Show simple item record

dc.contributor.authorZajadacz, Alina
dc.contributor.editorKrakowiak, Beata
dc.contributor.editorLatosińska, Jolanta
dc.date.accessioned2017-10-25T09:54:33Z
dc.date.available2017-10-25T09:54:33Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citation„Czas przeszły dokonany” badań z zakresu turystyki, krajoznawstwa i rekreacji w poznańskim ośrodku geograficznym, [w:] Krakowiak B., Latosińska J., (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s.65-84, doi: 10.18778/7969-262-0.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-262-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23067
dc.description.abstractThe aim of the paper is to recount the contribution of geographers from Adam Mickiewicz University in Poznań into research on tourism, sightseeing and leisure in a historical perspective, i.e., from the foundation of the Institute of Geography in 1919 until 2000. Based on the analysis of scientific publications available in the Library of the Faculty of Geographical and Geological Science, a number of research trends have been identified (and their representatives have been named). These include: the sightseeing trend (Prof. S. Pawłowski), the physical and geographical trend (Prof. T. Bartkowski, Prof. A. Marsz), the socio-economic trend (Prof. E. Biderman), and the comprehensive research trend (Prof. D. Sołowiej). A historically-oriented analysis of the research problems points to their evolution, which was connected with both the development of geographical science and the development of the subject of the research (the scale and diversity of tourism, forms of recreation, sightseeing). Numerous analogies can be found between tourism research conducted at Adam Mickiewicz University and that carried out globally, e.g. the transition from specific (multidisciplinary) research to interdisciplinary one, aimed at presenting tourism and recreation in a systemic perspective.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKrakowiak B., Latosińska J., (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectsightseeingpl_PL
dc.subjecttourism geographypl_PL
dc.subjectleisure geographypl_PL
dc.title„Czas przeszły dokonany” badań z zakresu turystyki, krajoznawstwa i rekreacji w poznańskim ośrodku geograficznympl_PL
dc.title.alternativeThe “past simple ” of research on tourism, sightseeing and leisure, at the Adam Mickiewicz University in Poznanpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number65-84pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.referencesAtlas nazw geograficznych Słowiańszczyzny Zachodniej, 1935, „Badania Geograficzne”, Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Poznańskiego, pod kier. prof. geogr. S. Pawłowskiego, Poznań.pl_PL
dc.referencesBARTKOWSKI T., 1974, Zastosowania geografii fizycznej, PWN, Warszawa–Poznań.pl_PL
dc.referencesBARTKOWSKI T., 1977a, Metody badań geografii fizycznej, PWN, Warszawa–Poznań.pl_PL
dc.referencesBARTKOWSKI T., 1977b, Wypisy do geografii turystycznej, cz. I, „Monografie. Podręczniki. Skrypty, AWF w Poznaniu”, ser. 111.pl_PL
dc.referencesBARTKOWSKI T., 1991, Kształtowanie i ochrona środowiska człowieka, wyd. 5., zmienione, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBARTKOWSKI E., 1980a, Struktura zagospodarowania turystycznego województwa leszczyńskiego, „Rocznik Leszczyński” 4, s. 9–36.pl_PL
dc.referencesBIDERMAN E., 1980b, Struktura przestrzenna i funkcjonalna podmiejskich obszarów rekreacyjnych, [w:] Zasady kształtowania podmiejskich obszarów rekreacyjnych, ser. „Monografie” 146, Wyd. AWF, Poznań, s. 29–49.pl_PL
dc.referencesBIDERMAN E., 1980c, Czynniki przestrzennego zagospodarowania turystycznego województwa konińskiego, „Rocznik Koniński” 8, s. 133–137.pl_PL
dc.referencesBIDERMAN E., 1981, Struktura i wykorzystanie bazy noclegowej w obiektach turystycznych i wczasowo-wypoczynkowych województwa poznańskiego, „Kronika Wielkopolski” 1, s. 76–94.pl_PL
dc.referencesBIDERMAN E., 1982a, Teoretyczne problemy regionu ekonomicznego a pojęcie i zasady wydzielania regionu turystyczno-usługowego, [w:] Problemy regionalizacji turystycznej, ser. „Skrypty” 201, AWF Poznań.pl_PL
dc.referencesBIDERMAN E., 1982b, Wykorzystanie bazy noclegowej w obiektach turystycznych i wczasowo-wypoczynkowych województwa konińskiego, „Rocznik Koniński” 10, s. 229–244.pl_PL
dc.referencesBIDERMAN E., 1984, Przyrodnicze walory rekreacyjne i turystyczna baza noclegowa województwa pilskiego, „Kronika Wielkopolski” 1, s. 52–76.pl_PL
dc.referencesBIDERMAN E., 1986, Walory krajoznawcze i turystyczne, [w:] Polska nad Odrą i Bałtykiem, S. Sierpowski (red.), Wyd. Instytutu Zachodniego, Poznań, s. 108–112.pl_PL
dc.referencesBIDERMAN E., 1991, Basic Research Directions of Tourist Geography of the Poznań University, „Prace Geograficzne UJ” 86, s. 125–127.pl_PL
dc.referencesJENNINGS G., 2010, Tourism research, Griffith University, Wiley, Australia.pl_PL
dc.referencesLISOWSKI A., 2008, Geografia społeczna, [w:] Historia geografii polskiej, A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 195–205.pl_PL
dc.referencesMARSZ A., 1965 a, Koncepcja mapy ogólnej oceny terenu dla potrzeb turystyki i wypoczynku, Sprawozdania PTPN za III i IV kwartał 1965 r., 2 (ogólny zbioru – 74), Poznań.pl_PL
dc.referencesMARSZ A., 1965b, Ocena środowiska geograficznego rynny jezior Kórnicko-Zaniemyskich dla potrzeb turystyki i wypoczynku, Sprawozdania PZPN za III i IV kwartał 1965 r., Poznań.pl_PL
dc.referencesMARSZ A., 1968, Analiza prac konkursowych pod względem treści fizjograficznej, metod oceny środowiska geograficznego dla potrzeb planowania w zakresie rekreacji i obliczania chłonności rekreacyjnej obszaru, Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich, 8/68 (mps), Poznań.pl_PL
dc.referencesMARSZ A., 1970, Ocena środowiska geograficznego rynny Jezior Kórnicko-Zaniemyskich dla potrzeb turystyki i wypoczynku jako przykład wykorzystania mapy uroczysk do oceny w dużej podziałce, Zeszyty Naukowe UAM, „Geografia” 9.pl_PL
dc.referencesMARSZ A., 1972, Metoda obliczania pojemności rekreacyjnej ośrodków wypoczynkowych na niżu, „Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej” XII 3, PZPN, Poznań, ss. 72.pl_PL
dc.referencesPAWŁOWSKI S., 1919, O potrzebach geografii polskiej, „Nauka Polska” 2, s. 64–69.pl_PL
dc.referencesPAWŁOWSKI S., 1939, Rola geografii w życiu narodów, „Czasopismo Geograficzne” XVII, 1, s. 1–2.pl_PL
dc.referencesPAWŁOWSKI Z. S., 2006, Prof. dr fil. Stanisław Pawłowski. 1882–1940, Poznań.pl_PL
dc.referencesSOŁOWIEJ D., 1977, Zdjęcie uroczysk jako punkt wyjścia do oceny kompleksowej terenu dla potrzeb rekreacji (na przykładzie okolic jeziora Komorze – Pojezierze Drawskie), [w]: Wypisy do geografii turystycznej, cz. I, Poznań, s. 238–243.pl_PL
