Show simple item record

dc.contributor.authorNawrot, Łukasz
dc.contributor.authorBednarska, Marlena
dc.contributor.authorZamyślony, Piotr
dc.contributor.editorKrakowiak, beata
dc.contributor.editorLatosińska, Jolanta
dc.date.accessioned2017-10-25T06:54:28Z
dc.date.available2017-10-25T06:54:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationNawrot Ł., Bednarska M., Zmyślony P., Odnawialne źródła energii w gospodarce turystycznej jako obszar badań naukowych, [w:] Krakowiak B., Latosińska J., (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s.85-98, doi: 10.18778/7969-262-0.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-262-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23050
dc.description.abstractIt is recognised that tourism organisations operate in a very competitive sector which makes the innovative activity of firms to be a prerequisite for their successful performance. The objective of the paper is to develop research propositions concerning determinants of ability to absorb innovations related to renewable energy in the tourism industry. The authors argue that the creation of a model explaining the links between innovation absorption capability in relation to renewable sources of energy and determinants of that capability would address the knowledge gap pertaining to the role of green innovative activities in the tourism market.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKrakowiak B., Latosińska J., (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectinnovationspl_PL
dc.subjectrenewable energy sourcespl_PL
dc.subjecttourism industrypl_PL
dc.subjectinvestmentspl_PL
dc.titleOdnawialne źródła energii w gospodarce turystycznej jako obszar badań naukowychpl_PL
dc.title.alternativeRenewable energy sources in the tourism industry as a research areapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number85-98pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniupl_PL
dc.referencesALEJZIAK W., 2000, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków.pl_PL
dc.referencesAir Pollution Consultant, 2012, Renewable Energy Sources Account for 25% of Global Power Supply, „Technical Resources” 22, 2.pl_PL
dc.referencesBEHRENS, W., HAWRANEK P.M., 1993, Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility study, Wyd. UNIDO, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBIEGER T., WEINERT R., 2006, On the Nature of Innovative Organization in Tourism: Structure, Process and Results, [w:] B. Walder, K. Waiermair, A. Sancho Pérez (eds.), Innovation and Product Development in Tourism: Creating Sustainable Competitive Advantage, Erich Schmidt Verlag, Berlin, s. 88–102.pl_PL
dc.referencesBRAMWELL B., LANE B., 1993, Sustainable tourism: An evolving global approach, „Journal of Sustainable Tourism” 1, 1, s. 1–5.pl_PL
dc.referencesDRUCKER P.F., 1994, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesENDO K., 2009, Foreign direct investment in tourism – flows and volumes, „Tourism Management” 27, s. 600–614.pl_PL
dc.referencesGOŁEMBSKI G. (red.), 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Poznań.pl_PL
dc.referencesGRĄDZKI R., MATEJUN M. (red.), 2009, Rozwój zrównoważony – zarządzanie innowacjami ekologicznymi, Politechnika Łódzka, Łódź.pl_PL
dc.referencesHALL C.M., WILLIAMS A.M., 2008, Tourism and Innovation, Routledge, Abingdon.pl_PL
dc.referencesHERTOG P., 2002, Co-Producers of Innovation: On the Role of Knowledge-Intensive Business Services in Innovation, [w:] J. GADREY, F. GALLOUJ (eds.), Productivity, Innovation and Knowledge in Services, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, s. 223–255.pl_PL
dc.referencesHIRSCHLEIFER J., 1970, Investment, Interest and Capital, Prentice–Hall, New York.pl_PL
dc.referencesHJALAGER A.M., 2002, Repairing Innovation Defectiveness in Tourism, „Tourism Management” 23, 5, s. 465–474.pl_PL
dc.referencesHJALAGER A.M., 2010, A review of innovation research in tourism, „Tourism Management” 31, 1, s. 1–12.pl_PL
dc.referencesInternational Energy Agency, 2011, World energy outlook 2011, OECD/IEA, Paris.pl_PL
dc.referencesIRENA, 2012, Financial Mechanisms and Investment Frameworks for Renewables in Developing Countries, http://www.irena.org; 10.01.2013.pl_PL
dc.referencesIRENA, 2013, IRENA Remap 2030, Doubling the Global Share of Renewable Energy, A Roadmap to 2030, http://www.irena.org; 10.01.2013.pl_PL
dc.referencesJĘDRZEJCZYK I., 2000, Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategie w zarządzaniu firmą, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJEREMY R., 2012, Trzecia rewolucja przemysłowa, Wyd. Sonia Braga, Katowice.pl_PL
dc.referencesKAMERSHEN D.R., MCKENZIE R.B., NARDINELI C., 1991, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKELLER P., 2006, Innovation and Tourism Policy, [w:] OECD, Innovations and Growth in Tourism, OECD Publishing, s. 17–40.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska, 2010, Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego, Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM (2010) 352.pl_PL
dc.referencesKOZŁOWSKI S., 2000, Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKRIPPENDORF J., 1982, Towards New Tourism Policies: The Importance of Environmental and Sociocultural Factors, „Tourism Management” 3, 3, s. 135–148.pl_PL
dc.referencesLEWANDOWSKI W.M., 2006, Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLIGUS M., 2010, Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów i korzyści, CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMEADOWS D.H, MEADOWS D.L., RANDERS J., BEHRENS W.W., 1973, Granice wzrostu, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNAWROT Ł., ZMYŚLONY P., 2009, Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego, Proksenia, Kraków.pl_PL
dc.referencesNAWROT Ł., 2012, Biomass energy investment in rural areas – possible application in tourism industry, „Actual Problems of Economics” 2, 7, s. 140–149.pl_PL
dc.referencesNIEZGODA A., 2006, Obszar recepcji turystycznej w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesPolska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, 2011, Krajowa mapa drogowa odnawialnych źródeł energii dla Polski do 2020 r., PIGEO, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPodręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2008, OECD, Eurostat, MNiSW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPOMYKALSKI A., 2001, Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź.pl_PL
dc.referencesPOSKROBKO B. (red.), 2005, Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, WSE, Białystok.pl_PL
dc.referencesREDCLIFT M., 1987, Sustainable Development: Exploring the Contradictions, Routledge, New York.pl_PL
dc.referencesROGERS E.M., 2003, Diffusion of Innovations, Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesROSENTRAUB M.S., JOO M., 2009, Tourism and economic development: Which investments produce gains for regions? „Tourism Management” 30, s. 759–770.pl_PL
dc.referencesSCHUMPETER J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSMERAL E., 2001, Beyond the myth of growth in tourism, [w:] P. Keller, T. Bieger (eds.), Tourism Growth and Global Competition, AIEST, St. Gallen, s. 3–38.pl_PL
dc.referencesSOUTHGATE C., SHARPLEY R., 2002, Tourism, Development and the Environment, [w:] R. Sharpley, D.J. Telfer (eds.), Tourism and development: Concepts and Issues, Channel View Publications, Clevedon, s. 231–262.pl_PL
dc.referencesTOUREG, 2010, Innovation and Tourism Knowledge, Seventh Framework Programme, http://www. tourisminnovation.eu/; 10.01.2013.pl_PL
dc.referencesTourism Sustainability Group, 2007, Action for More Sustainable European Tourism, http://ec.europa. eu/enterprise/services/tourism/doc/tsg/TSG_Final_Report.pdf; 25.04.2012.pl_PL
dc.referencesTOWARNICKA H., 2003, Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesUNEP, 2003, Switched on: Renevable Industry Opportunities in the Tourism Industry, United Nations Environment Programme, United Nations Publications, Paris.pl_PL
dc.referencesUNWTO, 2008, Climate Change and Tourism, Responding to Global Challenges, World Tourism Organization and United Nations Environment Programme, Madrid.pl_PL
dc.referencesWERESA M., POZNAŃSKA K., 2012, Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWTTC, 2012, Travel & Tourism Economic Impact 2012, London.pl_PL
dc.referencesYANG W., 2010, The Development of Tourism in the Low Carbon Economy, „International Business Research” 3, 4, s. 212–215.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-262-0.06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska