Show simple item record

dc.contributor.authorCiabiada, Beata
dc.contributor.authorPaciej, Paulina
dc.contributor.authorBryła, Marek
dc.contributor.authorManiecka-Bryła, Irena
dc.date.accessioned2018-01-29T09:51:34Z
dc.date.available2018-01-29T09:51:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23953
dc.description.abstractThe paper aims to analyse the trends in mortality of men and women aged 65 and more in the Lodz region in the period 1999–2013, with particular emphasis on the phenomenon of excess male mortality. A complete database of deaths registered in the Lodz region in the period 1999–2013 (471.397) constituted our empirical material. Crude death rates among males and females were calculated. Standardization was carried out using the direct method. The European population was adopted as a standard. In addition, specific mortality rates according to the causes of death based on ICD–10 and the excess mortality rates were calculated. An analysis of time trends was performed with the use of joinpoint models. Average annual percentage rates of changes were estimated. Our calculations enabled to identify the most important causes of death for people aged 65 and more in 2013. Among males the rates (per 10.000) were as follows: cardiovascular diseases (301.2), malignant neoplasms (160.2), diseases of the respiratory system (56.0), diseases of the digestive system (24.4) and external causes (19.4). A similar distribution of causes was observed among women, where the rates were as follows, respectively: 270.1; 82.9; 32.0; 19.6; 11.2. Compared to 1999, the largest decline in mortality rate, among both males and females, was observed for cardiovascular diseases. Excess mortality rate of males aged 65 and more reached the highest values (2.2–2.6) throughout the considered period in the age group 65–69 years, while the lowest (1.1–1.3) were observed in the interval of 85 years and more. The greatest rate of change (2.5% per year) was recorded in years 1999–2007 in the age group of 70–74 years. Despite the observed decline in mortality rates, excess mortality of men aged 65 and more did not change significantly over the period of 1999 to 2013, and principally was due to: malignant neoplasms, diseases of the respiratory system and external causes. en_GB
dc.description.abstractCelem pracy jest analiza trendów umieralności mężczyzn i kobiet w wieku 65 lat i więcej w woj. łódzkim w latach 1999–2013, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska nadumieralności mężczyzn. Materiał badawczy stanowiła kompletna baza zgonów (471 397) odnotowanych w woj. łódzkim w latach 1999–2013. Obliczono rzeczywiste współczynniki zgonów wg płci. Standaryzację przeprowadzono metodą bezpośrednią. Jako standard przyjęto populację europejską. Ponadto obliczono współczynniki umieralności szczegółowej wg przyczyn zgonów w oparciu o ICD–10 i wskaźniki nadumieralności. Analizę trendów czasowych przeprowadzono za pomocą modeli joinpoint. Oszacowane zostały średnioroczne procentowe tempa zmian. Obliczenia własne pozwoliły na określenie najważniejszych przyczyn zgonów wśród osób w wieku 65 lat i więcej w 2013 roku. W grupie mężczyzn były to (wskaźnik na 10 000): choroby układu krążenia (301,2), nowotwory złośliwe (160,2), choroby układu oddechowego (56,0), choroby układu trawiennego (24,4) i zewnętrzne przyczyny (19,4). Analogiczny rozkład przyczyn zaobserwowano wśród kobiet, gdzie współczynnik natężenia osiągał kolejno wartości: 270,1; 82,9; 32,0; 19,6; 11,2. W porównaniu z rokiem 1999 największy spadek natężenia zgonów, zarówno w grupie mężczyzn, jak i kobiet, odnotowano w odniesieniu do chorób układu krążenia. Wskaźnik nadumieralności mężczyzn powyżej 65. r.ż. w całym badanym okresie najwyższe wartości (2,2–2,6) osiągał w grupie wieku 65–69 lat, najniższe natomiast (1,1–1,3) w przedziale 85 lat i więcej. Największe tempo zmian (2,5% rocznie), odnotowano w latach 1999–2007 w grupie wieku 70–74 lata. Mimo obserwowanego spadku natężenia zgonów, nadumieralność mężczyzn w wieku 65 lat i więcej nie zmieniła się znacząco na przestrzeni lat 1999–2013 i była warunkowana w największym stopniu nowotworami złośliwymi, chorobami układu oddechowego i zewnętrznymi przyczynami. pl_PL
dc.description.sponsorshipPraca została sfinansowana ze środków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na rozwój młodej kadry nr 502-03/6-029-07/502-64-102.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;331
dc.subjectexcess male mortalityen_GB
dc.subjectpopulation aged 65+en_GB
dc.subjecttime trendsen_GB
dc.subjectLodz regionen_GB
dc.subjectnadumieralność mężczyznpl_PL
dc.subjectludność w wieku 65+pl_PL
dc.subjecttrendy czasowepl_PL
dc.subjectwojewództwo łódzkiepl_PL
dc.titleOcena zmian w nadumieralności mężczyzn w wieku 65 lat i więcej w okresie 1999–2013 w województwie łódzkimpl_PL
dc.title.alternativeAn Assessment of Changes in Excess Mortality of Males Aged 65 and More in the Period 1999–2013 in the Lodz Regionen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number39-50
dc.contributor.authorAffiliationDepartment of Epidemiology and Biostatistics, Medical University of Lodz
dc.contributor.authorAffiliationDepartment of Social Medicine, Medical University of Lodz
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesBryła M., Burzyńska M., Maniecka‑Bryła I . (2013), Self‑rated quality of life of city‑dwelling elderly people benefitting from social help: results of a cross‑sectional study, „Health and Quality of Life Outcomes”, vol. 11, no. 181, s. 1–11, doi: 10.1186/1477-7525-11-181.pl_PL
dc.referencesBurzyńska M., Bryła M., Bryła P., Maniecka‑Bryła I . (2016), Factors determining the use of social support services among elderly people living in a city environment in Poland, „Health and Social Care in the Community”, vol. 24, no. 6, s. 758–768, doi: 10.1111/hsc.12259.pl_PL
dc.referencesCrimmins E., Beltrán‑Sánchez H. (2010), Mortality and morbidity trends: is there compression of morbidity?, „Journal of Gerontology: Social Sciences”, vol. 66B, no. 1, s. 75–86.pl_PL
dc.referencesGUS (2014a), Rocznik demograficzny 2014, Warszawa, http://stat.gov.pl/download/gfx/.../pl/.../rocznik_demograficzny__2014.pdf [dostęp: 25.04.2016].pl_PL
dc.referencesGUS (2014b), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050, Warszawa, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/18/1/1/ludnosc_w_starszym_wieku.pdf [dostęp: 15.04.2016].pl_PL
dc.referencesGUS (2014c), Trwanie życia w 2013 r., Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary‑tematyczne/ludnosc/trwanie‑zycia/trwanie‑zycia‑w–2013‑r‑,2,8.html [dostęp: 26.01.2016].pl_PL
dc.referencesGUS (2015), Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku, Warszawa, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/12/5/1/podstawowe_informacje_o_rozwoju_demograficznym_polski_do_2014.pdf [dostęp: 27.01.2016].pl_PL
dc.referencesHolzer J. (2003), Demografia, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKibele E., Jasilionis D., Shkolnikov V . (2013), Widening socioeconomic differences in mortality among men aged 65 years and older in Germany, „Journal of Epidemiology and Community Health”, vol. 67, s. 453–457.pl_PL
dc.referencesKim H., Fay M., Feuer E., Midthune D. (2000), Permutation tests for joinpoint regression with applications to cancer rates, „Statistics in Medicine 2000”, vol. 19, no. 3, s. 335–351.pl_PL
dc.referencesKrumholz H., Nuti S., Downing N., Normand S., Wang Y. (2015), Mortality, Hospitalizations, and Expenditures for the Medicare Population Aged 65 Years or Older, 1999–2013, „Journal of the American Medical Association”, vol. 314, no. 4, s. 355–365, doi: 10.1001/jama.2015.8035.pl_PL
dc.referencesMajdzińska A. (2015), Zróżnicowanie zaawansowania starości demograficznej na obszarze województwa łódzkiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, t. 4, nr 315, s. 109–126.pl_PL
dc.referencesManiecka‑Bryła I . (2006), Zmiany w stanie zdrowia mieszkańców Łodzi w okresie transformacji społeczno‑ekonomicznej (na przykładzie ludności w wieku 65–74 lata), rozprawa habilitacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesManiecka‑Bryła I., Bryła M., Bryła P., Pikala M. (2015), The burden of premature mortality in Poland analysed with the use of standard expected years of life lost, „BMC Public Health”, vol. 15, no. 101, s. 1–8, doi: 10.1186/s12889–015–1487‑x.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2013), Jak Polacy umierają?, „Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny”, nr 1, s. 1–4.pl_PL
dc.referencesWojtyniak B., Goryński P., Moskalewicz B. (2012), Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, NIZP‑PZH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWorach‑Kardas H. (2005), Sytuacja demograficzna i jej związek ze stanem zdrowia ludności, [w:] I. Maniecka‑Bryła, J. Martini‑Fiwek (red.), Epidemiologia z elementami biostatystyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.contributor.authorEmailbeata.ciabiada@umed.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailpaulina.paciej@gmail.com
dc.contributor.authorEmailmarek.bryla@umed.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailirena.maniecka-bryla@umed.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.331.03
dc.relation.volume5pl_PL
dc.subject.jelJ110


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record