesIgnatowski R. (2006), Walka starego z nowym, „Parkiet”, 10.02.pl_PL
dc.referencesIgnatowski R. (2007), Dokąd zmierzamy, czyli wizja rozwoju rachunkowości jako nauki i zawodu, [w:] Rachunkowość wczoraj – dziś – jutro, SKwP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIgnatowski R. (2009), Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie globalnych standardów rachunkowości, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesInternational Federation of Accountants (2005), Code of Ethics for Professional Accountants.pl_PL
dc.referencesInternational Accounting Standards Board (2007), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007, t. 1, London.pl_PL
dc.referencesInternational Accounting Standards Board (2009), International Financial Reporting Standards 2009, London.pl_PL
dc.referencesInternational Accounting Standards Board (2010a), Exposure Draft: Measurement of Liabilities in IAS 37, London.pl_PL
dc.referencesInternational Accounting Standards Board (2010b), IFRS Practice Statement Management Commentary. A Framework for Presentation, London.pl_PL
dc.referencesInternational Accounting Standards Board (2010c), Conceptual Framework for Financial Reporting: The Objectives and Qualitative Characteristics (Phase A), London.pl_PL
dc.referencesInternational Accounting Standards Board (2011), International Financial Reporting Standard IFRS 13: Fair Value Measurement, London.pl_PL
dc.referencesInternetowy słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego, http:// www.slownik-online.pl/kopalinski.pl_PL
dc.referencesJacob N. (2005), Cross-cultural Investigations: Emerging Concepts, „Journal of Organizational Change Management”, Vol. 18 (5), s. 514–528.pl_PL
dc.referencesJaruga A. (2006), Problemy implementacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, [w:] Sobańska I., Nowak W. A. (red.), Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja. Wyzwania i bariery, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJaruga A. (red.), (2002), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, C. H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJaruga A., Fijałkowska J., Jaruga-Baranowska M., Frendzel M. (2007), The Impact of IAS/IFRS on Polish Accounting Regulations and Practical Implementation in Poland, „Accounting in Europe”, Vol. 4 (1−2), s. 67−78.pl_PL
dc.referencesJaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P. (2006), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne, SKwP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJaruga A., Kabalski P. (2010), Poland, [w:] Previts G., Walton P., Wolnitzer P. (eds.), A Global History of Accounting, Financial Reporting and Public Policy. Europe, Emerald, Bingley.pl_PL
dc.referencesJaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJaruga A., Nowak W. A., Szychta A. (2001), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Wyd. SWSPiZ, Łódź.pl_PL
dc.referencesJaruga A., Szychta A. (1996), Poland, [w:] Chatfield M., Vangermeersch R. (eds.), The History of Accounting. An International Encyclopedia, Garland Publishing, New York−London.pl_PL
dc.referencesJaruga A., Szychta A. (1997), The Origin and Evolution of Charts of Accounts in Poland, „The European Accounting Review”, Vol. 6 (3), s. 509−526.pl_PL
dc.referencesJarugowa A. (red.), (1991), Współczesne problemy rachunkowości, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJarugowa A., Kabalski P. (2001), Znowelizowana ustawa o rachunkowości a standardy międzynarodowe, ODDK, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesJarugowa A., Sobańska I., Sochacka R. (1994), Metody kalkulacji. Koszty, ceny decyzje, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJarugowa A., Szychta A. (1999), Rachunkowość zarządcza. Problemy, zadania, gry. Część II, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJemielniak D. (2005), Kultura: zawody i profesje, „Prace i Materiały Instytutu Studiów Międzynarodowych SGH”, nr 32, s. 7−22.pl_PL
dc.referencesJones M. L. (2007), Hofstede – Culturally Questionable?, Faculty of Commerce Papers, University of Wollongong, http://ro.uow.edu.au.pl_PL
dc.referencesKabalski P. (2005), Wpływ zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na strukturę i kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 25 (81).pl_PL
