Show simple item record

dc.contributor.authorHołuj, Artur
dc.date.accessioned2018-05-10T12:08:50Z
dc.date.available2018-05-10T12:08:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24731
dc.description.abstractSpatial planning, including space management, is a difficult task, especially in view of the limited resources available. Furthermore, the production of public and private goods generates external effects in the city space. Considering the complexity of this problem, a theoretical discussion on the issue of external effects (spillover) in space planning was undertaken (especially when residential areas are developed). The consideration were focused on the economic, but also on the natural and technological externalities accompanying the spatial economyen_GB
dc.description.abstractGospodarowanie przestrzenią jest zadaniem trudnym, zwłaszcza w kontekście ograniczoności dostępnych zasobów. Ponadto w związku z wytwarzaniem dóbr publicznych i prywatnych generowane są w przestrzeni miasta efekty zewnętrzne. Mając na względzie złożoność tego problemu, w artykule podjęto dyskusję teoretyczną na temat problematyki efektów zewnętrznych (spillover) w planowaniu zabudowy przestrzeni, zwłaszcza tych przeznaczanych pod zabudowę mieszkaniową. Rozważania skupiono na ekonomicznych, ale także przyrodniczych oraz technologicznych efektach zewnętrznych towarzyszących gospodarce przestrzennej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;336
dc.subjecteconomic externalitiesen_GB
dc.subjectexternal savingsen_GB
dc.subjectspatial and ecological losses and benefitsen_GB
dc.subjectspatial planning functionsen_GB
dc.subjectspillover effecten_GB
dc.subjectekonomiczne efekty zewnętrznepl_PL
dc.subjectoszczędności zewnętrznepl_PL
dc.subjectprzestrzenne i ekologiczne straty i korzyścipl_PL
dc.subjectfunkcje planowania przestrzennegopl_PL
dc.subjectefekt spilloverpl_PL
dc.titleEkonomiczne i ekologiczne efekty zewnętrzne w planowaniu przestrzennympl_PL
dc.title.alternativeEconomic and Ecological Externalities in Spatial Planningen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number137-155
dc.contributor.authorAffiliationCracow University of Economics, Department of Regional Economics, Faculty of Economy and Public Administration
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesBaumol W.J., Oates W.E. (1975), Oates, The Theory of Environmental Policy (Externlities, Public Outlays and the Quality of Life), Prentice‑Hall, Englewood Clifs.pl_PL
dc.referencesBlaug M. (1994), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBoulding K.E. (1966), Spaceship Environmental Quality in a Growing Economy, Hopkins Press, Baltimore.pl_PL
dc.referencesBuchanan J.M., Stubblebine W.C. (1962), Externality, „Economica”, t. XXIX(116), s. 371–384.pl_PL
dc.referencesCapello R. (2009), Spatial Spillovers and Regional Growth: A Cognitive Approach, „European Planning Studies”, t. 17, nr 5, s. 639–658.pl_PL
dc.referencesChurski P. (2004), Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej, [w:] S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno‑przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej, t. VIII/1, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.pl_PL
dc.referencesCoase R. (1960), The Problem of Social Cost, „Journal of Law and Economics”, t. 3, s. 1–44.pl_PL
dc.referencesCoase R. (1993), Law and Economics at Chicago, „Journal of Law and Economics”, t. 36, nr 1, part 2, s. 239–254.pl_PL
dc.referencesCooter R., Ulen T. (2016), Law and Economics, 6th edition, Barkley Law Books, Book 2, Boston.pl_PL
dc.referencesDasgupta P.S., Heal G.M. (1979), Economics Theory and Exhaustible Resources, Cambridge University Press, London.pl_PL
dc.referencesFiedor B. (1990), Przyczynek do ekonomicznej teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska, PAN, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGehl J. (2014), Miasta dla ludzi, przeł. S. Nogalski, Wydawnictwo RAM, Kraków.pl_PL
dc.referencesGruber J. (2010), Public Finance and Public Policy, Worth Publishers, New York.pl_PL
dc.referencesHaab T.C., McConnell K.E. (2003), Valuing Environmental and Natural Resources, Edward Elgar, Cheltenham–Northampton.pl_PL
dc.referencesHolod D., Reed R.R. (2004), Regional Spillovers, Economic Growth and the Effects of Economic Integration, „Economics Letters”, t. 85, issue 1, s. 35–42.pl_PL
