Show simple item record

dc.contributor.authorCieślak, Adriana Barbara
dc.date.accessioned2017-11-24T14:00:38Z
dc.date.available2017-11-24T14:00:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2299-8403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23356
dc.description.abstractThe development of the spa function in Uniejów has initiated the activation of tourist functions throughout the region. An important role in spa tourism can play mounds, castles and palaces. These are characteristic objects that have sense and meaning. They often also have distinctive architectural features. Moreover, it is easy to adapt these buildings to new features. They are often adapted to hotels and spa resorts. These functions supporting spa tourism in the region. This article focuses on the assessment (quantitative and qualitative) of mansions, castles and palaces in the county. The analysis focuses on: placement of objects, evaluation of architectural values, technical condition and distortion. The study complements the identification of significant elements of the intangible heritage that can be perceived as important for the identity of the place (and / or region) and significant for the development of innovative tourism products. The results of the research allowed to assess the overall condition of the cultural resource, which are the mansions, castles and palaces of the region. The individual objects were assessed for their tourist attractiveness and classified in 4 groups: outstanding; significant; moderate and insignificant tourist potential. Finally, recommendations have been developed. They concern the management of objects. Recommendations include the need to preserve the cultural heritage and the economic development of the area.en_GB
dc.description.abstractRozwój funkcji uzdrowiskowej w Uniejowie zainicjował aktywizację funkcji turystycznych w całym regionie. Ważną rolę w kształtowaniu turystycznej atrakcyjności obszarów uzdrowiskowych mogą odgrywać dwory, zamki i pałace. Są to obiekty charakterystyczne, wyposażone w sens i znaczenie, często odznaczające się indywidualnymi cechami architektonicznymi. Ponadto, wykazują one podatność adaptacyjną na nowe funkcje, zwłaszcza z zakresu spa i welness, które uznać należy za wspomagające dla turystyki uzdrowiskowej. Niniejszy artykuł koncentruje się na analizie (ilościowej i jakościowej) dworów, zamków i pałaców w powiecie poddębickim. Analiza dotyczy rozmieszczenia obiektów, a także oceny ich wartości architektonicznych oraz stopnia zachowania i/lub przetworzenia. Uzupełnieniem badań jest identyfikacja istotnych elementów dziedzictwa niematerialnego, które mogą być postrzegane, jako ważne dla tożsamości miejsca (i/lub regionu) oraz znaczące dla kształtowania innowacyjnych produktów turystycznych. Wyniki badań pozwoliły ocenić ogólną kondycję zasobu kulturowego, jakim są dwory, zamki i pałace powiatu. Dokonano oceny poszczególnych obiektów pod kątem ich turystycznej atrakcyjności, klasyfikując je w 4 grupach: o wybitnym, znaczącym, umiarkowanym oraz znikomym potencjale turystycznym. Na zakończenie, opracowano rekomendacje w zakresie zarządzania obiektami i zespołami dworskimi regionu, z uwzględnieniem potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju gospodarczego obszaru.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Uniejowski;6
dc.subjectmansionen_GB
dc.subjectpalaceen_GB
dc.subjectcastleen_GB
dc.subjectcultural heritageen_GB
dc.subjectcultural tourismen_GB
dc.subjectspaen_GB
dc.subjectidentityen_GB
dc.subjectdwórpl_PL
dc.subjectpałacpl_PL
dc.subjectzamekpl_PL
dc.subjectdziedzictwo kulturowepl_PL
dc.subjectturystyka kulturowapl_PL
dc.subjectuzdrowiskopl_PL
dc.subjecttożsamośćpl_PL
dc.titleDwory i pałace powiatu poddębickiego jako potencjał rozwoju turystyki uzdrowiskowejpl_PL
dc.title.alternativeThe potential of mansions and palaces in Poddębice district for spa tourism developmenten_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[25]-49
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki
dc.identifier.eissn2449-8319
dc.referencesBott A., Szostak D., Turystyka uzdrowiskowa w regionie zachodniopomorskim, Zeszyty Naukowe „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2002, nr 2.pl_PL
dc.referencesBurzyński T., Dryglas D., Golba J., Bartosik A., Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z.o.o., Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesCieślak A., Funkcja uzdrowiskowa i krajobraz kulturowy, jako katalizatory rozwoju małego miasta. (Studium miejscowości regionu łódzkiego – Uniejowa i Poddębic), praca doktorska, promotor prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Pawłowski, materiał niepublikowany, Instytut Architektury i Urbanistyki PŁ, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesDryglas D., Innowacje produktowe turystyki uzdrowiskowej, [w:] Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, red. J. Galba i K. Rymarczyk-Wajda, XVIII Kongres Uzdrowisk Polskich, Muszyna 4–6 czerwca 2009.pl_PL
dc.referencesGuerquin B., Dwór w Poddębicach (Powiat łęczycki). Studium o architekturze o architekturze dworu oraz o zagadnieniach konserwatorskich i badawczych w związku ze złożeniem projektu przebudowy, Warszawa 1951, materiał powielony.pl_PL
dc.referencesKatalog zabytków sztuki w Polsce. Tom II, Województwo Łódzkie, red. J.Z. Łoziński, Państwowy Instytut Sztuki, Dział Inwentaryzacji zabytków, Warszawa 1954, Nr 6/2016 (listopad – grudzień).pl_PL
dc.referencesGorączko M., Gorączko A., Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu poddębickiego, „Turystyka Kulturowa” 2016, nr 6.pl_PL
dc.referencesMajer A., Lektura miasta, [w:] Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne, red. P. Starosta, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1995.pl_PL
dc.referencesMyszkorowska-Olczyk G., Zespoły folwarczne na terenie gminy Uniejów, „Biuletyn Uniejowski” 2013, t. 2.pl_PL
dc.referencesOstrowicz A., Landek w hrabstwie Kłockiem w Szląsku, Podręcznik informacyjny dla gości kąpielowych, Poznań 1881, passim.pl_PL
dc.referencesPilzer P.Z., The wellness revolution, Jhon Willey Sons, Inc., Hobooken, New Jersey 2002.pl_PL
dc.referencesRadziewanowski Z., O niektórych problemach regionalizmu i ekologii w architekturze i urbanistyce, Politechnika Krakowska, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesSłownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (tom XII), Warszawa 1892 (za: http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/).pl_PL
dc.referencesStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dalików, 2013, [na:] http://mpzp.igeomap.pl/doc/poddebice/dalikow/00.pdf (dostęp: kwiecień 2017).pl_PL
dc.referencesStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Poddębice, 2015 [na:] http://poddebice.bip.gov.pl/strategie-programy-plany/zmiana-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego.html (dostęp: kwiecień 2017).pl_PL
dc.referencesStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wartkowice, [na:] http://www.wartkowice.pl/asp/pl_start.asp?typ=13sub=0menu=42artykul=678akcja=artykul (dostęp: kwiecień 2017).pl_PL
dc.referencesZabytki architektury i budownictwa w Polsce, red. M. Charytańska, Seria A, tom VII, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa 1971.pl_PL
dc.contributor.authorEmailadriana_c@op.pl
dc.identifier.doi10.18778/2299-8403.06.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record