dc.referencesKabalski P. (2006a), Polityka rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – wybrane zagadnienia, [w:] Sobańska I., Nowak W. A. (red.), Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja. Wyzwania i bariery, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKabalski P. (2006b), Przychody (MSR 18), umowy o usługi budowlane (MSR 11) oraz dotacje rządowe (MSR 20), [w:] Jaruga A., Frendzel M, Ignatowski R., Kabalski P., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienie i rozwiązania praktyczne, SKwP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKabalski P. (2009a), Cele sprawozdań finansowych według projektu Ram konceptualnych sprawozdawczości finansowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 48 (104).pl_PL
dc.referencesKabalski P. (2009b), Comments on the Objective of Financial Reporting in the Proposed New Conceptual Framework, „Eurasian Journal of Business and Economics”, Vol. 2 (4).pl_PL
dc.referencesKabalski P. (2009c), Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF, SKwP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKabalski P. (2011), Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa w warunkach stosowania MSSF, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 63 (119).pl_PL
dc.referencesKabalski P., Frendzel M. (2011), O sensie stosowania modelu przeszacowania do wyceny środków trwałych, [w:] Szychta A. (red.), Teoria i praktyka współczesnej rachunkowości. Zagadnienia wybrane, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” nr 249.pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk I., Walińska E., Środki trwałe jako szczególny składnik bilansu sporządzonego według MSSF − regulacje a praktyka polskich spółek publicznych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 36 (92).pl_PL
dc.referencesKaczmarek M. (2011), Wdrożenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w polskich przedsiębiorstwach, http://uoo.univ.szczecin.pl/ ~marcink/index_pliki/pliki/ publikacje/MSSF1.pdf, 25.07.pl_PL
dc.referencesKamela-Sowińska A. (2006), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a korupcja, [w:] Sobańska I., Nowak W. A. (red.), Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja. Wyzwania i bariery, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKamela-Sowińska A. (2011), Geopolityka rachunkowości, czyli o zmierzchu rachunkowości, którą znamy, [w:] Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, t. 2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.pl_PL
dc.referencesKaplan R. S., Horton D. P. (1996), Balanced Scorecard. Translating Strategy into Action, Harvard Business School Press, Boston.pl_PL
dc.referencesKarlof B. (1992), Strategia biznesu, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKielar B. Z. (1988), Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKierzkowska D. (2002), Tłumaczenie prawnicze, TEPIS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKłos P., Matulewska A., Nowak-Korcz. P. (2007), Problemy przekładu specjalistycznego na przykładzie tekstów z dziedziny prawa, biologii, biotechnologii i medycyny, „Investigationes Linguisticae”, vol. 15, s. 80−99.pl_PL
dc.referencesKłosińska K. (2011), Czy można już mówić „poszłem”?, rozmowa z A. Kublik, „Gazeta Wyborcza”, nr 213.7335, s. 2.pl_PL
dc.referencesKłoskowska A. (1991), Kultura narodowa, [w:] Kłoskowska A. (red.), Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, Wiedza o Kulturze, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKodeks handlowy (1934), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 czerwca 1934 r., Dz. U., nr 57, poz. 502.pl_PL
dc.referencesKołaczyk Z. (1997), Rachunkowość finansowa, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań.pl_PL
dc.referencesKołakowski L. (2009), Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesKołodko G. W. (2008), Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKomentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości (2002), Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKomisja Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (2010), Rachunkowość zarządcza a controlling, „Rachunkowość”, nr 3.pl_PL
dc.referencesKomitet Standardów Rachunkowości (2009), Informacja Komitetu Standardów Rachunkowości na temat stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.pl_PL
dc.referencesKonecki K. T. (2010), W stronę socjologii jakościowej: badanie kultur, subkultur i światów społecznych, [w:] Leoński J., Fiternicka-Gorzko M. (red.), Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych, Szczecin, Volumina.pl, s. 17−37.pl_PL
dc.referencesKorach R. (2005), Styl osobowości zniewolonej. Spadek po homo sovieticus, http://kadry.nf.pl/ Artykul/6225/Styl-osobowosci-zniewolonej.pl_PL
dc.referencesKorach R. (2009), Walka z wiatrakami? Jak syndrom homo sovieticus przeszkadza, a jak pomaga w pracy, „Personel i Zarządzanie”, nr 10 (35).pl_PL
dc.referencesKosmala-MacLullich K. (2005), True and Fair View or rzetelny i jasny obraz? A Survey of Polish Practitioners, „European Accounting Review”, Vol. 14 (3), s. 579−602.pl_PL
dc.referencesKosmala-MacLullich K. (2003), The True and Fair View Construct in the Context of the Polish Transition Economy: Some Local Insights, „European Accounting Review”, Vol. 12 (3), s. 465−487.pl_PL
dc.referencesKostera M. (1997), Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKostera M. (2007), Kultura organizacji: Badania etnograficzne polskich firm, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKostera M. (2011), Etnografia organizacji. Badania polskich firm i instytucji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKostera M., Śliwa M. (2010), Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, WAiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalczewski W. (red.) (2008), Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozłowski J. (2008), Kompetencje intelektualne jako czynnik modernizacji, [w:] Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKożusznik B. (2002), Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K. (1998), Odrabianie zaległości, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K., Jemielniak D., Latusek D. (2009), Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji, „e-mentor. Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej”, nr 3 (30).pl_PL
dc.referencesKoźmiński A., Piotrowski W. (1995), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A., Piotrowski W. (2009), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKPMG (2009), Redukcja kosztów – doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów, Raport KPMG Advisory.pl_PL
dc.referencesKrzywda D., Schroeder M. (2003), Sprawozdania finansowe polskich spółek giełdowych za rok 2001 dowodem empirycznym potencjalnych problemów wdrażania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, [w:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji menedżerskich, Akademia Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesKrzywda D., Schroeder M. (2007), An Analysis of the Differences between IFRS and Polish Accounting Regulations: Evidence from the Financial Statements of Listed Entities on the Warsaw Stock Exchange for the Calendar Years Ending 2001, 2003 and 2004, „Accounting in Europe”, Vol. 4 (1−2), s. 79−108.pl_PL
dc.referencesKubacki A. D. (2003), Wybrana problematyka tłumaczeń ekonomicznych w warsztacie tłumacza przysięgłego, [w:] Hejwowski K. (red.), Teoria i dydaktyka przekładu − materiały z konferencji zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, Olecko, s. 129−138.pl_PL
dc.referencesKubacki A. D. (2008), Kształcenie sprawności tłumaczenia na poziomie kolegialnym i uniwersyteckim, [w:] Harbig A. M. (red.), Nauczanie języków obcych w szkole wyższej, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 85−97.pl_PL
dc.referencesKubacki A. D. (2009), Relacje interlingwalne między niemieckimi derywatmi z -ung a ich odpowiednikami w języku polskim. Interlingual Relations between German Derivatives, „Investigationes Linguisticae”, vol. 17, s. 1−14.pl_PL
dc.referencesKucharczyk B. (2009), Wartość godziwa w wycenie aktywów finansowych – praktyka banków polskich, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 52 (108), s. 89−104.pl_PL
dc.referencesKuchta D., Ryńca R. (2007), Podejście procesowe w świetle badań polskich przedsiębiorstw, „Badania Operacyjne i Decyzje”, nr 2, s. 71−81.pl_PL
dc.referencesKuć J. (2011), Nowe profesjolektalne słownictwo polskie (na przykładzie języka zawodowego menedżerów i trenerów), [w:] Ološtiak M., Ivanom M., Slančová D. (red.), Vidy jazyka a jazykovedy, Presov University, Prešov, s. 366−376.pl_PL
dc.referencesLand C., Śliwa M. (2009), The Novel and Organization, „Journal of Organizational Change Management”, Vol. 22 (4), s. 349−356.pl_PL
dc.referencesLandry Jr. R. M., Rogers, R. L., Harrell H. W. (1996), Computer Usage and Psychological Type Characteristics in Accounting Students, „Journal of Accounting and Computers”, Vol. 12 (4).pl_PL
dc.referencesLarson R. K., Street D. L. (2004), Convergence with IFRS in an Expanding Europe: Progress and Obstacles Identified by Large Accounting Firms’ Survey, „Journal of International Accounting, Auditing and Taxation”, Vol. 13, s. 89–119.pl_PL
dc.referencesLevinson J. C. (2006), Marketing partyzancki, Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesLevy J. (2009), Przekład jako proces podejmowania decyzji, [w:] Bukowski P., Heydel M. (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesLukszyn J. (red.), (1993), Tezaurus terminologii translatorycznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLuhmann N. (2007), Systemy społeczne, Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesMagala S.J. (2004), Cross-cultural Compromises, Multiculturalism and the Actuality of Unzipped Hofstede, ERIM Report Series Reference, No. ERS-2004-078-ORG.pl_PL
dc.referencesMała encyklopedia rachunkowości (1964), PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMakower J. (1994), Beyond the Bottom Line: Putting Social Responsibility to Work for Your Business and the Word, Simon & Schuster, New York.pl_PL
dc.referencesMałpa w podróży, wywiad ze Stanisławem Lemem (rozmawia Jacek Żakowski), (2000) „Gazeta Wyborcza”, nr 105, s. 8.pl_PL
dc.referencesMartin D. J., Petty W. J. (2000), Value Based Management. The Corporate Response to the Shareholder Revolution, Harvard Business School Press, Boston.pl_PL
dc.referencesMartyniuk T., Walczak M. (2011), Wycena w wartości godziwej w sprawozdaniu finansowym na przykładzie polskich spółek giełdowych, [w:] Sobańska I., Turzyński M. (red.), Rachunkowość, audyt i kontrola w zarządzaniu, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMazur A. (2009), Stosowanie wartości godziwej w Polsce − wyniki badań, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 49 (105), s. 145−168.pl_PL
dc.referencesMazur A., Zys L. (2005), Ocena procesów innowacji wpływających na sukces w małych i średnich przedsiębiorstwach – projekt badań, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej”, ser.: Organizacja i Zarządzanie, red. J. Lewandowski, z. 42.pl_PL
dc.referencesMcCrae R. R., Costa P. T. (1997), Personality trait structure as human universal, „American Psychologist”, Vol. 52, s. 509−516.pl_PL
dc.referencesMessner Z. (2007), Kilka refleksji w roku Jubileuszu Stulecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMichalak M. (2008), Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych w sprawozdawczości spółek publicznych – badanie pilotażowe, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 42 (98), s. 253−268.pl_PL
dc.referencesMichalak M. (2010), Jakość informacji prospektywnych w pomiarze utraty wartości operacyjnych aktywów trwałych, [w:] Sobańska I., Kabalski P. (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 275−292.pl_PL
dc.referencesMischel W., Shoda Y. (1995), A Cognitive-affective System Theory of Personality: Reconceptualizing Situations, Dispositions, Dynamics, and Invariance in Personality Structure, „Psychological Review”, Vol. 102 (2), s. 246−268.pl_PL
dc.referencesMisiak W. (2004), Narodowe cechy kultury organizacyjnej w biznesie, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMoczarska L. (2009), Adoption, Acceptance and Operationalization of IFRS/IAS in Poland – the Significance of Historical and Cultural Factors. Historical Review and Survey of Academic Commentators’ and Practitioners’ Perceptions, Master Thesis in Accounting, University of Maastricht, Maastricht, http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=16794.pl_PL
dc.referencesMorgan G. (1997), Obrazy organizacji, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMurdoch A. (1999), Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNabokov V. (2002), Wykłady o literaturze rosyjskiej, Muza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNawojczyk M. (2006), Universalism versus Particularism Through the European Social Survey Lenses, „Acta Physica Polonica B”, Vol. 37 (11), s. 3059−3069.pl_PL
dc.referencesNida E. A. (2009), Zasady odpowiedniości, [w:] Bukowski P., Heydel M. (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesNiven P. R. (2005), Balanced Scorecard Diagnostics, Wiley, Hoboken.pl_PL
dc.referencesNobes C. (1993), The True and Fair View Requirement: Impact on and of the Fourth Directive, „Accounting and Business Research”, Vol. 24 (93), s. 35−48.pl_PL
dc.referencesNord Ch. (2009), Wprowadzenie do tłumaczenia funkcjonalnego, [w:] Bukowski P., Heydel M. (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesNowak E. (red.), (2006), Strategiczne zarządzanie kosztami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesNowak P. (2006), Analiza błędów w przekładzie unijnych aktów normatywnych na przykładzie Council Regulation (EC) 1346/2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings, „Investigationes Linguisticae”, vol. 13, s. 171−195.pl_PL
dc.referencesObuchowski K. (2007), Wielka to doskonałość i jakoby boska zażywać mądrze swojej wolności, „Charaktery”, 9.11.pl_PL
dc.referencesOchorowicz J. (1986), O polskim charakterze narodowym, KAW, Lublin.pl_PL
dc.referencesOtto S. S. (2000), Controllership in Japan, WHU, München.pl_PL
dc.referencesParker, R. H. (1989), Importing and Exporting Accounting: The British Experience, [w:] Hopwood A. (ed.), International Pressures for Accounting Change, Prentice-Hall–ICAEW, Hemel Hempstead, s. 7−29.pl_PL
dc.referencesPawłowska-Salińska K. (2012), Emocje rządzą światem, GazetaPraca.pl, 13.04. http://gazetapraca. pl/gazetapraca/1,90445,11533596,Emocje_rzadza_swiatem.htmlpl_PL
dc.referencesPenc J. (2010), Kultura i etyka w organizacji. Aspekty pragmatyczne i strategiczne, WSPol, Szczytno.pl_PL
dc.referencesPieńkos J. (1999), Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – prawo w języku, Muza Oficyna Prawnicza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPieńkos J. (2003), Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.pl_PL
dc.referencesPiosik A. (2009), Determinanty przeprowadzania odpisów z tytułu utraty wartości firmy za lata 2007−2008 na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] Sobańska I., Kabalski P. (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 253−274.pl_PL
dc.referencesPiosik A., Rówińska M. (2010), Determinanty dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 55 (111), s. 139−166.pl_PL
dc.referencesPolański M. (1999), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (2011), Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.pl_PL
dc.referencesPorter M. (1985), Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesProcházka D. (2011), The Development of Financial and Management Accounting after the IFRS adoption: A Case from the Czech Republic, http://ssrn.com/abstract=1660122.pl_PL
dc.referencesRada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (2009), Sprawozdanie ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2008−2009.pl_PL
dc.referencesRobertson I., Fairweather J. (1998), The Role of Personality in Work Performance: Understanding the Results of Research, Paper presented at the Annual Convention of the American Psychological Association, San Francisco.pl_PL
dc.referencesRothmann S., Coetzer E. P. (2003), The Big Five Personality Dimensions and Job Performance, „Journal of Industrial Psychology”, Vol. 29 (1), s. 68−74.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (2008).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (1991), Dz. U., 5.02.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z 20 kwietnia 1934 r. w sprawie wykonania Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. o zasadach sporządzania bilansów, zamknięć rachunkowych i sprawozdań osób prawnych, obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych (1934), Dz. U., nr 37, poz. 337.pl_PL
dc.referencesRutherford B. A. (1983), Spoilt Beauty: The True and Fair View Doctrine in Translation, „AUTA (Association of University Teachers in Accounting) Review”, Spring, s. 33−36.pl_PL
dc.referencesScheffs M. (1936), Bilans kupiecki i podatkowy, Wyd. Związku Księgowych w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSheridan T. (1995), Management Accounting in Global European Corporations: Anglophone and Continental Viewpoints, „Management Accounting Research”, Vol. 6, s. 287−294.pl_PL
dc.referencesSchermerhorn J. R. Jr. (2008), Zarządzanie, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz. (2006), Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników, C. H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz. (2008), O zaletach słabej kultury organizacyjnej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6, s. 39−48.pl_PL
dc.referencesSimon H. A. (1976), Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSitko-Lutek A. (2008), Kultura organizacyjna polskich przedsiębiorstw w świetle badań, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6, s. 49−58.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego (wersja internetowa), PWN, http://sjp.pwn.pl.pl_PL
dc.referencesSłownik wyrazów obcych (1980), PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSobańska I. (1998), Rozwój systemów rachunku kosztów w gospodarce rynkowej, Rafib, Łódź.pl_PL
dc.referencesSobańska I. (2003), Wpływ MSR na integrację rachunkowości: rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 13(69), s. 247−255.pl_PL
dc.referencesSobańska I. (2007a), Problemy implementacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w jednostkach gospodarczych w Polsce od 2005 roku, [w:] Sobańska I., Szychta A. (red.), Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSobańska I. (2007b), Nowa orientacja systemu rachunkowości w praktyce polskiej w kontekście wdrażania MSR/MSSF, [w:] Rachunkowość, wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Zarząd Główny, COSZ, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSobańska I. (2010), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, C. H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSobańska I. (2012), Jedność systemu rachunkowości, Artykuł na Zjazd Katedr Rachunkowości, Toruń (maszynopis udostępniony przez autorkę).pl_PL
