Show simple item record

dc.contributor.authorZatora, Anna
dc.date.accessioned2018-02-12T12:13:24Z
dc.date.available2018-02-12T12:13:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0084-4446
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24064
dc.description.abstractThis article presents a review of family sagas theory (family novels) as a genre. A family saga derives from Medieval Saga, but in contemporary meaning it is an extensive epic story about the history of the family. The purpose of the article is to organize earlier concepts and create a consistent model of a traditional family saga. It is also an introduction to the study of contemporary representations of this genre.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherŁódzkie Towarzystwo Naukowepl_PL
dc.relation.ispartofseriesZagadnienia Rodzajów Literackich;60
dc.relation.ispartofseriesZagadnienia Rodzajów Literackich;2
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectfamily sagapl_PL
dc.subjectfamily novelpl_PL
dc.subjectgenologypl_PL
dc.subjectgenre of literaturepl_PL
dc.subjectsaga rodzinnapl_PL
dc.subjectpowieść rodzinnapl_PL
dc.subjectgenologiapl_PL
dc.subjectgatunki literackiepl_PL
dc.titleSaga rodzinna — próba uporządkowania i konceptualizacji gatunkupl_PL
dc.title.alternativeFamily Saga — an Attempt to Organize and Conceptualize the Genrepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderŁódzkie Towarzystwo Naukowepl_PL
dc.page.number25-41pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Teorii Literaturypl_PL
dc.identifier.eissn2451-0335
dc.referencesBartmiński Jerzy (2012), Jak opisywać gatunki mowy? [w:] Języka a Kultura, Tom 23, Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, red. A. Burzyńska-Kamieniecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBartoszyński Kazimierz (1991), Konstrukcje czasu w literaturze polskiej XX wieku (Szkic syntezy) [w:] K. Bartoszyński, Powieść w świecie literackości, IBL, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrzóstowicz Monika (1998), Wizerunek rodziny w polskiej prozie współczesnej, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań.pl_PL
dc.referencesCambridge Advanced Dictionary (2013), ed. C. McIntosh, Cambridge UP, Cambridge.pl_PL
dc.referencesCollins Cobuild English Dictionary (1995), Harper Collins Publishers, London.pl_PL
dc.referencesCzermińska Małgorzata (2000), Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesCzermińska Małgorzata, red. (2009), Autobiografia, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesDuden Deutsches Universalworterbuch (2015), Dudenverlag, Berlin.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia gender (2014), red. M. Rudaś-Grodzka i in., Czarna Owca, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFrydrych(a)s Anna (1965), Problematyka roman-fleuve (powieści rzeki), rozprawa doktorska, dostęp: Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesFrydrych(a)s Anna (1967), Problemy roman-fleuve (powieści-rzeki), „Biuletyn Polonistyczny”, z. 28.pl_PL
dc.referencesGeertz Clifford (1996), O gatunkach zmąconych (Nowe konfiguracje myśli społecznej), przeł. Z. Łapiński [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszyński, Kraków.pl_PL
dc.referencesGłowiński Michał (2013), O gatunkach literackich — po latach [w:] Tradycja i przyszłość genologii, red. D. Kulesza, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesGórski Artur, oprac. (1960), Sagi islandzkie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIwasiów Inga (1999), Gender dla średnio zaawansowanych, WAB, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJakowska Krystyna (2001), Cykl opowiadań — próba historii. Intuicje i sugestie [w:] Cykl literacki w Polsce, red. K. Jakowska, B. Olech, K. Sokołowska, Trans Humana, Białystok.pl_PL
dc.referencesJakowska Krystyna (2005), Tryptyk jako odmiana cyklu literackiego [w:] Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze, red. M. Demska-Trębacz, K. Jakowska, R. Sioma, Trans Humana, Białystok.pl_PL
dc.referencesJakowska Krystyna (2011), O cyklu opowiadań. Z teorii i historii cyklu narracyjnego w Polsce, Trans Humana, Białystok.pl_PL
dc.referencesLemann Natalia (2008), Epicka historiografia we współczesnej prozie polskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesLemann Natalia (2012), Saga [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMakuch Damian Włodzimierz (2015), Zalety kulturowej teorii gatunku w pracy historyka literatury na przykładzie polskiej fantastyki naukowej drugiej połowy XIX wieku [w:] Porozmawiajmy o gatunkach artystycznych i użytkowych, red. E. Bulisz, M. Wojtak, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesMedecka Małgorzata (2007), Apokryf rodzinny jako odmiana dwudziestowiecznej powieści historycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesMorawiec Jakub, Neubauer Łukasz (2015), Wstęp [w:] Sagi islandzkie. Zarys dziejów literatury staronordyckiej, red. J. Morawiec, Ł. Neubauer, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNycz Ryszard (1996), Sylwy współczesne, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesNycz Ryszard (2000), Tekstowy świat, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesPospíšil Ivo (2012), Powieść kronika [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSawicki Stefan (1976), Gatunek literacki: pojęcie klasyfikacyjne, typologiczne, politypiczne [w:] Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesSchlauch Margaret (1976), Stare sagi islandzkie, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSendyka Roma (2012), W stronę kulturowej teorii gatunku [w:] Kulturowa teoria literatury, red. R. Nycz, M. P. Markowski, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesSierotwiński Stanisław (1966), Słownik terminów literackich, Ossolineum, Wrocław–Warszawa– –Kraków.pl_PL
dc.referencesSkrzypek Dominika (2015), Sagi współczesne (samtiðasögur) [w:] Sagi islandzkie. Zarys dziejów literatury staronordyckiej, red. J. Morawiec, Ł. Neubauer, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkwarczyńska Stefania (1954), Wstęp do nauki o literaturze, t. 1, Wydawnictwo PAX, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkwarczyńska Stefania (1987), Nie dostrzeżony problem podstawowy genologii [w:] Problemy teorii literatury, t. II, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSzajnert Danuta (2000), Mutacje apokryfu [w:] Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, Wydawnictwo IBL, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzajnert Danuta (2014), Apokryf literacki [hasło], „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. LVII, z. 2(114).pl_PL
dc.referencesSzymonik Danuta (1999), Kosmos rodowy w literaturach słowiańskich początku XX wieku. (Na materiale literatury bułgarskiej i rosyjskiej) [w:] Związki między literaturami narodów słowiańskich w XIX i XX wieku, red. W. Kowalczyk, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesSzymonik Danuta (1987), Poetyka sagi rosyjskiej początku XX wieku. Czas i przestrzeń [w:] Literatura rosyjska i radziecka a historia. Motywy, poetyka, red. A. Wieczorek, Opole.pl_PL
dc.referencesSzymonik Danuta (1994), Rosyjska kronika rodzinna początku wieku XX w kontekście „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej [w:] Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. 1. Literatura i kultura, red. A. Bartoszewicz, Wydawnictw WSP w Olsztynie, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesSzymonik Danuta (1997), Rosyjska powieść rodowa lat dziesiątych XX wieku w kontekście narratologii [w:] Ze studiów nad literaturą rosyjską XIX i XX wieku. Człowiek i przyroda w literaturze rosyjskiej. Tom II, red. M. Cymborska-Leboda, Lublin.pl_PL
dc.referencesSzymonik Danuta (2003), Rosyjska powieść rodzinna Srebrnego Wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesTodorov Tzvetan (1979), O pochodzeniu gatunków, przeł. A.W. Labuda, „Pamiętnik Literacki”.pl_PL
dc.referencesThe Oxford English Dictionary (1991), vol. XIV, Clarendon Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesThe Random House Collage Dictionary (1984), ed. J. Stein, Random House, New York.pl_PL
dc.referencesWierzbicki Jan (1975), Miroslav Krleza, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWitosz Bożena (2001), Gatunek — sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej, „Teksty Drugie”, nr 5.pl_PL
dc.referencesWitosz Bożena (2005), Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Wydawnictwo UŚ, Katowice.pl_PL
dc.referencesWojtak Maria (2015), Dylematy genologa [w:] Porozmawiajmy o gatunkach artystycznych i użytkowych, red. E. Bulisz, M. Wojtak, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesWołk Marcin (2004), Autobiografizm i cykliczność [w:] Cykl i powieść, red. K. Jakowska, D. Kulesza, K. Sokołowska, Trans Humana, Białystok.pl_PL
dc.referencesWyka Kazimierz (1983), Teoria czasu powieściowego. Wygląd problemu [w:] Genologia polska. Wybór tekstów, red. E. Miodońska-Brookes i in., PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZieniewicz Andrzej (2007), Opowieści rodzinne [w:] Nowe formy w literaturze popularnej, red. B. Owczarek, J. Frużyńska, Wydział Polonistyki UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZłatanowa Nadia (1993), Genealogie jako przedmiot badań humanistycznych, „Kultura i Społeczeństwo”, tom 37, nr 1.pl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.zatora@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.26485/ZRL/2017/60.2/2
dc.relation.volume60pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska