Show simple item record

dc.contributor.authorJanicka, Małgorzata
dc.date.accessioned2018-02-28T11:45:14Z
dc.date.available2018-02-28T11:45:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24175
dc.description.abstractCurrently the EU is working on the building of the so‑called Capital Markets Union. The undertaken restructuring of the financing model is designed to make a shift in the main channel through which enterprises raise investment funds, from loans to capital, and – as a result – contribute to more dynamic growth in the EU Member States. So far, the key problem with insufficient dynamics of Economic growth in the EU seems to stem not so much from the structure of investment financing but from mechanisms of the euro zone, which economically polarise its members. The European Union should, first and foremost, thoroughly analyse and reformulate the constituting principles of the euro zone, instead of making another attempt to deepen capital markets integration and changing the financing model dominant in the EU Member States. The objective of the paper is to analyse conditions and rationale of the shift in the role which the banking sector plays in transferring investment resources for the benefit of the European Union capital markets (intensification of disintermediation). Conclusions from the analysis were formulated based on qualitative studies and analyses of source materials prepared by the EU, as well as research and financial institutions (surveys, reports, recommendations), and on the basis of available data.en_GB
dc.description.abstractObecnie wdrażany w Unii Europejskiej projekt przewiduje budowę tzw. unii rynków kapitałowych. Przebudowa modelu systemu finansowego ma spowodować zmianę głównego kanału pozyskiwania przez przedsiębiorstwa środków inwestycyjnych – z kredytowego na kapitałowy, a w efekcie przyczynić się do zdynamizowania wzrostu gospodarczego w krajach UE. Tymczasem głównym problemem niedostatecznej dynamiki wzrostu gospodarczego w krajach UE wydaje się być nie tyle struktura finansowania inwestycji przedsiębiorstw, co mechanizmy działania strefy euro, które powodują polaryzację ekonomiczną krajów wewnątrz strefy. Unia Europejska powinna przede wszystkim poddać gruntownej analizie i przebudowie zasady konstytuujące działanie strefy euro, nie zaś koncentrować się na kolejnej próbie pogłębienia integracji rynków kapitałowych i zmianie modelu systemu finansowego dominującego w krajach UE. Celem artykułu jest analiza uwarunkowań i zasadności zmiany roli sektora bankowego w transmisji środków inwestycyjnych na korzyść rynku kapitałowego w Unii Europejskiej (intensyfikacja procesu dezintermediacji). Wnioski płynące z analizy zostały sformułowane na podstawie badań jakościowych opierających się na analizach materiałów źródłowych przygotowanych przez UE, instytucje badawcze i finansowe (opracowania, raporty, rekomendacje) oraz na dostępnych danych.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;333
dc.subjectcapital markets unionen_GB
dc.subjectEuropean financial marketen_GB
dc.subjectEuropean Unionen_GB
dc.subjecteuro areaen_GB
dc.subjectcrisisen_GB
dc.subjectunia rynków kapitałowychpl_PL
dc.subjecteuropejski rynek finansowypl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectstrefa europl_PL
dc.subjectkryzyspl_PL
dc.titleCapital Market Union – Perspectives on Changes in the Financial System Model in the European Unionen_GB
dc.title.alternativeUnia rynków kapitałowych – perspektywy zmiany modelu systemu finansowego w Unii Europejskiejpl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018en_GB
dc.page.number[195]-206
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of International Finance
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAbiad A., Oomes N., Ueda K. (2004), The Quality Effect: Does Financial Liberalization Improve the Allocation of Capital?, “IMF Working Paper”, no. 112.pl_PL
dc.referencesAguiar M., Amador M., Farhi E., Gopinath G. (2014), Coordination and Crisis in Monetary Unions, “NBER Working Paper”, no. 20277.pl_PL
dc.referencesAizenman J. (2014), The Eurocrisis: Muddling Through, or On the Way to a More Perfect Euro Union?, “NBER Working Paper”, no. 20242.pl_PL
dc.referencesArghyrou M.G., Tsoukalas J.D. (2010), The Greek Debt Crisis: Likely Causes, Mechanics and Outcomes, “Cardiff Economics Working Papers”, no. 3, Cardiff Business School.pl_PL
dc.referencesBaldwin R., Giavazzi F. (eds.) (2015), The Eurozone Crisis. A Consensus View of the Causes and a Few Possible Remedies, A VoxEU.org eBook, CEPR Press.pl_PL
dc.referencesBeetsma R., Giuliodori M. (2010), The Macroeconomic Costs and Benefits of the EMU and Other Monetary Unions: An Overview of Recent Research, “Journal of Economic Literature, American Economic Association”, vol. 48(3), pp. 603–641.pl_PL
dc.referencesBilski J., Janicka M. (2014), Kryzys w strefie euro a nierównowaga zewnętrzna strefy, [in:] T. Gruszecki (ed.), Kryzys a dług publiczny w krajach rozwiniętych, KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesBilski J., Janicka M. (2015), Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji, “Studia Prawno‑Ekonomiczne”, vol. XCVII, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 199–215pl_PL
dc.referencesBordo M.D., James H. (2013), The European Crisis in the Context of the History of Previous Financial Crises, “NBER Working Paper”, no. 19112.pl_PL
dc.referencesBordo M.D., Markiewicz A., Jonung L. (2011), Fiscal Union for the Euro: Some Lessons from History, “NBER Working Paper”, no. 17380.pl_PL
dc.referencesCapital Markets Union: Integration of Capital Markets in the European Union (2015a), PwC, https://www.pwc.com/gx/en/banking‑capital‑markets/pdf/cmu‑report‑sept–2015.pdf. [accessed: 15.10.2016].pl_PL
dc.referencesDelors J. (1989), Report on economic and monetary union in the European Community, Committee for the Economic and Monetary Union.pl_PL
dc.referencesEkonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro (2014), NBP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEuro Area Policies (2015), 2015 Article IV Consultation‑Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director, IMF.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission (1990), One Market, One Money: An Evaluation of the Potential Benefits and Costs of Forming an Economic and Monetary Union, European Economy 44.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission (2015a), 30.09.2015 COM(2015) 468 final Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Action Plan on Building a Capital Markets Union {SWD(2015) 183 final} {SWD(2015) 184 final}.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission (2015b), 30.09.2015, SWD(2015) 183 final, Commission Staff Working Document Economic Analysis Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Action Plan on Building a Capital Markets Union {COM(2015) 468 final}{SWD(2015) 184 final}.pl_PL
dc.referencesEuropean Financial Stability and Integration Review (EFSIR): A focus on Capital Markets Union (2016), European Commission, Brussels, 25.04.2016, SWD(2016) 146 final, Commission Staff Working Document.pl_PL
dc.referencesFeldstein M.S. (2015), Ending the Euro Crisis?, “NBER Working Paper”, no. 20862.pl_PL
dc.referencesFinancial Services: Implementing the Framework for Financial Markets: Action Plan (1999), Communication of the Commission, COM(1999)232, 11.05.1999.pl_PL
dc.referencesFinancial Services. Turning the Corner. Preparing the challenge of the next phase of European capital market integration (2004), European Commission, Brussels.pl_PL
dc.referencesFinancing Europe’s Investment and Economic Growth. The shortcomings of Europe’s financial system must be addressed if investment and overall growth are to recover. Fixing the banks is not enough (2014), Report produced by Llewellyn Consulting for the IRSG, City of London, TheCityUK and Paris Europlace.pl_PL
dc.referencesFiroozmand S., Haxel P., Jung E., Suominen K. (2015), Report State of SME Finance in the United States in 2015, TradeUp Capital Fund and Nextrade Group, LLC.pl_PL
dc.referencesGeeroms H., Karbownik P. (2014), A Monetary Union Requires a Banking Union, Department of European Economic Studies, Bruges European Economic Policy Briefings 33 College of Europe, Brugge/Natolin.pl_PL
dc.referencesGlobal Top 100 Companies by market capitalization (2015b), PwC, https://www.pwc.com/gx/en/services/audit‑assurance/publications.html [accessed: 15.10.2016]pl_PL
dc.referencesGrauwe P. de (2013), Design Failures in the Eurozone – can they be fixed?, European Commission Directorate‑General for Economic and Financial Affairs, London School of Economics, London.pl_PL
dc.referencesGrauwe P. de (2016), Economics of Monetary Union, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesGreen Paper on Financial Services Policy (2005–2010) (2005), European Commission COM(2005) 177.pl_PL
dc.referencesHorvath R., Komarek L. (2002), Optimum Currency Area Theory: an Approach for Thinking about Monetary Integration, “Warwick Economic Research Papers”, no. 647, Department of Economics, University of Warwick.pl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/eurostat/statistics‑explained/index.php/National_accounts_and_GDP/pl [accessed: 15.10.2016].pl_PL
dc.referencesJanicka M. (2002), Proces tworzenia jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy, “Bank i Kredyt”, no. 6, pp. 19–31.pl_PL
dc.referencesJanicka M. (2005), Jednolity rynek finansowy Unii Europejskiej – początek kolejnego etapu – “Zielona Księga”, “Bank i Kredyt”, no. 9, pp. 42–54.pl_PL
dc.referencesKouretas G.P., Vlamis P. (2010), The Greek Crisis: Causes and Implications, “Panoeconomicus”, no. 4, pp. 391–404.pl_PL
dc.referencesMajone G. (2012), Rethinking European Integration after Debt Crisis, “Working Paper”, no. 3, The European Institute, London’s Global University, London.pl_PL
dc.referencesMeltzer A.H. (1996), Monetary Union: Benefits, Costs and a Better Alternative Research Showcase @ CMU, Tepper School of Business, Carnegie Mellon University, Pittsburgh.pl_PL
dc.referencesMolle W. (2000), Ekonomika integracji europejskiej, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMoloney N. (2014), EU Securities and Financial Markets Regulation, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesObstfeld M. (2013), Finance at Center Stage: Some Lessons of the Euro Crisis, European Commission, Directorate‑General for Economic and Financial Affairs, Economic Papers 493, April 2013, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2013/ecp493_en.htm [accessed: 15.10.2016].pl_PL
dc.referencesPessoa A. (2013). Regional integration and the euro crisis: problems and solutions, Faculdade de Economia, Universidade do Porto, http://www‑sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa13/ERSA2013_paper_01153.pdf [accessed: 20.11.2016].pl_PL
dc.referencesPetrakos G. (2014), Economic Crisis in Greece. European and Domestic Market and Policy Failures, “Région et Développement”, no. 39, http://region‑developpement.univ‑tln.fr/fr/pdf/R39/1‑Petrakos.pdf [accessed: 11.10.2016].pl_PL
dc.referencesPrinciples for a European Capital Markets Union. Strengthening capital markets to foster growth (2015), “Deutsche Boerse Group, Policy Paper”, February.pl_PL
dc.referencesReports of the Advisory Scientific Committee ESRB (2014), Is Europe Overbanked?, no. 4/June.pl_PL
dc.referencesRisk capital markets, a key to job creation in Europe. From fragmentation to integration (1999), “Euro Papers”, no. 32.pl_PL
dc.referencesWhite Paper Financial Services Policy 2005–2010 (2005), European Commission, Brussels.pl_PL
dc.referenceswww.imf.orgpl_PL
dc.referencesZielińska K. (2016), Financial Stability In The Eurozone, “Comparative Economic Research”, vol. 10, no. 1, pp. 157–177.pl_PL
dc.referencesZika J. (2006), Costs and benefits of a monetary union, Term Paper 2005/2006, European Economic Policies, IES FSV UK 2006.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmjanicka.uni@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.333.13
dc.relation.volume1en_GB
dc.subject.jelF36
dc.subject.jelF15
dc.subject.jelG15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record