Show simple item record

dc.contributor.authorZrobek, Janusz
dc.contributor.editorGrzegorczyk, Wojciech
dc.date.accessioned2018-01-02T09:27:09Z
dc.date.available2018-01-02T09:27:09Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationZrobek J., Marketing terytorialny a rozwój terenów wiejskich, [w:] Grzegorczyk W., (red.), Marketing w obliczu nowych wyzwań rynkowych. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia Profesora Gregora, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 183-199, doi: 10.18778/7969-046-6.16pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-046-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23838
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGrzegorczyk W., (red.), Marketing w obliczu nowych wyzwań rynkowych. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia Profesora Gregora, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmarketingpl_PL
dc.subjectwieśpl_PL
dc.subjectorientacja marketingowapl_PL
dc.subjectrozwój obszarów wiejskichpl_PL
dc.titleMarketing terytorialny a rozwój terenów wiejskichpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number183-199pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26pl_PL
dc.referencesBarczyk S., Przedsiębiorczość samorządu lokalnego w ponowoczesnym przedsiębiorstwie, „Organizacja i Kierowanie” 2011, nr 3pl_PL
dc.referencesBerbeka, J., Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006pl_PL
dc.referencesDaňo F., Homuláková E., Vokounova D., Marketing jako instrument polityki komunalnej, „Marketing i Rynek” 2003, nr 10pl_PL
dc.referencesDomański T., Marketing terytorialny – wybrane aspekty praktyczne, [w:] Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997pl_PL
dc.referencesFlorek M., Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007pl_PL
dc.referencesGold J.R., Ward S.V., Place Promotion – the Use of Publicity and Marketing to Sell Towns and Regions, John Wiley and Sons, Chichester 1994pl_PL
dc.referencesGołuchowski J., Przesłanki wykorzystania technologii wiedzy w zarządzaniu publicznym, [w:] Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009pl_PL
dc.referencesGrosse T.G., Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, [w:] Ekspertyzy przygotowane na potrzeby Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.mrr.gov.pl/rozwój regionalny 03.11.2012pl_PL
dc.referencesKauf S., Zarządzanie regionem w kreowaniu rozwoju społeczno-ekonomicznego, „Przegląd Organizacji” 2012, nr 7pl_PL
dc.referencesKohli A.K., Jaworski B.J., Market orientation: The construct, research propositions, and managerial implications, „Journal of Marketing” 1990, vol. 54pl_PL
dc.referencesKomosiński S., Praktyka marketingu terytorialnego w dziejach, „Marketing i Rynek” 2012, nr 2pl_PL
dc.referencesKomunikacja i partycypacja społeczna, red. J. Hausner, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999pl_PL
dc.referencesMakarski S., Kuźniar W., Marketing w zarządzaniu jednostką terytorialną. Na przykładzie województwa podkarpackiego, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012pl_PL
dc.referencesMakieła Z., Przedsiębiorczość i innowacyjność – koncepcja i uwarunkowania rozwoju regionu, „Przegląd Organizacji” 2013, nr 2pl_PL
dc.referencesPogorzelski J., Praktyczny marketing miast i regionów, Wolters Kluwer, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesRawski M., Wybrane teoretyczne i praktyczne problemy tworzenia strategii w marketingu terytorialnym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2009, nr 804pl_PL
dc.referencesRudnicki L., Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004pl_PL
dc.referencesStańczyszyn E., Układ i rozwój lokalny, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003pl_PL
dc.referencesSzromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer, Kraków 2007pl_PL
dc.referencesZuchella A., Denicolai S., Marketing terytorialny i zarządzanie strategiczne w rozwoju lokalnym, [w:] Marketing terytorialny, red. H. Szulce, M. Florek, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-046-6.16


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska