Show simple item record

dc.contributor.authorBorowska-Stefańska, Marta
dc.contributor.authorWiśniewski, Szymon
dc.date.accessioned2017-11-24T14:00:35Z
dc.date.available2017-11-24T14:00:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2299-8403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23352
dc.description.abstractThe aim of this article is to fit the location and size (expressed as the number of rescuers) of fire brigades to sites of potential interventions within the Poddębice county. The analysis included distribution within the Poddębice county: population, building, infrastructure, road and rail, forests, reservoirs and rivers. For each of the above subject areas used a composite of two stages method for determining the efficiency of the fire brigade in spatial terms, in such a way that possibly most accurately captures the essence of the study of individual elements. For this purpose they were used the data obtained from the units and fire brigades from Topographic Database Objects. As a result of analysis on the accessibility of fire brigades to sites of potential interventions within the Poddębice county should be stated that the worst situation concerns two cities in the region – Poddębice and Uniejów, which is mainly a shortage of firefighters, in relation to these areas.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest próba przestrzennego dopasowania lokalizacji i wielkości (wyrażonej liczbą ratowników) jednostek straży pożarnej do miejsc potencjalnych interwencji w granicach powiatu poddębickiego. Do analizy włączono rozmieszczenie w granicach powiatu: ludności, zabudowy, infrastruktury drogowej oraz kolejowej, lasów, zbiorników i cieków. Do każdego z wymienionych powyżej zakresów tematycznych zastosowano złożoną z dwóch etapów metodę określania efektywności funkcjonowania Straży w ujęciu przestrzennym, w taki sposób, aby możliwie najtrafniej uchwyciła istotę badania poszczególnych elementów. W tym celu wykorzystano dane uzyskane z jednostek straży pożarnych oraz pochodzące z Bazy Danych Obiektów Topograficznych. W wyniku przeprowadzenia analiz dotyczących dostępności jednostek straży pożarnej do miejsc potencjalnych interwencji w granicach powiatu poddębickiego należy stwierdzić, że najgorsza sytuacja dotyczy dwóch miast regionu – Poddębic i Uniejowa, na co wpływ ma głównie zbyt mała liczba strażaków, w stosunku do tych obszarów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Uniejowski;6
dc.subjectaccessibilityen_GB
dc.subjectfire brigadeen_GB
dc.subjectPoddębice countyen_GB
dc.subjectdostępnośćpl_PL
dc.subjectstraż pożarnapl_PL
dc.subjectpowiat poddębickipl_PL
dc.subjectGISpl_PL
dc.titleDostępność straży pożarnych do miejsc potencjalnych interwencji w powiecie poddębickimpl_PL
dc.title.alternativeAccessibility of fire brigade to sites of potential interventions within Poddębice countyen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[189]-206
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
dc.identifier.eissn2449-8319
dc.referencesBank Danych Lokalnych, GUS.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska M., Zagospodarowania terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim, Wyd. UŁ, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska M., Dostępność transportowa od jednostek straży pożarnych do budynków zlokalizowanych na terenach zalewowych w powiecie zduńskowolskim, „Biuletyn Szadkowski” 2016, t. 16.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska M., Dostępność transportowa od straży pożarnych do obiektów społecznych zlokalizowanych na terenach zagrożonych powodziami w województwie łódzkim z wykorzystaniem analiz sieciowych, „Transport Miejski i Regionalny” 2016, nr 3.pl_PL
dc.referencesBorowska-Stefańska M., Mikołajczyk D., Powodzie a zarządzanie kryzysowe w gminie Uniejów, „Biuletyn Uniejowski” 2016, t. 5.pl_PL
dc.referencesDomański R., Dostępność, efektywność i przestrzenna organizacja, „Przegląd Geograficzny” 1980, t. 52, z. 1.pl_PL
dc.referencesDrzymała T., Krawczyńska S., Gałaj J., Badanie wpływu różnych czynników na czas dojazdu samochodów ratowniczo-gaśniczych z siedziby jednostki PSP na miejsce akcji, „Logistyka” 2014, nr 4.pl_PL
dc.referencesGalicka W., Marszał L., Wpływ stopniowej poprawy jakości wody w rzece Ner na regenerację ichtiofauny, „Roczniki Naukowe” PZW 2010, t. 23.pl_PL
dc.referencesHansen W.G., How accessibility shapes land-use, „Journal of the American Institute of Planners” 1959, vol. 25.pl_PL
dc.referencesIngram D.R., The concept of accessibility: a search for an operational form, „Regional Studies” 1971, vol. 5, no. 2.pl_PL
dc.referencesKobojek E., Położenie fizycznogeograficzne miasta i gminy Uniejów, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 9–22.pl_PL
dc.referencesKondracki J., Geografia regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesKrawczyńska S., Drzymała T., Gałaj J., Badanie wpływu różnych czynników na czas interwencji jednostek PSP w czasie działań ratowniczo-gaśniczych, „Logistyka” 2014, nr 5.pl_PL
dc.referencesMikulski Z., Charakterystyka powodzi w Polsce, „Gospodarka Wodna” 1957, nr 9.pl_PL
dc.referencesPenczak T., Kruk A., Grabowska J, Śliwińska A., Koszaliński H., Zięba G., Tybulczak S., Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Strategia Rozwoju Powiatu Poddębickiego 2020, ŁARR 2015.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P., Dostępność czasowa i jej zastosowania, „Przegląd Geograficzny” 2014, t. 86, z. 2.pl_PL
dc.referencesTaylor Z., Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej, „Prace Geograficzne” 1999, z. 171, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 1991, nr 88, poz. 400).pl_PL
dc.referencesWiśniewski S., Dostępność transportowa Uniejowa – ujęcie regionalne, „Biuletyn Uniejowski” 2014, t. 3.pl_PL
dc.referencesWiśniewski S., Dostępność czasowa Uniejowa w kontekście indywidualnego transportu samochodowego, „Biuletyn Uniejowski” 2015, t. 4.pl_PL
dc.referencesWiśniewski S., Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, Wyd. UŁ, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesWiśniewski S., Dostępność przestrzenna straży pożarnej do miejsc potencjalnych interwencji na terenie województwa łódzkiego, „BiTP” 2016, vol. 43, nr 3.pl_PL
dc.referencesWojewódzki Program małej retencji dla województwa łódzkiego, WZMiUW, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referenceshttps://sites.google.com/a/gimnus.one.pl/straz-pozarna-od-kuchnii/home/rodzaje-strazy-pozarnej-osp-psp (dostęp: 28.01.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/krajowy_system_ratowniczo_gasniczy (dostęp: 28.01.2017).pl_PL
dc.contributor.authorEmailborosia@op.pl
dc.contributor.authorEmailszymon_wisniewski@onet.eu
dc.identifier.doi10.18778/2299-8403.06.12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record