Show simple item record

dc.contributor.authorKaczmarek, Tomasz
dc.date.accessioned2017-06-27T09:42:48Z
dc.date.available2017-06-27T09:42:48Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22008
dc.description.abstractThe subject of this paper is space-related and functional aspects of the development of Polish shopping malls. In the first part, the article discusses the stages and level of development of shopping centers in Poland. The second part of the article is devoted to the present-day spatial structure of shopping malls and their distribution first of all in biggest cities of the country. Large-lot objects occupy more like 50% of the city's shopping area. The third part of the paper concentrated on the role of the shopping malls in the contemporary live of Polish cities. Larg format retailing plays a significant economic and social role. By generating thousands of jobs, it swells the city budget, satisfies the ever more refined shopping needs of residents, creates new spaces and forms of spending leisure time. Shopping malls leads also to dysfunctions: spatial and social conflicts. The last part of the paper show the possible directions of the development of shopping malls in Poland.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie przestrzennych i funkcjonalnych aspektów rozwoju centrów handlowych w Polsce. W pierwszej jego części przedstawiono poziom rozwoju tego segmentu handlu. W kolejnej ukazano rozmieszczenie centrów na terenie kraju, którego główną cechą jest silna koncentracja w największych miastach Polski. Nowoczesny handel detaliczny koncentruje w nich ponad 50% całkowitej powierzchni handlowej. Trzecia część pracy koncentruje się na funkcjach centrów handlowych w życiu współczesnych miast. Nowoczesny handel odgrywa znaczącą rolę gospodarczą i społeczną. Generując tysiące miejsc pracy, zasila dochody budżetu miasta, zaspokaja coraz to bardziej wyszukane potrzeby zakupowe mieszkańców, kreuje nowe przestrzenie i formy spędzania wolnego czasu. Lokalizacja kolejnych centrów handlowych prowadzi też do dysfunkcji ‒ konfliktów przestrzennych i społecznych. W ostatniej części pracy przedstawiono perspektywy rozwoju centrów handlowych w najbliższych latach. Od kilku lat staje się jasne, że proces rozwoju nowoczesnej sieci handlowej nie może być żywiołowy, a interwencyjna rola państwa i samo-rządu powinna dotyczyć również tej sfery gospodarki.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;13
dc.subjectshopping mallsen_GB
dc.subjectlarge format retailingen_GB
dc.subjectpolish citiesen_GB
dc.subjectspatial policy towards retailingen_GB
dc.subjectcentrum handlowepl_PL
dc.subjecthandel wielkopowierzchniowypl_PL
dc.subjectpolskie miastapl_PL
dc.subjectpolityka przestrzenna wobec handlupl_PL
dc.titleRozwój, struktura przestrzenna i funkcje centrów handlowych w Polscepl_PL
dc.title.alternativeDevelopment, spatial structure and functions of shopping malls in Polanden_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number[247]-267
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesAbrudan I.N., Dabija D.C., 2009, The life cycle of shopping centres and possible revitalization strategies, Analele Universitasi din Oradea, seria Stinte Economice.pl_PL
dc.referencesBejnarowicz K., 2007, Nowe centra handlowe w starej przestrzeni miejskiej Krakowa [w:] Malikowski M., Solecki S. (red.), Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesBywalec C., 2003, Wzrost konsumpcji usług, czyli proces serwicyzacji konsumpcji w Polsce, „Wiadomości Statystyczne” 2, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCiechomski W., 2010, Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesDudek-Mańkowska S., 2006, Funkcje wybranych centrów handlowych w Warszawie [w:] Jażdżewska I. (red.), Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2012, Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2010, Metropolie XXI w. [w:] Tucholska A. (red.), Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T., 2010, Struktura przestrzenna handlu detalicznego. Od skali globalnej do lokalnej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T., 2011, Handel detaliczny w rozwoju funkcjonalnym i przestrzennym miast w Polsce [w:] Wdowicka M., Mierzejewska L. (red.), Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI w., Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM 15, Poznań.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T., Szafrański T., 2008, Poziom rozwoju i struktura przestrzenna handlu detalicznego w Poznaniu [w:] Rochminska A. (red.), Theoretical and empirical researches on services during socio-economic changes, „Space‒Society‒Economy” 8, Department of Space Economy and Spatial Planning, University of Łódź.pl_PL
dc.referencesKuczyński J., Mikołajczyk J., 2007, Wpływ powstania i funkcjonowania Centrum Handlu, Sztuki i Kultury Stary Browar na rozwój społeczno-gospodarczy miasta Poznania [w:] Mikołajczak J. (red.), Zarządzanie usługami w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.pl_PL
dc.referencesLedwoń S., 2008, Wpływ współczesnych obiektów handlowych na strukturę śródmieść, Praca doktorska wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.pl_PL
dc.referencesLowry J.R., 1997, The life cycle of shopping centers, „Business Horizons” 40(1).pl_PL
dc.referencesMc Goldrick P., Davies (ed.), 1995, International Retailing. Trends and strategies, Pitman Publishing, London.pl_PL
dc.referencesMetelska B., 2012, Stary Browar jako przykład rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Centrum handlu sztuki i biznesu Stary Browar (prezentacja power point).pl_PL
dc.referencesNamyślak B., 2006, Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych we Wrocławiu [w:] Jażdżewska I. (red.), Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesOdnowa, przebudowa i rozbudowa. Kierunki rozwoju centrów handlowych w Polsce, 2012, Jones Lang LaSalle.pl_PL
dc.referencesRochmińska A., 2013, Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesWiktorowicz J., 2011, Struktura przestrzenno-funkcjonalna wybranych centrów handlowych Poznania na tle rozwoju handlu detalicznego w Polsce, Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. T. Kaczmarka w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.pl_PL
dc.contributor.authorEmailtomkac@amu.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.13.13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record