Show simple item record

dc.contributor.authorDzwonkowska-Godula, Krystyna
dc.date.accessioned2017-08-23T12:35:10Z
dc.date.available2017-08-23T12:35:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22450
dc.description.abstractThe article presents the results of qualitative research on the beliefs and health behaviors of young people which turned out to be convergent with the ideology of healthism. Young people are convinced of individual responsibility for their own health and the necessity of healthy lifestyle. It was hypothesized that this is a consequence of socialization in the social conditions promoting development of healthism. Young people grew up in the era of development of socio-ecological model of health, health promotion and health education. They entered adulthood in social conditions of democracy and free market economy, promoting individualization and empowerment and the treatment of health as human capital which demands investments and developing by individuals.en_GB
dc.description.abstractW artykule zaprezentowano wyniki badań jakościowych dotyczących przekonań i zachowań zdrowotnych młodych ludzi, zbieżnych w dużej mierze z ideologią healthismu. Młodzi są bowiem przekonani o indywidualnej odpowiedzialności za własne zdrowie i konieczności prowadzenia zdrowego stylu życia. Postawiono hipotezę, że jest to konsekwencja socjalizacji w warunkach społecznych sprzyjających ukształtowaniu się ideologii healthismu i „autokreacyjnych postaw wobec zdrowia”. Młodzi dorastali w czasach rozwoju socjoekologicznego modelu zdrowia, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Wchodzili w dorosłość w warunkach demokracji i wolnorynkowej gospodarki, sprzyjających indywidualizacji i upodmiotowieniu oraz traktowaniu zdrowia jako kapitału, w który należy inwestować.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;58
dc.subjecthealthy lifestyleen_GB
dc.subjectattitudes towards healthen_GB
dc.subjecthealth behavioursen_GB
dc.subjectyoung peopleen_GB
dc.subjecthealthismpl_PL
dc.subjectzdrowy styl życiapl_PL
dc.subjectstosunek do zdrowiapl_PL
dc.subjectzachowania zdrowotnepl_PL
dc.subjectmłodzipl_PL
dc.titleStosunek młodych ludzi do własnego zdrowia a ideologia healthismupl_PL
dc.title.alternativeYoung people’s attitudes towards health and the ideology of healthismen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[25]-46
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych, Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesBorowiec A., Lignowska I. (2012), Czy ideologia healthismu jest cechą dystynktywną klasy średniej w Polsce?, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, s. 95‒111.pl_PL
dc.referencesBreczko S. (2013), Polityzacja ciała. Między dyskursem publicznym a teorią socjologiczną, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesCBOS (2012a), Polacy wobec własnej starości, Komunikat z badań BS/94/2012.pl_PL
dc.referencesCBOS (2012b), Zdrowie w wymiarze osobistym i instytucjonalnym. Samooceny, zachowania, opinie, red. N. Hipsz, R. Boguszewski, „Opinie i Diagnozy”, nr 24.pl_PL
dc.referencesCBOS (2013), Aktywność fizyczna Polaków, Komunikat z badań BS/129/2013.pl_PL
dc.referencesCBOS (2015), Internauci 2015, Komunikat z badań 90/2015.pl_PL
dc.referencesCrawford R. (1980), Healthism and the medicalization of everyday life, “International Journal of Health Services”, Vol. 10, No. 3, s. 365‒389. Cylkowska-Nowak M. (2000), Społeczne dyskursy promocji zdrowia: ekstremalna krytyka i ewaluacja [w:] M.D. Głowacka (red.), Promocja zdrowia. Konteksty społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Wolumin, Poznań, s. 219–228.pl_PL
dc.referencesCylkowska-Nowak M. (2007), „Alfabetyzm zdrowotny” w edukacji na rzecz zdrowia – ustalenia terminologiczne i dyskusja problemu, [w:] A. Kaźmierczak , A. Makarczuk , A. Maszorek-Szymala (red.), Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego człowieka, Wyd. SATORIdruk.pl, Łódź, s. 139‒147.pl_PL
dc.referencesDomański H., Karpiński Z., Przybysz D., Straczuk J. (2015), Wzory jedzenia a struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDzwonkowska-Godula K. (2015), Tradycyjnie czy nowocześnie? Wzory macierzyństwa i ojcostwa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzwonkowska-Godula K., Garncarek E. (2015), Factors affecting health in young and old men and women’s beliefs, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Sociologica, nr 55, s. 127‒148.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (2004), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHildebrandt-Wypych D. (2009), Pokolenia młodzieży – próba konceptualizacji, „Przegląd Pedagogiczny”, nr 2, s. 105‒124.pl_PL
dc.referencesJakubowska H. (2009), Socjologia ciała, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesJaworski Z. (2009), O krzewieniu kultury zdrowotnej w polskiej szkole – blaski i cienie, „Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja”, t. III, s. 7‒12.pl_PL
