Show simple item record

dc.contributor.authorMichalak, Dorota
dc.date.accessioned2017-12-19T14:04:54Z
dc.date.available2017-12-19T14:04:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23678
dc.description.abstractOne of the essential role of the state is social assistance, which is directed to the elderly, the physically and mentally disabled, orphans, families with many children and homeless. The scope of social assistance includes the provision of environmental and provide institutional form of stay in nursing homes, shelters or residential institutions. The aim of the article is the description of the activities of social welfare in Lodz, the answer to the question, what is the organizational structure of the Social Welfare Centre, what are the sources of funding of social welfare and how many people benefit from the assistance offered by the city of Lodz. For this purpose, easy-depth interviews were conducted with employees of the Social Welfare Centre. In Lodz, social assistance benefit more than 56 000 inhabitants, which represents almost 9% of total population of the city. Unfortunately, despite ever-improving and we match the needs of social assistance is still a need exceeds the resources available to the municipality.en_GB
dc.description.abstractJedną z istotnych ról państwa jest pomoc społeczna, która jest kierowana do osób starszych, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, sierot, rodzin wielodzietnych oraz bezdomnych. Zakres pomocy społecznej obejmuje świadczenia środowiskowe (zasiłki pieniężne i niepieniężne) oraz świadczenia instytucjonalne w formie pobytu w domach pomocy społecznej, schroniskach czy placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Opracowanie ma charakter opisowy, jego celem jest prezentacja struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, struktury kosztów oraz skali pomocy gminy Łódź osobom potrzebującym. Do realizacji celów wykorzystano analizę danych zastanych, raportów finansowych udostępnionych przez łódzki MOPS. W Łodzi z pomocy społecznej korzysta ponad 56 tys. mieszkańców, co stanowi blisko 9% ogólnej populacji miasta. Niestety, mimo ciągle udoskonalanej i dopasowywanej do potrzeb, pomocy społecznej, wciąż zapotrzebowanie przewyższa środki, którymi dysponuje gmina.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;2
dc.subjectsocial assistanceen_GB
dc.subjectsocial care servicesen_GB
dc.subjectpomoc społecznapl_PL
dc.subjectplacówki opieki społecznejpl_PL
dc.titleOrganizacja systemu pomocy społecznej w Łodzipl_PL
dc.title.alternativeOrganisation of Social Welfare in Lodzen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[43]-55
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Ekonomii Rozwoju
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesUchwała nr XVII/315/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Łódź.pl_PL
dc.referencesUchwała nr XXXI/551/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi.pl_PL
dc.referencesUchwała nr XXXVIII/703/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.pl_PL
dc.referencesUchwała nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. Nr 115.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. Nr 16, poz. 95.pl_PL
dc.referencesNitecki S., Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesRymsza M., Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce, [w:] Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź 2011.pl_PL
dc.referenceswww.mops.lodz.pl/index.php/organizacje-pozarzadowe (dostęp: 18.02.2016).pl_PL
dc.referenceswww.mops.lodz.pl/index.php/struktura-mops (dostęp: 18.02.2016).pl_PL
dc.contributor.authorEmaild.michalak@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.47.04
dc.relation.volume47pl_PL
dc.subject.jelE02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record