Show simple item record

dc.contributor.authorGroeger, Lidia
dc.date.accessioned2019-03-06T11:42:14Z
dc.date.available2019-03-06T11:42:14Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationGroeger L., Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi:10.18778/7525-874-5pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-874-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27004
dc.descriptionW opracowaniu zwrócono uwagę na istotne z punktu widzenia geografa problemy, zależności i uwarunkowania związane z kształtowaniem i wartościowaniem przestrzeni mieszkaniowej. Problematyka pracy jest istotna z trzech zasadniczych powodów. Po pierwsze, mieści się ona w głównym nurcie współczesnych badań miejskich, a przedstawione zagadnienia pozwalają na uzyskanie zasobu nowej, uporządkowanej i prawidłowo uzasadnionej wiedzy w dziedzinie wymagającej kompleksowych opracowań. Po drugie, funkcja mieszkaniowa jest pod wieloma względami najważniejsza w kształtowaniu zróżnicowań wewnątrzmiejskich, stąd badania nad nią są szczególnie potrzebne. Pozwalają one poznać mechanizmy rozwoju miast. Po trzecie, kwestie utylitarne są priorytetowe dla rozwoju lokalnego. Jest to o tyle istotne, że w warunkach polskich, a szczególnie w takich miastach jak Łódź, kwestie zabezpieczenia mieszkaniowego i zapewnienia odpowiedniej jakości życia nie zostały dotychczas rozwiązane w zadowalającym stopniu.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectwojewództwo łódzkiepl_PL
dc.subjectprzestrzeń mieszkaniowapl_PL
dc.subjectzróżnicowanie przestrzeni mieszkaniowejpl_PL
dc.subjectbudownictwo mieszkaniowepl_PL
dc.subjectrozwój lokalnypl_PL
dc.subjectpreferencje mieszkaniowepl_PL
dc.subjectmiejska przestrzeń mieszkaniowapl_PL
dc.titleZróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiegopl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number255pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-255-2
dc.referencesAdamczewska-Wejchert H., 1977, Zasady budowy miast, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAdamczewska-Wejchert H., 1985, Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAlbińska E., 2005, Człowiek w środowisku przyrodniczym i społecznym. Zarys problematyki ekologii społecznej, Wydawnictwo KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesAlexander C., 2008, Język wzorców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Kraków.pl_PL
dc.referencesAndrycz J., 1996, Metody badania poziomu życia ludności: materiały do studiowania, „Polityka Społeczna”, nr 10.pl_PL
dc.referencesArber, Günther, 2012, Gesellschaftliche Trends als Herausforderung für den Wohnungsbau und Zürichs Stadtentwicklung, ETH-Forum, Wohnungsbau, Mai 2012.pl_PL
dc.referencesArczyńska M., 2010, Wartość użytkowa i rynkowa zasobów mieszkaniowych w kontekście potrzeb osób starszych [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, IGS-EiGP UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAronson E., 1999, Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesArvidson M., Lyon F., McKay S. & Moro D., 2010, The ambitions and challenges of SROI, Retrieved luty 18, 2012, from Third Sector: http://www.tsrc.ac.uk.pl_PL
dc.referencesAwramiuk A., 2007, Percepcja miejsca zamieszkania przez uczniów województwa podlaskiego [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBabbie E., 2003, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBachtold R., 1964, Der moderne Wohnungs und Siedlungsraum als Soziologisches Problem, Druckerei AG Bard, Kirschgarten.pl_PL
dc.referencesBacon P., 1998, An economic assessment of recent house prices devise, http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing.pl_PL
dc.referencesBać Z., 2004, Psychologia organizacji przestrzeni środowiska mieszkaniowego, Habitaty 2003, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBać Z., 2006, Habitaty bezpieczne, Prace naukowe Politechniki Wrocławskiej, Wydział Architektury, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBagiński E., 1972, Preferencje mieszkaniowe ludności miasta górniczego, Prace Naukowe IUiA Politechniki Wrocławskiej, no 4, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBagiński E., 1992, Preferencje mieszkaniowe ludności miasta średniej wielkości (na przykładzie Zielonej Góry), Politechnika Wrocławska, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBagiński E., 1997, Techniki i metody badawcze w planowaniu przestrzennym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBahrdt H.P., 1974, Umwelterfahrung. Soziologische Betrachtungen über den Beitrag des Subjekts zur Konstitution von Umwelt, Nymphenburger Verlagshandlung, München.pl_PL
dc.referencesBajerowski T. (red.), 2003, Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBajerowski T. (red.), Biłozor A., Cieślak I., Senetra A., Szczepańska A., 2007, Ocena i wycena krajobrazu, Educaterra, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesBanks N., 1999, Rehabilitacja osiedli. Doświadczenia Wielkiej Brytanii, IGPiK, Kraków.pl_PL
dc.referencesBańka A., 2002, Społeczna psychologia środowiskowa, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBańka A., Lewicka M., 2008, Psychologia środowiskowa [w:] Strelau J., Doliński D. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBarski J., Brzuchowska J., Iwaszko-Nieziałkowska K., Maga-Jagielnicka R., Mironowicz I., Ossowicz T., 1997, Metoda analizy kompozycji przestrzennej Wrocławia [w:] Bagiński E. (red.), Techniki i metody badawcze w planowaniu przestrzennym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBarszczewska Z., Guzek T., Pindor Z., 1971, Zmiany w sytuacji mieszkaniowej młodych małżeństw w Warszawie i Wrocławiu, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Materiały i Studia, z. 5.pl_PL
dc.referencesBartkowski T., 1969, Koncepcja środowiska geograficznego jako idea generalna geografii, „Przegląd Geograficzny”, 41 (3), s. 537‒540.pl_PL
dc.referencesBartkowski T., 1986, Zastosowania geografii fizycznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBartkowski T., 1991, Kształtowanie i ochrona środowiska człowieka, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBartnicka M., 1986, Percepcja przestrzeni miejskiej Warszawy na przykładzie dzielnicy Ochota, „Przegląd Geograficzny”, t. 58.pl_PL
dc.referencesBartnicka M., 1987, Preferencje mieszkaniowe warszawskich studentów – studium z geografii percepcji, „Przegląd Geograficzny”, t. 58.pl_PL
dc.referencesBartnicka M., 1988, Zróżnicowanie przestrzenne warunków życia w Polsce: zmiany w zaspokojeniu potrzeb w zakresie wybranych urządzeń infrastruktury społecznej w latach 1975–1985, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBartnicka M., 1989, Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Warszawy. Studium geografii percepcji, „Dokumentacja Geograficzna”, z. 2, IGiPZ PAN.pl_PL
dc.referencesBartnicka M., 1991, Społeczna percepcja stanu zagospodarowania przestrzennego Warszawy [w:] Rykiel Z. (red.), Studia z geografii społecznej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, „Dokumentacja Geograficzna”, z. 3–4.pl_PL
dc.referencesBartosiewicz B., 2010, Zróżnicowanie i determinanty rozwoju infrastruktury komunalnej w regionie łódzkim – studium przypadków, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesBartosiewicz B., Wiśniewski S., 2011, Przemiany małego miasta i jego otoczenia a rozwój centrów logistycznych – przykład miasta i gminy Strykowa [w:] Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji, Łódź.pl_PL
dc.referencesBartoszek A., Gruszczyńska A.L., Szczepański M.S., 1997, Miasto i mieszkanie w społecznej świadomości. Katowiczanie o Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesBartuś K., Głuszczak M., Krochmal P., 2009, Preferencje nabywców domów, Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości (mrn.pl).pl_PL
dc.referencesBasista A., 1999, Dlaczego czeka nas odnowa osiedli mieszkaniowych zwanych blokowiskami, referat na konferencji „Współczesna architektura mieszkaniowa”, Białystok.pl_PL
dc.referencesBasista A., 2001, Betonowe dziedzictwo. Architektura w Polsce czasów komunizmu, PWN, Warszawa−Kraków.pl_PL
dc.referencesBaścik K., Sagan A., 2003, Postrzegana jakość życia w świetle badań empirycznych – analiza antropologiczna [w:] Karwowski J. (red.), Jakość życia w regionie, US, Szczecin.pl_PL
dc.referencesBauer R.A., 1966, Social indicators, Massachusetts Institute of Technology, The MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBaumann R., 1991, Domy w zieleni, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBearden W.O., Netemeyer R.G., 1999, Handbook of marketing scales, Sage, Thousand Oaks, London.pl_PL
dc.referencesBenoist X., Skalski K., 1990, Polityka modernizacji zasobów mieszkaniowych (uwagi na tle doświadczeń francuskich), „Sprawy Mieszkaniowe”, nr 1–4, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBerger P.L., Luckman T., 1983, Społeczne tworzenie rzeczywistości, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBero L., 1984, Model lokalizacji obiektów usługowych w mieście, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBiderman E., 1991, Refleksja o tendencjach rozwojowych geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce, Poznań.pl_PL
dc.referencesBiegański L., Buczek G., Gzell S., Kowalewski A., Markowski T., Cichy-Pazder E., 2009, Karta przestrzeni publicznej [w:] Cichy-Pazder E., Markowski T. (red.), Nowa urbanistyka – nowa jakość życia, Biblioteka Urbanisty.pl_PL
dc.referencesBielecki C., 1996, Gra w miasto, Fundacja Dom Dostępny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBierwiaczonek K., 2008, Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta. Studium porównawcze z socjologii przestrzeni na przykładzie Będzina, Cieszyna, Mikołowa i Żywca, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Mysłowice.pl_PL
dc.referencesBillert A., 2006, Planowanie przestrzenne a polityka. Trzecia droga do trzeciego świata [w:] Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka, Materiały II Kongresu Urbanistyki Polskiej, Biblioteka Urbanisty, nr 9, Urbanista, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBocheński J.M., 1986, Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych, Wydawnictwo PAX, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBocheński J.M., 1988, Sto zabobonów, Wydawnictwo „Kurs”.pl_PL
dc.referencesBodenschatz H., 1986, Nachbesserung von Groβsiedlungen, Märkisches Viertel.pl_PL
dc.referencesBogdanowski J., 1994, Problemy percepcji i kształtowania krajobrazu, Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN, Dziekanów Leśny.pl_PL
dc.referencesBonenberg W., 2008, Przestrzeń publiczna w osiedlach mieszkaniowych [w:] „Urbanista”, nr 12.pl_PL
dc.referencesBorowik I., 2003, Blokowiska – miejski habitat w oglądzie socjologicznym, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBorowik I., Sztalta K. (red.), 2007, Współczesna socjologia miasta. Wielość poglądów i kierunków badawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBorowski H., 1992, Wartość jako przeżycie. Wprowadzenie do aksjologii, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesBorsa M., 2004, Gospodarka i polityka przestrzenna, Część I. Gospodarka przestrzenna, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBoryczko E., Sokołowicz M.E., 2011, Tożsamość i wizerunek dużego miasta wobec międzynarodowej mobilności osób dobrze wykształconych. Przykład Łodzi w oczach studentów łódzkich uczelni publicznych, „Architektura i Urbanistyka”, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 24, s. 45‒56.pl_PL
dc.referencesBorys T., 1980, Elementy teorii jakości, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBorys T., 2004, Opracowanie mierników realizacji polityki ekologicznej państwa w oparciu o wskaźniki Unii Europejskiej, Raport końcowy, Jelenia Góra‒Warszawa.pl_PL
dc.referencesBorys T. (red.), 2005, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa–Białystok.pl_PL
dc.referencesBorys T., 2008, Propozycja typologii jakości życia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBorys T., Rogala P., 2008, Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe, UNDP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBraubach M., 2007, Residential conditions and their impact on residential environment satisfaction and health: results of the WHO large analysis and review of European housing and health status (LARES) study, “International Journal of Environment and Pollution”, no 30 (3/4), s. 384–403.pl_PL
dc.referencesBraubach M., 2009, The health relevance of the immediate housing environment [w:] Ormandy D. (ed.), Housing and Health in Europe – The WHO LARES Project, Abingdon‒New York, Routledge, s. 247‒275.pl_PL
dc.referencesBreiman L., Friedman J., Stone Ch.J., Olsen R.A., 1993, Classification and regression trees, Chapman & Hall.pl_PL
dc.referencesBroll R. (red.), 2004, Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBrozi K.J., 1989, Antropologia wartości. Ujęcie metodologiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesBuczyńska-Garewicz H., 1977, Scheler a filozofia wartości [w:] Scheler M., Resentyment a moralność, tłum. J. Garewicz, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBunting T.E., Guelke L, 1979, Behavioural and perception geography: a critical appraisal, “Annals of the Association of American Geographers, 69, s. 448‒462.pl_PL
dc.referencesBurger T., 1975, Społeczne i demograficzne problemy osiedla wysokich domów (osiedle Za Żelazną Bramą w Warszawie), Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesButtimer A., 1972, Social space and the planning of residential areas, “Environment and Behavior”, no 4 (3).pl_PL
dc.referencesButtimer A., 1974, Values in geography, Association of American Geographers Commission on College Geography, Resource Paper, 24, Washington, D.C.pl_PL
dc.referencesButtimer A., 1993, Geography and the human spirit, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.pl_PL
dc.referencesBywalec C., Rudnicki L., 1999, Podstawy ekonomiki konsumpcji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesCampbell A., 1979, The Quality of American life: perceptions, evaluations and satisfaction, Russel Sage Foundation, New York.pl_PL
dc.referencesCanter D.V., 1977, The Psychology of Place, Architectural Press, London.pl_PL
dc.referencesCarbonne G., 2004, Comment l’esthetique rencontre la geographie, Aix-en-Provence, http://www.cafe-geo.net/article.pl_PL
dc.referencesCastels M., 1982, Kwestia miejska, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS, 2008, Opinie o mieszkaniach i rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych.pl_PL
dc.referencesCesarski M., 2005, Polityka i sytuacja mieszkaniowa w Polsce oraz Europie Zachodniej – kierunki, uwarunkowania.pl_PL
dc.referencesChądzyńska E., 2000, Model empirycznych badań mieszkańców – wybrane metody matematyczne, Wrocław.pl_PL
dc.referencesChądzyńska E., 2004, Czynniki wpływające na percepcję i waloryzację przestrzeni miejskiej przez mieszkańców [w:] Słodczyk J. (red.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Wydawnictwo UO, Opole.pl_PL
dc.referencesChermayeffe S., Alexander Ch., 1965, Community and privacy, New York.pl_PL
dc.referencesChmielewski J.M., 1990, Kryteria Projektowania Urbanistycznego, COB-PBO, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChmielewski J.M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChmielewski J.M., Mirecka M., 2001, Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., Czyż T. (red.), 1991, Struktura poziomu życia w systemie regionalnym Polski [w:] Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 153.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., Czyż T. (red.), 1991, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 153.pl_PL
dc.referencesChombart de Lauwe P.-H., 1952, Paris et l’agglomération parisienne, Presses Universitaires de France, Paris.pl_PL
dc.referencesChown I., 2000, Houses and flats [w:] Adler D. (red.), Metric handbook design data, Architectural Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesCichy-Pazder E., 1998, Humanistyczne podstawy kompozycji miast. Wybrane aspekty percepcyjne i behawioralne, Wydawnictwo Ośrodka Kształcenia Urbanistów Politechniki Krakowskiej, Kraków.pl_PL
dc.referencesCiechocińska M., 1978, Problematyka warunków życia w ujęciu socjologii regionalnej, „Studia Socjologiczne”, z. 4.pl_PL
dc.referencesCiechocińska M., 1979, Infrastruktura społeczna w badaniach geograficznych, „Dokumentacja Geograficzna”, z. 4.pl_PL
dc.referencesCiechocińska M., 1981, Syntetyczna metoda analizy przestrzennej warunków życia, Biuletyn Informacyjny IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCieślak Z., Fogel A. (red.), 2010, Wartości w planowaniu przestrzennym, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.pl_PL
dc.referencesClark W.A.V., 1986, Ruchliwość mieszkaniowa a geografia behawioralna: równoległość czy współzależność [w:] Geografia behawioralna, PZLG, z. 3/4, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCo jest w życiu najważniejsze?, 2006, CBOS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCommission for Architecture and built Environment, 2008, Building for the great places to live: 20 questions you need to answer.pl_PL
dc.referencesCrompton J.L., 2005, The impact of parks on property values: empirical evidence from the United States, Managing Leisure, 10 (4).pl_PL
dc.referencesCullignarth J.B., 1962, Housing in transition [w:] Case study in the city of Lancaster, Lancasterpl_PL
dc.referencesCutter S.L., 1985, Rating places: a geographer’s view on quality of life, Association of American Geographers, Washington.pl_PL
dc.referencesCyret R.M., Marsh J.M., 1963, A behavioral theory of the firm, Englewood Cliffs N.J., Prentice-Hall.pl_PL
dc.referencesCzaja J., 1999, Metody i systemy określania wartości nieruchomości, Wydawnictwo AGH, Kraków.pl_PL
dc.referencesCzapiński J., 1985, Wartościowanie – zjawisko inklinacji pozytywnej (o naturze optymizmu), Wrocław.pl_PL
dc.referencesCzapiński J., 1998, Jakość życia Polaków w czasie zmiany społecznej, Międzywydziałowy Instytut Studiów Społecznych, UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzapiński J., 2002, Quo vadis homo? Zrównoważony rozwój, jakość życia i złudzenie postępu [w:] Marody M. (red.), Wymiary życia społecznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzapiński J., Panek T. (red.), 2006, Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzeczerda W., 1964, Warunki i życzenia mieszkaniowe różnych grup ludności, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzeczerda W., 1967, Życzenia i preferencje w zakresie zabudowy i jakości mieszkań [w:] Węzłowe zagadnienia poprawy i jakości mieszkań spółdzielczych, Materiały i studia CZSBM, z. 4, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzeczerda W., 1978, Potrzeby i preferencje mieszkaniowe gospodarstw domowych, IKŚ, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzeczerda W., 1983, Preferencje indywidualne i społeczne a projektowanie mieszkań w wielorodzinnej i jednorodzinnej zabudowie mieszkaniowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzepczyński M., 1999, Rozwój i upadek koncepcji osiedli blokowych [w:] Marszał T. (red.), Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. – zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 190, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDangel J., 1970, Próba określenia zróżnicowania jakości zasobów mieszkaniowych i warunków mieszkaniowych ludności w miastach polskich, „Sprawy Mieszkaniowe”, no 1.pl_PL
