Show simple item record

dc.contributor.authorKikosicka, Katarzyna
dc.date.accessioned2017-06-27T09:42:55Z
dc.date.available2017-06-27T09:42:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22016
dc.description.abstractThe academic output of Professor Jerzy Dzieciuchowicz in the field of population geography and social geography is rich and covers several study problems. He devoted considerable attention to geodemographic research which included studies raising the theme of demographic and social constructs in cities and urban agglomerations but he also studied this problem area globally. One of the most important study problems in Professor Dzieciuchowicz’s professional carrier were migration processes as his doctoral and his habilitation dissertations both focuses on this subject matter. Within that framework, he analysed commuting patterns of the inhabitants of Łódź. Professor Dzieciuchowicz also has theoretical achievements in this area. He is the author of the cognitive theory of migrational behavior and the theory of migration based on the concept of human capital. Among other population problems raised in his studies, Professor Dzieciuchowicz also published studies devoted to Polish immigrants in France. They were partly a result of field studies he conducted during an academic internship in Aix-Marseille, France. Other problem areas studied by Professor Dzieciuchowicz within social geography include the area of religious denominations. It need be stressed that Professor Dzieciuchowicz belongs to an elite group of Polish geographers who have been studied the theme of population systematically for the past forty years.en_GB
dc.description.abstractDorobek naukowo-badawczy prof. J. Dzieciuchowicza z zakresu geografii ludności i geografii społecznej jest bogaty i obejmuje kilka problemów badawczych. Dużo uwagi Profesor poświęcił badaniom geodemograficznym. Były to opracowania podejmujące tematykę struktur demograficznych i społecznych w miastach i aglomeracjach miejskich, ale także zajmował się tą problematyką w skali globalnej. Ważnym problemem badawczym, z punktu widzenia rozwoju kariery zawodowej, były dla Profesora zagadnienia procesów migracyjnych, ponieważ zarówno praca doktorska, jak i habilitacyjna dotyczyły tej tematyki. W ramach tych zagadnień J. Dzieciuchowicz analizował dojazdy do pracy mieszkańców Łodzi. Profesor ma w tej dziedzinie także dorobek teoretyczny, jest autorem kognitywnej teorii zachowań migracyjnych oraz teorii migracji bazującej na koncepcji kapitału ludzkiego. Spośród innych zagadnień ludnościowych podejmowanych w opracowaniach przez Profesora, wymienić należy także publikacje poświęcone Polonii francuskiej. Były one m.in. efektem badań terenowych podczas stażu naukowego odbywanego w Aix-Marseille we Francji. Do innych zagadnień podejmowanych przez Profesora w ramach geografii społecznej zaliczyć należy problematykę wyznań religijnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że prof. J. Dzieciuchowicz należy do wąskiego kręgu polskich geografów, którzy zajmowali się tematyką ludnościową systematycznie w ciągu minionych czterdziestu lat.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;13
dc.subjectpopulation geographyen_GB
dc.subjectsocial geographyen_GB
dc.subjectmigrationsen_GB
dc.subjectdemographic constructs and social populationen_GB
dc.subjectgeografia ludnościpl_PL
dc.subjectgeografia społecznapl_PL
dc.subjectmigracjepl_PL
dc.subjectstruktury demograficzne oraz społeczne ludnościpl_PL
dc.titlePrzegląd dorobku Profesora Jerzego Dzieciuchowicza z geografii ludności i geografii społecznej w latach 1969‒2013pl_PL
dc.title.alternativeOverview of Professor Jerzy Dzieciuchowicz’s output in population geography and social geography between 1969 and 2013en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number[91]-103
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesAtlas of Polish Emigration in France, 2001, UŁ i Stowarzyszenie Wspólnota Polska.pl_PL
dc.referencesAtlas Miasta Łodzi, 2002, ŁTN, UMŁ.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1969, Rozmieszczenie ludności Prudnika w świetle metody potencjału demograficznego, „Materiały i Studia Opolskie” 11(20), s. 91‒96.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1979, Rozkłady przestrzenne dojazdów do pracy ludności wielkiego miasta (na przykładzie Łodzi), „Studia KPZK PAN” 66, s. 176.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1981, Spatial distribution of intraurban commuting to work: A case study of the city of Łódź, „Geographia Polonica” 44, s. 211‒223.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1983, Z badań nad strukturą geodemograficzną wielkiego miasta: segregacja przestrzenna płci i wieku ludności Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica” 2, s. 29‒63.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1984, Problemy demograficzne śródmieścia Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica” 3, Łódź, s. 37‒67.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1989, Proces redystrybucji przestrzennej ludności aglomeracji wielkomiejskiej (przykład aglomeracji łódzkiej), „Przegląd Geograficzny” 61(4), s. 505‒ 522.