Show simple item record

dc.contributor.authorBrzezińska-Wójcik, Teresa
dc.contributor.authorSkowronek, Ewa
dc.contributor.authorŚwieca, Andrzej
dc.contributor.authorJóźwik, Marta Jolanta
dc.contributor.editorKrakowiak, Beata
dc.contributor.editorLatosińska, Jolanta
dc.date.accessioned2017-10-24T11:48:01Z
dc.date.available2017-10-24T11:48:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBrzezińska-Wójcik T., Skowronek E., Świeca A., Jóźwik M.J, Stan badań nad turystyką w regionie lubelskim, [w:] Krakowiak B., Latosińska J., (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s.51-64, doi: 10.18778/7969-262-0.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-262-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23048
dc.description.abstractThe article examines the current state of research on the tourism development in the Lublin region. Publication has been summarized taking into account tourist and recreational space of Lublin region, prepared by researchers of the Department of Regional Geography and Tourism UMCS. Research activity includes several trends. The studies undertaken were essential issues of the determinants of the development of different tourism forms. The attention paid to the issues of inventory and valuation of natural and cultural resources. Attempts functional analysis of Lublin region tourist space, the perception of tourist space, the touristic regionalization and development of tourist products. Particularly noteworthy effects of cooperation with local government units, organizations and associations.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKrakowiak B., Latosińska J., (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjecttourismpl_PL
dc.subjectmethodspl_PL
dc.subjectresearch resultspl_PL
dc.subjectLublin regionpl_PL
dc.titleStan badań nad turystyką w regionie lubelskimpl_PL
dc.title.alternativeTourism research in the Lublin region:a literature reviewpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number51-64pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniepl_PL
dc.referencesANASIEWICZ I., BURACZYŃSKI J., KĘSIK A., MICHNA E., WARAKOMSKI W., 1967, Projekt inwentaryzacji wybranych szlaków turystycznych Polski południowo-wschodniej, UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2009, Progi skalne w korytach rzek strefy krawędziowej Roztocza jako ważne obiekty w turystyce poznawczej, „Roztoczańskie Spotkania”, VI, Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec, s. 181–195.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2012, Produkty geoturystyczne w województwie lubelskim jako przykład działań innowacyjnych, poszerzających dotychczasową ofertę turystyczną regionu, [w:] D. Jegorow, A. Niedużak (red.), Wpływ sektora B+R na wzrost polskiej konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, 1, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm, s. 127–148.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., BARANOWSKA M., 2012, Stan turystyki konnej w województwie lubelskim w kontekście uwarunkowań przyrodniczych, „Polish Journal of Sport and Tourism” 19, 4, s. 256–270.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., HARASIMIUK M., 2009, Dziedzictwo geologiczne Roztocza – problemy ochrony i udostępnienia turystycznego, [w:] R. Reszel, T. Grabowski (red.), Roztocze – region pogranicza przyrodniczo-kulturowego. Materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej „35 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza – regionu pogranicza”, Wyd. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec, s. 27–42.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., SKOWRONEK E., 2009, Potencjał turystyczny Roztocza Tomaszowskiego na przykładzie gminy miejsko-wiejskiej Krasnobród, „Annales UMCS”, B, 64, 1, s. 171–199.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., ŚWIECA A., 2011, Potencjał turystyczny Wyniosłości Giełczewskiej (środkowo- -wschodnia Polska), „Polish Journal of Sport and Tourism”, 18, s. 244–255.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., ŚWIECA A., 2012, Typologia funkcjonalna przestrzeni turystycznej miasta Lublina. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 738, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, 4, 20, s. 173–187.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., ŚWIECA A., 2014 (w druku), Stan i perspektywy rozwoju produktów turystycznych na Roztoczu w kontekście turystyki edukacyjnej i przyrodniczej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., ŚWIECA A., KOCIUBA W., 2007, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki na Roztoczu, [w:] M. Żabka, R. Kowalski (red.), Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 13–34.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., ŚWIECA A., OSMÓLSKA B., 2006, Obiekty sakralne jako element atrakcyjności turystycznej w gminach przygranicznych województwa lubelskiego, [w:] G. Godlewski, M. Bochenek (red.), Walory turystyczne Euroregionu Bug jako czynnik aktywności gospodarczej i integracji społeczno- kulturowej w zjednoczonej Europie, AWF, Biała Podlaska, s. 176–195.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., ŚWIECA A., ROMAŃSKA M., 2009, Miasto Lublina w ocenie studentów, [w:] J. Styk, A. Świeca (red.), Przestrzeń Lublina w ocenach jej użytkowników, „Stare i Nowe Struktury Społeczne w Polsce”, VIII, Wyd. UMCS, Lublin, s. 123–138.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., ŚWIECA A., TUCKI A., 2009, Możliwości rozwoju turystyki w województwach wschodniej Polski, „Polish Journal of Sport and Tourism” 16, 2, s. 65–84.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., GRABOWSKI T., MOSKAL A., PAWŁOWSKI A., WIECHOWSKA I., 2011, Część opisowa do mapy: Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego. Informator – mapa turystyczna 1 : 50 000, Kartpol s.c., Lublin.pl_PL
dc.referencesDOXEY G.V., 1975, A causation theory of visitor-resident irritants: Methodology and research inferences. The Impact of Tourism, Travel Research Association Sixth Annual Conference Proceedings, San Diego, CA, s. 57–72.pl_PL
dc.referencesGOŁEMBSKI G. (red.), 1999, Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa–Poznań.pl_PL
dc.referencesKRĄPIEC M., JANKOWSKI L., MARGIELEWSKI W., BURACZYŃSKI J., KRĄPIEC P., URBAN J., WYSOCKA A., DANEK M., SZYCHOWSKA-KRĄPIEC E., BOLKA M., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., CHABUDZIŃSKI Ł., WAŚKOWSKA A., 2011, Geopark Kamienny Las na Roztoczu – koncepcja geoochrony wraz z wykonaniem dokumentacji i badań naukowych niezbędnych dla funkcjonowania tej formy ochrony, AGH, Kraków.pl_PL
dc.referencesKRUKOWSKA R., 2004, Ruch turystyczny w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, [w:] Z. Michalczyk (red.), Badania geograficzne w poznawaniu środowiska, Wyd. UMCS, Lublin, s. 676–681.pl_PL
dc.referencesKRUKOWSKA R., 2007, Użytkowanie turystyczne jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, [w:] W. Kurek, R. Faracik (red.), Studia nad turystyką, Prace Geograficzne i Regionalne, IGiGP UJ, Kraków, s. 77–84.pl_PL
dc.referencesKRUKOWSKA R., 2009, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie – funkcja turystyczna regionu, „Folia Touristica”, 21, s. 165–184.pl_PL
dc.referencesKRUKOWSKA R., 2010, Przestrzeń turystyczna Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna – czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 271–278.pl_PL
dc.referencesKRUKOWSKA R., 2011, Tworzenie sieciowych produktów turystycznych na przykładzie „Sielskiej krainy” w Krainie Lessowych Wąwozów, [w:] Nauka <=> Biznes, Zbiór raportów badawczych opracowanych przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych – przedstawicieli lubelskiego środowiska naukowego, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm, s. 415–449.pl_PL
dc.referencesKRUKOWSKA R., 2012, Innowacyjne działania promocyjne w zakresie rozwoju turystyki aktywnej w województwie lubelskim, [w:] D. Jegorow, A. Niedużak (red.), Wpływ sektora B+R na wzrost polskiej konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, 1, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm, s. 83–97.pl_PL
dc.referencesKRUKOWSKA R., KRUKOWSKI M., 2009, Ocena atrakcyjności turystycznej Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, „Annales UMCS” B, 64, 1, s. 77–96.pl_PL
dc.referencesKRUKOWSKA R., SKOWRONEK E., 2003, Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju turystyki w gminie Włodawa, [w:] R. Cieśliński, K. Piech (red.), Miejsce i rola turystyki w strategii społeczno-gospodarczej województw wschodniej Polski, ZWWF w Białej Podlaskiej, s. 143–151.pl_PL
dc.referencesKRUKOWSKA R., SKOWRONEK E., 2009, Walory przyrodnicze jako podstawa rozwoju turystyki w gminie Włodawa, „Polish Journal of Sport and Tourism”, 16, 1, s. 15–22.pl_PL
dc.referencesKRUKOWSKA R., ŚWIECA A., 2008, Osadnictwo letniskowe jedna z form wykorzystania turystycznego obszarów wypoczynkowych na przykładzie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, [w:] J. Wyrzykowski (red.), Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, Turystyka w środowisku geograficznym, 10, IGiRR UW, Wrocław, s. 175–184.pl_PL
dc.referencesKRUKOWSKA R., SKOWRONEK E., KRUKOWSKI M., 2003, Zmiany w krajobrazie gminy Włodawa zachodzące pod wpływem użytkowania rekreacyjnego, „Problemy Ekologii Krajobrazu”, XI, s. 45–54.pl_PL
dc.referencesKRUKOWSKA R., SKOWRONEK E., KRUKOWSKI M., 2010, Wpływ użytkowania rekreacyjnego na przemiany krajobrazu gminy Włodawa w latach 1980–2005, „Problemy Ekologii Krajobrazu”, XXVII, s. 217–223.pl_PL
dc.referencesLANKFORD S.V., HOWARD D., 1994, Developing a tourism impact attitude scale, „Annals of Tourism Research”, 21, 1, s. 121–139.pl_PL
dc.referencesNOWACKA M., 1984, Zasady kwalifikowania terenu na potrzeby rekreacji, Wyd. UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesNOWOSAD M., 1989, Szlaki turystyczne okolic Lublina, Zarząd Wojewódzki PTTK, Lublin.pl_PL
dc.referencesSKOWRONEK E., 2005, Wpływ działalności gospodarczej Ordynacji Zamojskiej na kształt dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Zamojszczyzny, [w:] E. Skowronek (red.), Wpływ działalności gospodarczej wielkich majątków ziemskich na stan współczesny dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, Wyd. UMCS, Lublin, s. 19–37.pl_PL
dc.referencesSKOWRONEK E., 2011, Uwarunkowania rozwoju oferty turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów na przykładzie produktu „Kraina Zdrowia”, [w:] Nauka <=> Biznes, Zbiór raportów badawczych opracowanych przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych – przedstawicieli lubelskiego środowiska naukowego, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm, s. 62–92.pl_PL
dc.referencesSKOWRONEK E., 2012, Budowanie innowacyjności oferty turystycznej województwa lubelskiego w zakresie turystyki kulturowej, [w:] D. Jegorow, A. Niedużak (red.), Wpływ sektora B+R na wzrost polskiej konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, 1, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm, s. 99–126.pl_PL
dc.referencesSKOWRONEK E., WOŁOSZYN W., 2004, Turystyka jako czynnik przemian krajobrazu kulturowego w Kazimierskim Parku Krajobrazowym, [w:] M. Kucharczyk (red.), Współczesne problemy ochrony krajobrazu, Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Lublin, s. 107–117.pl_PL
dc.referencesSKOWRONEK E, WOŁOSZYN W., 2006, Socio-economic factors effect on the cultural landscape development of the Roztocze region, [w:] E. Skowronek, W. Wołoszyn, T. Speck, K.M. Born (eds.), Cultural Landscapes of the Lublin Upland and Roztocze, Wyd. Kartpol s.c., Lublin, s. 81–97.pl_PL
dc.referencesSKOWRONEK E., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., KRUKOWSKA R., 2009, Oceny przestrzeni społecznej Lublina, [w:] J. Styk (red.), Przestrzeń antropogeniczna miasta Lublina. Waloryzacja – wytwarzanie – użytkowanie, „Stare i Nowe Struktury Społeczne w Polsce”, IX, Wyd. UMCS, Lublin, s. 81–93.pl_PL
dc.referencesSKOWRONEK E., KRUKOWSKA R., TUCKI A., 2011, Wpływ społeczności lokalnych na rozwój obszarów wiejskich Lubelszczyzny na przykładzie Krainy Rumianku, [w:] A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo – samorząd – współpraca, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego”, 157, s. 525–534.pl_PL
dc.referencesSKOWRONEK E., KRUKOWSKA R., TUCKI A., 2012, Innowacyjność i rozwój oferty Uzdrowiska Nałęczów S.A. jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku turystyki zdrowotnej, ”Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 698, „Ekonomiczne Problemy Usług”, 83: Popyt Turystyczny, s. 495–508.pl_PL
dc.referencesSKOWRONEK E., ŚWIECA A., TUCKI A., 2005, The importance of the Lublin region national parks in the development of tourism in the Polish-Ukrainian borderland, [w:] Book of abstracts, The 11-th International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM 2005), Ostersund, s. 68–69.pl_PL
dc.referencesSKOWRONEK E., WOJCIECHOWSKI K.H., ŚWIECA A., 2006, The history of the ethnic transformations of the Lublin Region, [w:] E. Skowronek, W. Wołoszyn, T. Speck, K.M. Born (eds), Cultural Landscapes of the Lublin Upland and Roztocze, Kartpol s.c., Lublin, s. 33–47.pl_PL
dc.referencesSKOWRONEK E., ŚWIECA A., TUCKI A., KRUKOWSKA R., 2007, Rola parków narodowych regionu lubelskiego w rozwoju ruchu turystycznego na obszarach pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] M. Żabka, R. Kowalski (red.), Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 35–52.pl_PL
dc.referencesSUPERSON J., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., CHABUDZIŃSKA B., SKULSKA A., 2013 (w druku), Funkcja turystyczna Zamościa w świetle analizy wybranych elementów zagospodarowania turystycznego i natężenia ruchu turystycznego w latach 1999–2011, „Folia Turistica”.pl_PL
dc.referencesŚWIECA A., 2006, Aktywne formy wypoczynku, [w:] A. Świeca, K. Kałamucki (red.), Turystyka aktywna i jej rozwój na Roztoczu – regionie pogranicza, Kartpol s.c., Lublin, s. 13–20.pl_PL
dc.referencesŚWIECA A., 2013, Potencjał turystyczny regionu lubelskiego. Ekspertyza naukowa. Projekt systemowy: „Kapitał intelektualny Lubelszczyzny. 2010–2013”, Lublin.pl_PL
dc.referencesŚWIECA A., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2009, Zasoby turystyczne i możliwości ich wykorzystania na obszarze miasta i gminy Nałęczów oraz gminy Wojciechów, „Annales UMCS” B, 64, 1, s. 145–170.pl_PL
dc.referencesŚWIECA A., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2010, Nauka i dydaktyka w geografii turyzmu oraz w turystyce i rekreacji, [w:] S. Tanaś (red.), Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 201–212.pl_PL
dc.referencesŚWIECA A., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2011, Zróżnicowanie przestrzeni turystycznej miasta Lublina, [w:] B. Włodarczyk (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 231–244.pl_PL
dc.referencesŚWIECA A., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2013, Przestrzeń turystyczno-rekreacyjna Lubelszczyzny w świetle dotychczasowych opracowań geograficznego ośrodka lubelskiego, [w:] R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, IGiGP UJ, Kraków, s. 315–328.pl_PL
dc.referencesŚWIECA A., TUCKI A., 2007, Uwarunkowania geograficzne i perspektywy rozwoju turystyki na przykładzie wybranego obszaru Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, [w:] J. Bergier, M. Stelmach (red.), Kierunki rozwoju turystyki w województwie lubelskim, Wyd. PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 91–107.pl_PL
dc.referencesŚWIECA A., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., KOCIUBA W., 2009, Charakterystyka przestrzeni przyrodniczej terytorium miasta Lublina, [w:] J. Styk (ed.), Przestrzeń antropogeniczna miasta Lublina. Waloryzacja – wytwarzanie – użytkowanie, „Stare i Nowe Struktury Społeczne w Polsce”, IX, Wyd. UMCS, Lublin, s. 13–34.pl_PL
dc.referencesŚWIECA A., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., GRABOWSKI T., KAŁAMUCKI K., KRUKOWSKA R., TUCKI A., 2013, Turystyka i edukacja w Roztoczańskim Parku Narodowym i w jego otulinie, [w:] R. Reszel, T. Grądziel (red.), Roztoczański Park Narodowy – przyroda i człowiek, Wyd. RPN, Zwierzyniec, s. 219–230.pl_PL
dc.referencesŚWIECA A., KRUKOWSKA R., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2008, Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe rozwoju turystyki w gminach nadbużańskich Włodawa i Wola Uhruska, [w:] M.S. Zięba (ed.), Nasz Bug. Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez waloryzację i ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Wyd. KUL, Lublin, s. 347–364.pl_PL
dc.referencesŚWIECA A., KRUKOWSKA R., TUCKI A., 2007, Possibilities for the Development of Tourism in the Lublin Region, [w:] G. Godlewski, M. Bochenek (eds), Tourism – Theory – Conditiones – Experiences, Wyd. AWF, Biała Podlaska, s. 69–98.pl_PL
dc.referencesŚWIECA A., SKOWRONEK E., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., KRUKOWSKA R., 2009, Ocena przestrzeni turystycznej Lublina przez turystów i mieszkańców, „Polish Journal of Sport and Tourism” 16, 4, s. 235–246.pl_PL
dc.referencesŚWIECA A., KRUKOWSKA R., TUCKI A., SKOWRONEK E., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., KOCIUBA W., JÓŹWIK M.J., 2012, Possibilities of tourist use of natural and cultural resources in the Lublin region – case study, „Annales UMCS” B, LXVII, 1, s. 219–244.pl_PL
dc.referencesTUCKI A., 2004, Próba oceny atrakcyjności turystycznej obszaru na przykładzie gminy Ludwin, [w:] Z. Michalczyk (red.), Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Wyd. UMCS, Lublin, s. 714–719.pl_PL
dc.referencesTUCKI A., 2007a, Regionalne aspekty rozwoju turystyki na przykładzie województwa Lubelskiego, [w:] W. Kurek, R. Faracik (ed.), Studia nad turystyką. Prace Geograficzne i Regionalne: Geograficzne, ekonomiczne i społeczne aspekty turystyki, IGiGP UJ, Kraków, s. 267–279.pl_PL
dc.referencesTUCKI A., 2007b, Uwarunkowania funkcjonalne rozwoju gospodarki turystycznej w regionie lubelskim, [w:] J. Wyrzykowski (ed.), Rola turystyki w gospodarce regionu, WSH, Monografie, Wrocław, s. 68–79.pl_PL
dc.referencesTUCKI A., 2009, Potencjał turystyczny regionu lubelskiego, „Annales UMCS” B, 64, 1, s. 11–31.pl_PL
dc.referencesTUCKI A., 2010a, Formy ochrony przyrody jako element atrakcyjności turystycznej na przykładzie regionu lubelskiego, „Problemy Ekologii Krajobrazu”, XXVII, s. 363–370.pl_PL
dc.referencesTUCKI A., 2010b, Zastosowanie Internet Technology jako narzędzia promocji na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 591, „Ekonomiczne Problemy Usług”, 53, s. 269–277.pl_PL
dc.referencesTUCKI A., 2010c, Propozycja regionalizacji turystycznej województwa lubelskiego, „Folia Turistica”, 21, s. 145–163.pl_PL
dc.referencesTUCKI A., 2012, Rola przywódcy w regionie turystycznym. Przykład Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze”, [w:] B. Sawicki, A. Nizioł, M. Obodyński (red.), Rola organizacji pozarządowych w rozwoju i promocji turystyki, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 193–203.pl_PL
dc.referencesTUCKI A., 2013, Wizerunek i atrakcyjność turystyczna Lublina, Raport z badania przeprowadzonego na terenie lublina w dniach 15.06-09.09.2013 r., Lublin.pl_PL
dc.referencesTUCKI A., HADZIK A., 2013, Analiza możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej w województwie lubelskim w kontekście zintensyfikowanej inteligentnej specjalizacji regionu w dziedzinie usług medycznych i prozdrowotnych, Raport końcowy z badania dziedzinowego, Prefekta info, Lublin.pl_PL
dc.referencesTUCKI A., SOSZYŃSKI D., 2013, Postawy społeczności lokalnej miasta Kazimierz Dolny wobec rozwoju turystyki, „Problemy Ekologii Krajobrazu”, XXXIV, s. 245–252.pl_PL
dc.referencesTUCKI A., ŚWIECA A., 2008, The role of local government in the development of tourism as exemplified by the Lublin region, [w:] J. Wyrzykowski (ed.), Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, „Tourism in Geographical Environment”, 10, Wrocław, s. 493–509.pl_PL
dc.referencesTUCKI A., SKOWRONEK E., KRUKOWSKA R., 2012, Wielkość i zróżnicowanie bazy noclegowej jako determinanta popytu turystycznego w regionie lubelskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 699, „Ekonomiczne Problemy Usług”, 84, s. 383–396.pl_PL
dc.referencesTUCKI A., SKOWRONEK E., KRUKOWSKA R., 2013, Ocena postaw społeczności lokalnej do rozwoju turystyki na przykładzie Zwierzyńca, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego”, 304, s. 347–357.pl_PL
dc.referencesTUCKI A., SKOWRONEK E., KRUKOWSKA R., ŚWIECA A., 2011, Rola lokalnych organizacji w rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki turystycznej na przykładzie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”, [w:] A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo – samorząd – współpraca, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego”, 157, s. 535–545.pl_PL
dc.referencesWILGAT T., 1956, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie jako teren wycieczek geograficznych, „Czasopismo Geograficzne”, 27, 1, s. 99–118.pl_PL
dc.referencesWILGAT T., 1962, Zagadnienie strefy wypoczynkowej Lublina, [w:] Przewodnik VII Ogólnopolskiego Zjazdu PTG w Gdańsku, cz. I, Gdańsk, s. 23–27.pl_PL
dc.referencesWILGAT T. (red.), 1963, Polesie Lubelskie. Materiały z sesji naukowej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wyd. Lubelskie, Lublin.pl_PL
dc.referencesWILGAT T., 1971, Zagadnienia terenów rekreacyjnych w województwie lubelskim, „Miasto”, 22, 3, s. 12–17.pl_PL
dc.referencesWOJCIECHOWSKI K.H., 1976, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Lublinie.pl_PL
dc.referencesWOŁOSZYN W., SKOWRONEK E., 2007, Tourism Planning and Management in Kazimierz Landscape Park, Poland, [w:] Z. Roca, T. Spek, T. Terkenli, T. Plieninger, F. Höchtl (eds), European Landscapes and Lifestyles: The Mediterranean and Beyond, Edições Universitárias Lusófonas, Lizbon, s. 375–383.pl_PL
dc.referencesZGŁOBICKI W., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., GAWRYSIAK L., HARASIMIUK M., 2007, Stanowiska geomorfologiczne regionu lubelskiego jako narzędzie rozwoju geoturystyki, [w:] M. Harasimiuk, T. Brzezińska- -Wójcik, R. Dobrowolski, P. Mroczek, J. Warowna (red.), Budowa geologiczna regionu lubelskiego i problemy ochrony litosfery, Wyd. UMCS, Lublin, s. 271–277.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-262-0.04


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska