Show simple item record

dc.contributor.authorBudzowska, Malgorzata
dc.contributor.authorCzerwinska, Jadwiga
dc.date.accessioned2018-04-03T13:50:18Z
dc.date.available2018-04-03T13:50:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1733-0319
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24415
dc.description.abstractThe present paper tends to analyze the procedure of intersemiotic translation of ancient myth of Phaedra, in its written version by Euripides (Hippolytus), into the contemporary stage production of Phaedra by Maja Kleczewska. The analysis of the performance is preceded by the extended introduction regarding reception of myth in general, and reception of Phaedra myth in particular. In this context, theories of Hans Blumenberg and Gilbert Durand are recalled in order to establish the understanding of myth’s transformation. Myth of Phaedra is scrutinized diachronically and synchronically within the background of Maurice Merleau-Ponty’s idea of body and sexuality. The theatre production is explored with reference to its textual basis (Euripides, Seneca, Tasnádi, Enquist) on the one hand, and in relation to the contemporary theories of actor’s body (Erika Fischer-Lichte, Hans-Thies Lehmann). The overarching goal of the paper is to analyze the procedure of intersemiotic translation of the mythical core of Phaedra myth (defined in terms of body) into actor’s body on stage (defined in its phenomenology).en_GB
dc.description.sponsorshipfinansowanie z program SONATA Narodowego Centrum Nauki (DEC-2012/07/D/HS2/01106)en_GB
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesCollectanea Philologica; 20
dc.subjectmyth of Phaedraen_GB
dc.subjectreceptionen_GB
dc.subjectsemioticsen_GB
dc.subjectbodyen_GB
dc.subjectactoren_GB
dc.subjecttheatreen_GB
dc.subjectKleczewskaen_GB
dc.titleIntersemiotyczny przekład mitu antycznego w spektaklu „Fedra” Mai Kleczewskiejpl_PL
dc.title.alternativeIntersemiotic Translation of Ancient Myth in the Production of Phaedra by Maja Kleczewskaen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[153]-174
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Filologii Klasycznej, Zakład Hellenistyki i Religioznawstwa, ul. Pomorska 171/173, 90–236 Łódź
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Romani­styki, Zakład Italianistyki, ul. Pomorska 171/173, 90–236 Łódź
dc.identifier.eissn2353-0901
dc.referencesAbramowska, J. (1992). Serie tematyczne. W: J. Ziomek et al. (eds.). Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej. Warszawa: PWN.en_GB
dc.referencesAdamiecka-Sitek, A. (2005). Teatr i tekst. Inscenizacja w teatrze postmodernistycznym. Kraków: Księgarnia Akademicka.en_GB
dc.referencesAristotle (1882). Ethica Nicomachea. Lipsiae: Teubner. Book VII.en_GB
dc.referencesArystoteles (1983). Poetyka. Przeł. H. Podbielski. BN II nr 209. Wrocław: Ossolineum.en_GB
dc.referencesArystoteles (2007). Etyka Nikomachejska. Przeł. D. Gromska. Warszawa: PWN.en_GB
dc.referencesBauman, Z. (1995). Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń: UMK.en_GB
dc.referencesBauman, Z. (1998). “On Postmodern Uses of Sex”. Theory, Culture Society 15.3–4 (1998). 19–33.en_GB
dc.referencesBauman, Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Sic!en_GB
dc.referencesBenoist, J. M. (1975). Tyrannie du logos. Paris: Minuit.en_GB
dc.referencesBlumenberg, H. (1985). Work on Myth. Trans. R. M. Wallace. Cambridge: MIT Press.en_GB
dc.referencesBlumenberg, H. (2009). Praca nad mitem. Przeł. K. Najdek, M. Herer, Z. Zwoliński. Warszawa: Oficyna Naukowa.en_GB
dc.referencesBonswanger, L. (1935). Über Psychotherapie. Möglichkeit und Tatsächlichkeit psychotherapeutischer Wirkung. Vortrag. Wien: Springer.en_GB
dc.referencesBrown, P. (1988). The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity. New York: Columbia University Press.en_GB
dc.referencesBudzowska, M. (2017). Sceniczne metamorfozy mitu. Teatr polski XXI wieku w perspektywie kulturowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [w druku]en_GB
dc.referencesBudzowska, M., Czerwińska, J. (2015). Intersemiotic translation of the ancient myth in the production of Phaedra by Maja Kleczewska. In: The Power of Intellect. Umberto Eco – reception and reminiscences in Poland, A. Gałkowski (ed.). Łódź: University of Lodz Press. 323–348.en_GB
dc.referencesConte, G. B. (1974). Memoria dei poeti e sistema letterario. Torino: Giulio Einaudi editore.en_GB
dc.referencesDerrida, J. (1986). „Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych”. Przeł. M. Adamczyk. Pamiętnik Literacki LXXVII, 1986, z. 2. 259–263.en_GB
dc.referencesdi Benedetto, V. (1971). Euripide: teatro e società. Torino: Giulio Einaudi editore.en_GB
dc.referencesDurand, G. (1979). Figures mythiques et visages de l’oeuvre, Paris: Berg International.en_GB
dc.referencesEco, U. (1981). “The Theory of Signs and the Role of the Reader”, The Bulletin of the Midwest Modern Language Association, 14.1 (Spring 1981). 35–45.en_GB
dc.referencesEco, U. (1986). Semiotics and the Philosophy of Language. Bloomington: Indiana University Press.en_GB
dc.referencesEnquist, P. O. (1997). Dla Fedry, Z życia glist, Godzina kota, Tulipak. Przeł. A. Krajewski-Bola. Izabelin: Świat Literacki.en_GB
dc.referencesEnquist, P. O. (2014). Dramatik. Tribadernas natt; Till Fedra; Från regnormarnas liv; I lodjurets timma, Stockholm: Norstedts.en_GB
dc.referencesEuripides. (1913). Euripidis Fabulae. Vol. 3. G. Murray (ed.). Oxford: Clarendon Press.en_GB
dc.referencesEurypides (1967). Tragedie. T. I. Przeł. J. Łanowski. Warszawa: PWN.en_GB
dc.referencesFischer-Lichte, E. (2008). Estetyka performatywności. Przeł. M. Borowski, M. Sugiera. Kraków: Księgarnia Akademicka.en_GB
dc.referencesFoucault, M. (2000). Historia seksualności. Przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski. Warszawa: Czytelnik.en_GB
dc.referencesGalewicz, W. (2001). „O dwóch podstawach intelektualizmu Sokratesa (Protagoras 351b–357e)”. Kwartalnik Filozoficzny, 29.1 (2001). 29-48.en_GB
dc.referencesGraf, F. (2002). La génese de la notion du mythe. W: Mitos en la literatura Griega arcaica y clásica, Madrid: Ediciones Clásicas. http://www.maicar.com/GML/020Contributors/FGGenese.html [18.01.2015].en_GB
dc.referencesGreek-English Lexicon (1883). H. G. Liddell, R. Scott (eds.). New York: Harper Brothers.en_GB
dc.referencesGuardini, M. L. (1987). Il mito di Elena. Testi di Euripide e Isocrate. Treviso: Edizioni Canova Treviso.en_GB
dc.referencesHammer, S. (1921). O wpływie tragedii Eurypidesa Hippolytos na poezję hellenistyczną. Poznań: Gebethner i Wolff.en_GB
dc.referencesJasionowicz, S. (2003). Intertekstualność w świetle badań nad wyobraźnią twórczą. W: Sosień, B. (ed.), Intertekstualność i wyobraźniowość. Kraków: Universitas.en_GB
dc.referencesKane, S. (2002). „Miłość Fedry”. M. Semil. Dialog 3/2002. 57–75.en_GB
dc.referencesKlemczak, S. (2005). „Szaleństwa prób definiowania mitu”. Studia Religiologica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 38 (2005). 45–63.en_GB
dc.referencesKowzan, T. (1998). Znak i teatr. Warszawa: Biblioteka Myśli Semiotycznej.en_GB
dc.referencesLehmann, H.-Th. (1999). Die Gegenwart des Theaters. In: E. Fischer-Lichte et al. (eds.), Transformationen: Theater der neunziger Jahre, Berlin: Verlag der Autoren, 1999. 13–26.en_GB
dc.referencesLehmann, H.-Th. (2004). Teatr postdramatyczny. Przeł. D. Sajewska, M. Sugiera. Kraków: Księgarnia Akademicka.en_GB
dc.referencesLévi-Strauss, C. (1955) “The structural study of myth”. Journal of American Folklore 68.270 (1955). 428–444.en_GB
dc.referencesLévi-Strauss, C. (1985). La poetière jalousie. Paris: Pion.en_GB
dc.referencesMarkowski, M. P. (2006). Dekonstrukcja. W: A. Burzyńska. M. P. Markowski. Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków: Znak. 361–380.en_GB
dc.referencesMerleau-Ponty, M. (1996). Widzialne i niewidzialne. Przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, R. Lis, I. Lorenc. Warszawa: Fundacja Aletheia.en_GB
dc.referencesMerleau-Ponty, M. (2001). Fenomenologia percepcji. Przeł. M. Kowalska, J. Migasiński. Warszawa: Fundacja Aletheia.en_GB
dc.referencesNancy, J.-L. (2002). Corpus. Przeł. M. Kwietniewska. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.en_GB
dc.referencesNussbaum, M. C. (2009). Therapy of Desire. Theory and Practice in Hellenistic Ethics. New Jersey: Princeton University Press.en_GB
dc.referencesPavis, P. (1989). „Od tekstu do przedstawienia: trudny poród”. Przeł. M. Sugiera. Dialog 8/1998. 102–117.en_GB
dc.referencesPavis, P. (2011). Współczesna inscenizacja. Źródła, tendencje, perspektywy. Przeł. P. Olkusz. Warszawa: PWN.en_GB
dc.referencesPlaton (2003). Państwo. Przeł. Wł. Witwicki. Kęty: Wydawnictwo ANTYK.en_GB
dc.referencesRacine, J. (2000). Phèdre. Classiques universels. Paris: Gallimard.en_GB
dc.referencesRacine, J. (2002). Fedra. Przeł. T. Boy-Żeleński. Kraków: Zielona Sowa.en_GB
dc.referencesSarrazac, J. P. (ed.) (2007). Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego. Przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków: Księgarnia Akademicka.en_GB
dc.referencesSeneca, L. A. (1928). De ira. In: Moral Essays. Vol. I. Trans. J. W. Basore, Cambridge: Harvard University Press.en_GB
dc.referencesSeneca, L. A. (1990). Phaedra. M. Coffey, R. Mayer (eds.). Cambridge: Cambridge University Press.en_GB
dc.referencesSeneka, L. A. (1959). Fedra. Przeł. A. Świderkówna, BN II nr 118. Wrocław: Ossolineum.en_GB
dc.referencesSeneka, L. A. (1989). Dialogi. Przeł. L. Joachimowicz. Warszawa: IW Pax.en_GB
dc.referencesSeppilli, A. (1982). Poesia e magia. Torino: Giulio Einaudi editore.en_GB
dc.referencesSkarga, B. (1999). Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne. Kraków: Znak.en_GB
dc.referencesSloterdijk, P. (2008). Krytyka cynicznego rozumu. Przeł. P. Dehnel. Wrocław: Wyd. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.en_GB
dc.referencesSosień, B. (2003). Hipoteksty, teksty, mity, czyli o współistnieniu metod. W: B. Sosień (ed.). Intertekstualność i wyobraźniowość. Kraków: Universitas.en_GB
dc.referencesTasnádi, I. (2000). Fedra fitness. Przeł. J. Jarmołowicz, J. Czech. W: Kolizje. Antologia nowego dramatu węgierskiego. T. I. Wybór Patricía Pászt. Kraków: Panga Pank.en_GB
dc.referencesUbersfeld, A. (2002). Czytanie teatru I. Przeł. J. Żurowska. Warszawa: PWN.en_GB
dc.referencesWachowski, J. (1993). Dramat – mit – tradycja. O transtekstualności w polskiej dramaturgii współczesnej, Poznań: Acarus.en_GB
dc.referencesWesołowska, E. (1991). Postaci w „Medei” i „Fedrze” Seneki w perspektywie akcji oraz interakcji scenicznej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.en_GB
dc.referencesWorthen, W. B. (2013). Dramat: między literaturą a przedstawieniem. Przeł. M. Borowski, M. Sugiera.. Kraków: Księgarnia Akademicka.en_GB
dc.contributor.authorEmailmalgorzata.budzowska@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailjadwiga.czerwinska@interia.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-0319.20.12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record