Show simple item record

dc.contributor.authorRuzik-Sierdzińska, Anna
dc.date.accessioned2018-05-10T12:08:48Z
dc.date.available2018-05-10T12:08:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24725
dc.description.abstractDiscussions on how to prevent negative economic consequences of ageing of societies have resulted in the reforms that should prolong labour market participation and postpone retirement of longer living generations. Pension systems are among those reformed most frequently. Also in Poland – since the beginning of economic transformation in the early 1990s – retirement rules have changed many times. Pre‑retirement benefits and allowances have been introduced to help those who became unemployed at an older age. Since 2009 early retirement is not possible any more (with some exceptions), the standard retirement age continued to increase since 2013 and then it decreased again in 2017. The aim of the paper is to analyse the driving forces of retirement in Poland. Such knowledge is important to develop proper policies and expectations about labour supply decisions. We have analysed what factors influenced retirement decisions in the last decade, with a special focus on pension system regulations. The main data sources used in this paper are Labour Force Survey (BAEL) data for the years 2005–2016 and the Social Insurance Institution statistics. Probabilities of retirement from the labour force were presented and discussed. Then, individual BAEL data for persons aged 50–74 in the years 2013–2016 were used to estimate logistic regression models of odds of labour market inactivity. The results show that education or health status are significant factors influencing retirement decisions in Poland. Additionally, older workers react to economic incentives for retirement created by the pension system, mainly the retirement age.en_GB
dc.description.abstractBadania naukowe i dyskusje praktyków o negatywnych konsekwencjach starzenia się ludności zaowocowały reformami mającymi wydłużyć aktywność na rynku pracy przyszłych pokoleń, które będą żyły dłużej niż pokolenia poprzednie. Najczęściej reformowano systemy emerytalne. W Polsce od transformacji gospodarczej, czyli od początku lat dziewięćdziesiątych XX w., reguły emerytalne były zmieniane wielokrotnie. Wprowadzono zasiłki i świadczenia przedemerytalne skierowane do osób, które straciły pracę w starszym wieku. W 2009 r. zlikwidowano wcześniejsze emerytury (z kilkoma wyjątkami), od 2013 roku rósł wiek emerytalny, który w roku 2017 obniżono do poprzedniego poziomu. Celem artykułu jest analiza czynników mających wpływ na przechodzenie na emeryturę w Polsce. Wiedza na ten temat jest ważna dla tworzenia i wdrażania odpowiedniej polityki, a także dla prognozowania zmian przyszłej podaży pracy. Zbadano, jakie czynniki i w jakim stopniu wpływały na decyzje emerytalne Polaków w ostatniej dekadzie, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań systemu emerytalnego. Do analiz wykorzystano przede wszystkim dane Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) dla lat 2005–2016 oraz statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Policzono i przedyskutowano prawdopodobieństwo odpływu z zasobów pracy. Dodatkowo, na podstawie indywidualnych danych BAEL z lat 2013–2016 dla osób w wieku 50–74 lata, oszacowano modele regresji logistycznej szans bycia biernym zawodowo. W artykule pokazano, że na decyzje emerytalne w Polsce wpływa m.in. wykształcenie i stan zdrowia. Co więcej, zachowania starszych osób na rynku pracy zależą od zachęt ekonomicznych stwarzanych przez system emerytalny, w tym zwłaszcza od obowiązującego wieku emerytalnego.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;336
dc.subjectretirementen_GB
dc.subjectlabour marketen_GB
dc.subjectageing of societiesen_GB
dc.subjectpension systemen_GB
dc.subjectprzejście na emeryturępl_PL
dc.subjectrynek pracypl_PL
dc.subjectstarzenie się ludnościpl_PL
dc.subjectsystem emerytalnypl_PL
dc.titleAn Attempt to Identify Factors Influencing Retirement Decisions in Polanden_GB
dc.title.alternativePróba identyfikacji czynników wpływających na przechodzenie na emeryturę w Polscepl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018en_GB
dc.page.number43-59
dc.contributor.authorAffiliationWarsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis, Department of Economics I
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAdams G.A., Beehr T.A. (2003), Retirement: Reasons, Processes, and Results, Springer Publishing Company, New York.pl_PL
dc.referencesBasu S., Estrin S., Svejnar J. (2000), Employment and Wages in Enterprises under Communism and in Transition: Evidence from Central Europe and Russia, William Davidson InstituteWorking Paper no. 440.pl_PL
dc.referencesBlöndal S., Scarpetta S. (1999), The Retirement Decisions in OECD Countries, Economics Department Working Paper no. 202, OECD, Paris.pl_PL
dc.referencesBound J. (1991), Self‑reported versus Objective Measures of Health in Retirement Models, “Journal of Human Resources”, vol. 14, pp. 63–75.pl_PL
dc.referencesBrugiavini A., Pasini G., Peracchi F. (2008), Exit from the labour force, [in:] First results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (2004–2007). Starting the longitudinal dimension, MEA, Mannheim.pl_PL
dc.referencesDal Bianco C., Trevisian E., Weber G. (2015), ‘I want to break free’. The role of working conditions on retirement expectations and decisions, “European Journal of Ageing”, vol. 12, pp. 17–28.pl_PL
dc.referencesDuval R. (2003), The retirement effects of old‑age pension and early retirement schemes in OECD countries, OECD Publishing, Paris.pl_PL
dc.referencesErvik R., Lindén T.S. (eds.) (2013), The Making of Aging Policy: Theory and Practice in Europe, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.pl_PL
dc.referencesField J., Burke R.J., Cooper C.L. (eds.) (2013), The SAGE handbook of aging, work and society, SAGE Publications Ltd., London.pl_PL
dc.referencesFriedman M. (1957), A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press, New Jersey.pl_PL
dc.referencesGruber J., Wise D.A. (1999), Social Security and Retirement Around the World, University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesGruber J., Wise D.A. (2002), Social Security Programs and Retirement Around the World: Micro Estimation, NBER Working Paper no. 9407.pl_PL
dc.referencesKotowska I.E., Wóycicka I. (2008), Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym, Ministerstwo Pracy i PolitykiSpołecznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKryńska E., Krzyszkowski J., Urbaniak B., Wiktorowicz J. (eds.) (2013), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn w wieku 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesKsiążek M. (2012), Analiza danych jakościowych, [in:] E. Frątczak (ed.), Zaawansowane metody analiz statystycznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKula G. (2007), Decyzja o przejściu na emeryturę – przegląd literatury, “Ekonomista”, vol. 2, pp. 251–268.pl_PL
dc.referencesKula G., Ruzik‑Sierdzińska A. (2011), The Effects of Multiple Institutional Changes – The Case of Retirement Decisions in Poland, [in:] J. Bełdowski, K. Metelska‑Szaniawska, L. Visscher(eds.), Polish Law Economics Yearbook, vol. 2, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLumsdaine R.L., Mitchell O.S. (1999), New Developments in the Economic Analysis of Retirement, [in:] O. Ashenfelter, D. Card (eds.), Handbook of Labor Economics, vol. 3C, Elsevier Science Technology, United States.pl_PL
dc.referencesMaCurdy T.E. (1981), An Empirical Model of Labor upply in a Life‑Cycle Setting, “Journal of Political Economy”, vol. 89(6), pp. 1059–1085.pl_PL
dc.referencesMortensen D., Pissarides C. (1994), Job Creation and Job Destruction in the Theory of Unemployment, “Review of Economic Studies”, vol. 61, pp. 397–415.pl_PL
dc.referencesOECD (2000), Reforms for an Ageing Society, OECD Publishing, Paris.pl_PL
dc.referencesOECD (2015), Ageing and Employment Policies: Poland 2015, OECD Publishing, Paris.pl_PL
dc.referencesRuzik A. (2008), Retirement Decisions as a Function of Socio‑Economic Factors in Central and Eastern European Countries, ENEPRI Research Report no. 52/March.pl_PL
dc.referencesVogel E., Ludwig A., Boersch‑Supan A. (2017), Aging and pension reform: Extending the retirement age and human capital formation, “Journal of Pension Economics and Finance”, vol. 16(1),pp. 81–107.pl_PL
dc.referencesWalker A., Maltby T. (2012), Active ageing: a strategic policy solution to demographic ageing in the European Union, “International Journal of Social Welfare”, vol. 1, pp. 117–130.pl_PL
dc.referencesWorld Bank (1994), Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth, Oxford University Press, New York.pl_PL
dc.contributor.authorEmailaruzik@sgh.waw.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.336.03
dc.relation.volume4en_GB
dc.subject.jelJ26
dc.subject.jelJ22


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record