Show simple item record

dc.contributor.authorBorowik, Iwona
dc.date.accessioned2016-06-23T11:10:34Z
dc.date.available2016-06-23T11:10:34Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18505
dc.description.abstractArtykuł porusza zagadnienie relacyjności między przestrzenią publiczną (jej formą / funkcją architektoniczną) miasta i władzami miejskimi oraz mieszkańcami. Dotyka kwestii poczucia odpowiedzialności mieszkańców za ich miasto. Szkicuje problem prywatyzowania oraz fragmentacji przestrzeni publicznej miasta. Podejmuje zagadnienie poszukiwania dobrej miejskiej przestrzeni publicznej poprzez wzmacnianie jej tożsamości architektonicznej i estetycznej, szczególnie istotnej w przypadku ważnej symbolicznie i prestiżowo przestrzeni centralnej miasta.pl_PL
dc.description.abstractAuthor is focused on the issue of relations: the public urban space (as form / function architectural) and the local authority and inhabitants. The article presents problems: responsibility of inhabitants for their city; privatisation and fragmentation of the urban public space; reinforcement of aesthetical and architectural identity of important (symbolical and prestigious) part of public space – city centre.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja finansowana ze środków Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;54
dc.subjectmiasto (postsocjalistyczne)pl_PL
dc.subjectprzestrzeń architektonicznapl_PL
dc.subject(dobra) przestrzeń publicznapl_PL
dc.subjectprywatyzacja i fragmentacja przestrzeni publicznejpl_PL
dc.subjectpark kulturowypl_PL
dc.subjectpost-socialistic citypl_PL
dc.subjectarchitectural spacepl_PL
dc.subject(good) public spacepl_PL
dc.subjectsocial and spatial orderpl_PL
dc.subjectprivatisation and fragmentation of the urban public spacepl_PL
dc.subjectcultural parkpl_PL
dc.titleWładze miejskie a poszukiwania dobrej przestrzeni publicznejpl_PL
dc.title.alternativeThe local authority in search of the good public spacepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Iwona Borowik, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[95]-108pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 3.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesAmin A., Thrift N. (2002), Cities. Reimagining the Urban, Polity Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBorowik I. (2003), Blokowiska – miejski habitat w oglądzie socjologicznym. Studium jakości wrocławskich środowisk mieszkaniowych, Arboretum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBorowik I. (2015), Raport z badań przestrzeni publicznej Wrocławia. Park Kulturowy „Stare Miasto”, materiał niepublikowany.pl_PL
dc.referencesBuczek G. A. (2011), Przestrzeń publiczna a jakość życia i zamieszkiwania, Urbanistyka.info.pl_PL
dc.referencesCBOS Komunikat z badań (2010), Polacy o architekturze, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS Komunikat z badań (2014), Polacy o architektach, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDehaene M., De Carter L. (2008), Heterotopia and the City. Public Space in a Post-civil Society, Routledge, London and New York.pl_PL
dc.referencesEco U. (1998), Semiologia życia codziennego, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGhirardo D. (1999), Architektura po modernizmie, Wydawnictwo VIA, Toruń − Wrocław.pl_PL
dc.referencesGottdiener M., Hutchinson R. (2011), The New Urban Sociology, Fourth Edition, Westview Press.pl_PL
dc.referencesGutowski B. (2006), Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt utopijny, pdf.pl_PL
dc.referencesHarvey D. (2012), Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Sekuła E. A., Smętkowski M., Tucholska A. (2009), Warszawa. Czyje jest miasto?, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKajdanek K. (2014), Diagnoza aktywności obywatelskiej mieszkańców Wrocławia, raport tematyczny Wrocławskiej Diagnozy Społecznej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKarta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich (2007), pdf, Lipsk.pl_PL
dc.referencesKarta Nowej Urbanistyki (2005), Urbanista, 6, pdf.pl_PL
dc.referencesKarwińska A. (1998), Wartości i potrzeby społeczne a przemiany środowiska miejskiego, „Zeszyty Ekonomiczne AE w Krakowie”, Seria Specjalna: Monografia Nr 136, Kraków.pl_PL
dc.referencesKłopot S. W., Kozdraś G., Pluta J., Trojanowski P. (2014), Raport z badań socjologicznych nad mieszkańcami miasta. Wrocławska Diagnoza Społeczna 2014, Wrocław, sierpień.pl_PL
dc.referencesKrier L. (2011), Architektura wspólnoty, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesLandry Ch. (2005−2007), Creativity and the City Thinking Throught the Steps, The Urban Reinventors Paper Series, pdf.pl_PL
dc.referencesLoegler R. (2000), Miasto to nie architektoniczna zabawa, „Tygodnik Powszechny on line”.pl_PL
dc.referencesLorens P. (2007), Tematyzacja przestrzeni publicznej jako wyraz dywersyfikacji struktury urbanistycznej miasta doby globalizacji, [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. WGiSR UW, Warszawa, s. 83−92.pl_PL
dc.referencesLorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.) (2010), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMajer A. (2014), Odrodzenie miast, Scholar, Warszawa − Łódź.pl_PL
dc.referencesMarkowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNawratek K. (2005), Ideologie w przestrzeni. Próba demistyfikacji, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesNorberg-Schulz Ch. (2001), Bycie, przestrzeń, architektura, Wydawnictwo Murator, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowa Karta Ateńska 2003. Wizja miast XXI wieku (2003), Europejska Rada Urbanistów, Lizbona, pdf.pl_PL
dc.referencesPaszkowski Z. (2011), Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesRewers E. (2007), Od fragmentacji do integracji: Analiza kulturowa miejskiego patchworku, [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. WGiSR UW, Warszawa, s. 73–82.pl_PL
dc.referencesSagan I. (2000), Miasto. Scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSennett R. (2009), Upadek człowieka publicznego, MUZA SA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesUchwała nr LVI/1465/14 Rady Miejskiej Wrocławia, z dnia 10 kwietnia 2014 r.pl_PL
dc.referencesUstawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r., Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717.pl_PL
dc.referencesWallis A. (1971), Socjologia i kształtowanie przestrzeni, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZukin S. (2010), Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places, Oxford University Press, New York.pl_PL
dc.contributor.authorEmailiborowik@poczta.fmpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.54.07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record