dc.referencesSOŁOWIEJ D., 1979, Stan degradacji środowiska przyrodniczego w wybranych krajobrazach Jeziora Jaroszewskiego i Jeziora Wisełka a konieczność weryfikowania kryteriów oceny dla rekreacji w skali planowania miejscowego, [w:] Ocena atrakcyjności środowiska geograficznego dla potrzeb turystyki i rekreacji na różnych poziomach i etapach planowania. Materiały konferencji naukowej – Poznań, dnia 19 i 20 listopada 1977 r., AWF w Poznaniu, ser. „Monografie” 116, s. 35–56.pl_PL
dc.referencesSOŁOWIEJ D., 1981, Ocena stopnia atrakcyjności i przydatności strefy brzegowej wybranych jezior woj. leszczyńskiego dla rekreacji. Materiały konferencyjne opublikowane w zbiorze pt. „Wybrane zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska w regionie Wielkopolskim”, PTPNoZ, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, s. 16–26.pl_PL
dc.referencesSOŁOWIEJ D., 1986, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesSOŁOWIEJ D., 1992a, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, wyd. II, poszerzone, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, ss. 165.pl_PL
dc.referencesSOŁOWIEJ D., 1992b, Weryfikacja ocen integralnych atrakcyjności środowiska przyrodniczego człowieka w wybranych systemach rekreacyjnych, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, ss. 165.pl_PL
dc.referencesSOŁOWIEJ D., 1993, Przyczyny braku komfortu mieszkania w systemie rekreacyjnym miasta Poznania, [w:] Ekologia krajobrazu w wybranych terytorialnych systemach rekreacyjnych, Wyd. Krajowego Instytutu Badań Samorządowych, Poznań, s. 101–107.pl_PL
dc.referencesSOŁOWIEJ D., 1996, Idea strefowania funkcji na obszarach chronionych jako podstawa rozwiązywania konfliktów człowiek – środowisko przyrodnicze. Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. A „Geografia Fizyczna” 47, Poznań, s. 101–114.pl_PL
dc.referencesSOŁOWIEJ D., BŁOSZYK J. (red.), 1999, Podstawy ekorozwoju „Zielonej Wstęgi Odra–Nysa”. Polska strona projektu, Wyd. Kontekst, Poznań, ss. 343.pl_PL
dc.referencesSOŁOWIEJ D., BRZÓSKA J., KRAWCZYK P., 1995, Modele rozpraszania się rekreantów jako podstawa do obliczania naturalnej chłonności rekreacyjnej Słowińskiego Parku Narodowego. Studia z geografii fizycznej, Sprawozdanie Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego 109, za lata 1991–1994, cz. 1, Wyd. PTPN, Poznań, s. 139–144.pl_PL
dc.referencesSOŁOWIEJ D., BRZÓSKA J., KRAWCZYK P., 1996, Metoda symulacji sposobów zagospodarowania rekreacyjnego Słowińskiego Parku Narodowego jako punkt wyjścia do obliczeń naturalnej chłonności rekreacyjnej, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. „Geografia Fizyczna” 47, Poznań, s. 17–28.pl_PL
dc.referencesSOŁOWIEJ D., BRÓDKA S., 1998, Podział i walory przestrzeni turystyczno-rekreacyjnej Wielkopolski, [w:] Wielkopolska. Monografia regionu, Wyd. Koziołki Poznańskie, Poznań, s. 143–175.pl_PL
dc.referencesSOŁOWIEJ D., PASEK H., 1979, Analiza struktury uroczysk strefy brzegowej Jeziora Jaroszewskiego w aspekcie ich wykorzystania rekreacyjnego, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. „Geografia Fizyczna” 32, Poznań, s. 63–83.pl_PL
dc.referencesSOŁOWIEJ D., PASEK H., 1980, Stopień degradacji środowiska przyrodniczego jako konieczne kryterium oceny rzeczywistych możliwości wykorzystania środowiska przyrodniczego dla potrzeb wybranych form rekreacji, [w:] Metodologia badań w turystyce, „Monografie. Skrypty. Podręczniki AWF w Poznaniu” 129, s. 153–160.pl_PL
dc.referencesSZUKALSKI J., 1985, Geografowie i geografia w „Ziemi”. 1985, [w:] Ziemia, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, ss. 140.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-262-0.05


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska