Show simple item record

dc.contributor.authorMajzner, Robert
dc.date.accessioned2018-06-12T13:58:46Z
dc.date.available2018-06-12T13:58:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-6050
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25041
dc.description.abstractIn the mid-1930s, the Polish military intelligence had conducted investigative and observation activities concerning the Italian-Abyssinian War and the Spanish Civil War. Both conflicts were considered as potentially valuable sources of information from the evolution of war art – technically, tactically, and operationalally. As a result, he also acquired a number of materials on combat mobility in the field and their supply in battle conditions. Unfortunately, most of them were downplayed by the Staff of the Polish Army, and the rest were unable to carry out a poorly-developed industry.en_GB
dc.description.abstractW połowie lat trzydziestych XX w. polski wywiad wojskowy prowadził działania rozpoznawczo-obserwacyjne odnośnie do wojny włosko-abisyńskiej oraz wojny domowej w Hiszpanii. Obydwa konflikty traktował jako potencjalnie cenne źródło informacji z zakresu ewolucji sztuki wojennej – w aspektach: technicznym, taktycznym oraz operacyjnym. W efekcie pozyskał również liczne materiały na temat mobilności wojsk na polu walki oraz ich zaopatrywania w warunkach bojowych. Niestety większość z nich została zbagatelizowana przez Sztab Główny Wojska Polskiego, a pozostałych nie był w stanie zrealizować słabo rozwinięty przemysł.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Historica;99
dc.subjectItalian-Abyssinian Waren_GB
dc.subjectSpanish Civil Waren_GB
dc.subjectSecond Staff Polish Armyen_GB
dc.subjectPolish Armyen_GB
dc.subjectMilitary Intelligenceen_GB
dc.subjectmilitary motorizationen_GB
dc.subjectmilitary supply on the battlefielden_GB
dc.subjectwojna włosko-abisyńskapl_PL
dc.subjectwojna domowa w Hiszpaniipl_PL
dc.subjectOddział II Sztabu Głównego Wojska Polskiegopl_PL
dc.subjectWojsko Polskiepl_PL
dc.subjectwywiad wojskowypl_PL
dc.subjectmotoryzacja wojskapl_PL
dc.subjectzaopatrzenie wojska na polu bitwypl_PL
dc.titleAbisyńskie i hiszpańskie obserwacje Oddziału II SGWP w zakresie mobilności i zaopatrzenia wojsk na polu walki 1935–1939pl_PL
dc.title.alternativeAbyssinian and Spanish observations of the Second Staff Polish Army concerning the mobilization and military supply on the battlefield in the years 1935–1939en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[259]-276
dc.contributor.authorAffiliationAkademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii
dc.identifier.eissn2450-6990
dc.referencesAttachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych. [Archiwum Akt Nowych w Warszawie].pl_PL
dc.referencesSztab Główny Wojska Polskiego. [Archiwum Akt Nowych w Warszawie].pl_PL
dc.referencesBiuro Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych. [Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie].pl_PL
dc.referencesKolekcja Akt Personalnych. [Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie].pl_PL
dc.referencesOddział II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. [Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie].pl_PL
dc.referencesMały rocznik statystyczny 1939, Warszawa 1939.pl_PL
dc.referencesRocznik służby zagranicznej Rzeczypospolitej polskiej według stanu na 1 czerwca 1939, Warszawa 1939.pl_PL
dc.references„Głos Poranny” 1935, nr 321.pl_PL
dc.referencesBartnicki A., Agresja włoska na Etiopię, Warszawa 1964.pl_PL
dc.referencesBartnicki A., Konflikty kolonialne 1869–1939, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesBartnicki A., Pierwszy front II wojny światowej, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesDubicki T., Suchcitz A., Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939–1945, t. II, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesDuval M., Les leçons de la guerre d’Espagne, Paris 1938.pl_PL