dc.referencesDąbrowska-Budziłło K., 1997, Krajobraz a świat znaczeń. Część I. Znaczenie – Sens emocjonalny – Sens użytkowy – Wartość niematerialna, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”, t. XXVII.pl_PL
dc.referencesDąbrowska-Milewska G., 2010, Standardy urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych – wybrane zagadnienia, „Architekturae et Artious”, nr 1, s. 15‒31.pl_PL
dc.referencesDegórska B. 2004, Planowanie terenów otwartych w nowej przestrzeni miejskiej (na przykładzie strefy podmiejskiej Warszawy) [w:] Kistowski M. (red.), Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesDegórski M., 2004, Geografia fizyczna a społeczno-ekonomiczna w badaniach środowiska geograficznego [w:] Chojnicki Z. (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesDegórski M., 2005, Środowisko przyrodnicze a środowisko geograficzne [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesDegórski M., 2009, Ponadczasowe wartości geografii jako dyscypliny naukowej [w:] Janicki G., Łańczot M. (red.), Geografia i wartości, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesDepartment of Environment, Heritage and Local Government, 2009, Residential development in urban areas, Stationery Office, Dublin.pl_PL
dc.referencesDmoch T., Rutkowski J., 1985, Badania poziomu i jakości życia, „Wiadomości Statystyczne”, z. 10.pl_PL
dc.referencesDmochowska-Dudek K., 2011, Obiekty NIMBY jako przykład konfliktowych inwestycji na terenach mieszkaniowych ‒ teoretyczny zarys problemu [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego ‒ wybrane problemy, „Space‒Society‒Economy”, nr 10, Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDmochowska-Dudek K., 2012, Syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi, Rozprawa doktorska obroniona na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ.pl_PL
dc.referencesDobrowolska S., 1982, Pożądane mieszkanie – analiza wyobrażeń [w:] Kaltenberg-Kwiatkowska E. (red.), Mieszkanie – analiza socjologiczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomański B., 1987, Niektóre problemy użyteczności badań postaw i preferencji społecznych dla planowania przestrzennego, „Zeszyty Naukowe UJ”, nr 70, Kraków.pl_PL
dc.referencesDomański B., 1989, Przestrzeń a postawy społeczne – wybrane zagadnienia, „Przegląd Geograficzny”, t. LXI, z. 4, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomański B., Libura H., 1986, Geograficzne badania wyobrażeń, postaw i preferencji, „Przegląd Geograficzny”, t. 58.pl_PL
dc.referencesDomański R., 1982, Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomański R., 2006, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDouglas I., Huggett R.J., Robinson M., 2003, Companion Encyclopedia of Geography.pl_PL
dc.referencesDowns R.M., 1981, Cognitive mapping: a thematic analysis [w:] Cox K.R., Golledge R.G., Behavioural Problems in Geography Revisited, Methuen, London.pl_PL
dc.referencesDramowicz K., 1981, Czy geografia jest nauką chorologiczną?, „Przegląd Geograficzny”, 53 (2), s. 215‒225.pl_PL
dc.referencesDrewnowski J., Scott W., 1966, The level of living index, United Nations Research for Social Development, Report no 4, Geneva.pl_PL
dc.referencesDrilling M., 2009, Die soziale Dimension nachhaltigen Wohnens. Überlegungen zu Bewertungssystemen für die Siedlungs-planung. Mit einem Fallbeispiel Freiburg-Rieselfeld, Abschlussarbeit MAS Raumplanung, Zürich: ETH.pl_PL
dc.referencesDrozdowski A., Ginsbert A., Lisowski A., 1980, Program usług socjalno-kulturalnych jako zmienna przemian demograficznych na przykładzie warszawskich osiedli mieszkaniowych SGPiS, „Monografie i Opracowania“, nr 74, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDrzewiecki P., Mularska-Kucharek M., 2011, Struktura przestrzenno-funkcjonalna i powiązania małego miasta na przykładzie Rzgowa [w:] Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków, Łódź.pl_PL
dc.referencesDudek-Mańkowska S., 2007, Wizerunek Warszawy w świadomości mieszkańców [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1976, Szczegółowa rejonizacja warunków mieszkaniowych ludności Łodzi w roku 1970, „Acta Universitatis Lodziensis”, Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, seria II, z. 7, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1979, Kształtowanie warunków mieszkaniowych wielkiego miasta na przykładzie Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”, seria II, z. 21, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1980, Kompleksowa rejonizacja warunków mieszkaniowych ludności wielkiego miasta (Przykład Łodzi), „Acta Universitatis Lodziensis”, Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, Seria II, z. 22, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1989, Proces redystrybucji przestrzennej ludności aglomeracji wielkomiejskiej (przykład aglomeracji łódzkiej), „Przegląd Geograficzny”, no 61, z. 4.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1991, Pionowa zmienność cech demograficznych i społecznych ludności w świetle badań Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Łodzi, „Przegląd Ekonomiczno-Społeczny m. Łodzi (1985‒1987)”, no 10.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1995, Determinanty demograficzne i społeczno-ekonomiczne redystrybucji ludności aglomeracji miejskich, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1995, Koncepcja poznawcza zachowań migracyjnych człowieka, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica”, z. 20.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1999, Ewolucja i typologia przestrzenna budownictwa mieszkaniowego w Łodzi [w:] Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa, Region Łódzki, t. 2, Wydawnictwo Grotesk, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2002, Zasoby mieszkaniowe Łodzi: rozwój, struktura przedmiotowa i przestrzenna, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 4, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2009, Przemiany ludnościowe Łodzi na przełomie XX i XXI wieku [w:] Liszewski S. (red.), Łódź. Monografia miasta, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2011a, Społeczne budownictwo mieszkaniowe w Łodzi – rozwój, zasoby mieszkaniowe i ich użytkownicy [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, “Space‒Society‒Economy”, no 10, Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2011b, Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., Groeger L., 2012, Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast, “Space‒Society‒Economy”, no 11, Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2012, Valorization and spatial typology of Łódź’s residential resources during the transformation period [w:] Dzieciuchowicz J., Groeger L., (red.), Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast, “Space‒Society‒Economy”, no 11, Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., Suliborski A., Stolarczyk B., 1972, Warunki mieszkaniowe centrum Kielc w ujęciu przestrzennym, Zeszyty Naukowe UŁ, seria II, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, z. 49, Łódź.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., 1967, Teoria regionu ekonomicznego, „Przegląd Geograficzny”, 39, s. 33‒50.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., 1988, Teoretyczne problemy gospodarki przestrzennej, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, nr 138, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDziurowicz-Kozłowska A., 2002, Wokół pojęcia jakości życia [w:] Psychologia jakości życia, SWPS Academica, t. 1, nr 2, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEntrikin J.N., Brum S.D., 1989, Reflections on Richard Hartshorne’s. The nature geography, Occasional Publication of AAG, Washington.pl_PL
dc.referencesEpstein S., 1990, Wartości z perspektywy poznawczo-przeżyciowej teorii „ja” [w:] Reykowski J., Eisenberg N., Staub E. (red.), Indywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.pl_PL
dc.referencesExpres Wieczorny, 1960, „Gdzie i jak chciałbyś mieszkać”, opracowanie wyników w informacjach techniczno-ekonomicznych Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego, nr 13.pl_PL
dc.referencesEyles J., 1985, Współczesny rozwój geografii społecznej, „Przegląd Geograficzny”, no 57, z. 1‒2.pl_PL
dc.referencesFirey W., 2005, Sentiment and symbolism as ecological variables [w:] Lin J., Mele Ch. (red.), The urban sociology, Reader, Routledge, Milton Park–New York.pl_PL
dc.referencesFirst European Quality of Life Survey: Key findings from a policy perspective, 2007, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.pl_PL
dc.referencesFlis J., 1985, Szkolny słownik geograficzny, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFlood J., 1997, Urban and housing indication, “Urban Studies”, vol. 34.pl_PL
dc.referencesFlorida R., 2002, The Rise of the Creative Class: And How Its Transforming Work, Leisure Community and Everyday Life, New York: Basic Books.pl_PL
dc.referencesFolmer H., Gabel L., Opschoor H., 1998, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFolkierska A.F., 1979, Typy wartości, ich miejsce i funkcjonowanie w kulturze [w:] Świda H. (red.), Młodzież a wartości, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFranta A., 2004, Reżyseria przestrzeni. O doskonaleniu przestrzeni publicznej miasta, Politechnika Krakowska, Kraków.pl_PL
dc.referencesFranz G., 2005, An empirical approach to the experience of architectural space, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Tübingen and the Bauhaus University, Weimar (praca doktorska).pl_PL
dc.referencesGaczek W.M., 1979, Struktura przestrzeni rezydencjalnej Poznania. Studium analizy czynnikowej, PWN, Poznań.pl_PL
dc.referencesGadacz T., 2010, Wartości w czasach zamętu [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, IGS-EiGP UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGale N., Golledge R.G., 1989, O subiektywnym dzieleniu przestrzeni [w:] Bartnicka M. (red.), Geografia percepcji, „Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej”, 2, s. 29‒50.pl_PL
dc.referencesGalon R., 1986, O przedmiocie i zakresie geografii fizycznej, „Czasopismo Geograficzne”, nr 57 (1), s. 4‒19.pl_PL
dc.referencesGałązka A., 1998, Sytuacja mieszkaniowa ludności w aglomeracji warszawskiej w latach 1970−1988; zróżnicowanie przestrzenne i tendencje zmian, „Prace Geograficzne”, nr 169, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGans H.J., 1962, People and plans. Essays on urban problems and salutions, Basic Books INC, Publishers, New York‒London.pl_PL
dc.referencesGawlikowska-Hueckel K., Hildebrandt A., Umiński S., 2000, Jakość życia w miastach – powiatach grodzkich, Polska Regionów, nr 14, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesGehl J., 1996, Life between buildings: using public space, Arkitektens Fotlag, Kopenhaga.pl_PL
dc.referencesGehl J., 2009, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM.pl_PL
dc.referencesGeorgantis N., Barreda-Tarrazona I., 2000, Spatial economics and ecosystems. The interaction between economics and the natural environment, Wit Press, Southampton, Boston.pl_PL
dc.referencesGibbins O., 1986, Groβsiedlungen – Bestandspflege und Weiterentwicklung.pl_PL
dc.referencesGibbs D., 2002, The changing environmental policy context for local action [w:] Local economic development and the environment, Routledge, London‒New York, s. 51‒84.pl_PL
dc.referencesGiddens A., 2004, Socjologia, tłum. A. Szulżycka, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGinsbert-Gebert A., 1979, Warunki życia w osiedlach warszawskich w świetle opinii ich mieszkańców, Kronika Warszawy, 1/37.pl_PL
dc.referencesGiordano K., 2005, Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce, Wydawnictwo KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesGiordano K., 2009, Preferencje konsumentów a wartość środowiska naturalnego – wybrane metody wyceny ekonomicznej [w:] Kostecka J. (red.), Zrównoważony rozwój w ujęciu interdyscyplinarnym, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesGiordano K., 2010, Wartościowanie przestrzeni jako instrument ekonomiczny monitorowania zrównoważonego rozwoju i retardacji zmian środowiska, „Biuletyn KPZK PAN”, nr 242, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGold J.R., 1980, An introduction to behavioral geography, Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesGold J.R., 1982, Territoriality and human spatial behavior, “Progress in Human Geography”, no 6.pl_PL
dc.referencesGolinowska S., 1991, Zmiany w ruchu wskaźników społecznych [w:] Wskaźniki społeczne, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 41.pl_PL
dc.referencesGolka M., 1992, Egalitarne i elitarne postawy wobec przestrzeni mieszkalnej [w:] Jałowiecki B., Libura H. (red.), Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGolledge R.G., 1976, Reality, process, and the dialectical relation between man and environment [w:] Gale S., Olsson G. (red.), Philosophy in geography, Reidel, Dordecht.pl_PL
dc.referencesGolledge R.G., 1981, Misconception, misinterpretations, and misrepresentations of behavioural approaches in human geography, “Environment and Planning”, A 13, s. 1325‒1344.pl_PL
dc.referencesGolledge R.G., Brown L.A., Williamson F., 1972, Behavioural approaches in geography: an overview, “Australian Geographer”, 12.pl_PL
dc.referencesGołaszewska M., 1990, Istota i istnienie wartości, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGołąb-Korzeniowska M., 2003, Budownictwo punktowe a ład przestrzeni miejskiej [w:] Zioło Z., Ślęzak T. (red.), Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 205, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGorczyca M., 1980, Zasoby i warunki mieszkaniowe w miastach wojewódzkich, „Miasto”, no 12.pl_PL
dc.referencesGorczyca M., 1983, Mieszkania w miastach wojewódzkich, „Wiadomości Statystyczne”, no 11.pl_PL
dc.referencesGorczyca M., 1992, Regionalne zróżnicowanie warunków mieszkaniowych w Polsce do 2010 r., ZBSE GUS i PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGorczyca M., 1993, Przewidywane zmiany sytuacji mieszkaniowej w Polsce do 2010 r., ZBSE GUS i PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGorczyca M., 1996, Zasoby i warunki mieszkaniowe w Polsce w latach 1950–1995, „Wiadomości Statystyczne”, no 1.pl_PL
dc.referencesGoryński J., 1972, Środowisko mieszkalne i układ osiedleńczy (ewolucja i kształtowanie), Materiały na konferencję naukową „Miasto przyszłości”, Warszawa–Miedzeszyn.pl_PL
dc.referencesGoryński J., 1973, Mieszkanie wczoraj, dziś i jutro, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGottdiener M., 1994, The social production of urban space, wyd. 2, University of Texas Press, Austin.pl_PL
dc.referencesGottdiener M., Hutchinson R., 2000, The New Urban Sociology, wyd. 2, McGraw-Hill, Boston.pl_PL
dc.referencesGould P., 1966, On mental maps, Discussion Paper, 9, Michigan Inter-University Community of Mathematical Geographes, Avbor.pl_PL
dc.referencesGould P., 1975, Acquiring spatial information, “Economic Geography”, 51, s. 87‒89.pl_PL
dc.referencesGould P., White R., 1974, Mental maps, Penguin Books, Harmondsworth.pl_PL
dc.referencesGórczyńska M., 2008, Percepcja i waloryzacja osiedla mieszkaniowego (na podstawie badań prowadzonych w Warszawie w ramach projektu RESTATE).pl_PL
dc.referencesGórczyńska M., 2012, Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w miastach i na obszarach silnie zurbanizowanych [w:] Propozycje wskaźników do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ładu przestrzennego, opracowanie IGiPZ PAN dla Departamentu Gospodarki Przestrzennej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrabiński T., 1992, Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesGrabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., 1989, Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrabowiecka-Łaszek A., 1991, Zmiany w przestrzennym zróżnicowaniu sytuacji mieszkaniowej w latach 1978–1988, Sprawy Mieszkaniowe.pl_PL
dc.referencesGrabowska A., Budohoska W., 1995, Procesy percepcji [w:] Tomaszewski T. (red.), PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGregory K., 2000, The changing nature of physical geography, Arnold, London.pl_PL
dc.referencesGregory K., Johnston D., Pratt R.J., Watts G., Whatmore M., 2009, The dictionary of human geography, Blackuel, Oxford‒Malden.pl_PL
dc.referencesGrochowski M., 1992, Gra o miasto – gra przegrana?, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 157.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2002, Zagospodarowanie przestrzenne a wartość nieruchomości mieszkaniowych (na przykładzie Łodzi), Badania Naukowe, z. 4, Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach, Kielce.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2004a, Standard otoczenia miejsca zamieszkania a zróżnicowanie preferencji mieszkańców Łodzi [w:] Jażdżewska I. (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, „XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2004b, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej (w opiniach klientów łódzkich biur obrotu nieruchomościami), Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2008, Podstawy wyceny nieruchomości miejskich [w:] Liszewski S. (red.), Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2009a, Aspekt społeczny w kształtowaniu przestrzeni mieszkaniowej [w:] Klima E. (red.), Czynniki społeczne i gospodarcze w planowaniu przestrzennym, Łódź.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2009b, Rzgów – zagospodarowanie przestrzenne nowego miasta w województwie łódzkim, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, nr 10, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2010, Specyfika kształtowania przestrzeni mieszkaniowej w aspekcie potrzeb społecznych [w:] Ratajczyk W., Stachowiak K. (red.), Gospodarka przestrzenna społeczeństwu, t. 1, Poznań.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2011a, Przestrzeń mieszkaniowa małych miast województwa łódzkiego [w:] Marszał T., Heffner K. (red.), Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast, „Studia KPZK PAN”, t. CXXXVI, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2011b, Przestrzeń publiczna generatorem atrakcyjności przestrzeni mieszkaniowej osiedli mieszkaniowych, „XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2011c, Specyfika i nowe możliwości funkcjonowania dużych osiedli mieszkaniowych w Polsce [w:] Kowalczyk M.K., Cudak S. (red.), Innowacyjność. Studia– Badania–Egzemplifikacje, Łódź.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2011d, Współczesna zabudowa rezydencjonalna. Przykład Łodzi [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, “Space‒Society‒Economy”, no 10, Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2012a, Próba typologii przestrzeni mieszkaniowej miast województwa łódzkiego [w:] Dzieciuchowicz J., Groeger L., (red.), Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast, “Space‒Society‒Economy”, no 11, Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2012b, Udział społeczny a zrównoważony rozwój przestrzeni mieszkaniowej, „Studia Miejskie”, no 5, Opole.pl_PL