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1990, Pochodzenie terytorialne jako czynnik zróżnicowania demograficzno-społecznego Polonii francuskiej (przykład gminy La Ricamarie w regionie Saint Etienne), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica” 12, s. 119‒146.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1991a, Kształt przestrzennego rozkładu wieku ludności Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica” 13, s. 19‒39.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1991b, Pionowa zmienność cech demograficznych i społecznych ludności w świetle badań Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Łodzi, „Przegląd Ekonomiczno-Społeczny m. Łodzi (1985‒1987)” 10, s. 219‒236.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1992, Zmiany demograficzne w aglomeracji łódzkiej, „Kronika Miasta Łodzi” 1, s. 63‒75.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1995a, Determinanty demograficzne i społeczno-ekonomiczne redystrybucji przestrzennej ludności aglomeracji miejskich (przykład aglomeracji łódzkiej), Wydawnictwo UŁ, Łódź, 224 s.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1995b, Koncepcja poznawcza zachowań migracyjnych człowieka, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica” 20, Łódź, s. 271‒275.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1998a, Ludność Polski Środkowej: procesy i struktury przestrzenne [w:] Werwicki A. (red.), Transformacja społeczno-ekonomiczna Polski Środkowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 95‒132.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1998b, Zmienność przestrzenna zachowań migracyjnych ludności województwa łódzkiego [w:] Kwiatkowska W. (red.), Rozwój ekonomiczny. Rynek pracy. Procesy migracyjne w województwie łódzkim, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Raport IPiSS 15, Warszawa, s. 110‒137.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1999, Naturalizacja ludności polskiej w regionie Rhône-Alpes we Francji po drugiej wojnie światowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2, s. 21‒38.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2000, Polonia francuska – ewolucja struktury przestrzennej i demograficzno-społecznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 3, s. 31‒57.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2002, Zróżnicowanie demograficzne regionu łódzkiego [w:] Jewtuchowicz A., Suliborski A. (red.), Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno-gospodarczy, Łódź, s. 77‒109.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2004a, Rola wyznań religijnych w przestrzeni miejskiej Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 170 s. [współautorzy: E. Klima, S. Mordwa, W. Retkiewicz].pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2004b, The role of information in the migration processes in the contex of the migration cognitive concept [w:] Formation of Information Society in the Regions of Uniting Europe, UŁ, Department of Space Economy and Spatial Planning, Łódź, s. 176‒181.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2004c, Wpływ bezrobocia na wewnętrzne migracje stałe w Polsce w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 5, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 17‒45.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2005, Religion in the Time of Changes in Łódź: Organizational, Spatial and Social Structures [w:] Religion in the Time of Changes, „Space‒Society‒Economy” 7, Department of Space Economy and Spatial Planning, Łódź, s. 286‒300. [współautorzy: E. Klima, S. Mordwa, W. Retkiewicz].pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2006, Przestrzeń aktywności ekonomicznej ludności Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 7, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 123‒147.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2009, Economic and socio-economic determinants of migration [w:] Klima E. (red.), Social Factors in Spatial Economy and Spatial Planning, „Space‒Society‒Economy” 9, Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Łódź, s. 113‒120.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2009 (2010), Obraz demograficzny świata u progu XXI wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 10, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 35–59.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2011 (2012), Rozwój społeczny współczesnego świata – struktura i typologia przestrzenna, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 11, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 15–44.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (red.), 2001, Zarys monografii województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (red.), 2009, Łódź. Monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesMultimedialny Atlas Miasta Łodzi, 2005, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, UMŁ.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkikosicka.k@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.13.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record