Show simple item record

dc.contributor.authorKałuża-Kopias, Dorota
dc.date.accessioned2017-06-27T09:42:54Z
dc.date.available2017-06-27T09:42:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22015
dc.description.abstractThe paper they made an appraisal of accuracies of the predicted level of the migration in forecasts drawn up by the Central Statistical Office in two last decades (forecasts from years: 1997, 2000, 2004, 2009). In the article internal migrations were discussed and outside) in contemporary Poland. Next they presented and methodological assumptions were commented from the chosen forecasts concerning the migration. They pointed, that differences between the real scale of the migration and predicted from forecasts were relatively big. Mistakes concerned both fixing appropriate trends in directions of the migration, and the scale of transfers.en_GB
dc.description.abstractW artykule dokonano oceny trafności przewidywanego poziomu migracji w prognozach opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny w ostatnich dwóch dekadach (prognozy z lat: 1997, 2000, 2004, 2009). W artykule omówiono migracje (wewnętrzne i zewnętrzne) we współczesnej Polsce. Następnie przedstawiono i skomentowano założenia metodologiczne z wybranych prognoz dotyczących migracji. Wskazano, iż różnice między rzeczywistą skalą migracji a przewidywaną z prognoz były stosunkowo duże. Błędy dotyczyły zarówno wyznaczania właściwych trendów w kierunkach migracji, jak i rozmiarów przemieszczeń.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;13
dc.subjectforecasting migrationen_GB
dc.subjectpopulation migrationsen_GB
dc.subjectprognozowanie migracjipl_PL
dc.subjectmigracje ludnościpl_PL
dc.titleTrafność prognozowanego poziomu migracji w pracach GUSpl_PL
dc.title.alternativeAccuracy of the forecast level of the migration in works CSOen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number[75]-90
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Statystyki i Demografii, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesBieńkowska D., Ulasiński C., Szymańska J., 2010, Warto wracać? Strategie zachowań reemigrantów i rozwiązania służące wykorzystania ich potencjału, Kraków, opracowanie dostępne na stronie: http://www.cds.krakow.pl/zdjecia/Warto%20wra-ca% C4%87.pdf.pl_PL
dc.referencesBijak J., 2008, Prognozowanie migracji zagranicznych w Europie: podejście bayesowskie [w:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBijak J., Koryś I., 2006, Statistic or reality? International migration in Poland, CEFMR, Working Paper 3, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDemographic Structure, Motives and Intentions, „Czech Sociological Review” 6(1), s. 59‒72.pl_PL
dc.referencesDemography report 2010, Older, more numerous and diverse Europeans, Commission Staff Working Document, March 2011, dostępny na stronie: epp.eurostat.ec.europa. eu/portal/.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., 2012, Stopień trafności polskich prognoz demograficznych, „Czasopismo Geograficzne” 83.pl_PL
dc.referencesFassmann H., Hintermann Ch., 1998, Potential East-West Migration.pl_PL
dc.referencesGrabowska-Lusińska I., Okólski M., 2009, Emigracja ostatnia?, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHolcer J.Z., 2003, Demografia, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKędelski M., Paradysz J., 2006, Demografia, AE w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesKotowska I., 2010, Prognozowanie stanu i struktury ludności oraz zasobów pracy [w:] Kurkiewicz J. (red.) Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesKupiszewska D., Kupiszewski M., 2005, A revision of a traditional multiregional model to better capture international migration: the MULTIPOLES model and its applications, CEFMR Working Paper 10.pl_PL
dc.referencesKupiszewski M., 2004, Metodologiczne problemy prognozowania migracji zagranicznych, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej” 15.pl_PL
dc.referencesKupiszewski M., Bijak J., 2008, Zmiany i problemy demograficzne a rozwój przestrzenny, dostępny na stronie: http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/prace_nad_KPZK_2008_2033/Documents/Kupiszewski.pdf.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Marszał T., 2007, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMikulec A., 2008, Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989‒2007, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesOkólski M., 2004, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOkólski M., Fihel A., 2012, Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOrłowski W.M., Zienkowski L., 1998, Skala potencjalnych emigracji z Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej: próba prognozy [w:] Worcelli P. (red.), Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, „Biuletyn KPZK” 184.pl_PL
dc.referencesPrognoza demograficzna na lata 2003–2030, 2004, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrognoza ludności na lata 2008‒2035, 2009, Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrognoza ludności Polski według województw na lata 1996–2020, 1997, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrognoza ludności Polski według województw na lata 1999‒2030, 2000, Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRaźniak P., 2007, Migration processes in Polish selected metropolitan areas in the years 2000‒2005, „Biuleting of Geography” (Socio-Economic Series) 8.pl_PL
dc.referencesRees P., Kupiszewski M., 1999, Internal migration and regional population dynamics in Europe, Statistical Office of the European Communities, Working paper No. 40, dostępny na stronie: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/1999/05/projections/40.e.pdf.pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2012, Sytuacja demograficzna Łodzi, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.pl_PL
dc.contributor.authorEmaildkaluza@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.13.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record