dc.referencesGronemeyer M., 1977, Nachbarschaft im Neubaublock, Beltz Verlag, Weinheim und Basel.pl_PL
dc.referencesGroβsiedlungen, Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen, 1992, Berlin.pl_PL
dc.referencesGrunfeld F., 1970, Habitat and habitation, A Pilot Study, Sijthoff.pl_PL
dc.referencesGrzybowski A., 1984, Współczesne zespoły mieszkaniowe, ich krytyka i propozycje przeobrażeń, „Architektura”, nr 5 (421).pl_PL
dc.referencesGucwa-Leśny E., 2002, Zmiany poziomu życia i ich społeczne uwarunkowania [w:] Marody M. (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGuilford J.P., 1960, Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGuzicka J., 1970, Problemy wpływu wysokości zabudowy na wykorzystanie terenu i strukturę przestrzenną zespołów mieszkaniowych, „Miasto”, no 6–7.pl_PL
dc.referencesGzell S., 2002, Nowe planowanie – integracja kwestii projektowych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych w nowej filozofii planowania rozwoju miast [w:] Lorens P. (red.), System zarządzania przestrzenią miasta, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesGzell S., 2007, Praktyka planistyczna a naukowe metody badania miasta [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGzell S., 2008, Miasto jako przedmiot badań urbanistyki [w:] Jałowiecki B., Miasto jako przedmiot badań w początkach XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHaggett P., 1983, Geography: a modern synthesis, Harper Int. Edition, New York.pl_PL
dc.referencesHall M.R., Hall E.T., 2001, Czwarty wymiar w architekturze, MUZA SA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHamm B., 1990, Wprowadzenie do socjologii osadnictwa, tłum. A. Rosłan, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHamnett Ch., 2001, Social segregation and social polarization [w:] Paddison R. (red.), Handbook of urban studies, Thousand Oaks New Delhi SAGE, London.pl_PL
dc.referencesHartigan I.A., 1979, A, K – means clustering algorithm, “Applied Statistics”, 28.1, s. 100‒108.pl_PL
dc.referencesHarvey D., 1973, Social justice and the city, The Johns Hopkin University Press, Baltimore.pl_PL
dc.referencesHarvey D., 1985, The urbanization of capital. Studies in the history and theory of capitalist urbanization, The Johns Hopkin University Press, Baltimore.pl_PL
dc.referencesHarvey D., 2000, Spaces of hope, University of California Press, Berkeley.pl_PL
dc.referencesHeidegger M., 1974, Budować, mieszkać, myśleć, Teksty, nr 6.pl_PL
dc.referencesHildebrandt D. von, 1988, Kategorie ważności [w:] Z fenomenologii wartości, tłum. W. Galewicz, seria „Teksty Filozoficzne”, PAT, Kraków.pl_PL
dc.referencesHill N., Aleksander J., 2003, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesHopfer A., 2001, Rynkowe cechy nieruchomości, www.wsgn.pl/druki/217.doc.pl_PL
dc.referencesHorton F.E., Reynolds D.R., 1971, Effects of urban spatial structure on individual behaviour, “Economic Geography”, no 47, 1.pl_PL
dc.referencesHumanizacja zespołów mieszkaniowych – blokowisk, 1994, HABITAT’93, praca zbiorowa, Wydawnictwo PW, Wrocław.pl_PL
dc.referencesHübner R., 1987, Nachbesserung von Groβsiedlungen, Fallstudie.pl_PL
dc.referencesIlnicki D., 2000, Warunki mieszkaniowe jako element poziomu życia ludności na Dolnym Śląsku, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (Biuro Rozwoju Regionalnego z siedzibą we Wrocławiu), RCCS, Szczecin.pl_PL
dc.referencesIlnicki D., 2003, Zmiany i przestrzenne zróżnicowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych [w:] Budownictwo w przestrzeni lokalnej. Gospodarka w przestrzeni lokalnej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesIlnicki D., 2006, Rozwój przestrzeni rezydencjalnej Wrocławia [w:] Marszał T., Stawasz D. (red.), Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 227, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIngarden R., 1966, Przeżycie–wartość–dzieło, Kraków.pl_PL
dc.referencesInstytut Budownictwa Mieszkaniowego w latach 1949–1959, 1961, Prace IBM, z. 31, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIwaszko-Nieziałkowska K., 1997, Metoda analizy kompozycji przestrzennej Wrocławia [w:] Bagiński E. (red.), Techniki i metody badawcze w planowaniu przestrzennym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesJacoby L.R., 1972, Perception of air, noise and water pollution in Detroit, Michigan.pl_PL
dc.referencesJagielski A., 1978, Struktura społeczno-ekologiczna miast polskich a koncepcje szkoły chicagowskiej [w:] Turowski J. (red.), Procesy urbanizacji kraju w okresie XXX-lecia PRL, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2001, Przestrzenne zróżnicowanie cen ziemi w Łodzi w latach 1990–1999 [w:] Jażdżewska I. (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, „XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2002, Głowno i jego związki z regionem, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, no 4, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2007, Łódź w opinii studentów geografii [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2010, Tendencje przestrzenne w kształtowaniu cen ziemi w Polsce po 1990 roku, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2011, Nowe przestrzenie publiczne w Łodzi w opinii mieszkańców [w:] Jażdżewska I. (red.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, „XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., Sobczyński M., 2004, Dorobek łódzkiego środowiska geograficznego w zakresie geografii Łodzi i regionu łódzkiego [w:] Wkład łódzkiej nauki, techniki i sztuki w rozwój miasta i regionu, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1968, Osiedle i miasto. Studium socjologiczno-urbanistyczne jednostek mieszkaniowych Wrocławia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1980, Człowiek w przestrzeni miasta, SIN, Katowice.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1980, Waloryzacja przestrzeni miasta, „Górnośląskie Studia Socjologiczne”, t. 14.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1982, Proces waloryzacji przestrzeni miejskiej [w:] Pióro Z. (red.), Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej, KiW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1984, Człowiek, społeczeństwo, przestrzeń – w polskiej socjologii miasta [w:] Problemy socjologii miasta.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1988, Percepcja, waloryzacja i przyswajanie przestrzeni (szkic z socjologii przestrzeni) [w:] Percepcja, scenariusze, przedsiębiorczość, Studia z Gospodarki Przestrzennej, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1988, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, KiW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1991, Znaczenie przestrzeni, „Studia Socjologiczne”, nr 1/2.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1992, Ekologia społeczna a nowe paradygmaty socjologii miasta [w:] Wódz K., Czekaj K. (red.), Szkoła chicagowska w socjologii. Tradycja myśli społecznej i wymogi współczesnej socjologii empirycznej, UŚ–PTS, Katowice–Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1996, Społeczne wytwarzanie przestrzeni w okresie transformacji systemowej, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 175, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2000, Społeczna przestrzeń metropolii, EIRRiL, UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2002, Percepcja przestrzeni Warszawy, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2003, Ład społeczny, ład przestrzenny [w:] Zioło Z., Ślęzak T. (red.), Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 205, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Libura H., 1992, Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Szczepański M.S., 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Majer A., Szczepański M.S. (red.), 2005, Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJanicki G., Łańczot M., 2009, Geografia i wartości, Lublin.pl_PL
dc.referencesJaniszewska A., Klima E., Rochmińska A., 2010, Sąsiedztwo w „blokowisku” w Łodzi [w:] Jażdżewska I. (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, „XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Łódź.pl_PL
dc.referencesJaniszewska A., Klima E., Rochmińska A., 2012, Kobiety i mężczyźni o warunkach życia w blokach [w:] Dzieciuchowicz J., Groeger L. (red.), Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast, „Space–Society–Economy”, no 11, Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Wydawnictwo UŁ, Łódź,pl_PL
dc.referencesJarosiński W., 1995, Wskaźniki rozwoju społecznego ONZ, „Wiadomości Statystyczne”, nr 7.pl_PL
dc.referencesJaszczuk-Skolimowska B., 2009, Jakość struktur przestrzennych terenów wiejskich i małych miast w systemie planowania gminnego i lokalnego, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin.pl_PL
dc.referencesJaśkiewicz M., 2001, Wielkomiejskie przestrzenie publiczne [w:] Markowski T. (red.), Rozwój regionalny i przestrzeń publiczna, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 194, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 2001, Miejska sieć osadnicza i jej przemiany [w:] Liszewski S. (red.), Zarys monografii województwa łódzkiego, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 2009, Rozwój gospodarczy gmin a aktywność obywatelska mieszkańców wsi i małych miast województwa łódzkiego [w:] Psyk-Piotrowska E., Frykowski M. (red.), Kapitał społeczny. Partycypacja obywatelska. Rozwój lokalny, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 2011, Jakość życia w Rzgowie w opinii mieszkańców, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 37.pl_PL
dc.referencesJerczyński M., Grzeszczak J., Muzioł A., Nowosielska E., Rozłucki W., Węcławowicz G., 1991, Główne orientacje badawcze w geografii społecznej o gospodarczej [w:] Chojnicki Z. (red.), Podstawowe problemy metodologiczne rozwoju polskiej geografii, Wydawnictwo UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesJewtuchowicz A., 1981, Pojęcie i mierniki warunków bytowych ludności, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 115, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJędraszko A., 2008, Gospodarka przestrzenna w Polsce wobec standardów europejskich, Biblioteka Urbanisty, nr 13, Urbanista, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk D., 2004, Humanistyczne oblicze miasta, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJohn P., 2001, Local governance in Western Europe, Sage, London.pl_PL
dc.referencesJohnston R.J., Gregory D., Pratt G., Watts M. (eds.), 2003, The dictionary of human geography, Blackwell Publishing.pl_PL
dc.referencesJokiel B., 1990, Potrzeby mieszkańców Wrocławia w świetle ich własnych opinii (na podstawie badań ankietowych w latach 1982–85), „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 1087.pl_PL
dc.referencesJones E., 1975, Reading in social geography, London.pl_PL
dc.referencesJurek J., 1995, Postrzeganie centrum I peryferii dużego miasta przez jego mieszkańców, „VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Łódź.pl_PL
dc.referencesJurkowski H., Osek H., Woroszczuk Z., 1972, Komunikacja na terenach mieszkaniowych, Zakładowe Wydawnictwo CRS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk S., 2003, Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 1996, Dzienna ścieżka życia mieszkańców Łodzi a warunki życia w mieście, „Szlakami Nauki”, nr 22, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 2001, Miejsce – w poszukiwaniu właściwej miary [w:] Rogacki H. (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 2002, Przestrzeń społeczna małego miasta w Polsce Środkowej: przykład Głowna i Strykowa.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., Liszewski S., 1991, Ruchliwość przestrzenna mieszkańców Łodzi w świetle analizy zmiany miejsc zamieszkania, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica”, z. 13.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., Allman R., 2002, Przestrzeń społeczna małego miasta w Polsce Środkowej: przykłady Głowna i Strykowa, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica Socio-Oeconomica 4.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., Szafrańska E., 2007, Percepcja przestrzeni – między prawdą a autentycznością [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, WGiSR UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 1996, Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi, „Szlakami Nauki”, nr 23, ŁTN Łódź.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 1997, Warunki zamieszkania w Łodzi w marzeniach mieszkańców, „Sprawy Mieszkaniowe”, z. 1/1997, IGM, Warszawa, s. 62‒73.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 2004, Urban landscape and quality of life in residential areas [w:] Sagan I., Czepczyński M. (eds.), Featuring the quality of urban life in contemporary cities of Eastern and Western Europe, Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 2012, Kultura gospodarowania przestrzenią w mieście, „Studia Miejskie”, t. 5.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., Kaczmarek J., 2010, Aksjologia przestrzeni miejskiej – w stronę geografii moralności [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, IGS-EiGP UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaczorowski M., 1980, Początki polityki mieszkaniowej [w:] Początki odbudowy kraju i stolicy 1944‒1949, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKalka S., 1988, Poziom życia, próba wyceny wartościowej, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Materiały, nr 27, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaltenberg-Kwiatkowska E., 1982, Koncepcje ekologii społecznej w socjologii polskiej [w:] Pióro Z. (red.), Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaltenberg-Kwiatkowska E., 2007, Miasto rzeczywiste – miasto postrzegane [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaltenberg-Kwiatkowska E., 2007, Socjologia i geografia w Polsce wobec przestrzeni społecznej – od odrębności podejść ku wspólnocie pól i metod badań [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaltenberg-Kwiatkowska E., 2010, Stara zabudowa w świadomości społecznej – opinie i postawy wobec jej rewaloryzacji, Problemy Rozwoju Miast, nr 3, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Kraków.pl_PL
dc.referencesKaltenberg-Kwiatkowska E., Zaleska E., Burger T., Frąckiewicz L., Rębowska A., Górska A., Łapińska-Tyszka K., Dobrowolska S., Dominowski J., Jarząbek Z., Siemiński W., Wiench J., Ungeheuer-Buican G., Herbst K., 1982, Mieszkanie – analiza socjologiczna, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKałamucka W., 2004, Przegląd stosowanych wskaźników ekorozwoju i jakości życia, [w:] Michalczyk Z. (red.), Badania geograficzne w poznawaniu środowiska, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesKałamucka W., 2008, Wartościowanie w badaniach jakości życia [w:] Janicki G., Łanczont M. (red.), Geografia i wartości, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesKarmowska J., 2002, Marketingowy wizerunek miejsca w architekturze krajobrazu, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”, Wydawnictwo PAN, Oddział w Krakowie, s. 37‒44.pl_PL
dc.referencesKarp J., Tertelis M., Simon V., 2009, Zarządzanie wartością nieruchomości mieszkaniowych, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKarta Ateńska, 1998, Biuletyn Informacyjny (numer specjalny), Wydawnictwo Towarzystwo Urbanistów Polskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKarwińska A., 1998, Wartości i potrzeby społeczne a przemiany środowiska miejskiego, „Zeszyty Naukowe”, Seria Specjalna: Monografie, nr 136, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesKarwińska A., 2008, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKarwińska A., 2009, Konflikty w przestrzeni społecznej miasta [w:] Czynniki społeczne w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym, Przestrzeń–Społeczeństwo –Gospodarka, nr 9, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKarwowski J. (red.), 2003, Jakość życia w regionie, Wydawnictwo US, Szczecin.pl_PL
dc.referencesKates R.W., 1962, Hazard and choice perception in flood plain management, Department of Geography Research Paper, 78, University of Chicago, Chicago.pl_PL
dc.referencesKaufman A., Schütz J., 1972, Großstädtisches Lebensweise Teilsbericht, Institut für Stadtforschung, Wien.pl_PL
dc.referencesKawałko B., Kowerski M., 1990, Jak oceniać przestrzenne zróżnicowanie materialnych warunków życia ludności?, „Wiadomości Statystyczne”, nr 10.pl_PL
dc.referencesKilpper G., Einselc M., Fahlc B., Schreiber W., Wegener S., 1988, Wohnumfeld Verbesserung – Analyse, Plannung und Dürchführung nach Wohngebietstypen, Bauverlag.pl_PL
dc.referencesKiniorska J., 2004, Percepcja i waloryzacja Kielc w ocenie mieszkańców, „XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKistowski M., 1999, Poradnik do opracowania gminnych i powiatowych programów zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, Bociek, Biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników, nr 59, 3/99, s. 10‒13.pl_PL
dc.referencesKistowski M., 2007, Perspektywy zastosowania nauk geograficznych w gospodarce przestrzennej w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego [w:] Kistowski M., Korwel-Lejkowska B. (red.), Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Gdańsk–Warszawa.pl_PL
dc.referencesKlaassen L.H., 1988, Myśl i praktyka ekonomiczna a przestrzeń, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKlima E., Rochmińska A., 2011, Jakość życia na łódzkich osiedlach [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego ‒ wybrane problemy, „Space‒Society‒Economy”, no 10, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKłopotowski M., 2006, Czas teraźniejszy polskiego budownictwa [w:] Zaniewska H. (red.), Tendencje w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej współczesnych miast, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Białystok.pl_PL
dc.referencesKnox P.L., MacLaran A., 1978, Values and perceptions in descriptive approaches to urban social geography [w:] Herbert D., Johnston R.J. (red.), Geography and the urban environment, vol. 1, Viley Chichester.pl_PL
dc.referencesKnox P.L., Pinch S., 2000, Social urban geography. An introduction, Pearson Education Limited, Edinburgh Gate, Harlow.pl_PL
dc.referencesKochanowski J., 2002, Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.pl_PL
dc.referencesKolenda M., 2006, Taksonomia numeryczna, klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Seria Monografie i Opracowania, no 170, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKolman R., 1977, Próba wartościowania jakości życia [w:] Kwalitologia, lepsza jakość życia, Wydawnictwo NOT, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKolpiński J., 1980, Systemy przestrzenne jako środowisko człowieka, „Studia KPZK PAN”, z. 73.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska, 2007, Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, http://www.sarp.org.pl/pliki/karta_lipska_pl.pdf.pl_PL
dc.referencesKonferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie osiedli ludzkich – Habitat II, 1996, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKorda M., Müller W., 1999, Städtebau, B.G. Teubner, Stuttgart−Leipzig.pl_PL
dc.referencesKordos J., 1991, Metodologia i wykorzystanie wskaźników społecznych [w:] Jakość życia i warunki bytu, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 40, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKordos J., 1991, Stan badań jakości życia i warunków bytu [w:] Jakość życia i warunki bytu, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 40, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKornik S., Słodczyk J. (red.), 2005, Podstawy gospodarki przestrzennej – wybrane aspekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKorniłowicz J., 2008, Społeczne problemy polskiego mieszkalnictwa w miastach na przełomie XX i XXI wieku [w:] Frąckiewicz L. (red.), Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej.pl_PL
dc.referencesKorniłowicz J., Żelawski T., 2007, Mieszkalnictwo w Polsce w latach 1991–2005, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie.pl_PL
dc.referencesKorzeniowski W., 1998, Odległość w zabudowie i zagospodarowaniu działek budowlanych według nowych warunków technologicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKossowski T., 2005, Modelowanie struktury sieci transportowej regionu wielkopolskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesKostrowicki A.S., 1979, Przestrzeń – jej istota i zróżnicowanie, „Rzeki”, t. 6, s. 125–139.pl_PL
dc.referencesKostrowicki A.S. (red.), 1981, Wybrane zagadnienia teorii metod oceny oddziaływania człowieka na środowisko, „Prace Geograficzne”, nr 139, IGiPZ PAN.pl_PL
dc.referencesKostrowicki A.S., 1992, System „człowiek−środowisko” w świetle teorii ocen, „Prace Geograficzne”, nr 156, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKostrowicki J., 1969, Typologia rolnictwa. Założenia, kryteria, metody, „Przegląd Geograficzny”, t. XLIII, z. 4.pl_PL
dc.referencesKostrowicki J., 1972, Próba typologii rolnictwa świata, „Przegląd Geograficzny”, t. XLIV, z. 3.pl_PL
dc.referencesKotus J., 1999, Zastosowanie skali dyferencjału do badania obrazu miasta w świadomości mieszkańców [w:] Jażdżewska I. (red.), Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach, „XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Łódź.pl_PL
dc.referencesKotus J., 2007, Natura wielkomiejskich sąsiedztw. Analiza subsąsiedzkich i sąsiedzkich terytorialnych podsystemów społecznych w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesKowalczyk M., 1992, „Miasto postrzegane” – między formą a treścią.pl_PL
dc.referencesKowalczyk S., 2011, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Wyd. KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesKozłowski S., 2010, Przeszkody i bariery na drodze humanizacji osiedli [w:] Jażdżewska I. (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, „XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKozłowski S., 2012, Zintegrowane planowanie zrównoważonego rozwoju – zarys metodyki, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.pl_PL
dc.referencesKozłowski S., Marszał T., 2008, Małe miasta w obszarze metropolitalnym Łodzi (przypadek Strykowa i Tuszyna) [w:] Marszał T., Heffner K. (red.), Ośrodki lokalne w strefie oddziaływania wielkich miast, „Biuletyn KPZK PAN”, t. 238, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKönig C., 2005, Auf der Suche nach der Zukunft von Rhein-Main. Kommunikation ohne Ergebnis?, http://www.ifs.tu-darmstadt.de/fileadmin/pg/media/working-paper/2005/ TUD-IfP_Working-Paper_2005-03_Koenig.pdf.pl_PL
dc.referencesKresl K., Fry E., 2005, The urban response to internationalization, Edwardson, Northampton.pl_PL
dc.referencesKról-Bać E., 1992, Wpływ uwarunkowań fizjofizycznych na kształtowanie najbliższego otoczenia człowieka: refleksje i syntezy, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKrólikowski J. T., 2010, Identyfikacja wartości przestrzennych w krajobrazie miejskim [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, IGS-EiGP UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKryczka P., 1981, Społeczność osiedla mieszkaniowego w wielkim mieście. Ideologie i rzeczywistość, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKryteria oceny realizacji urbanistycznych w Polsce z okresu 1930−1989 na przykładzie zespołów mieszkaniowych Warszawy, 1996, grant Rektora PW nr 503/010/303/5, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKucharska-Stasiak E., 1999, Nieruchomość a rynek, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKucharska-Stasiak E., 2006, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKulesza H., 1971, Zmiany warunków mieszkaniowych w miastach polskich w latach 1960–1970, „Studia i Materiały”, z. 10, IGM.pl_PL
dc.referencesKulesza H., 1974, Charakterystyka mieszkań i sytuacji mieszkaniowej w Warszawskim Zespole Miejskim w 1970 roku, „Miasto”, nr 1.pl_PL
dc.referencesKulesza H., 2005, Współczesna kwestia mieszkaniowa [w:] Frąckiewicz L. (red.), Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej.pl_PL
dc.referencesKurek J., 1990, Problemy obiektywizacji oceny formy architektonicznej na przykładzie budownictwa jednorodzinnego, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”, t. XXIV.pl_PL
dc.referencesKuryj J., Wiśniewski R., Źróbek R., 2000, Gospodarka nieruchomościami, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesKwiatkowska A., 2003, Partycypacja użytkowników w projektowaniu architektury mieszkaniowej, „Architectus”, nr 1‒2 (13‒14), s. 111‒117.pl_PL
dc.referencesLackowska M., Swianiewicz P., 2007, Kosmopolici małych ojczyzn. Aglomeracja wrocławska w oczach mieszkańców [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLamprecht M., 2009, Rozwój gospodarczy miasta [w:] Lamprecht M., Marszał T. (red.), Monografia miasta i gminy Stryków, Urząd Miasta‒Gminy Stryków, Łódź.pl_PL
dc.referencesLandes D., 2003, Kultura przesądza prawie o wszystkim [w:] Harrison L. E., Huntington S. P. (red.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesLechowski T., 2001, Uwarunkowania zdrowotności zabudowy mieszkaniowej pod względem nasłonecznienia, zieleni, mikroklimatu, czynników aerosanitarnych, stref geopatycznych i hałasu, praca badawcza U1.07.01, IUiPP, Wydział Architektury PW.pl_PL
dc.referencesLedrut R., 1968, L’espance social de la ville. Problemes de sociologie appliqués a l’amenagement urbain, Paris.pl_PL
dc.referencesLedrut R., 1973, Les images de la ville, Anthropos, Paris.pl_PL
dc.referencesLefébvre H., 1974, La production de l’espace, Anthropos, Paris.pl_PL
dc.referencesLeitmann J., 1999, Can city old indicators be objective and relevant? Towards a participatory tool for sustaining urban development, “Local Environment”, vol. 4.pl_PL
dc.referencesLenartowicz K., 1998, Architektura społeczeństwa obywatelskiego, Zachowanie, Środowisko, Architektura, 1, s. 35–44.pl_PL
dc.referencesLeszczycki S., 1972, Pojęcie czynnika przestrzeni i jego rola we współczesnej gospodarce [w:] Secomski K. (red.), Elementy teorii planowania przestrzennego, PWN, Warszawa, s. 5–32.pl_PL
dc.referencesLeszczycki S., 1973, Perspektywa rozwoju nauk geograficznych, „Przegląd Geograficzny”, nr 42, 2, s. 147‒156.pl_PL
dc.referencesLeszczycki S., 1977, Geografia a planowanie przestrzenne i ochrona środowiska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeszczyński K., 1985, Rachunek ekonomiczny i jego zastosowanie w dziedzinie ochrony środowiska [w:] Ginbert-Gebert A. (red.), Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.pl_PL
dc.referencesLewicka M., 2004, Ewaluatywna mapa Warszawy: Warszawa na tle innych miast [w:] Grzelak J., Zarycki T. (red.), Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, Instytut Studiów Społecznych UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLewicka M., 2004, Identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców Warszawy – determinanty i konsekwencje [w:] Grzelak W., Zarycki T. (red.), Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLewicka M., Trzebiński J. (red.), 1985, Psychologia spostrzegania społecznego, KiW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLibura H., 1988, Badania wyobrażeń geograficznych na przykładzie mieszkańców Sanoka, „Dokumentacja Geograficzna”, z. 1, IGiPZ PAN.pl_PL
