Show simple item record

dc.contributor.authorPiątek, Edyta
dc.date.accessioned2016-06-09T12:22:22Z
dc.date.available2016-06-09T12:22:22Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationE. Piątek, Polityka bilansowa i analiza finansowa grupy kapitałowej w procesie decyzyjnym, [w:] Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, red. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 189–197.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-263-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18285
dc.description.abstractCzynnikiem, decydującym w coraz większym stopniu o sukcesie gospodarczym organizacji, jest informacja. W celu pozyskiwania i tworzenia odpowiedniej informacji przedsiębiorstwa budują systemy informacyjne. Jednym z nich jest rachunkowość. Istotną częścią rachunkowości jest sprawozdawczość finansowa, dostarczająca informacji ekonomicznych jednostkom z otoczenia przedsiębiorstwa, zainteresowanym jego sytuacją finansową i majątkową. Informacje te pochodzą wprost ze sprawozdań finansowych lub są efektem zestawienia danych w nich zawartych przy użyciu narzędzi analizy finansowej. Informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych lub uzyskane w wyniku analizy finansowej determinują decyzje ekonomiczne tych jednostek. Przedsiębiorstwo dysponuje instrumentami wpływania na zawartość informacyjną sprawozdań. Instrumenty te są prawami wyboru jednego z dwóch lub kilku rozwiązań danego problemu rachunkowości, dopuszczonych przepisami prawa bilansowego. Mogą to być również obszary swobodnego działania, nie znajdujące odpowiednich regulacji w prawie. Instrumenty te należą do narzędzi polityki bilansowej. Mogą być także wykorzystywane przez zarządzających do tworzenia tendencyjnie pozytywnego lub negatywnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu. Większe możliwości kształtowania tego obrazu mają grupy kapitałowe. Zakres instrumentów polityki bilansowej grupy kapitałowej w stosunku do polityki bilansowej prostego przedsiębiorstwa jest szerszy o instrumenty konsolidacji i cen transferowych, a analiza finansowa bardziej złożona i mniej jednoznaczna.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W ŁODZI, ul. Narutowicza 35, 90-125 Łódź; tel. 042-631-95-23, 042-631-95-29, fax 042-630-26-37; www.skwp-lodz.pl, biuro@skwp-lodz.pl.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa”, red. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009;
dc.subjectpolityka bilansowapl_PL
dc.subjectanaliza finansowapl_PL
dc.subjectgrupa kapitałowapl_PL
dc.subjectproces decyzyjnypl_PL
dc.subjectrachunkowośćpl_PL
dc.titlePolityka bilansowa i analiza finansowa grupy kapitałowej w procesie decyzyjnympl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009pl_PL
dc.page.number[189]–197pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Rachunkowości i Finansów, Politechnika Świętokrzyska.pl_PL
dc.referencesHerdan A. (2001), Rola sprawozdań finansowych grup kapitałowych w ograniczaniu ryzyka inwestowania, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, 559.pl_PL
dc.referencesKamiński R. (2001), Polityka bilansowa w kształtowaniu wartości księgowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.pl_PL
dc.referencesKarmańska A. (2000a), Konsolidacja sprawozdań finansowych, „Prawo Przedsiębiorcy”, 12, s. 1–47.pl_PL
dc.referencesKarmańska A. (2000b), Przydatność skonsolidowanych sprawozdań finansowych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, 2, s. 24–26.pl_PL
dc.referencesSawicki K. (2001), Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSawicki K. (2000), Polityka rachunkowości i polityka bilansowa – teoria i praktyka. Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesToborek-Mazur J., Kuchmacz J. (2003), Rachunkowość w zarządzaniu holdingiem, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record