Show simple item record

dc.contributor.authorZieliński, Bartłomiej
dc.date.accessioned2017-03-27T08:25:33Z
dc.date.available2017-03-27T08:25:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21025
dc.description.abstractThe article is an attempt to present the idea of social trust as an important element in the corporate governance of companies with the participation of local government units. It is mentioned about the need to raise standards of transparency in these companies. There is also a proposal to take into account the relevance of sociological theories in the studies of corporate governance.en_GB
dc.description.abstractOcenie funkcjonowania nadzoru korporacyjnego w Polsce poświęcono wiele publikacji. Zagadnienie to w sposób pośredni dotyczy każdego człowieka, szczególnie wtedy, gdy mowa jest o nadzorze na spółkami komunalnymi. Artykuł stanowi próbę przedstawienia idei zaufania społecznego jako istotnego elementu w nadzorze korporacyjnym spółek kapitałowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Zauważona jest w nim konieczność podnoszenia standardów w zakresie transparentności w takich przedsiębiorstwach. Artykuł jest także propozycją uwzględnienia teorii socjologicznych w badaniach nad nadzorem korporacyjnym.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii; 1
dc.subjectCorporate Governanceen_GB
dc.subjectCorporate Investmenten_GB
dc.subjectFirmen_GB
dc.subjectTransparencyen_GB
dc.subjectSocial Trusten_GB
dc.subjectState Owned Enterprisesen_GB
dc.subjectNadzór korporacyjnypl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwo komunalnepl_PL
dc.subjecttransparentnośćpl_PL
dc.subjectzaufanie społecznepl_PL
dc.subjectspółka kapitałowapl_PL
dc.titleRola zaufania społecznego w kształtowaniu standardu transparentności nadzoru korporacyjnego w spółkach komunalnychpl_PL
dc.title.alternativeThe role of social trust in forming process of the transparency standard of corporate governance in municipal companiesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[87]-96
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBorkowski M., Ocena funkcjonowania nadzoru korporacyjnego z zastosowaniem mapowania zmian wartości przedsiębiorstwa w spółkach z udziałem JST, [w:] P. Urbanek, Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesBrzeziński K., Zaufanie społeczne w regionie łódzkim, [w:] P. Starosta (red.), Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesDobre praktyki spółek notowanych na GPW, 2016.pl_PL
dc.referencesIgnyś A., Jakość polityki informacyjnej polskich spółek giełdowych w świetle badań, „Studia Prawno Ekonomiczne” 2014, t. XCI(2), Łódzkie Towarzystwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesMasłyk T., Obywatel w społeczeństwie informacyjnym. Teoria i praktyka, Nomos, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesMattelart A., Społeczeństwo informacji, Universitas, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesMażbic-Kulma B., Sienkiewicz P., Determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego, [w:] Niedźwiedziński M. (red.), Wybrane problemy zastosowania electronic data interchange i electronic commerce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2002, nr 157.pl_PL
dc.referencesOECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises.pl_PL
dc.referencesPutnam R., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesSłownik współczesnego języka polskiego, t. 2, Wydawnictwo Reader’s Digest, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesTruszkowska-Wojtkowiak M., Wojtkowiak J., Społeczeństwo informacyjne. Pytania o tożsamość, wiedzę i edukację, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037 z późń. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz. U. 1997, Nr 9, poz. 43.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1974, Nr 121, poz. 591.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 1990, Nr 16, poz. 95.pl_PL
dc.referencesWalczak W., Standardy nadzoru korporacyjnego w spółkach komunalnych, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2014, nr 2, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.pl_PL
dc.referenceswww.corp_gov.gpw.pl (dostęp 20.04.2016).pl_PL
dc.referenceswww.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-soes.htm (dostęp 20.04.2016).pl_PL
dc.referencesZalecenie komisji z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij”).pl_PL
dc.referencesZieliński B., Profesjonalizm rad nadzorczych polskich spółek giełdowych, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” 2014, nr 15, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Łodzi.pl_PL
dc.contributor.authorEmailb.zielinski.poczta@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.42.06
dc.relation.volume42pl_PL
dc.subject.jelG3


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record