dc.referencesSpector P., Cooper C., Sparks K. (2001), An International Study of Psychometric Properties of the Hofstede Values Survey Module 1994: A Comparison of Individual and Country/Province Level Results, „Applied Psychology: An International Review”, Vol. 50 (2), s. 269−281.pl_PL
dc.referencesStaniec I., Zakrzewska-Bielawska A. (2010), Organizational Structure in the View of Single Business Concentration and Diversification Strategies – Empirical Study Results, „Recent Advances in Management, Marketing, Finances”, Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Management, Marketing and Finances (MMF’10), Penang, Malaysia, March 23−25.pl_PL
dc.referencesStanisławski J. (1989), Wielki słownik angielsko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert Jr. D. R. (1997), Kierowanie, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSułkowski Ł. (1999), Kultura narodowa i kultura organizacyjna, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. 1 (3), s. 87−98.pl_PL
dc.referencesSułkowski Ł. (2008), Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6, s. 9−25.pl_PL
dc.referencesSurdykowska S. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.pl_PL
dc.referencesSuszyński C. (2007), Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSzostak W. (2004), Świadomość homo sovieticus w III Rzeczypospolitej, [w:] Kornaś J. (red.), Kryzys Rzeczypospolitej? Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, Weisa, Kielce, s. 111−122.pl_PL
dc.referencesSzychta A. (2001), Zarys rozwoju planów kont w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 6 (62), s. 106−126.pl_PL
dc.referencesSzychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzychta A. (2011), Wynik całościowy w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych, [w:] Sobańska I., Turzyński M. (red.), Rachunkowość, audyt i kontrola w zarządzaniu, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesŚliwa M. (2007), Globalization, Inequalities and the ‘Polanyi Problem’, „Critical Perspectives on International Business”, Vol. 3 (2), s. 111−135.pl_PL
dc.referencesŚliwa M., Cairns G. (2007a), Exploring Narratives and Antenarratives of Graffiti Artists: Beyond Dichotomies of Commitment and Detachment, „Culture and Organization”, Vol. 13 (1), s. 73−82.pl_PL
dc.referencesŚliwa M., Cairns G. (2007b), The Novel as a Vehicle for Organizational Inquiry: Engaging with the Complexity of Social and Organizational Commitment, „Ephemera: Theory & Politics in Organization”, Vol. 7 (2), s. 309−325.pl_PL
dc.referencesŚliwa M., Cairns G., Meier Sorensen B. (2011), Employing literary fiction in Critical Management Education: An Empirical Study, Paper presented at the 7th Critical Management Studies Conference, Naples, July.pl_PL
dc.referencesŚliż A., Szczepański M. S. (2008), Czy koniec socjalizmu? Polska transformacja w teoriach socjologicznych, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚniegocka A. (2010), Homo sovieticus, blog Kariera managera, http://karieramanagera.blog.onet. pl/HOMO-SOVIETICUS.pl_PL
dc.referencesŚnieżek E., Wiatr M. (2007), Implementacja MSR 7 w praktyce sprawozdawczości polskich spółek publicznych – pierwsze doświadczenia i refleksje, [w:] Sobańska I., Szychta A. (red.), Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 234−250.pl_PL
dc.referencesTabakowska E. (2001), Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesTaipaleenmäki J., Ikäheimo S. (2009), On the Convergence of Financial Accounting And Management Accounting, http://ssrn.com/abstract=1394373.pl_PL
dc.referencesTarkowska E. (1992), Czas w życiu Polaków. Wyniki badań, hipotezy, impresje, PAN, BN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesThackeray W. M. (2005), Targowisko próżności, tłum. T. J. Dehnel, Świat Książki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTsakumis G. T. (2007), The Influence of Culture on Accountants’ Application of Financial Reporting Rules, „Abacus”, Vol. 43, s. 27−48.pl_PL
dc.referencesTsakumis G. T., Campbell D. R., Doupnik T. S. (2009), IFRS: Beyond the Standards, „Journal of Accountancy”, February.pl_PL
dc.referencesTischner J. (1992), Etyka Solidarności oraz Homo sovieticus, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesTobolska A. (2006), Nowy model organizacji i funkcjonowania starych przedsiębiorstw przemysłowych, „Prace Komisji Geografii Przemysłu”, nr 9, s. 83−97.pl_PL
dc.referencesTobór-Osadnik K., Wyganowska M. (2011), Identyfikacja postaw pracowniczych, „Wiadomości Górnicze”, nr 3.pl_PL
dc.referencesTyszka T. (2009), Homo Sovieticus Two Decades Later, „Polish Sociological Review”, Vol. 4 (168).pl_PL
dc.referencesUrbanek G. (2008), Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUstawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (1994), Dz. U., nr 121.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości i zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (2004), Dz. U., nr 213, poz. 2155.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (2004), Dz. U., nr 273, poz. 2702.pl_PL
dc.referencesWaddock S. A., Grave S. B. (1997), The Corporate Social Performance – Financial Performance Link, „Strategic Management Journal”, Vol. 18 (4), s. 303−319.pl_PL
dc.referencesWalińska E. (2002), Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku, CCiAE, Łódź.pl_PL
dc.referencesWalińska E. (2007a), Sprawozdawczość finansowa XXI wieku – bez granic, [w:] Rachunkowość, wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Zarząd Główny, COSZ, Warszawapl_PL
dc.referencesWalińska E. (2007b), Wpływ Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na zasady prezentacji informacji w bilansie oraz rachunku zysków i strat − pierwsze doświadczenia polskiej praktyki, [w:] Sobańska I., Szychta A. (red.), Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 216−232.pl_PL
dc.referencesWalter P. (2011), Homo sovieticus – spór o człowieka, „Racjonalista”, http://www.racjonalista.pl/ kk.php/s,6908, 20.05.pl_PL
dc.referencesWeigenberger B. E., Angelkort H. (2007), Controlling under IFRS in Austria – Empirical Results from Austrian IFRS Users, maszynopis.pl_PL
dc.referencesWenta K. (2006), Jak wdrażaliśmy MSR, „Rachunkowość”, nr 4.pl_PL
dc.referencesWędzki D. (2008), Aplikacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce – jaśniej czy ciemniej?, [w:] Walińska E. (red.), Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWielki słownik angielsko-polski (1989), Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWięcław W. (2009), Ujawnianie informacji o wartości godziwej instrumentów finansowych przez spółki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF w warunkach kryzysu, [w:] Sobańska I., Kabalski P. (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 293−304.pl_PL
dc.referencesWillson J. D., Bragg S. M., Roehl-Anderson J. M. (2003), Controllership, the Work of the Managerial Accountant, Wiley, New York.pl_PL
dc.referencesWnuk-Lipiński E. (2008), Długie pożegnanie. Homo sovieticus dzisiaj, „Tygodnik Powszechny”, http://tygodnik2003-2007.onet.pl/1548,1462351,1,559916,dzial.html.pl_PL
dc.referencesZarycki T. (2008), O jednostronnej wizji Wschodu w polskiej tożsamości narodowej, [w:] Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesZawadzka A. M. (red.), (2010), Psychologia zarządzania w organizacji, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZbiegień-Maciąg L. (1999), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZeff S. A. (1990/1994), The English-language Equivalent of Geeft een Getrouw Beeld, [w:] Parker R. H., Nobes C. W. (eds.), An International View of True and Fair Reporting, Routledge, London–New York, s. 131−133.pl_PL
dc.referencesŻakowska M. (2011), Polskie dylematy aspołecznego kolektywisty, „Racjonalista”, http://www. racjonalista.pl/kk.php/s,4615.pl_PL
dc.referenceshttp://dictionary.cambridge.orgpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/dgs/translation.pl_PL
dc.referenceshttp://www.pentor.pl/17534.xml.pl_PL
dc.referenceshttp://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_pi%c4%85tka.pl_PL
dc.referenceshttp://sjp.pwn.pl.pl_PL
dc.referenceshttp://transpanish.biz/translation_blog/spelling-errors-cost-companies-millions-in-lost-sales/.pl_PL
dc.referenceshttp://usfiles.us.szc.pl/pliki/plik_1276681466.xls.pl_PL
dc.referenceshttp://ww2.senat.pl/k6/agenda/seminar/061207.htmpl_PL
dc.referenceshttp://www.edupedia.pl.pl_PL
dc.referenceshttp://www.ils.uw.edu.pl/.pl_PL
dc.referenceshttp://www.poprawnyjezyk.pl/download/Wyniki%20ankiety%20na%20temat%20błędów%20 językowych.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://www.slownik-online.pl/kopalinski.pl_PL
dc.referenceswww.ifrs.org/Use+around+the+world/IFRS+translations/IFRS+translations.htm.pl_PL
dc.referenceswww.keirsey.com.pl_PL
dc.referenceswww.psychowiedza.pl.pl_PL
dc.referenceswww.raciborz.com.pl/art15656.html, 25.03.2010.pl_PL
dc.referenceswww.synonimy.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record