Show simple item record

dc.contributor.authorLeśniewska-Napierała, Katarzyna
dc.contributor.authorLeśniewski, Paweł
dc.date.accessioned2017-11-24T14:00:34Z
dc.date.available2017-11-24T14:00:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2299-8403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23350
dc.description.abstractThe aim of this study is assessment of game management in a controlled hunting zone in the vicinity of Uniejów (Hunting District No. 51), as well as assessment of changes in the number of game animals populations. The analysis also comprises changes in agriculture and in the biotope. Data on population sizes were obtained from annual hunting plans prepared by the Hunting Club No. 19 “Diana” in Łódź. The study covers the period 1990–2016.en_GB
dc.description.abstractCelem niniejszego opracowania jest ocena gospodarki łowieckiej prowadzonej w obwodzie nr 51 w okolicach Uniejowa, a wraz z nią ocena dynamiki liczebności populacji zwierzyny łownej. W analizach uwzględniono także zmiany zachodzące w gospodarce rolnej i biotopie. Dane dotyczące liczebności populacji uzyskano z rocznych planów łowieckich sporządzanych przez dzierżawcę obwodu, tj. Koło Łowieckie Pracowników Resortu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Nr 19 „Diana” w Łodzi. Opracowanie obejmuje lata 1990–2016.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Uniejowski;6
dc.subjectgame managementen_GB
dc.subjectgame animalsen_GB
dc.subjectrural areasen_GB
dc.subjecthunting cluben_GB
dc.subjectgospodarka łowieckapl_PL
dc.subjectzwierzyna łownapl_PL
dc.subjectobszary wiejskiepl_PL
dc.subjectkoło łowieckiepl_PL
dc.titleGospodarka łowiecka na obszarach wiejskich w okolicach Uniejowa na przykładzie obwodu nr 51pl_PL
dc.title.alternativeGame management in rural areas near Uniejów on the example of hunting district no 51en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[159]-173
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
dc.contributor.authorAffiliationKoło Łowieckie Diana w Łodzi
dc.identifier.eissn2449-8319
dc.referencesBieńkowska B., Rajsman M., Kronika Koła Łowieckiego Pracowników Resortu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Nr 19 „Diana” w Łodzi wydana w jego sześćdziesięciolecie istnienia (1946–2006), Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, Nowy Bedoń 2006.pl_PL
dc.referencesBrzuski P., Hędrzak M., Gospodarowanie zwierzyną – uwarunkowania środowiskowe, Polski Związek Łowiecki, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesDziedzic R., Kamieniarz R., Majer Dziedzic B., Wójcik M., Beeger S., Flis M., Olszak K., Żontała M., Przyczyny spadku populacji zająca szaraka w Polsce, Inwestdom S.A., Lublin 2000.pl_PL
dc.referencesDzięciołowski R., Łowiectwo polskie w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, „Sylwan” 2009, z. 153 (12).pl_PL
dc.referencesHabuda A., Radecki W., Prawo i organizacja łowiectwa w Polsce, [w:] Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce, red. D.J. Gwiazdowicz, Polskie Towarzystwo Leśne, Poznań 2011, s. 33–61.pl_PL
dc.referencesHędrzak M., Osmólska A., Frączek M., Czy łowiectwo może być traktowane jako forma ochrony przyrody?, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie” 2013, R. 15, z. 36/3.pl_PL
dc.referencesKopij G., Adamiec A., Panek M., Dynamika liczebności zwierzyny łownej w powiecie głubczyckim w latach 1982–2006, „Przyroda Śląska” 2015, nr 21.pl_PL
dc.referencesOtawski P., Łowiectwo a ochrona przyrody, [w:] Łowiectwo w zrównoważonej gospodarce leśnej, Sękocin Stary, red. W. Gil, Instytut Badawczy Leśnictwa 2015.pl_PL
dc.referencesPałubicki J., Grajewski J., Wpływ zasiewów kukurydzy na wzmożoną rozrodczość dzikich populacji, a problem odszkodowań łowieckich, „Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach” 2010, t. 4.pl_PL
dc.referencesPanek M., Budny M., Sytuacja zwierząt łownych w Polsce 2015 ze szczególnym uwzględnieniem kuropatwy (na podstawie wyników monitoringu), Stacja Badawcza PZŁ, Czempin 2016.pl_PL
dc.referencesRadecki W., Łowiecki system prawny w Polsce, [w:] Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce, red. D.J. Gwiazdowicz, Polskie Towarzystwo Leśne, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz.U. 2005.45.433).pl_PL
dc.referencesSporek K., Sporek M., Przyczyny regresu liczebności zwierzyny drobnej, „Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science” 2011, No. 50.pl_PL
dc.referencesSporek M., Szkody łowieckie w uprawach rolnych, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2014, z. 2(32).pl_PL
dc.referencesŚmietana W., Gospodarka łowiecka i pasterska a ochrana wilka i rysia w Bieszczadach, „Roczniki Bieszczadzkie” 2002, z. 10.pl_PL
dc.referencesUchwała Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 16 kwietnia 2009 r. – Zasady selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 1995, nr 147, poz. 713).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz.U. 2016, poz. 1082).pl_PL
dc.referencesZbiór zasad etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich opracowany przez: Komisję Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich Naczelnej Rady Łowieckiej z dn. 6 czerwca 1992 r.pl_PL
dc.referencesZielony R., Kliczkowska A., Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2012.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkatarzyna.lesniewska@geo.uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailbiuletynuniejowski@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/2299-8403.06.10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record