Show simple item record

dc.contributor.authorSzafranek, Edytaen
dc.date.accessioned2017-03-14T10:10:16Z
dc.date.available2017-03-14T10:10:16Z
dc.date.issued2017-02-23en
dc.identifier.issn1231-1952en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20874
dc.description.abstractThe purpose of this article is to assess the quality of life of the residents of a degraded satellite area of a city. It is considered in the context of urban development policy – as the result of decisions and as a challenge for long-term development. The research was based on a case study, which is the district of Opole referred to as Metalchem. It is characterized by an isolated location in the city structure as well as economic transformations. The study was based primarily on an analysis of source materials and results of a survey. The results show that the assessment of the quality of life is inconsistent. The living conditions are good, but satisfactory fulfilment of social needs is lacking. The residents of the studied area feel that their quality of life is lower than that of other residents of the city. This situation is the result of three main factors: insufficient access to public services, an ingrained negative image of the quarter, and a lack of coherence and continuity of the policy regarding this area. Research shows that the quality of life of the residents of degraded and satellite districts depends on the management and investments in the area, on the area’s perceived status within the city, but primarily on a consistent implementation of spatial and economic policies. Ensuring cohesion and integration between the satellite districts and the city center as well as other districts is also important.en
dc.publisherLodz Univeristy Pressen
dc.relation.ispartofseriesEuropean Spatial Research and Policy;2
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0en
dc.subjectcityen
dc.subjectsatellite city districten
dc.subjectpostindustrial areasen
dc.subjectquality of lifeen
dc.subjecturban politicsen
dc.titleThe Quality of Life of Residents of a Satellite Degraded City District as Part of Urban Development Policyen
dc.page.number97-113en
dc.contributor.authorAffiliationDepartment of Economic Geography and Spatial Economy, Faculty of Economics, University of Opole, 45-058 Opole, ul. Ozimska 46a, Polanden
dc.identifier.eissn1896-1525
dc.referencesBORYS, T. (2001), ‘Jakość życia jako kategoria badawcza i cel nadrzędny’, [in:] WACHOWIAK, A. (ed.), Jak żyć, wybrane problemy jakości, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, pp. 17–41.en
dc.referencesCAMPBELL, A., CONVERSE, P. and RODGERS, W. (1976), The Quality of American Life: Perceptions, Evaluations, and Satisfactions, New York: Russel Sage Foundation.en
dc.referencesDOŁZBŁASZ, S. and MUCHA, P. (2015), ‘Wykorzystanie terenów pogórniczych na przykładzie Wałbrzycha’, Studia Miejskie, 17, pp. 103–115.en
dc.referencesDOMAŃSKI, B. (2001), ‘Przekształcenia terenów poprzemysłowych w województwach śląskim i małopolskim’, [in:] ZIOŁO, Z. (ed.), Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu PTG, pp. 51–59.en
dc.referencesEISER, C., MORSE, R. (2001), ‘Can Parents Rate Their Child’s Health Related Quality of Life? Results of a Systematic Review’, Quality of Life Research, 10.en
dc.referencesHALL, P. (2002), Cities of Tomorrow. An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century, New York.en
dc.referencesHEFFNER, K. and KREFT, W. (2011), Opole/Oppeln. Historyczno-topograficzny atlas miast śląskich. Historisch-topographische Atlas schlesischer Stadte, Marburg/Lahn: Herder Institut.en
dc.referencesGASIDŁO, K. (1998), Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Gliwice: Politechnika Śląska.en
dc.referencesGILOWSKA, Z. (1998), System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa: Municipium. p. 26–45.en
dc.referencesJARACZ, K. (2001), ‘Sposoby ujmowania i pomiaru jakości życia. Próba kategoryzacji’, Pielęgniarstwo Polskie, pp. 219–226.en
dc.referencesKACZMAREK, S. (2004), ‘Tereny poprzemysłowe w miastach – problem czy wyzwanie?’, [in:] SŁODCZYK, J. (ed.) Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.en
dc.referencesKALETA, A. (1998), Jakość życia młodzieży miejskiej i wiejskiej: studium podobieństw i zróżnicowań międzyśrodowiskowych, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.en
dc.referencesKARWIŃSKA, A. (2007), ‘Miejski collage. Wariant postsocjalistyczny’, [in:] MAJER, A. (ed.), Socjologia miasta. Nowe dziedziny badań, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.en
dc.referencesKARWIŃSKA, A. (2010), ‘Miasto przyjazne – idee i działania praktyczne’, [in:] NOWORÓL, A. (ed.), Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych, Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 31–48.en
dc.referencesKAVANAGH, A. M., GOLLER, J. L., KING, T., JOLLEY, D., CRAWFORD, D., TURREL, G. (2005), ‘Urban Area Disadvantage and Physical Activity: a Multilevel Study in Melbourne, Australia’, Journal of Epidemiology and Community Health, 59.en
dc.referencesKOTUS, J. (2011), ‘Dokąd zmierza polskie miasto na początku XXI wieku?’, Studia Miejskie, 4, Opole pp. 75–80.en
dc.referencesLISZEWSKI, S. (2004), ‘Rola i zadania geografii w badaniach zróżnicowania przestrzennego wa-runków życia mieszkańców miast. Założenia teoretyczne i program badań’, [in:] JAŻDŻEWSKA, I. (ed.), XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 7–17.en
dc.referencesLITWIŃSKA, E. (2010), ‘Wpływ rewitalizacji dużych terenów przemysłowych na strukturę miasta’, Studia Miejskie, 1, pp. 291–300.en
dc.referencesMOLLENKOPF, J. H. and CASTELLS, M. (eds.) (1991), Dual city. Restructuring New York, New York: Sage Publications.en
dc.referencesOSTASIEWICZ, W. (2002), Metodologia pomiaru jakości życia, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.en
dc.referencesPARYSEK, J. (2015), ‘Miasto w ujęciu systemowym’, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77 (1), pp. 27–53.en
dc.referencesPRZYBYŁA, M. (2013), ‘Rewitalizacja poprzemysłowego obszaru Zabłocie’, Zarządzanie Publiczne, 1 (21), pp. 103–113.en
dc.referencesSECOMSKI, K. (1987), Teoria regionalnego rozwoju i planowania, Warszawa: PWE. p. 9–10.en
dc.referencesSIKORSKI, D. (2012), ‘Zmiany funkcjonalne terenów przemysłowych i poprzemysłowych we Wrocławiu po 1989 roku’, [in:] NAMYŚLAK, B. and SZMYTKIE, R. (eds.), Przekształcenia przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ujęcie geograficzne, vol. 1, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 24, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, pp. 33–54.en
dc.referencesSŁABY, T. (1990), ‘Poziom życia, jakość życia’, Wiadomości Statystyczne, 6, Warszawa: GUS.en
dc.referencesSTASZEWSKA, S. and MARCINOWICZ, D. (2006), ‘Struktura funkcjonalno-przestrzenna wybranych terenów przemysłowych Poznania’, Prace Komisji Geografii Przemysłu, 9, Warszawa–Kraków, pp. 73–82.en
dc.referencesSTAWASZ, D. and BANACHOWICZ, J. (2011), ‘Łódź po 20 latach transformacji – osiągnięcia i perspektywy dalszego rozwoju’, Studia Miejskie, 4, Opole pp. 139–152.en
dc.referencesSZAJNOWSKA-WYSOCKA, A., MANDAL, A. (2013), ‘Analiza funkcjonalno-przestrzenna dzielnic Katowic’, Studia Miejskie, 9, Opole, pp. 25–36.en
dc.referencesTOBIASZ-LIS, P. and WÓJCIK, M. (2013), ‘Obrazy dysproporcji na obszarze miasta i ich społeczna interpretacja. Przykład Łodzi’, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 289, pp. 75–87.en
dc.referencesTRZEBIATOWSKI, J. (2011), ‘Jakość życia w perspektywie nauk społecznych I medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych’, Hygeia Public Health, 46 (1), pp. 25–31.en
dc.references‘Upadek Metalchemu. Politechnika największym przegranym?’ (2001), Miejski Biuletyn Informacyjny, 4 (97).en
dc.referencesWATSON, D., PICHLER, F. and WALLACE, C. (2010), Subjective Well-Being in Europe. Second European Quality of Life Survey, Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/108/en/1/EF09108EN.pdf (18.02.2016).en
dc.referencesWĘCŁAWOWICZ, G. (2000), ‘Struktury społeczno-przestrzenne miasta polskiego jako składnik teorii miasta’, Warszawa: Przegląd Geograficzny, 72 (4), pp. 395–410.en
dc.referencesWNUK, M., ZIELONKA, D., PURANDARE, B., KANIEWSKI, A., KLIMBERG, A., ULATOWSKA-SZOSTAK, E., PALICKA, E., ZARZYCKI, A., KAMINIARZ, E. (2013), ‘Przegląd koncepcji jakości życia w naukach społecznych’, Hygeia Public Health, 48 (1), pp. 10–16.en
dc.referencesWNUK, M. and MARCINKOWSKI, J. T. (2012), ‘Jakość życia jako pojęcie pluralistyczne o charakterze interdyscyplinarnym’, Problemy Higieny i Epidemiologii, 93 (1), pp. 21–26.en
dc.referencesZBOROWSKI, A. (2005), Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), Kraków: IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego.en
dc.referencesZIOBROWSKI, Z. (1996), Zmiany jakości przestrzeni dużych miast w Polsce – mierniki i metody oceny, Kraków: IGPiK.en
dc.referencesZRAŁEK, M. (2015), ‘Polityka miejska wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa’, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 223.en
dc.contributor.authorEmaileszafranek@uni.opole.plen
dc.identifier.doi10.1515/esrp-2016-0013en
dc.relation.volume23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.