Show simple item record

dc.contributor.authorKaźmierczak, Monika
dc.contributor.editorBieńkowska, Jolanta
dc.date.accessioned2018-01-24T10:40:43Z
dc.date.available2018-01-24T10:40:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKaźmierczak M., Innowacje w procesie adaptacji pracowniczej, [w:] Bieńkowska J., (red.), Kreatywność w praktyce biznesowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. [97]-112, doi: 10.18778/8088-614-8.09pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23917
dc.descriptionKreatywność, leżąca u podstaw innowacyjności, stała się istotną determinantą sukcesu współczesnych organizacji. Druga Ogólnopolska Konferencja Naukowa „CREATIVE VIBES. Kreatywnością rozwijamy biznes” była okazją do dzielenia się przykładami efektywnego wykorzystania kreatywności w doskonaleniu różnorodnych przedsięwzięć biznesowych. Monografia składa się z kilkunastu opracowań, które mogą zainspirować Czytelników do podejmowania oryginalnych i skutecznych działań w praktyce.pl_PL
dc.description.abstractW artykule przedstawiono podstawowe problemy adaptacji pracowniczej, od których pomyślnego rozwiązania zależy szybkość osiągnięcia przez pracownika pełnej sprawności w wykorzystywaniu swojego potencjału. Spośród rozmaitych instrumentów i metod stosowanych w procesie adaptacji zwrócono uwagę na te, które charakteryzują się innowacyjnością. W szczególności dotyczy to wprowadzenia do tego procesu elementów grywalizacji. Rozważania zawarte w artykule zilustrowano na przykładzie procedur adaptacyjnych stosowanych w firmie z sektora branży motoryzacyjnej działającej na terenie województwa łódzkiego.pl_PL
dc.description.abstractThe article presents the basic problems of employee adaptation, whose successful course determines the employee's ability to achieve full efficiency in their potential. Among the various instruments and methods used in the adaptation process, attention has been paid to those that are characterized by innovation. In particular, this refers to the introduction of elements of gamification into this process. The considerations contained in the article are illustrated by an example of adaptation procedures applied in a company from the automotive sector operating in the Lodz region.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBieńkowska J., (red.), Kreatywność w praktyce biznesowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzarządzanie zasobami ludzkimipl_PL
dc.subjectadaptacja pracownikówpl_PL
dc.subjectinnowacjapl_PL
dc.subjecthuman resource managementpl_PL
dc.subjectemployee adaptationpl_PL
dc.subjectinnovationpl_PL
dc.titleInnowacje w procesie adaptacji pracowniczejpl_PL
dc.title.alternativeInnovations in the process of employee adaptationpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[97]-112pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, studia licencjackiepl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-614-8
dc.referencesAdamska-Chudzińska M. (2012), Uwarunkowania sprawności zawodowej człowieka w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesArmstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesBabczyński B. (2011), Nowoczesne formy rozwoju pracownika, http://wuplodz.praca.gov.pl/documents/58203/842291/Nowoczesne%20formy%20rozwoju%20pracownika.pdf/b4c4a834-bb9e-4831-aa81-ff8257fb2d47?t=1406796129000 (dostęp: 19.01.2016).pl_PL
dc.referencesBanasiak A., Widak N. (2015), Onboarding 2.0 – czyli dlaczego zwykłe „dzień dobry” nie wystarcza?, http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/onboarding-2-0--czyli-dlaczego-zwykle-dzien-dobry-nie-wystarcza (dostęp: 15.03.2016).pl_PL
dc.referencesBańka W. (2002), Zarządzanie personelem w średniej i małej firmie, Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesBora P., Marek E., Ankieta, https://mfiles.pl/pl/index.php/Ankieta (dostęp: 10.05.2016).pl_PL
dc.referencesDavis P. (2003), Adaptacja zawodowa, Petit, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDobiesz-Żarczyńska A. (2008), Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.pl_PL
dc.referencesDrucker P., Sławni o HR, http://sedlak.pl/Cytaty.html?strona=3 (dostęp: 18.12.2015).pl_PL
dc.referencesFrankowski, P., Skubiak, B. (2012), Innowacyjność w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 30.pl_PL
dc.referencesGeodecki T., Mamica Ł. (2014), Polityka innowacyjna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGil-Baranek K., Wdrażanie nowych pracowników, http://nf.pl/manager/wdrazanie-nowych-pracownikow,15164,39 (dostęp: 16.03.2016).pl_PL
dc.referencesJanowska Z. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJasieński M. (2014), Innowatyka – nowy horyzont. Innowacyjność naukowców przedsiębiorców, menedżerów i urzędników, Centrum Innowatyki, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz.pl_PL
dc.referencesKarwel S. (2007), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Drukarnia Millenium, Nowy Sącz.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska (2008), Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, http://www.rpo.lodzkie.pl/images/konkurs_2.3.1_cop_28122015/Podrecznik_OSLO.pdf (dostęp: 10.03.2016).pl_PL
dc.referencesKorczyńska B. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania, Ryki.pl_PL
dc.referencesKordecka-Myślińska A. (2013), http://hrstandard.pl/2013/10/04/rzecz-o-adaptacjiswiezo-zatrudnionych/ (dostęp: 15.03.2016).pl_PL
dc.referencesKozioł-Nadolna K. (2012), Modele zarządzania innowacjami w XXI wieku, [w:] Mikuła B. (red.), Historia i powstanie nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesMachnik-Słomka J. (2014), Innowacje społeczne w teorii i w praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarch J.G., Simon H.A. (1964), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOlejniczuk-Merta A. (2014), Innowacje społeczne. Od idei do upowszechnienia efektu, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOleksyn T. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOstrowska A. (2005), Innowacje przełomowe, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=CBAC934E3B15454296D20B44785F8764 (dostęp: 29.02.2016).pl_PL
dc.referencesPawlik A. (2009), Internet jako przykład aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, nr 1, http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/82_Art_Pawlik_A.pdf (dostęp: 29.02.2016).pl_PL
dc.referencesPenc J. (2006), Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesPomykalski A. (2009), Innowacyjność organizacji, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź.pl_PL
dc.referencesRzycka O. (2010), Menedżer coachem. Jak rozmawiać, by osiągnąć rezultaty, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSidor-Rządkowska M. (2010), Zarządzanie personelem w małej firmie, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSidor-Rządkowska M. (2012), Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStarr J. (2005), Coaching. Procesy, zasady i umiejętności, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSyper-Jędrzejak M. (2013), Dobre praktyki w zakresie adaptacji pracowników na przykładzie wybranych firm z regionu łódzkiego, „Zarządzanie i Finanse”, nr 1, http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_4_33.pdf (dostęp: 16.01.2016).pl_PL
dc.referencesSzukalski S.M. (2009), Innowacyjność organizacji, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź.pl_PL
dc.referencesTrompenaars F. (2010), Kultura innowacji. Kreatywność pracowników a sukces firmy, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWojciechowski A., Teoria innowacji, http://www.wmarr.olsztyn.pl/newsletter/files/file/Artyku%C5%82%20I%20-%20Teoria%20innowacji.doc. (dostęp: 29.02.2016).pl_PL
dc.referencesZaleśna A. (2013), Innowacyjność w małych firmach – propozycja modelu dojrzewania do zarządzania innowacjami, „Zeszyty Naukowe”, t. 3, http://www.wsp.pl/file/1191_883674528.pdf (dostęp: 15.02.2016).pl_PL
dc.referencesŻołnierski A. (2005), Innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŻwirek K., Adaptacja zawodowa, www.abk.wsps.pl/images/poradnik-pliki/adaptacjazawodowa (dostęp: 10.11.2015).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-614-8.09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska