Show simple item record

dc.contributor.authorMICHALAK, MARCIN
dc.contributor.editorSobańska, Irena
dc.contributor.editorKabalski, Przemysław
dc.date.accessioned2016-06-28T14:14:09Z
dc.date.available2016-06-28T14:14:09Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationM. Michalak, Jakość informacji prospektywnych w pomiarze utraty wartości operacyjnych aktywów trwałych, [w:] System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, red. I. Sobańska, P. Kabalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 275–291.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-387-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18541
dc.description.abstractW rozdziale autor koncentruje się na wskazaniu istoty, warunków i sposobów zapewnienia wysokiej jakości informacji ujawnianych w sprawozdaniach finansowych w kontekście utraty wartości operacyjnych aktywów trwałych. Zagadnienie to staje się szczególnie ważne w dobie kryzysu gospodarczego, który powoduje, że wiele podmiotów traci możliwość pełnej realizacji korzyści ekonomicznych zawartych w wartości bilansowej składników majątkowych. Analiza i pomiar utraty wartości operacyjnych aktywów trwałych wymaga zgromadzenia szeregu danych o charakterze prospektywnym, dotyczących perspektyw wykorzystania składników majątkowych na tle zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Właśnie ze względu na ów prospektywny i w wielu wypadkach uznaniowy charakter informacji problematyka zapewnienia jakości sprawozdań finansowych zyskuje na znaczeniu, stanowiąc jednocześnie podstawę krytyki dla regulacji obowiązujących w przedmiotowym zakresie. W rozdziale zaprezentowano kilka sposobów zwiększania wiarygodności danych szacunkowych, stosowanych w praktyce sprawozdawczości finansowej przez wybrane spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W ŁODZI, ul. Narutowicza 35, 90-125 Łódź; tel. 042-631-95-23, 042-631-95-29, fax 042-630-26-37; www.skwp-lodz.pl, biuro@skwp-lodz.pl.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego”, red. I. Sobańska, P. Kabalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010;
dc.subjectinformacje prospektywnepl_PL
dc.subjectutrata wartościpl_PL
dc.subjectoperacyjne aktywa trwałepl_PL
dc.subjectsprawozdawczość finansowapl_PL
dc.subjectwycena bilansowapl_PL
dc.subjectdziałalność operacyjnapl_PL
dc.titleJakość informacji prospektywnych w pomiarze utraty wartości operacyjnych aktywów trwałychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010pl_PL
dc.page.number[275]–291pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Rachunkowości, Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.referencesAdopting IFRS – A step by step illustration of transition to IFRS, (2003), PWC.pl_PL
dc.referencesAndrews R. (2006), Research Report No. 92 Impairment of assets: measurement without disclosure? The Association of Chartered Certified Accountants, London.pl_PL
dc.referencesFair Value Measurement, (2006), Discussion Paper, RMSR.pl_PL
dc.referencesGmytrasiewicz M. (2009), Wybrane problemy teoretyczne współczesnej rachunkowości, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKamela-Sowińska A. (2007), Rachunkowość na zakręcie, [w:] Rachunkowość – wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, SKwP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKSR 4, Utrata wartości aktywów, Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2007 r., nr 8, poz. 46.pl_PL
dc.referencesMichalak M. (2002), Utrata wartości aktywów trwałych – nowe zadania dla rachunkowości zarządczej i controlling, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Przedsiębiorstwie”, nr 12, Infor.pl_PL
dc.referencesMichalak M. (2004), Utrata wartości aktywów – wymogi polskiego prawa bilansowego na tle rozwiązań międzynarodowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 18 (74) (Rada Naukowa SKwP, Warszawa).pl_PL
dc.referencesMichalak M. (2005), Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych – wybrane problemy, „Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu”, nr 1082.pl_PL
dc.referencesMichalak M. (2006), Utrata wartości aktywów trwałych według regulacji krajowych i międzynarodowych, [w:] Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja – wyzwania i bariery, red. I. Sobańska, W. A. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMichalak M. (2008), Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych w sprawozdawczości spółek publicznych – badanie pilotażowe, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (numer specjalny) t. 42 (98).pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowe Standardy Rachunkowości 36, Utrata wartości aktywów (2007), SKwP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesProspective Financial Information – Guidance for UK Directors (2003), The Institute of Chartered Accountants in England and Wales.pl_PL
dc.referencesReady or not? (2004), PWC.pl_PL
dc.referencesSFAS 157, Fair Value (2006), FASB.pl_PL
dc.referencesSkonsolidowany raport roczny KGHM SA za rok 2008.pl_PL
dc.referencesSkonsolidowany raport roczny Telekomunikacji Polskiej S.A. za rok 2008.pl_PL
dc.referencesSobańska I. (2007), Nowa orientacja systemu rachunkowości w praktyce polskiej w kontekście wdrażania MSR/MSSF, [w:] Rachunkowość – wczoraj, dziś, jutro (praca zbiorowa z okazji 100-lecia SKwP), Warszawa.pl_PL
dc.referencesSobańska I., Michalak M. (2009), Wykorzystanie informacji prospektywnych w sprawozdawczości finansowej zorientowanej na wartość na przykładzie MSR 36 „Utrata wartości aktywów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (numer specjalny) t. 53 (109).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity Dz.U. 2009 r., nr 152, poz. 1223, nr 157, poz. 1241 i nr 165, poz. 1316.pl_PL
dc.referencesZałożenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych (2007), RMSR.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record