Show simple item record

dc.contributor.authorOgrodnik, Daniel
dc.date.accessioned2018-06-22T13:54:00Z
dc.date.available2018-06-22T13:54:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25171
dc.description.abstractIn his research the author focuses on the processes of polycentric development of metropolitan structures, in particular the inner‑city areas. Proposition of interpretation method of these changes is to look at the spatial structure of the city center through the prism of nodal places. These places have a high potential for focusing the activities and development as well as generating the spatial and virtual relationships with other foci of activities. Their uniqueness is defined by a numer of attributes such as: transportation accessibility, functional links, spatial values. Nodal places crystallize the construction of the inner‑city spatial structure and play strategic role in the revitalization of this space. Particular potential for catalysis of these processes carry the projects developing mobility hubs which are the urban configurations supporting the integration of travel spaces with the urban fabric. The author investigates planning and development impact on the strengthening and crystallization of the inner‑city spatial structure with the particular emphasis on the urbanity creation. The issues were illustrated with the review of Krakow examples and the synthesis of observed phenomena and trends. In summary specific guidance and planning assumptions as well as general thesis on the revitalization role in the formation of inner‑city polycentric structures were articulated.en_GB
dc.description.abstractW swoich badaniach autor koncentruje się na procesach policentrycznego rozwoju struktur metropolitalnych, w szczególności na obszarach śródmiejskich. Propozycją metody interpretacji tych zmian jest spojrzenie na przestrzenną strukturę centrum przez pryzmat miejsc węzłowych. Miejsca te mają duży potencjał koncentrowania aktywności i inwestycji oraz generowania przestrzennych i wirtualnych relacji z innymi ogniskami rozwoju. Ich specyfika jest określona przez szereg atrybutów, takich jak: dostępność transportowa, funkcjonalne powiązania, wartości przestrzenne. Miejsca węzłowe krystalizują strukturę przestrzenną śródmieścia i odgrywają strategiczną rolę w rewitalizacji tej przestrzeni. Szczególny potencjał dla katalizy tych procesów wykazują projekty tworzące węzły mobilności, które są miejskimi konfiguracjami wspomagającymi integrację „przestrzeni podróży” z tkanką miejską. Autor bada wpływ ich planowania i rozwoju na wzmocnienie i krystalizację struktury przestrzennej miasta, ze szczególnym naciskiem na kreowanie atrybutów miejskości. Zagadnienia zostały zilustrowane przeglądem krakowskich przykładów i syntezą zaobserwowanych zjawisk i trendów. W podsumowaniu przedstawiono konkretne wytyczne i założenia planistyczne, a także ogólne tezy o roli rewitalizacji w tworzeniu policentrycznej struktury śródmieścia.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;3
dc.subjectspatial structureen_GB
dc.subjectinner‑cityen_GB
dc.subjectpublic spaceen_GB
dc.subjectnodal placesen_GB
dc.subjectstruktura przestrzennapl_PL
dc.subjectśródmieściepl_PL
dc.subjectprzestrzeń publicznapl_PL
dc.subjectmiejsca węzłowepl_PL
dc.titleRewitalizacja a kształtowanie miejsc węzłowych struktury przestrzennej śródmieścia – przykłady krakowskiepl_PL
dc.title.alternativeRevitalization and shaping nodal places of the inner‑city space structure – Krakow examplesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[31]-42
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Miast i Regionów
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesHillier B., Space is the machine. A configurational theory of architecture, Space Syntax, UCL, London 2004.pl_PL
dc.referencesJuchnowicz S., Śródmieścia miast polskich, Ossolineum, Wrocław 1971.pl_PL
dc.referencesKorcelli P., Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesMalisz B., Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Arkady, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesOgrodnik D., Rewitalizacja proekologiczna na przykładzie otoczenia dworców i przystanków kolejowych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, „Czasopismo Techniczne”, seria „Architektura”,z. 7‑A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007, s. 105–111.pl_PL
dc.referencesPodręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesZuziak Z.K., O tożsamości urbanistyki, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesZuziak Z.K., Rewitalizacja miast i teoria urbanistyki, „Czasopismo Techniczne”, seria „Architektura”, nr 3‑A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, s. 9–18.pl_PL
dc.contributor.authorEmaildogrodnik@pk.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.48.03
dc.relation.volume48pl_PL
dc.subject.jelR00
dc.subject.jelR14
dc.subject.jelR52


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record