Show simple item record

dc.contributor.authorBukowiecka, Marta
dc.date.accessioned2018-08-24T11:51:58Z
dc.date.available2018-08-24T11:51:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2084-140X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25416
dc.description.abstractThe purpose of this article is to analyse works by Tadeusz Różewicz in terms of text coherence. Różewicz’s writings seem to be open in the sense that they do not close within one form which could be recognised as the final form. Instead, they keep evolving, published in consecutive volumes or two simultaneous printed versions – handwritten and seemingly final. In his output, Różewicz goes beyond the framework of literary genres and artistic style, and also beyond the sphere of text which could be identified by his voice, as he creatively uses ready-made functional forms. This makes it possible to show two dominant text-generating strategies in his works: exhibiting the processuality of creation and literary recycling, which are both based on the experimental processing of non-artistic language. Różewicz’s works – seemingly open, labile and undurable – do form, in fact, a holistic and coherent conception of literariness, which is difficult to perceive through the analysis of a single work or even the whole collection of poems, but is revealed upon a holistic look at his literary output. In his works, meanings are not formed within a single text, but between its various variants, and thus, both texts and the relationships between them are crucial here. Opening the composition of his works, Różewicz projects multidirectional reading, contextualised, simultaneous and joining all dispersed versions of any given work into one complex unity. This is how he also legitimises his open technique of working on text as a metaliterary issue, an object of representation and, at the same time, an integral constituent of a literary work, and the work itself he treats as a dynamic process and not a structure closed within the forms that integrate the work. The theoretical point of reference for my studies is the concept of genre substitute coined by Kazimierz Wyka, the conception of text cohesion by Maria Renata Mayenowa and Włodzimierz Bolecki, and assumptions of genetic criticism.en_GB
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest analizie twórczości Tadeusza Różewicza, rozpatrywanej ze względu na zagadnienie spójności tekstu. Utwory Różewicza sprawiają wrażenie otwartych w tym sensie, że nie zamykają się w jednej formie, którą można by uznać za ostateczną, ale wciąż ewoluują, publikowane w kolejnych tomikach lub w dwóch równolegle drukowanych wersjach, rękopiśmiennej i sprawiającej wrażenie ostatecznej. Autor wykracza w swojej twórczości poza ramy gatunków literackich czy stylu artystycznego, a także poza sferę tekstu, którą można zidentyfikować z jego głosem, i twórczo wykorzystuje elementy gotowych wypowiedzi użytkowych. Pozwala to wskazać w jego twórczości dominację dwu strategii tekstotwórczych: eksponowaniu procesualności tworzenia i literackiego recyklingu polegającego na eksperymentalnym przetwarzaniu języka nieartystycznego. Utwory Różewicza, pozornie otwarte, labilne i nietrwałe, w istocie tworzą jednak całościową i spójną koncepcję literackości. Trudno ją uchwycić w analizie pojedynczego utworu czy nawet całego tomiku, tę właściwość pisarstwa Różewicza ujawnia całościowe spojrzenie na jego dorobek. Znaczenia w jego utworach formują się nie tyle w obrębie pojedynczego tekstu, ile między różnymi jego wariantami, a więc znaczące są tu i teksty, i łączące je relacje. Otwierając kompozycję swoich utworów, Różewicz projektuje lekturę wielokierunkową, skontekstualizowaną, równoległą i zespajającą rozproszone w całym dorobku wersje utworu w jedną złożoną całość. Sankcjonuje tym samym swój otwarty warsztat pracy nad tekstem jako metaliteracki problem, przedmiot reprezentacji i zarazem integralny składnik utworu literackiego, a samo dzieło traktuje jako dynamiczny proces, a nie strukturę zamkniętą w scalających utwór formach. Teoretycznym punktem odniesienia moich rozważań jest koncepcja zamiennika gatunkowego Kazimierza Wyki, koncepcje spójności tekstu Marii Renaty Mayenowej i Włodzimierza Boleckiego oraz założenia krytyki genetycznej.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesCzytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze;6
dc.subjectTadeusz Różewiczen_GB
dc.subjectcohesion of literary texten_GB
dc.subjectcreative procesen_GB
dc.subjectliterary recyclingen_GB
dc.subjectTadeusz Różewiczpl_PL
dc.subjectspójność tekstu literackiegopl_PL
dc.subjectproces twórczypl_PL
dc.subjectrecykling literackipl_PL
dc.titleDzieło jako proces. Wokół spójności tekstów Tadeusza Różewiczapl_PL
dc.title.alternativeLiterary Work as a Process. On the Coherence of Texts by Tadeusz Różewiczen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© copyright by Authors, Łódź 2017; © copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[161]-182
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Badań Literackich PAN
dc.identifier.eissn2449-8378
dc.referencesBiasi P.M. de, Genetyka tekstów, przeł. F. Kwiatek, M. Prussak, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesBolecki W., Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesBolecki W., Spójność tekstu (literackiego) jest konwencją, [w:] Teoretycznoliterackie tematy i problemy, red. J. Sławiński, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1986.pl_PL
dc.referencesBukowiecka M., „Tarcza z pajęczyny” z daleka i z bliska. Intertekstualność kolażu literackiego, [w:] Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi, red. Z. Łapiński, A. Nasiłowska, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesJaworski S., „Piszę, więc jestem”. O procesie twórczym w literaturze, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesKunz T., Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesMitosek Z., Krytyka genetyczna, [w:] Z Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesPrussak M., „Robigus zjada żelazny nożyk”, „Teksty Drugie” 2014, nr 3, s. 61.pl_PL
dc.referencesRóżewicz T., Dramat. Utwory zebrane, Wrocław 2005.pl_PL
dc.referencesRóżewicz T., Kup kota w worku (work in progress), Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesRóżewicz T., Poezja. Utwory zebrane, Wrocław 2006.pl_PL
dc.referencesRóżewicz T., Proza. Utwory zebrane, Wrocław 2003.pl_PL
dc.referencesRóżewicz T., To i owo, Wrocław 2012.pl_PL
dc.referencesRóżewicz T., Zawsze fragment, Wrocław 1996.pl_PL
dc.referencesRóżewicz T., Zawsze fragment. Recycling, Wrocław 1998.pl_PL
dc.referencesSkrendo A., Przodem Różewicz, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSkrendo A., Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesWyka K., Problem zamiennika gatunkowego, [w:] K. Wyka, Różewicz parokrotnie, oprac. M. Wyka, Warszawa 1977.Wysłouch S., Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmmbukowiecka@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/2299-7458.06.08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record