Show simple item record

dc.contributor.authorOlejniczak, Paulina
dc.date.accessioned2016-06-23T11:11:28Z
dc.date.available2016-06-23T11:11:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18506
dc.description.abstractReferat dotyczy Nadodrza, jednego ze śródmiejskich osiedli Wrocławia, na którym od ponad dziesięciu lat prowadzone są działania rewitalizacyjne mające na celu wprowadzanie społecznych, ekonomicznych, przestrzennych, mieszkalnych i infrastrukturalnych zmian prowadzących do długotrwałego rozwoju osiedla. Szacuje się, że do tej pory wydano na proces odnowy około 140,5 mln zł, z czego 42 mln zł pochodziły ze środków Unii Europejskiej. Stawiane w referacie pytanie dotyczy tego, na ile zmiany wywołane procesem rewitalizacji Nadodrza wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców, a w konsekwencji przyczyniają się do budowania silnej społeczności lokalnej. Przytoczone kwestie są o tyle ciekawe, ponieważ pokazują społeczne efekty rewitalizacji z perspektywy Nadodrzan, a nie władz miasta. Podjęty temat otwiera dyskusję nad tym, z jakim skutkiem oraz z myślą o kim jest prowadzona rewitalizacja. Czy jest ona pomyślana jako „miejska oaza”, której głównym celem jest budowanie pozytywnego wizerunku miasta, czy może stwarza realną szansę na wzmocnienie oddolnych działań podejmowanych przez lokalną społeczność? Chociaż można wskazać pozytywne skutki procesu odnowy, to dotychczasowe analizy skłaniają do wnioskowania, że rewitalizacja nie przyczyniła się do zaistnienia znacznych zmian w zachowaniach rezydentów. Opisu społecznych efektów rewitalizacji dokonano na podstawie wyników Wrocławskiej Diagnozy Społecznej 2010 i 2014, reprezentatywnego ogólnowrocławskiego badania jakości życia mieszkańców miasta, przeprowadzonego przez socjologów z Uniwersytetu Wrocławskiego.pl_PL
dc.description.abstractThis paper concerns Nadodrze, one of the districts of Wrocław, which is a place of a decades long revitalization project aimed at introducing social, economic, spacial, residential and infrastructural changes leading to a long lasting development of the area in question. It is estimated that 140.5 million zloty have been spent on the process, 42 million of which come from European Union funds. The question asked in the paper concerns the degree to which the changes caused by the revitalization of Nadodrze influence the improvement of the quality of life of the residents and how it contributes to the construction of a strong local society. The issues raised are interesting because they present the effects of revitalization through the eyes of residents and not the local authorities. The topic opens a discussion on the results and aims of revitalization. Is it planned as an ‘urban oasis’, which main aim is to construct a positive image of a city, or creating a real chance of strengthening bottom-up initiatives of the local community? Although one might point out positive aspects of urban renewal, the analysis suggests that revitalization has not caused major changes in residents’ behaviors. A description of social effects of revitalization has been conducted based on the results of Wrocław Social Diagnosis 2010 and 2014, a representative, comprising the whole of Wrocław, research on the quality of life of Wrocław inhabitants carried out the Wrocław University sociologists.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja finansowana ze środków Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;54
dc.subjectsocjologia miastapl_PL
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectWrocławpl_PL
dc.subjectNadodrzepl_PL
dc.subjecturban sociologypl_PL
dc.subjectrevitalizationpl_PL
dc.titleSpołeczne konsekwencje rewitalizacji wrocławskiego Nadodrzapl_PL
dc.title.alternativeSocial consequences of the revitalization of Wroclaw’s Nadodrze neighborhoodpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Paulina Olejniczak, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[79]-93pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii, 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 3.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesAdamczyk-Arns G. (2014), Klimaty Nadodrza. Rewitalizacja wrocławskiego osiedla – ludzie, miejsca, wydarzenia, Agraf, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAdamczyk-Arns G., Bąkowski J., Dudek J., Górka P., Ruman H., Szewczyk G. (2011), Przedmieście Odrzańskie: Masterplan Analizy, Wrocław.pl_PL
dc.referencesAdamczyk-Arns G., Górka P., Ruman H., Wojdylak P. (2012), Przedmieście Odrzańskie: Masterplan Koncepcja, Wrocław.pl_PL
dc.referencesArtystyczne Nadodrze, http://www.artystycznenadodrze.pl/pl/News (dostęp 18.05.2015).pl_PL
dc.referencesFrank K. (2002), Historic Preservation in teh USA, Springer, New York.pl_PL
dc.referencesGrehl A. (2014), Rewitalizacja Nadodrza, [w:] Okólska H., Głowiński T. (red.), Przedmieście Odrzańskie we Wrocławiu, Muzeum Miejskie Wrocławia, Wydawnictwo GAJT, Wrocław, s. 218–223.pl_PL
dc.referenceshttp://w-r.home.pl/wrftp/masterplan/WR_Masterplan_Nadodrze_ANALIZY.pdf.pl_PL
dc.referenceshttp://wr.home.pl/wrftp/masterplan/WR_Masterplan_Nadodrze_KONCEPCJA.pdf.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S. (1999), Rewitalizacja a organizacja przestrzeni miejskiej, [w:] Kaczmarek J. (red.), Przestrzeń miejska − jej organizacja i przemiany, XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN i Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesMajer A. (2014), Odrodzenie miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMliczyńska-Hajda D. (2011), Zakres i metoda badania rewitalizacji w miastach. Opis metody badawczej, http://mliczynska.pl/miasto/wp-content/uploads/2012/04/Badanie-rewitalizacji-w-miastach.Opis-metody-badawczej_2011.pdf (dostęp 18.05.2015).pl_PL
dc.referencesPutnam R. (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRada Miejska W rocławia (2009), Uchwała nr XXXI/1037/09 z dnia 19 lutego 2009 w sprawie wyznaczenia Obszaru Wsparcia oraz przyjęcia programu przedsięwzięć rewitalizacyjnych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007−2013.pl_PL
dc.referencesStarosta P., Frykowski M. (2012), Kapitał społeczny. Podstawy teoretyczne, [w:] Starosta P. (red.), Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w rejonie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpaulina.olejniczak@uwr.edu.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.54.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record