Show simple item record

dc.contributor.authorGlinkowski, Witold Piotr
dc.date.accessioned2018-02-14T11:09:23Z
dc.date.available2018-02-14T11:09:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1734-9923
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24083
dc.description.abstractKategoria sceny należy nie tylko do pojęć kluczowych dla Tischnerowskiego projektu filozofii dramatu, ale zarazem wpisuje się w polemikę, jaką Tischner podjął z filozoficzną tradycją. Powyższa okoliczność jest zapewne kluczem do wyjaśnienia powodów licznych nieporozumień pojawiających się podczas prób eksplikacji tej kategorii. Niektóre z nich wynikają z niedostrzegania lub ignorowania intencji autora filozofii dramatu; inne są zawinione przez samego Tischnera, który nie zawsze dokładał należytych starań, by posługiwać się tym terminem w sposób precyzyjny, z uszanowaniem nowego pola znaczeniowego, które sam miał na względzie rozwijając swoją koncepcję człowieka jako podmiotu dramatycznego. Radykalne zerwanie z „literacko-teatralnymi” konotacjami, a także z bagażem obciążającym pojęcie sceny za sprawą filozoficznej tradycji, było niewątpliwie trudne i kłopotliwe. Nie dziwi to nikogo orientującego się, choćby tylko ogólnie, w dziejach filiacji, transformacji i metamorfoz filozoficznych pojęć. Jednak w tym przypadku semantyczne kłopoty i nieporozumienia, niezależnie od zamętu jaki wywołują w przestrzeni popularnej recepcji dzieła krakowskiego myśliciela, okazują się instruktywne, bowiem skłaniają do podjęcia, jeśli nie próby pogłębionego współmyślenia z Tischnerem, to przynajmniej uważniejszego zagłębienia się w jego filozoficznoantropologiczną koncepcję. A jest ona niewątpliwie cenną i nadal aktualną propozycją dla współczesnej filozoficznej dyskusji o człowieku.pl_PL
dc.description.abstractThe paper aims to pinpoint one of the main interpretational problems of Józef Tischner’s philosophy – the dispute around the notion of scene, which is the basic concept in Tischner’s ‘philosophy of drama’. It is as well strongly connected with theatre studies. That is why it is common to regard Tischner’s philosophy in a theatrical context. On the other hand, Tischner’s scene is also referred to world of entities, which in traditional philosophy was a field of ontological investigates. Both abovementioned tendencies are a result of misunderstanding Tischner’s thought and they lead to the wrong interpretation of his philosophy of man. Yet according to Tischner man does not play in a drama as an actor on the scene, but rather he is a dramatical being. Proper understanding of Tischner’s notion of scene is essential to understand his philosophical project and to recognize its value and novelty.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiegopl_PL
dc.relation.ispartof"Analiza i Egzystencja";
dc.relation.ispartofseriesAnaliza i Egzystencja;34
dc.subjectJózef Tischnerpl_PL
dc.subjectscenapl_PL
dc.subjectfilozofia dramatupl_PL
dc.subjectfilozofia dialogupl_PL
dc.subjectscenepl_PL
dc.subjectphilosophy of dramapl_PL
dc.subjectphilosophy of dialoguepl_PL
dc.titleProblem sceny w Tischnerowskiej filozofii dramatupl_PL
dc.title.alternativeThe Question of Scene in Tischner’s Philosophy of Dramapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderUniwersytet Szczecińskipl_PL
dc.page.number71-90pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteWitold P. Glinkowski, dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego (Katedra Filozofii Współczesnej). Absolwent historii i filozofii. Zajmuje się filozofią dialogu, antropologią filozoficzną, filozofią hermeneutyczną. Wydał m. in.: Wolność ku nadziei. Spotkanie z myślą ks. Józefa Tischnera (2003); Imię filozofii. Przyczynek do filozofii dialogu (2005); Transcendencje codzienności (2008); Człowiek – istota spoza kultury. Dialogika Martina Bubera jako podstawa antropologii filozoficznej (2011) i kilkadziesiąt artykułów, głównie poświęconych myśli M. Bubera, J. Tischnera, M. Heideggera.pl_PL
dc.referencesBaczyński W. (2004), Człowiek jako istota dramatyczna w ujęciu księdza Józefa Tischnera, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny.pl_PL
dc.referencesBobko A. (2007), Myślenie wobec zła. Polityczny i religijny wymiar myślenia w filozofii Kanta i Tischnera, Kraków–Rzeszów: Instytut Myśli Józefa Tischnera.pl_PL
dc.referencesBobko A., Karolczak, M. (red.) (2013), Wobec Dobra i Prawdy w dialogu z Tischnerem, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera.pl_PL
dc.referencesBollnow O.-F. (1963), Mensch und Raum, Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.pl_PL
dc.referencesBuber M. (1962), Bilder von Gut und Böse. W: Buber, M. Werke, Bd. I: Schriften zur Philosophie (s. 605–650), München–Heidelberg: Kösel-Verlag.pl_PL
dc.referencesBuber M. (1973), Ich und Du. W: Buber, M., Das dialogische Prinzip, Heidelberg: Verlag Lambert Schneider.pl_PL
dc.referencesBuber M. (1992), Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych (J. Doktór tłum.), Warszawa: PAX.pl_PL
dc.referencesGadacz T. (2005), Problem zła w filozofii Józefa Tischnera, „Horyzonty Wychowania”, nr 4 (7), s. 21–40.pl_PL
dc.referencesGlinkowski W.P. (2004), Pytanie o dialogiczny status „współ” – w świetle Heideggerowskiego Dasein, „Edukacja Filozoficzna”, nr 38, s. 257–276.pl_PL
dc.referencesGlinkowski W.P. (2003), Wolność ku nadziei. Spotkanie z myślą ks. Józefa Tischnera, Łódź: Wyd. UŁ 2003.pl_PL
dc.referencesHeidegger M. (1994), Bycie i czas, (B. Baran tłum.), Warszawa: Wyd. PWN.pl_PL
dc.referencesHeller M. (2015), Człowiek sceny, człowiek dramatu, http://www.niedziela.pl/arty; http://gosc.pl/doc/2449559.Heller-polemizuje-z-Tischnerem.pl_PL
dc.referencesHeller M. (2001), Dyskusji z Tischnerem ciąg dalszy, [w:] W. Zuziak (red.), Pytając o człowieka. Myśl filozoficzna Józefa Tischnera, W. Zuziak (red.), Kraków: Wyd. Znak, s. 67–76.pl_PL
dc.referencesKłoczowski J.A. (2006), Mówić o Bogu: Sacrum czy Dobro? [w:] Człowiek wobec wartości, J. Jagiełło, W. Zuziak (red.), Kraków: Wyd. Znak s. 91–109.pl_PL
dc.referencesKot D. (2014), Między dramatyką a dialogiką, „Logos i Ethos”, nr 20 (1), s. 53–72.pl_PL
dc.referencesKot D. (2005), Tischnerowska filozofia sceny, „Colloquia Communia”, nr 78–79 (1–2), s. 123–132.pl_PL
dc.referencesKozłowski R. (2000), Człowiek jako „egzystencja dramatyczna”, „Kwartalnik Filozoficzny”, nr 28 (3), s. 4–25.pl_PL
dc.referencesKozłowski R. (2003), Idea dialogiczności w koncepcji „człowieka dramatycznego” Józefa Tischnera, „Poznańskie Studia Teologiczne”, nr 14, s. 261–274.pl_PL
dc.referencesLegięć J. (2012), Człowiek w filozofii pracy Józefa Tischnera, Kraków: Wyd. Dehon.pl_PL
dc.referencesLévinas E. (1998), Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, (M. Kowalska tłum.), Warszawa: Wyd. PWN.pl_PL
dc.referencesMarszałek I. (2014), Józef Tischner i filozoficzne koncepcje zła, Kraków: Wyd. WAM.pl_PL
dc.referencesNowicki A. (1991), Spotkania w rzeczach, Warszawa: Wyd. PWN.pl_PL
dc.references„Przegląd Filozoficzny” (2015), nr 24 (4) [nr w całości poświęcony M. Buberowi].pl_PL
