Show simple item record

dc.contributor.authorBarwiński, Marek
dc.date.accessioned2017-04-19T12:31:17Z
dc.date.available2017-04-19T12:31:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2300-0562
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21290
dc.description.abstractThe main aim of this article is to show how changes in the political and legal system taking place in Poland in recent decades have contributed to the presence of national and ethnic minorities in the public space of the country, as well as how the different minorities could or were able to use the favourable formal and legal transformations. The huge disparity in various manifestations of this public presence (bilingual names of places, offices, schools, the use of an auxiliary language, social and political activity, education, historical heritage) between nationalities is caused by many diverse reasons. Certainly, the favorable factors include the relatively large size and territorial concentration, but the activity shown by activists and local communities, as well as the internal integration of communities may also be considered decisive factors. It is owing to these circumstances, that some of the so-called historical used legal changes to become permanent parts of the public space in Poland.en_GB
dc.description.abstractGłównym celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób zmiany systemu politycznego i prawnego zachodzące w Polsce w ciągu ostatnich dekad wpłynęły na obecność mniejszości narodowych i etnicznych w przestrzeni publicznej kraju, oraz na ile poszczególne mniejszości mogły lub potrafiły wykorzystać sprzyjające im przekształcenia formalnoprawne. Bardzo duża dysproporcja w różnorakich przejawach tej publicznej obecności (dwujęzyczne nazwy miejscowości, urzędów, szkół, stosowanie języka pomocniczego, działalność społeczna i polityczna, oświata, dziedzictwo historyczne) pomiędzy poszczególnymi narodowościami jest spowodowana zróżnicowanymi przyczynami. Z pewnością do sprzyjających czynników należy relatywnie duża liczebność i koncentracja terytorialna, ale decydująca jest też aktywność działaczy i lokalnych społeczności oraz wewnętrzna integracja danej zbiorowości. Dzięki tym uwarunkowaniom niektóre tzw. historyczne mniejszości, wykorzystując zmiany prawne, stały się trwałą częścią przestrzeni publicznej w Polsce.pl_PL
dc.description.sponsorshipCzasopismo współfinansowane ze środków Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia z Geografii Politycznej i Historycznej;5
dc.subjectPolish nationality structureen_GB
dc.subjectpolitical and legal systemen_GB
dc.subjectlegislation on national minoritiesen_GB
dc.subjectauxiliary languageen_GB
dc.subjectbilingual namesen_GB
dc.subjectstruktura narodowościowa Polskipl_PL
dc.subjectsystem polityczno-prawnypl_PL
dc.subjectprawodawstwo dotyczące mniejszości narodowychpl_PL
dc.subjectjęzyk pomocniczypl_PL
dc.subjectnazwy dwujęzycznepl_PL
dc.titleMniejszości narodowe i etniczne w polskiej przestrzeni publicznejpl_PL
dc.title.alternativeNational and ethnic minorities in Polish public spaceen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[93]-114
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31
dc.identifier.eissn2450-0127
dc.referencesBarwiński M., 2010, Changes in the social, political and legal situation of national and ethnic minorities in Poland after 1990, [w:] Kitowski J. (red.), 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe – an attempt of accounts, Geopolitical Studies, vol. 16, Warszawa, s. 223–244.pl_PL
dc.referencesBarwiński M., 2013, Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku, Łódź.pl_PL
dc.referencesBarwiński M., Leśniewska K., 2014, Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie – studium porównawcze, „Przegląd Geograficzny”, 86 (4), s. 499–524.pl_PL
dc.referencesBudyta-Budzyńska M., 2003, Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem? Instytucjonalizacja mniejszości narodowych w Polsce w latach 1989–2002, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBudyta-Budzyńska M., 2010, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChałupczak H., Browarek T., 1998, Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918–1995, Lublin.pl_PL
dc.referencesDudra S., Nitschke B. (red.), 2010, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, Kraków.pl_PL
dc.referencesDudra S., Nitschke B. (red.), 2013, Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej, Kraków.pl_PL
dc.referencesGUS, 2013, Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2009–2011, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJanusz G., 2011, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin.pl_PL
dc.referencesKowalski M., 2000, Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989–1998, Geopolitical Studies, vol. 7, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKurcz Z. (red.), 1997, Mniejszości narodowe w Polsce, Wrocław.pl_PL
dc.referencesŁodziński S., 2005, Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁodziński S., 2010, Polityka wobec mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w latach 1945–2008, [w:] Dudra S., Nitschke B. (red.), Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, Kraków, s. 13–36.pl_PL
dc.referencesŁodziński S., 2014, „Pole dwujęzyczności”. Problemy wprowadzania dwujęzycznych nazw miejscowości na przykładzie wybranych gmin województwa opolskiego, [w:] Sakson A. (red.), Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie. Aspekty polityczne i społeczne, Toruń, s. 70–88.pl_PL
dc.referencesMadajczyk P. (red.), 1998, Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944–1989), Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatykowski R., 1997, Udział i zróżnicowanie poparcia mniejszości narodowych w Polsce w wyborach parlamentarnych z dn. 21.10.1997, „Sprawy Narodowościowe”, Nowa Seria, 6 (2), s. 261–272.pl_PL
dc.referencesMatykowski R., 2008, Przestrzenne zróżnicowanie w zachowaniach wyborczych mieszkańców województwa podlaskiego, [w:] Świątek D., Bednarek M., Siłka P. (red.), Współczesne problemy badawcze geografii polskiej – geografia człowieka, Dokumentacja Geograficzna, 36, Warszawa, s. 28–33.pl_PL
dc.referencesNijakowski L. (red.), 2005, Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPogorzała E., 2006, Szkolnictwo mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w okresie transformacji, [w:] Michalik E., Chałupczak H. (red.), Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, Lublin, s. 327–338.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2007, Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej, Łódź.pl_PL
dc.referencesStachowiak A., 2010, Dwujęzyczne nazwy miejscowości a dialog międzykulturowy na Łemkowszczyźnie, [w:] Dudra S., Halczak B., Drozd R., Betko I., Smigiel M. (red.), Łemkowie, Bojkowie, Rusini. Historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, t. 3, Zielona Góra–Słupsk, s. 159–163.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmarek.barwinski@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/2300-0562.05.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record