Show simple item record

dc.contributor.authorKikosicka, Katarzyna
dc.date.accessioned2017-04-19T12:47:10Z
dc.date.available2017-04-19T12:47:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21300
dc.description.abstractThe term of spatial mobility applies to all age groups of the population. Among researchers there is a lively debate about migration of older people caused by still progressive problem of aging. The article brings up the problem of spatial mobility in old polish and oversees research. Population of elderly people divides into three subpopulations: young seniors, older seniors, the oldest seniors. Motives, migratory patterns and socio-economic features are different in every group. Author presents research results concerning senior migration in therms of theoretical conceptions, reasons, direction and socio-economic structures.en_GB
dc.description.abstractMobilność przestrzenna dotyczy wszystkich grup wiekowych ludności. Postępujący proces starzenia się ludności wpływa na coraz częstsze poruszanie problematyki migracji osób starszych przez badaczy. Artykuł podejmuje problematykę badań dotyczących mobilności ludzi starych w polskich oraz zagranicznych badaniach naukowych. Populacja osób starszych dzieli się na trzy suppopulację, tj. młodych seniorów, starych seniorów oraz najstarszych seniorów. Motywy, przebieg migracji oraz cechy społeczno-ekonomiczne migrantów są inne w każdej z tych grup. Autorka przedstawia stan badań dotyczących migracji seniorów z uwzględnieniem koncepcji teoretycznych, przyczyn, kierunków oraz struktury społeczno-ekonomicznej migracji osób starych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;14
dc.subjectmigrationen_GB
dc.subjectageing of populationen_GB
dc.subjectold peopleen_GB
dc.subjectmigracjepl_PL
dc.subjectstarzenie się ludnościpl_PL
dc.subjectludzie starzypl_PL
dc.titleMobilność przestrzenna ludzi starych – aktualny stan badańpl_PL
dc.title.alternativeSpatial Mobility of Older People – the Current State of Researchen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[49]-59
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesBean F.D., Myers G.C., Angel J.L., Galle O.R., 1994, Geographic Concentration, Migra­tion, and Population Redistribution among the Elderly, [w:] Marin L.G. Preston S.H., Demography of Aging, NAP, Washington.pl_PL
dc.referencesFrątczak E., 1984, Proces starzenia się ludności Polski a proces urbanizacji, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJankowski G., Pytel S., 2013, Wpływ migracji osób starszych na rynek pracy w obszarach atrakcyjnych turystycznie w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.pl_PL
dc.referencesKałuża D., 2006, Migracje seniorów w Polsce, [w:] Kowaleski J.T. (red.), Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKałuża D., 2007, Migracje zagraniczne osób starszych w Polsce, [w:] Bugajska B. (red.), Życie w starości, Szczecin.pl_PL
dc.referencesKałuża D., 2008, Migracje seniorów, [w:] Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKałuża D., Damińska J., 2004, Migracje wewnętrzne ludzi w starszym wieku, [w:] Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagroże­nia, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKałuża D., Damińska J., 2006, Imigranci i emigranci po 60. roku życia w Polsce, [w:] Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Zakład Demografii UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKałuża-Kopias D., 2011, Migracje seniorów w największych miastach w Polsce, [w:] Kowaleski T.J. (red.), Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski, przyczy­ny, etapy, następstwa, Wydawnictwo UŁ.pl_PL
dc.referencesKałuża-Kopias D., 2012, Migracje seniorów w największych miastach w Polsce, [w:] Ko­waleski T.J. (red.), Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski, przyczy­ny, etapy, następstwa, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKałuża-Kopias D., 2013, Charakterystyka demograficzna imigrantów po sześćdziesiątym roku życia – Polska, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 291.pl_PL
dc.referencesKałuża-Kopias D., 2014, Specyfika przemieszczeń wewnętrznych osób starszych w Polsce, „Studia Demograficzne”, 2 (166).pl_PL
dc.referencesKing R., Warners A.M., Wiliams A.M., 1998, International Retirement Migration in Eu­rope, „International Journal of Population Geography”, 4.pl_PL
dc.referencesLatuch M., 1977, Przyczyny emigracji osób w starszym wieku z największych miast w Polsce, „Studia Demograficzne”, 50.pl_PL
dc.referencesLee E.S, 1966, A Theory of Migration, „Demography”, 3 (1).pl_PL
dc.referencesLongino Ch.F., Bradley D.E., 2001, Geographical distribution and migration, [w:] Bin­stock R.H., George L.K. (red.), Aging and the social sciences, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesPotrykowska A., 2003, Przestrzenne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności i mi­gracji osób w starszym wieku w Polsce, „Przegląd Geograficzny”, 75.pl_PL
dc.referencesPytel S., 2014a, Atrakcyjność turystyczna miejsc migracji seniorów z województwa ślą­skiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 805.pl_PL
dc.referencesPytel S., 2014b, Osiedla mieszkaniowe dla seniorów w przestrzeni miast, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, 25.pl_PL
dc.referencesQuandango J., 2002, Aging and the Life Course, Pepper Institute on Aging and Public Policy, Florida State University.pl_PL
dc.referencesRogers A., 1990, Return migration to region of birth among retirement – age persons in the United States, „Journal of Gerontology: Social Sciences”, 5.pl_PL
dc.referencesRosset E., 1959, Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, PWG, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStillwell J., Rees P., Boden P., 1992, Population Redistribution in the United Kingdom, [w:] Migration Processes and Pattern, Belhaven Press, London–New York.pl_PL
dc.referencesStolarczyk K., 1985, Społeczno-ekonomiczne czynniki warunkujące migracje osób w star­szym wieku w Polsce, Monografie i Opracowania, SGPiS, Instytut Statystyki i Demo­grafii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStolarczyk K., 1986, Społeczno-demograficzne aspekty migracji osób w starszym wieku, [w:] Witkowski J. (red.), Społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczes­nych migracji w Polsce, Monografie i Opracowania, SGPiS, Instytut Statystyki i De­mografii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUren Z., Goldring G., 2007, Migration Trends at Older Ages in England and Wales, „Population Trends”, 130.pl_PL
dc.referencesWitkowski J. (red.), 1986, Społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczes­nych migracji w Polsce, Monografie i Opracowania, SGPiS, Instytut Statystyki i De­mografii, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkikosicka.k@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.14.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record