dc.referencesFeret S., Polska sztuka wojenna 1918–1939, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesGodlewski J., Agresja włoska na Abisynię w latach 1935–1936: przebieg działań i próba oceny krytycznej, cz. 1–4, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1969, nr 2, s. 354–386, nr 3–4, s. 410–438; 1970, nr 1, s. 313–340, nr 2, s. 266–285.pl_PL
dc.referencesGondek L., Wywiad polski w III Rzeszy 1933–1939. Zarys struktury, taktyki i efektów obronnego działania wywiadu polskiego w Niemczech hitlerowskich, Gdańsk 1975.pl_PL
dc.referencesGuderian H., Achtung Panzer! Die Entwicklung der Panzerwaffe, ihre Kampftaktik und ihre operativen Möglichkeiten, Stuttgart 1937.pl_PL
dc.referencesJoseph F., Wojny Mussoliniego, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesJurga T., Obrona Polski 1939, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesKołakowski P., Czas próby. Polski wywiad wojskowy wobec groźby wybuchu wojny w 1939 roku, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesKozłowski E., Wojsko Polskie 1936–1939. Próby modernizacji i rozbudowy, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesŁawrynowicz W.J., Droga do Blitzkriegu. Historia i rozwój niemieckiej broni pancernej do wybuchu drugiej wojny światowej, Gdańsk 2003.pl_PL
dc.referencesMajzner R., Attachaty wojskowe II Rzeczypospolitej 1919–1945. Strukturalno-organizacyjne aspekty funkcjonowania, wyd. 2, Częstochowa 2014.pl_PL
dc.referencesMajzner R., Polski wywiad wojskowy wobec polityki III Rzeszy 1933–1939. Militarne aspekty polityki III Rzeszy w świetle analiz Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, Toruń 2006.pl_PL
dc.referencesMajzner R., Wojna abisyńska 1935–1936 z perspektywy analiz Oddziału II SGWP, [w:] Pola bitew wczoraj i dziś, red. A. Olejko, P. Korzeniowski, K. Mroczkowski, Oświęcim 2013, s. 437–455.pl_PL
dc.referencesMajzner R., Wojna domowa w Hiszpanii 1936–1939 w obserwacjach i analizach Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, Radomsko 2012.pl_PL
dc.referencesMossor S., Sztuka wojenna w warunkach nowoczesnej wojny, wyd. 3, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesNicolle D., Ruggeri R., The Italian Invasion of Abyssinia 1935–1936, [b.m. i r.].pl_PL
dc.referencesPaduszek K., Zajrzeć do mózgu Lenina. Wywiad II Rzeczypospolitej a postrewolucyjna Rosja, Łomianki 2016.pl_PL
dc.referencesPepłoński A., Wywiad polski na ZSRR 1921–1939, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesPignano N., Italian Armored Vehicles of World War Two, Carrollton, Tx 2004.pl_PL
dc.referencesPignato N., Le Autocarrette del Regio Esercito, Trento 2000.pl_PL
dc.referencesPolska dyplomacja wojskowa 1918–1945, t. IV (Personel wojskowych placówek dyplomatycznych), Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesPugnani A., La motorizzazione dell’esercito e la conquista dell’Etiopia, Roma 1936.pl_PL
dc.referencesSolarz J., Afryka Wschodnia 1935–1941, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesStachiewicz W., Wierności dochować żołnierskiej. Przygotowania wojenne w Polsce 1935–1939 oraz kampania 1939 w relacjach i rozważaniach szefa Sztabu Głównego i szefa Sztabu naczelnego Wodza, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesStawecki P., Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 1997.pl_PL
dc.referencesSweet J.J.T., Iron Arm. The Mechanization of Mussolini’s Army 1920–40, Stackpole 2007.pl_PL
dc.referencesWłodarkiewicz W., Przed 17 września 1939 roku. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych 1921–1939, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesWoźny A., Niemieckie przygotowania do wojny z Polską w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych w latach 1933–1939, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referenceswww.army1914-1945.org.pl/wlochy2/regio-esercito.pl_PL
dc.contributor.authorEmailr.majzner@ajd.czest.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6050.99.13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record