dc.referencesHołuj A. (2017), Wpływ dojazdów do miasta rdzeniowego na emisję CO2 w miejskich obszarach funkcjonalnych, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, t. 174,s. 362–371.pl_PL
dc.referencesHołuj A., Lityński P. (2015), Conditions and Improvements Impacting Urban Sprawl in Poland, „Studia Regionalia”, t. 43/44, s. 83–91.pl_PL
dc.referencesIrwin E., Bockstael N. (2004), Land use externalities, open space preservation and urban sprawl, „Regional Science and Urban Economics”, t. 34, s. 705–725.pl_PL
dc.referencesJewtuchowicz A. (1987), Efekty zewnętrzne w procesach uprzemysłowienia i urbanizacji, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesKamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinell C. (1992), Ekonomia, wyd. 2, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKapp K.W. (1960), Społeczne koszty funkcjonowania przedsiębiorstw prywatnych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKarlsson C., Manducchi A. (2001), Knowledge Sipplovers in a Spatial Context – A Critical Review, [w:] M.M. Fischer, J. Fröhlich, Knowledge, Colpexity and Innovation Systems, Springer Verlag, Berlin.pl_PL
dc.referencesLaffont J.J. (2008), The New Palgrave Dictionary of Economics, Macmillan Publishers Ltd., London.pl_PL
dc.referencesLityński P. (2014), Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji i centralizacji miasta w świetle literatury zagranicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”,nr 12(936), s. 45–61.pl_PL
dc.referencesLityński P. (2015), Wycena ekonomicznej wartości udogodnień przestrzennych. Przykład Krakowa i okolic, „Ekonomia i Środowisko”, nr 3(54), s. 94–111.pl_PL
dc.referencesLityński P., Hołuj A. (2017), Urban Sprawl Costs: the Valuation of Households’ Losses in Poland, „Journal of Settlements and Spatial Planning”, t. 8, nr 1, s. 11–35.pl_PL
dc.referencesMarkowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarkowski T. (2010), Planowanie przestrzenne i instrumenty jego realizacji w świetle teorii ułomnych rynków, [w:] P. Lorens, J. Martyniuk‑Pęczek (red.), Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, Wydawnictwo Urbanistyka, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMarshall A. (1890), Principles of Economics, MacMillan, London (wydanie polskie: Marshall A. (1925), Zasady ekonomiki, t. 1, M. Arct, Warszawa).pl_PL
dc.referencesNijkamp P., Verhoef E.T. (2003), Externalities in the Urban Economy, Tinbergen Institute Discussion Paper, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesPigou A.C. (1952), Economics of Welfare, Macmillan Company, London.pl_PL
dc.referencesPoskrobko B. (1998), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRosik P. (2007), Przestrzenne efekty zewnętrzne inwestycji infrastrukturalnych. Przypadek Galicji, „Gospodarka Narodowa”, nr 1–2, s. 83–97.pl_PL
dc.referencesRykwert J. (2013), Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, przeł. T. Bieroń, oprac. D. Leśniak‑Rychlak, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.pl_PL
dc.referencesSandler T., Smith V.K. (1982), Intergenerational and Intertemporal Pareto Efficiency. A Reconsideration of Recent Extencions, „Journal of Environmental Economics and Management”,nr 4, s. 357–369.pl_PL
dc.referencesStiglitz J.E. (2004), Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStiglitz J.E. (2017), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚleszyński J. (2000), Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Aries, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTreacy J. (2014), Smart methods for environmental externalities: urban planning, environmental health and hygiene in the Netherlands, „Irish Geography”, t. 46, nr 3, s. 261–263.pl_PL
dc.referencesXie R., Fang J., Liu C. (2016), Impact and spatial spillover effect of transport infrastructure on urban environment, „Energy Procedia”, t. 104, s. 227–232.pl_PL
dc.referencesŻylicz T. (1989), Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŻylicz T. (1994), Podatki ekologiczne w świetle aktualnych badań światowych, Biblioteka „Ekonomia i Środowisko”, nr 16, Wrocław.pl_PL
dc.referencesŻylicz T. (2004), Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailholuja@uek.krakow.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.336.09
dc.relation.volume4pl_PL
dc.subject.jelA12
dc.subject.jelD62
dc.subject.jelP25
dc.subject.jelQ51
dc.subject.jelQ56


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record