Show simple item record

dc.contributor.authorBorowska-Stefańska, Marta
dc.contributor.authorMikołajczyk, Dariusz
dc.date.accessioned2017-04-04T10:41:26Z
dc.date.available2017-04-04T10:41:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2299-8403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21169
dc.description.abstractThe purpose of this article is evaluation of crisis management measures implemented in Uniejów municipality to protect its population and property from flooding. It presents an analysis of the effects of floods that occurred in this area in recent years, as well as actions taken by the authorities to minimize the consequences of this type of disasters. It was found that the greatest damages were brought by the 2010 flood, which was caused by intensive rainfall on the one hand, and discharge of water from the Jeziorsko reservoir on the other hand. The measures taken by the authorities, both technical and non-technical, should be evaluated positively.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest próba oceny działań w zakresie zarządzania kryzysowego w gminie Uniejów podejmowanych w celu ochrony ludności i mienia przed powodziami. Dokonano analizy skutków powodzi, jakie w ostatnich latach wystąpiły na badanym obszarze. Przedstawiono również zakres działań, jakie podejmują władze w celu ograniczenia negatywnych konsekwencji tego zjawiska. Stwierdzono, że do największych strat w ostatnich latach doprowadziła powódź z 2010 r., której przyczyną były z jednej strony intensywne opady deszczu, z drugiej zaś zrzuty wody ze zbiornika Jeziorsko. Władze podejmują jednak działania zarówno techniczne, jak i nietechniczne, w celu minimalizacji szkód powodziowych, które ocenić należy pozytywnie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Uniejowski;5
dc.subjectfloodsen_GB
dc.subjectcrisis managementen_GB
dc.subjectUniejów communeen_GB
dc.subjectflood hazard zonesen_GB
dc.subjectpowodziepl_PL
dc.subjectzarządzanie kryzysowepl_PL
dc.subjectgmina Uniejówpl_PL
dc.subjecttereny zagrożone powodziamipl_PL
dc.titlePowodzie a zarządzanie kryzysowe w gminie Uniejówpl_PL
dc.title.alternativeFloods and crisis management in the commune of Uniejówen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[143]-158
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Kierunek Gospodarka Przestrzenna; Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania; Nordea Bank Danmark A/S S.A. Oddział w Polsce
dc.identifier.eissn2449-8319
dc.referencesBac M., Zarządzanie kryzysowe w organizacjach w kontekście polskiego ustawodawstwa, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2009, Nr 2, s. 9–21.pl_PL
dc.referencesBac M., Tradycja i innowacje w zarządzaniu ryzykiem powodziowym w Polsce, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2011, Nr 19, s. 21–32.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska M., Ocena ryzyka powodziowego jako element wdrażania Dyrektywy powodziowej – przykład Uniejowa, „Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy” 2014, nr 3, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, s. 5–11.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w Uniejowie, „Biuletyn Uniejowski” 2015, t. 4, s. 131–142.pl_PL
dc.referencesDubicki A., Przebieg powodzi w dorzeczu górnej i środkowej Odry, [w:] A. Dubicki, H. Słota, J. Zieliński (red.), Dorzecze Odry, monografia powodzi, lipiec 1997, IMGW, Warszawa 1999, s. 61–80.pl_PL
dc.referencesDyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa).pl_PL
dc.referencesGminny Plan zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta w Uniejowie, Uniejów 2013.pl_PL
dc.referencesInformacja o wynikach kontroli ochrona przeciwpowodziowa w województwie małopolskim i świętokrzyskim, Najwyższa Izba Kontroli, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesInformacje pozyskane z Urzędu Miasta w Uniejowie, Uniejów 2015.pl_PL
dc.referencesInformacje pozyskane z WZMiUW, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesJaniszewski W., Gospodarka Wodna Polski, Książka i Wiedza, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesKitowski K., Dyrektywa Powodziowa a prewencyjne planowanie przestrzenne, „Przegląd Komunalny” 2010, nr 7, s. 48–51.pl_PL
dc.referencesKobojek E., Położenie fizycznogeograficzne gminy Uniejów, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 9–22.pl_PL
dc.referencesKurczyński Z., Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego a Dyrektywa Powodziowa, „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” 2012, Vol. 23, s. 209–217.pl_PL
dc.referencesLeszczyński T.Z., Kluczowe zadania administracji samorządowej w zarządzaniu kryzysowym, [w:] M. Włodarczyk, A. Marjański (red.), Bezpieczeństwo i zarzadzanie kryzysowe – aktualne wyzwania. Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2009, t. 10, z. 8, s. 69–78.pl_PL
dc.referencesLipińska E.J., Rybak T., Ochrona przed powodzią – reagowanie kryzysowe, [w:] E. J. Lipińska (red.), Powódź 2010 – przyczyny i skutki, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 2011, s. 13–26.pl_PL
dc.referencesMaciejewski M., Walczykiewicz T., Powódź – nasze niekonsekwencje, [w:] Forum Naukowo-Techniczne Powódź, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesMajda T., Wałdykowski P., Adamczyk J., Grygoruk M., Typologia terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, [w:] Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesNachlik E., Gospodarka wodna w kontekście przestrzeni kraju – rekomendacje dla KPZK, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesNowicka D., Winter J., Biuro do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, „Gospodarka Wodna” 2007, Nr 7, s. 301–305.pl_PL
dc.referencesPlan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego, Oddział Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Łódzki Urząd Wojewódzki, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesPrinos P., Review of Flood Hazard Mapping, „Integrated Flood Risk Analysis and Management Methodologies” 2008, s. 21–28.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody, (Dz.U. Nr 166, poz. 1219).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, (Dz.U. z 2013 r., poz. 104).pl_PL
dc.referencesStarkel L., Funkcja powodzi w środowisku przyrodniczym dorzecza górnej Wisły, [w:] L. Starkel, J. Grela (red.), Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 roku, Wydawnictwo Oddziału PAN, Kraków 1998, s. 9–20.pl_PL
dc.referencesSłota H., Zarządzanie systemami gospodarki wodnej, IMGW, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesTadeuszewski B., Wilczak M., Przebieg powodzi w zlewni Warty, [w:] M. Maciejewski, M.S. Ostojski, T. Tokarczyk (red.), Dorzecze Odry, monografi a powodzi 2010, Warszawa 2011, s. 63–68.pl_PL
dc.referencesTsakiris G., Nalbantis I., Pistrika A., Critical Technical Issues on the EU Flood Directive, „European Water” 2009, No. 25/26, s. 39–51.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych gospodarskich (Dz.U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1249 z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 443).pl_PL
dc.referencesWicher-Dysarz J., Dysarz T., Wpływ rezerwatu przyrody na eksploatację zbiornika nizinnego Jeziorsko, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2007, nr 4, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, s. 179–186.pl_PL
dc.referenceswww.fl oodsite.net (dostęp: 14.01.2016).pl_PL
dc.referenceswww.mapy.isok.gov.pl (dostęp: 14.01.2016).pl_PL
dc.referenceshttp://uniejow.pl/?idAkt=3828 (dostęp: 2.02.2015).pl_PL
dc.contributor.authorEmailborosia@op.pl
dc.contributor.authorEmaild.mikolajczyk@onet.pl
dc.identifier.doi10.18778/2299-8403.05.10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record