Show simple item record

dc.contributor.authorSzubska - Włodarczyk, Natalia
dc.date.accessioned2017-03-27T08:25:32Z
dc.date.available2017-03-27T08:25:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21024
dc.description.abstractThis paper presents a model of uncultivated agricultural land under appropriately selected energy crops. The main goal of this work is to estimate energy production potential of fallow soil and fallow land in the Łódź Province on the basis of selected energy crops and to calculate the minimum price of energy crops. The Net Present Value (NPV) method was used to calculate the minimum price, and the literature studies to build the model using. The following analysis verifies the main research hypothesis, i.e., that the Łódź Province has a theoretical and economical energy-production potential of biomass in the areas of fallow soil and fallow land. The hypothesis was verified positively. The study shows that practicing energy willow achieved the lowest price for generation of 1 MWh. en_GB
dc.description.abstractArtykuł przedstawia model zagospodarowania nieużytków rolnych pod odpowiednio dobrane rośliny energetyczne. Głównym celem pracy jest szacunek potencjału energetycznego niezagospodarowanych gruntów rolnych dla województwa łódzkiego oraz określenie ceny minimalnej 1 GJ energii pochodzącej z wybranych roślin energetycznych. Do kalkulacji ceny minimalnej wykorzystano metodę NPV, natomiast do budowy modelu zastosowano studia literaturowe. Postawiono następującą hipotezę badawczą: województwo łódzkie posiada zarówno potencjał teoretyczny, jak i ekonomiczny produkcji biomasy rolnej na nieużytkach rolnych na przykładzie wybranych roślin energetycznych. Hipoteza została zweryfikowana pozytywnie. Z przeprowadzonych badań wynika, że uprawiając wierzbę energetyczną, uzyskuje się najniższą cenę wytworzenia 1 MWh energii.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii; 1
dc.subjectbiomassen_GB
dc.subjectenergy cropsen_GB
dc.subjectthe minimum priceen_GB
dc.subjectenergy and climate policyen_GB
dc.subjectbiomasa rolnapl_PL
dc.subjectrośliny energetycznepl_PL
dc.subjectcena minimalnapl_PL
dc.subjectpolityka energetyczno-klimatycznapl_PL
dc.titleAn estimate of the energy production potential of agricultural biomass in the Łódź provinceen_GB
dc.title.alternativePotencjał energetyczny biomasy rolnej w województwie łódzkimpl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016en_GB
dc.page.number[63]-85
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Ekonomii Rozwoju
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBaran D., Kwaśniewski D., Mudryk K., Wybrane właściwości fizyczne trzyletniej wierzby energetycznej, „Inżynieria Rolnicza” 2007, nr 8(96).pl_PL
dc.referencesBEFS, Bioenergy and Food Security. The BEFS Analytical Framework, FAO, Rome 2010.pl_PL
dc.referencesBudzyński W., Bielski S., Surowce energetyczne pochodzenia rolniczego. Cz. II: Biomasa jako paliwo stałe (artykuł przeglądowy), „Acta Sci. Pol. Agricultura” 2004, nr 3(2).pl_PL
dc.referencesChołuj D., Podlaski S., Wiśniewski G., Szmalec J., Kompleksowa ocena biologicznej przydatności 7 gatunków roślin wykorzystywanych na cele energetyczne, [w:] Harasim A. (red.), Uprawa roślin energetycznych a wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce, „Studia i Raporty” 2008, z. 11, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, Puławy.pl_PL
dc.referencesDyken S. van, Bakken B. H., Skjelbred H. I., Linear mixed – integer models for biomass supply chains with transport, storage and processing, “Energy” 2010, no. 35.pl_PL
dc.referencesFilipiak K., Syntetyczny wskaźnik żyzności gleby, [w:] Fotyma M. (red.), Nawozy i nawożenie, Polskie Towarzystwo Nawozowe, IUNG, Puławy 2010.pl_PL
dc.referencesGrzesik M., Janas R., Romanowska-Duda Z., Stymulacja wzrostu i procesów metabolicznych ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita L. Rusby) za pomocą hydrokondycjonowania nasion, „Problemy Inżynierii Rolniczej” 2011, nr 4.pl_PL
dc.referencesGUS (Central Statistical Office), Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2010, 2011, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesGUS (Central Statistical Office), Zużycie paliw i nośników energii 2012 r., Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesGUS, Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r., Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesGUS, Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2011, 2012, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesGUS, Rocznik statystyczny rolnictwa 2010, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesHavlíčková K., Weger J., Knápek J., Modeling of biomass prices for bio-energy market in the Czech Republic, “Stimulation Modelling Practice and Theory” 2011, no. 19.pl_PL
dc.referencesIEA Statistics, Renewables information, OECD/IEA 2012.pl_PL
dc.referencesIgras J., Lipiński W., Ocena wybranych elementów stanu żyzności gleby i jakości płytkich wód gruntowych na tle intensywności produkcji roślinnej w ujęciu regionalnym, „Pamiętnik Puławski” 2006, z. 142.pl_PL
dc.referencesIgras J., Lipiński W., Regionalne zróżnicowanie stanu agrochemicznego gleb w Polsce, [w:] Harasim A. (red.), Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, „Raporty PIB” 3, z. 3, Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, Puławy 2006.pl_PL
dc.referencesIUNG-PIB Puławy, [w:] Skrónicki H. (red.), Skrócone normatywy produkcji rolnej, Wydawnictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Radom 2010.pl_PL
dc.referencesJastrzębska G., Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKolowca J., Wróbel M., Wpływ wilgotności na właściwości reologiczne rozdrobnionej trawy energetycznej Miscanthus Giganteus, „Inżynieria Rolnicza” 2010, nr 4(122).pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny, Final Report 2008.pl_PL
dc.referencesKrasowicz S., Oleszek W., Horabik J., Dębicki R., Jankowiak J., Stuczyński T., Jadczyszyn J., Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski, „Polish Journal of Agronomy” 2011, no. 7.pl_PL
dc.referencesKundzewicz Z.W., Zalewski M., Kędziora A., Pierzgalski E., Zagrożenia związane z wodą, „Nauka” 2010, no. 4.pl_PL
dc.referencesKupczyk A., Wójcik A., Majkowska M., Wybrane problemy rozwoju sektora biogazu rolniczego w Polsce, [w:] F. Krawiec (red.), Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy, Difin, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKuś J., Faber A., Stasiak M., Kawalec A., Plonowanie wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne na różnych glebach, „Problemy Inżynierii Rolniczej” 2008, nr 1.pl_PL
dc.referencesKwaśniewski D., Mudryk K., Wróbel M., Zbiór wierzby energetycznej z użyciem piły łańcuchowej (Harvesting osier with a chainsaw), „Inżynieria Rolnicza” 2006, nr 13.pl_PL
dc.referencesLigus M., Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów i korzyści, Wydawca CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesLisowski A. (red.), Technologie zbioru roślin energetycznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesMatyka M., Kuś J., Plonowanie i cechy biometryczne wybranych genotypów miskanta, „Problemy Inżynierii Rolniczej” 2011, nr 2.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Gospodarki, Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesPiskier T., Potencjał energetyczny topinamburu, „Problemy Inżynierii Rolniczej” 2009, nr 1.pl_PL
dc.referencesRoszkowski A., Bioenergia – pola i lasy zastąpią węgiel, ropę i gaz?, „Inżynieria Rolnicza” 2009, nr 1(110).pl_PL
dc.referencesTowarowa Giełda Energii S.A., Raport Miesięczny, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesUrząd Regulacji Energetyki, Departament Taryf, Taryfy OSD na rok 2012 (dotyczy OSD, którzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności), Warszawa, listopad 2011.pl_PL
dc.referencesUrząd Statystyczny w Łodzi, Rolnictwo w województwie łódzkim w 2011 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesZawadzka A., Imbierowicz M., Rośliny energetyczne oraz technologie i urządzenia dla przetwórni biomasy, [w:] Kochańska E. (red.), Inwestowanie w energetykę odnawialną. Aspekty ekologiczne, technologie, finansowanie i benchmarking, Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia, Łódź 2010.pl_PL
dc.contributor.authorEmailnatszub@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.42.05
dc.relation.volume42en_GB
dc.subject.jelQ1
dc.subject.jelQ4
dc.subject.jelQ5


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record