dc.referencesKłos J. (2014), Zjawisko zdrowego stylu życia we współczesnym społeczeństwie polskim, praca doktorska, Poznań, http://www.wbc.poznan.pl/Content/337834/index.pdf [dostęp: 15.10.2016].pl_PL
dc.referencesKostka R. (1997), Zdrowy styl życia po polsku, [w:] M. Falkowska (red.), O stylach życia Polaków. Wartości, praca, zakupy, CBOS, Warszawa, s. 210–231.pl_PL
dc.referencesMaj A. (2010), Co to znaczy dbać o siebie?, [w:] E. Banaszak , P. Czajkowski (red.), Corpus delicti – rozkoszne ciało. O ciele, seksualności i tożsamości, Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 82–104.pl_PL
dc.referencesMazur-Wierzbicka E. (2015), Kompetencje pokolenia Y – wybrane aspekty, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 39, t. 3, s. 307–320, http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip39-2015/SiP-39-t3-307. pdf [dostęp: 15.10.2016].pl_PL
dc.referencesMalinowska E., Dzwonkowska-Godula K., Garncarek E., Czernecka J., Brzezińska J. (2016), Kulturowe uwarunkowania postaw kobiet i mężczyzn w różnym wieku wobec swego wyglądu i zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (w druku).pl_PL
dc.referencesOstrowska A. (1998), Nierówności w sferze zdrowia, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 149–162.pl_PL
dc.referencesOstrowska A. (1999), Styl życia a zdrowie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOstrowska A. (2010), Zróżnicowania społeczne i nierówności w zdrowiu, [w:] W. Piątkowski (red.), Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 23–47.pl_PL
dc.referencesPiątkowski W. (2002), W stronę socjologii zdrowia, [w:] W. Piątkowski , A. Titko w (red.), W stronę socjologii zdrowia, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 15–58.pl_PL
dc.referencesPuchalski K. (1997) Zdrowie w świadomości społecznej, Instytut Medycyny Pracy, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Łódź.pl_PL
dc.referencesPuchalski K. (2012), Internet a możliwości poprawy efektów edukacji zdrowotnej, „Studia Edukacyjne”, nr 23, s. 119–139.pl_PL
dc.referencesRocznik demograficzny 2014 (2015), GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSłońska Z. (2010a), Rozwój i stan pojęcia „promocja zdrowia” w perspektywie socjologicznej, [w:] K. Popielski , M. Skrzypek , E. Albińska (red.), Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 213–225.pl_PL
dc.referencesSłońska Z. (2010b), Społeczna natura zdrowia: teoria i praktyka, [w:] W. Piątkowski (red.), Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 64–83.pl_PL
dc.referencesSłońska Z. (2015), Wkład polskiej socjologii w rozwój promocji zdrowia. Od socjologii medycyny do socjologii w promocji zdrowia, [w:] A. Ostrowska , M. Skrzypek (red.), Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 105–130.pl_PL
dc.referencesSoboń M. (2015), Konsumpcja mobilnych usług prozdrowotnych przez młodych konsumentów, „Marketing i Rynek”, nr 2, s. 176–186.pl_PL
dc.referencesStaszewski W. (2015), Kim są „millennialsi”, http://www.newsweek.pl/polska/kim-sa-millenialsi-jacy-sa-mlodzi-polacy-,artykuly,359588,1.html [dostęp: 15.10.2016].pl_PL
dc.referencesStein J. (2013), Millennials: The Me Me Me Generation, http://time.com/247/millennials-the-me-me-me-generation/ [dostęp: 15.10.2016].pl_PL
dc.referencesStempień J. R. (2015), Egalitaryzm sportu amatorskiego? Przykład polskiego ruchu biegowego, [w:] J. Grotowska-Leder , E. Rokicka (red.), Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 183–200.pl_PL
dc.referencesSyrek E. (2009) Promocja zdrowia poprzez edukację zdrowotną w systemie kształcenia ogólnego dzieci i młodzieży – współczesna potrzeba i konieczność, „Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja”, t. III, s. 17–24.pl_PL
dc.referencesSzpunar M. (2009), Dbałość o zdrowie jako styl życia współczesnego człowieka, [w:] W. Muszyński (red.), Małe tęsknoty? Style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 207–217.pl_PL
dc.referencesSztompka P. (2003), Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesŚladkowska A. (2015), Wyliczanka pokoleniowa. Baby Boomers, X, Y i Z, http://praca.trojmiasto.pl/ Wyliczanka-pokoleniowa-Baby-Boomers-X-Y-i-Z-n96643.html [dostęp: 10.10.2016].pl_PL
dc.referencesWieczorkowska M. (2015), Medykalizacja wyglądu – nowy wymiar zdrowego ciała, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Sociologica, nr 55, s. 93‒109.pl_PL
dc.referencesWoynarowska B. (2013), Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZatoński W. (2002), Demokracja jest zdrowsza. Cud zdrowotny nad Wisłą, Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkrystyna.dzwonkowska@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.58.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record