Show simple item record

dc.contributor.authorTarczyński, Waldemar Stafan
dc.contributor.authorTarczyńska-Łuniewska, Małgorzata Ludmiła
dc.date.accessioned2017-09-18T10:17:23Z
dc.date.available2017-09-18T10:17:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22599
dc.description.abstractThe development of the stock market requires taking into account the impact of many factors. Knowledge of the entire market is a result of research at different levels of aggregation. Referring to sectors, it should be stated that the level of economic development and financial sector shapes the picture of economic and market conditions being a derivative of development level of the entities forming the market. Therefore, the possibility of identification of leading sectors or companies that have the greatest impact on the market becomes significant. This approach is important due to several reasons. One of them is the process of investing in the capital market. Thus, the main objective of the study is to provide methods of identifying the leading sector in the capital market and the use of this information in the procedure of building a portfolio of securities. The study was carried out for the Warsaw Stock Exchange in 2006–2010. Certain information in the field of fundamental factors was utilized in the analysis. Selected factors were used for the construction of the dynamic fundamental power index FPI. This paper proposes a simple method of determining the leading sector. The method takes into account information about the fundamental strengths of companies forming a sector and the number of companies comprising a given sector. Based on this information, a procedure of building a portfolio of securities was proposed. At the beginning of 2011 two types of portfolios were constructed and their effectiveness for 2011–2016 (26 IX) was verified. As a result of the research the hypothesis that selection of securities to portfolio using the leading sector identification method is better than the classical methods of portfolio analysis was proven.en_GB
dc.description.abstractRozwój rynku giełdowego wymaga uwzględnienia wpływu wielu czynników. Znajomość całego rynku jest konsekwencją prowadzonych badań na tym rynku na różnych poziomach agregacji. Odnosząc się do sektorów należy powiedzieć, że poziom rozwoju ekonomiczno‑finansowego sektora kształtuje obraz warunków ekonomicznych i rynkowych będących pochodną poziomu rozwoju podmiotów tworzących rynek. Istotna staje się możliwość zidentyfikowania sektorów wiodących lub spółek, które mają największy wpływ na rynek. Takie podejście jest ważne z kilku powodów. Jednym z nich jest proces inwestowania na rynku kapitałowym. Głównym celem opracowania jest zatem przedstawienie metody identyfikacji sektora wiodącego na rynku kapitałowym oraz wykorzystanie tej informacji w procedurze budowy portfela papierów wartościowych. Badanie zostało przeprowadzone dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2006–2010. W analizie zostały wykorzystane wybrane informacje z zakresu czynników fundamentalnych. Wybrane czynniki zostały użyte w konstrukcji dynamicznego wskaźnika siły fundamentalnej WSF. W artykule zaproponowano prostą metodę określania sektora wiodącego. Metoda uwzględnia informacje o sile fundamentalnej spółek tworzących sektor oraz o liczbie spółek wchodzących w skład danego sektora. Na podstawie tej informacji zaproponowano procedurę budowy portfela papierów wartościowych. Dwa rodzaje portfeli skonstruowano na początek 2011 roku i zweryfikowano ich efektywność za lata 2011–2016 (IX). W wyniku przeprowadzonych badań udowodniono hipotezę, że wybór papierów wartościowych do portfela z wykorzystaniem metody identyfikacji sektora wiodącego jest lepszy niż klasyczne metody analizy portfelowej.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;328
dc.subjectfundamental analysisen_GB
dc.subjectfundamental power indexen_GB
dc.subjectcapital marketen_GB
dc.subjectanaliza fundamentalnapl_PL
dc.subjectwskaźnik siły fundamentalnejpl_PL
dc.subjectrynek kapitałowypl_PL
dc.titleApplication of The Leading Sector Identification Method in The Portfolio Analysisen_GB