dc.referencesSzary S. (2005), Człowiek – podmiot dramatu: antropologiczne aspekty filozofii dramatu Józefa Tischnera, Kęty: Wyd. Antyk.pl_PL
dc.referencesTarnowski K. (2001), Ziemia obiecana, ziemia odmówiona, [w:] Pytając o człowieka. Myśl filozoficzna Józefa Tischnera W. Zuziak (red.),Kraków: Wyd. Znak, s. 137–159.pl_PL
dc.referencesTheunissen M. (1981), Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart, Berlin–New York: Walter de Gruyter.pl_PL
dc.referencesTischner J. (1971), Aksjologiczne podstawy doświadczenia „ja” jako całości cielesno-przestrzennej, [w:] W: Logos i Ethos. Rozprawy filozoficzne K. Kłósak (red.), Kraków: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Teologicznego, s. 33–82.pl_PL
dc.referencesTischner J. (1980), Bezdroża spotkań, „Analecta Cracoviensia”, nr 12, s. 137–172.pl_PL
dc.referencesTischner J. (1989), Das menschliche Drama. Phänomenologische Studien zur Philosophie des Dramas, München: Wilhelm Fink Verlag.pl_PL
dc.referencesTischner J. (1978), Fenomenologia spotkania, „Analecta Cracoviensia”, nr 10, s. 73–98.pl_PL
dc.referencesTischner J. (2006), Fenomenologia świadomości egotycznej, [w:] J. Tischner, Studia z filozofii świadomości (A. Węgrzecki red.), Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, s. 129–417.pl_PL
dc.referencesTischner J. (1990), Filozofia dramatu, Paryż: Éditions du Dialogue.pl_PL
dc.referencesTischner J. (2006), Ja osobowe, [w:] J. Tischner, Studia z filozofii świadomości (A. Węgrzecki red.), Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, s. 351–390.pl_PL
dc.referencesTischner J. (1999), Ksiądz na manowcach, Kraków: Wyd. Znak.pl_PL
dc.referencesTischner J. (1993), Miłość niemiłowana, Kraków: Wyd. S. Grotomirskiego.pl_PL
dc.referencesTischner J. (1993a), Myślenie według wartości, Kraków: Wyd. Znak. [I wyd. 1982].pl_PL
dc.referencesTischner J. (1977), Przestrzeń obcowania z drugim, „Analecta Cracoviensia”, nr 9, s. 67–86.pl_PL
dc.referencesTischner J. (1978a), Solidaryzacja i problem ewolucji świadomości, [w:] Studia z teorii poznania i filozofii wartości W. Stróżewski (red.). Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, s. 91–102.pl_PL
dc.referencesTischner J. (1981), Spotkanie w horyzoncie zła. „Analecta Cracoviensia”, nr 13, s. 85–103.pl_PL
dc.referencesTischner J. (1998), Spór o istnienie człowieka. Kraków: Wyd. Znak.pl_PL
dc.referencesTischner J. (1994), Świat ludzkiej nadziei, Kraków: Wyd. Znak. [I wyd. 1975].pl_PL
dc.referencesTischner J. (1996). Uprawiam filozofię dobra, [w:] Rozmowy o filozofii A. Zieliński, M. Bagiński, J. Wojtysiak (red.), Lublin: Wyd. KUL, s. 249–267.pl_PL
dc.referencesTischner J. (1998a), W krainie schorowanej wyobraźni, Kraków: Wyd. Znak.pl_PL
dc.referencesTischner J. (2012), Współczesna filozofia ludzkiego dramatu. Wykłady. (D. Kot, A. Węgrzecki red.), Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera.pl_PL
dc.referencesTrocha B. (2000), Przestrzeń dramatu jako kategoria filozoficzna. Studium teorii przestrzeni Józefa Tischnera, Zielona Góra: Wyd. Gest.pl_PL
dc.referencesWadowski J. (1999), Dramat pytań egzystencjalnych. Ks. Józefa Tischnera filozofia dramatu jako próba odpowiedzi na pytania egzystencjalne, Wrocław: Wyd. PFT.pl_PL
dc.referencesWieczorek K, (1990). Dwie filozofie spotkania. Konfrontacja myśli Józefa Tischnera i Andrzeja Nowickiego, Katowice: Wyd. UŚ.pl_PL
dc.contributor.authorEmailwitoldpiotrporycki@o2.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18276/aie.2016.34-04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record