Show simple item record

dc.contributor.authorNowakowska, Aleksandra
dc.contributor.authorWalczak, Bartosz
dc.date.accessioned2017-10-09T13:36:25Z
dc.date.available2017-10-09T13:36:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22896
dc.description.abstractIn the last two decades there has been a far-reaching reinterpretation of the factors and mechanisms of socio-economic development, described in the context of the territorial paradigm. The concepts of territorial capital and the territorialisation of development processes have been introduced, which firmly expose specific space resources and both the material and non-material determinants of economic development. The post-industrial heritage, which constitutes a specific characteristic of many Polish cities, is an element of that territorial capital. This heritage includes both material and non-material elements and is perceived as a key factor in territorial development. The aim of the article is to analyze industrial heritage in the context of the paradigm of territorial development. A case study investigation of former industrial sites in Łódź offers concreto examples for theoretical analysis. According to the authors, this capital offers a specific territorial potential in Łódź and still exerts a significant influence on its development. The paper is based on an interdisciplinary approach, which interweaves economic, social and technical threads. The applied research method is based on a critical analysis of the literature on the subject, combined with analyses of the case studies.en_GB
dc.description.abstractW ostatnich dwóch dekadach nastąpiła reinterpretacja czynników i mechanizmów rozwoju społeczno-gospodarczego, opisana w ramach terytorialnego paradygmatu. Wprowadzono pojęcie kapitału terytorialnego i terytorializacji procesów rozwoju mocno eksponujące zasoby specyficzne miejsca i niematerialne uwarunkowania rozwoju gospodarczego. Elementem kapitału terytorialnego jest dziedzictwo poprzemysłowe tworzące specyficzność wielu miast. Dziedzictwo to, obejmujące materialne i niematerialne elementy, jest postrzegane jako kluczowy czynnik rozwoju terytorialnego. Celem artykułu jest analiza dziedzictwa poprzemysłowego w kontekście paradygmatu rozwoju terytorialnego. Ilustracją dla rozważań teoretycznych jest analiza typu case study potencjału poprzemysłowego Łodzi. Zdaniem autorów kapitał ten tworzy w Łodzi specyficzny potencjał terytorialny i wywiera wciąż istotny wpływ na jego rozwój. W pracy zaprezentowano interdyscyplinarne podejście łączące wątki gospodarcze, społeczne i techniczne. Zastosowana metoda badawcza to krytyczna analiza literatury przedmiotu połączona z analizą case study.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;4
dc.subjectkapitał terytorialnyen_GB
dc.subjectterytorializacja rozwojuen_GB
dc.subjectdziedzictwo poprzemysłoween_GB
dc.subjectrewitalizacjaen_GB
dc.subjectrozwój Łodzien_GB
dc.subjectkapitał terytorialnypl_PL
dc.subjectterytorializacja rozwojupl_PL
dc.subjectdziedzictwo poprzemysłowepl_PL
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectrozwój Łodzipl_PL
dc.titleDziedzictwo przemysłowe jako kapitał terytorialny. Przykład Łodzipl_PL
dc.title.alternativeIndustrial heritage as a form of territorial capital the example of Łódźen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[45]-56
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Łódzka
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBańko M. (red.), Inny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesCapello R., Caragliu A., Nijkamp P., Territorial Capital and Regional growth: Increasing Returns in Cognitive Knowledge Use, Tinbergen Institute Discussion Paper, TI 2009–059/3.pl_PL
dc.referencesCouncil of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, CETS No.199, 2005.pl_PL
dc.referencesDeloitte, Mapowanie technologii i priorytetyzacja technologii krytycznych, analiza opracowana na potrzeby Regionalnej Strategii Innowacji, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesDrabik E. Sobol (red.), Słownik języka polskiego, t. 2, PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesJewtuchowicz A., Terytorium i dylematy jego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesJoint ICOMOS-TICCIH Principles for the Conservation of Industrial Heritage Sites, Structures, Areas and Landscapes, Dublin 2001.pl_PL
dc.referencesKępczyńska-Walczak A., Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w społeczeństwie opartym na wiedzy, Politechnika Łódzka, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesLevesque B., Contribution de la ‘nouvelle sociologie economique, [w:] G. Massicotte (eds.), Sciences du territoire. Perspectives quebecoises, Presses de L’Universite du Quebec, 2008.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Kapitał terytorialny jako cel zintegrowanego planowania rozwoju, „Mazowsze. Studia Regionalne”, nr 18/2016.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Flexible and integrative planning in functional urban areas – towards a new approach to spatial planning, [w:] W.M. Gaczek (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013.pl_PL
dc.referencesNowakowska A., Terytorializacja procesów gospodarki – od specjalizacji do specyficzności w rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017 (materiał w druku).pl_PL
dc.referencesOECD, Territorial Outlook 2001, Paris, 2001.pl_PL
dc.referencesPawłowski K., Salm J., Walczak B.M., Materiały do wniosku o uznanie elementów krajobrazu kulturowego miasta poprzemysłowego w Łodzi za Pomnik Historii, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesRallet A., Commentaires du texte d’Olivier Crevoisier’ dans Amedee Mollard et al., territories et enjeux du developpement regional, Editions Quae, p. 80; za: Bruno Jean, Le developpement territorial. Une discipline scientifique emergente, [w:] G. Massicotte (eds.), Sciences du territoire. Perspectives quebecoises, Presses de L’Universite du Quebec.pl_PL
dc.referencesRekomendacja UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego, Paryż 2011.pl_PL
dc.referencesSytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I–III kwartał 2016 r., Urząd statystyczny w Łodzi, www.lodz.stat.gov.pl.pl_PL
dc.referencesSzmygin B., Rekomendacja o Historycznym Krajobrazie Miejskim – wdrożenie zmiany paradygmatu w ochronie miast historycznych, Budownictwo i Architektura, 12 (4), 2013.pl_PL
dc.referencesUstawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003, Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).pl_PL
dc.contributor.authorEmailaleksandra.nowakowska@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailbartosz.walczak@p.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.45.04
dc.relation.volume45pl_PL
dc.subject.jelR11
dc.subject.jelZ10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record