Show simple item record

dc.contributor.authorCzerny, Janusz
dc.date.accessioned2016-06-09T11:56:05Z
dc.date.available2016-06-09T11:56:05Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationJ. Czerny, Wierny i rzetelny obraz sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa w upadłości, [w:] Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, red. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 199–212.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-263-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18281
dc.description.abstractUpadłość przedsiębiorstwa powinna być identyfikowana na podstawie informacji płynących z systemu rachunkowości. Jest to przede wszystkim związane z koniecznością przeprowadzenia wyceny aktywów upadłego przedsiębiorstwa i odzwierciedlenia ich w sprawozdaniu finansowym. Procedura upadłościowa zawarta w prawie upadłościowym i właściwych zapisach ustawy o rachunkowości powinna być udoskonalona. Problemy pojawiające się w tym zakresie omówione są w niniejszym opracowaniu.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W ŁODZI, ul. Narutowicza 35, 90-125 Łódź; tel. 042-631-95-23, 042-631-95-29, fax 042-630-26-37; www.skwp-lodz.pl, biuro@skwp-lodz.pl.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa”, red. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009;
dc.subjectupadłość przedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectsytuacja majątkowo-finansowa przedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectgospodarka rynkowapl_PL
dc.subjectmajątek przedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectzdolność płatniczapl_PL
dc.titleWierny i rzetelny obraz sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa w upadłościpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009pl_PL
dc.page.number[199]–212pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Rachunkowości, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu.pl_PL
dc.referencesBrol J. (2000), ABC prawa spółek (9). Upadłość spółki jako przyczyna jej likwidacji, „Rachunkowość”, 3.pl_PL
dc.referencesCiepela H., Czech B., Dąbrowski S., Domińczyk T., Pietrzykowski H., Strus Z. (2005), Kodeks cywilny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzajka D. (1999), Jak zapobiec upadłości dłużnika – obrona dłużnika, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzybowski S. (1974), System prawa cywilnego tom I – część ogólna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGurgul S. (2002), Prawo upadłościowe i układowe, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJakubecki A., Zedler F. (2003), Prawo upadłościowe i naprawcze, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków.pl_PL
dc.referencesŁodziana A., Makuch B. (2005), Upadłość likwidacyjna. Inwentaryzacja i wycena majątku. Ewidencja i sprawozdawczość finansowa. Praktyczny poradnik dla syndyków, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (2007), t. I, International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), London.pl_PL
dc.referencesMioduchowska-Jaroszewicz E. (2002), Model Altmana jako jedna z metod oceny wypłacalności przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 40.pl_PL
dc.referencesNahotko S. (2003), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością, Wydawnictwo AJG i OPO, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesPełczyński M. (2000), Zbycie przedsiębiorstwa: zawieranie umowy, orzecznictwo, wzory, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiotrowska A. (2006), Zbycie przedsiębiorstwa a przejście praw i obowiązków publicznoprawnych, „Przegląd Prawa Handlowego”, 9.pl_PL
dc.referencesPłoch J. (1999), Przesłanki ogłoszenia upadłości i formy obrony, „Kapitalista Powszechny”, 75, 2.pl_PL
dc.referencesPóźniak-Niedzielska M. (1991), Zbycie przedsiębiorstwa w świetle zmian w kodeksie cywilnym, „Państwo i Prawo”, 6.pl_PL
dc.referencesPreussner-Zamorska J., Traple E. (1992), Kontrukcja prawa do przedsiębiorstwa w prawie polskim i niemieckim ze szczególnym uwzględnieniem problematyki praw na dobrach niematerialnych (zagadnienia wybrane), „Krakowskie Studia Prawnicze”, XXV.pl_PL
dc.referencesSrzednicki A., Sokołowicz W., Matura S. (1999), Prawo upadłościowe w praktyce, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStroiński R. T. (2003), Przedsiębiorstwo, charakter prawny oraz zbycie w prawie amerykańskim, francuskim i polskim, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzydło M. (2005), Swoboda działalności gospodarczej, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTracz G., Zoll F. (1996), Przewłaszczenie na zabezpieczenie. Praktyka – konstrukcja – dopuszczalność – przedmiot, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (2003), Dz U, nr 60 poz. 535.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (1994), Dz U, nr 121, poz. 591, z późn. zm.pl_PL
dc.referencesWidło J. (2002), Rozporządzanie przedsiębiorstwem Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków.pl_PL
dc.referencesZelek A. (2002), Wczesna identyfikacja kryzysu finansowego ucieczką od bankructwa, „Przegląd Organizacji”, 2.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record