dc.title.alternativeWykorzystanie metody identyfikacji sektora wiodącego na potrzeby analizy portfelowejpl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[185]-200
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Szczecin, Faculty of Economics and Management, Institute of Finance
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Szczecin, Faculty of Economics and Management, Institute of Econometrics and Statistics
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAbad C., Thore S.A., Laffarga J. (2004), Fundamental Analysis of Stocks by Two‑Stage DEA, “Managerial and Decision Economics”, vol. 25, no. 5, pp. 231–241.pl_PL
dc.referencesArnold G. (2010), Inwestowanie w wartość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesArnot R.D., Hsu J.C., West J.M., (2008), The Fundamental Index: A Better Way to Invest, Wiley Sons Inc., New Jersey.pl_PL
dc.referencesBlajer‑Gołębiewska A. (2012), Stock exchanges indices and abnormal returns in the crisis condition, “Journal of International Studies”, vol. 5, no. 2, pp. 9–17.pl_PL
dc.referencesBlajer‑Gołębiewska A. (2014), Corporate Reputation and Economic Performance: the Evidence from Poland, “Economics and Sociology”, vol. 7, no. 3, pp. 194–207.pl_PL
dc.referencesBodie Z., Kane A., Marcus A.J. (2014), Essentials of Investments, 10th ed., Mc Grow‑Hill, New York.pl_PL
dc.referencesEdirisinghe N.C.P., Zhang X . (2008), Portfolio Selection under DEA‑Based Relative Financial Strength Indicators: Case of US Industries, “The Journal of the Operational Research Society”, vol. 59, no. 6, pp. 842–856.pl_PL
dc.referencesGraham B. (2007), Inteligentny inwestor, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGraham B., Dodd D. (2005), Security Analysis, 5th ed., Mc Grow‑Hill, New York–Toronto–London.pl_PL
dc.referencesHagstrom R.G. (2007), Na sposób Warrena Buffeta, Wydawnictwo Naukowo‑Techniczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHolthausen R., Larckrer D. (1992), The Prediction of Stock Returns Using Financial Statement Information, “Journal of Accounting and Economics”, vol. 15, pp. 373–411.pl_PL
dc.referencesMauldin J.F. (2007), Reguły giełdy, Wydawnictwo Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesMrzygłód U., Nowak S. (2013), Stock exchanges go public. The case of Warsaw stock exchange, “Journal of International Studies”, vol. 6, no. 2, pp. 111–123. doi:10.14254/2071–8330.2013/6–2/10.pl_PL
dc.referencesNavellier L. (2007), Mała książeczka o inwestowaniu w akcje wzrostowe, MT Biznes, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOu J.A., Penman S.H. (1989), Financial statement analysis and the prediction of stock returns, “Journal of Accounting and Economics”, vol. 11, issue 4, pp. 295–329.pl_PL
dc.referencesPiotroski J.D. (2000), Value investing: The use of historical financial statement information to separate winners from losers, “Journal Accounting Research”, vol. 38, pp. 1–41.pl_PL
dc.referencesTarczyński W. (1994a), Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe, “Przegląd Statystyczny”, no. 3, pp. 275–300.pl_PL
dc.referencesTarczyński W. (1994b), Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, vol. I i II, Placet, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTarczyński W. (1995a), Wielowymiarowa analiza porównawcza na giełdzie papierów wartościowych, [in:] Mikroekonometria w teorii i praktyce, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, no. 6, pp. 171–190.pl_PL
dc.referencesTarczyński W., Hozer J., Gazińska M., Wawrzyniak K. (1995b), Analiza fundamentalna na giełdzie papierów wartościowych, PTE, Szczecin.pl_PL
dc.referencesTarczyński W., Łuniewska M. (2004), Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTarczyńska‑Łuniewska M. (2013a), Definition and nature of fundamental strengths, “Actual Problems of Economics”, vol. 2, no. 1, pp. 15–23.pl_PL
dc.referencesTarczyńska‑Łuniewska M. (2013b), Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych), ZAPOL, Szczecin.pl_PL
dc.contributor.authorEmailwtarc@uoo.univ.szczecin.pl
dc.contributor.authorEmailmaluni@poczta.fm
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.328.12
dc.relation.volume2en_GB
dc.subject.jelG11
dc.subject.jelG31


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record