dc.referencesLibura H., 1989, Geograficzne badania wyobrażeń, postaw i preferencji wobec środowiska. Próba wyjścia z impasu, Studia z Gospodarki Przestrzennej, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLibura H., 1990, Percepcja przestrzeni miejskiej, „Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny”, nr 31, IGP UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLibura H., 1991, Struktura wyobrażeń i postaw wobec miasta [w:] Rykiel Z. (red.), Studia z geografii społecznej, „Dokumentacja Geograficzna”, IGiPZ PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesLibura H., 1992, Architektura i ideologia. Nowe miasta polskie [w:] Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego, Studia z Gospodarki Przestrzennej UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLibura H., 2007, Percepcja przestrzeni miejskiej – refleksje po latach [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLibura H., Jałowiecki B., 1992, Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 1989, Geografia społeczna jako dyscyplina nauk geograficznych, „Przegląd Geograficzny”, t. 61, z. 4.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 1990, Wstęp do geografii społecznej, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 1992, Percepcja zagrożeń środowiskowych naturalnych i antropogenicznych [w:] Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego, Studia z Gospodarki Przestrzennej UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 1996, Geografia społeczna – nowa koncepcja dyscypliny, „Czasopismo Geograficzne”, nr 2, s. 189‒200.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2005, Geografia jako nauka chorologiczna [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A., (red.), Podstawowe idee i koncepcje geograficzne w świetle przemian geografii i współczesnego świata, Komitet Nauk Geograficznych PAN, UMK, UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2007, „Przestrzeń” i „percepcja” w transdyscyplinarnych badaniach miast – spojrzenie geografa [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1988, Geograficzno-ekonomiczne i społeczne problemy badania miast w Polsce, „Seria Geografia”, nr 42, UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1989, Przemiany osadnicze w regionie miejskim Łodzi [w:] Korcelli P., Gawryszewski A. (red.), Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce, „Prace Geograficzne”, nr 152, IGiPZ PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1990, Organizacja przestrzenna w okresie przejścia od systemu scentralizowanego do systemu gospodarki rynkowej, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 149, s. 131‒ 150.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1990, Problemy i kierunki badawcze polskiej geografii osadnictwa w latach dziewięćdziesiątych i następnych [w:] Dyskusja przy okrągłym stole, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1991, Zadania geografii społecznej w Polsce na tle zachodzących przemian polityczno-ekonomicznych [w:] Liszewski S. (red.), „IV Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1995, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości warunków życia ludności w aglomeracjach miejskich (program badań, pierwsze wyniki), „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica 20, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1997, Miasto w centrum zainteresowania geografa [w:] Kaczmarek J. (red.), Współczesne przemiany struktur przestrzennych dużych miast, „IX Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1997, Przestrzeń miejska i jej organizacja, Geografia. Człowiek. Gospodarka, Kraków.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2001, Model przemian przestrzeni miejskiej miasta postsocjalistycznego [w:] Jażdżewska I. (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (część II), „XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2001, Zarys monografii województwa łódzkiego. Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2002, Atlas Miasta Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2004, Rola i zadania geografii w badaniach zróżnicowania przestrzennego warunków życia mieszkańców miast. Założenia teoretyczne i program badań [w:] Jażdżewska I. (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, „XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (red.), 2009, Łódź. Monografia miasta, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2009, Warunki życia na przełomie wieków [w:] Liszewski S. (red.), Łódź. Monografia miasta, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2011, Geografia jako nauka praktyczna [w:] Kostrzewski A., Maik W., Brudnicki R. (red.), Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2012, Geografia urbanistyczna, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiu B.-Ch., 1970, Quality of life in the US metropolitan areas, MRI Rochest.pl_PL
dc.referencesLloyd R., 1976, Cognition, preference and behavior in space: an examination of the structural linkages, “Economic Geography”, 52, 3.pl_PL
dc.referencesLondon Development Agency, 2009, London housing design guide, draft in July 2009, London Development Agency, London.pl_PL
dc.referencesLorens P., 2002, System zarządzania przestrzenią miasta, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesLorens P., 2005, Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta [w:] Jałowiecki B., Majer A., Szczepański M. (red.), Przemiany miasta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLothian A., 1999, Landscape and the philosophy of aesthetics, is landscape quality inherent in the landscape or in the eye of the beholder?, “Landscape and Urban Planning”, 44.pl_PL
dc.referencesLowenthal D., 1961, Geography, experience and imagination: towards a geographical epistemology, “Annals of the association of American Geographers”, 51.pl_PL
dc.referencesLuszniewicz A., 1982, Statystyka społeczna: podstawowe problemy i metody, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLutyński J., 2000, Metody badań społecznych, wybrane zagadnienia, Prace Wydziału II – Nauk Historycznych i Społecznych, nr 96, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesLynch K., 1960, The image of the city, MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesŁapczyński M., 2010, Drzewa klasyfikacyjne I regresyjne w badaniach marketingowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesŁustacz E., 1981, Potrzeby – użyteczność – zadowolenie w teorii ekonomii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMadurowicz M., 2004, Absolutny wymiar przestrzeni miejskiej [w:] Jędrzejczyk D. (red.), Humanistyczne oblicze miasta, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMadurowicz M., 2007, Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMadurowicz M. (red.), 2010, Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo WGiSR UW i Urząd m. st. Warszawy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMagda-Żabińska K., 2010, Przemiany funkcjonalne Mielca [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, Uniwersytet Śląski.pl_PL
dc.referencesMaik W., 2004, Główne płaszczyzny między geografią fizyczną a geografią społeczno-ekonomiczną [w:] Chojnicki Z. (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesMaik W., 2006, Problematyka człowieka w geografii w świetle tradycji rozwoju myśli geograficznej [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Człowiek w badaniach geograficznych, Wydawnictwo WSG, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesMaik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), 2005, Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesMajchrzyk J., 2010, Odkrywcy Ziemi Obiecanej – wartościowanie przestrzeni Łodzi przez mieszkańców Osiedla Akademickiego Uniwersytetu Łódzkiego [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, IGS-EiGP UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMajer A., 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMajer A., Starosta P. (red.), 2004, Wokół socjologii przestrzeni, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMalasek J., 2000, Ocena atrakcyjności polskiego rynku nieruchomości miejskich na przykładzie Warszawy [w:] Wielkie miasto: problem czy wyzwanie, „Człowiek i Środowisko”, nr 1 (24).pl_PL
dc.referencesMalikowski M., 1992, Socjologiczne badanie miasta, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesMalikowski M., 1994, Przestrzeń jako czynnik struktury społecznej i społecznych nierówności, „Studia Socjologiczne”, nr 1.pl_PL
dc.referencesMalina A., 2004, Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesMarcińczak S., 2004, Ocena warunków zamieszkania w opinii mieszkańców osiedla im. M. Mireckiego w Łodzi [w:] Jażdżewska I. (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, „XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMarcińczak S., 2006, Przemiany struktury rezydencjonalnej miasta – Łódź w okresie transformacji ustrojowej (1988–2002) [w:] Marszał T., Stawasz D. (red.), Przestrzeń rezydencjonalna w miastach polskich, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 227.pl_PL
dc.referencesMarcińczak S., 2007, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej Łodzi. Studium z zastosowaniem skalowania wielowymiarowego [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo WGiSR UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarczyńska-Witczak E., Michalski W., 1996, Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce, Centralny Urząd Planowania – Biuro Planowania Regionalnego w Łodzi, PTG Oddział w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., 2001, Przestrzeń publiczna w ekonomice rozwoju miast [w:] Rozwój regionalny i przestrzeń publiczna, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 194, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Stawasz D., Sikora A.D., 2005, Polityka mieszkaniowa obszaru – cele i instrumenty, Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Centralnego Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Łódź; www.uml.lodz.pl/prorevita/mieszk.html.pl_PL
dc.referencesMarszał T., 1996, Problemy zagospodarowania przestrzeni miast. Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki lokalnej w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMarszał T., 1999, Budownictwo mieszkaniowe w latach dziewięćdziesiątych – zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 190, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarszał T., 2002, Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej Łodzi, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 203, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarszał T., 2003, Budownictwo w przestrzeni lokalnej, Seria: Gospodarka w przestrzeni lokalnej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMarszał T., Kulesza M., 1998, Małe miasta obszaru Polski Środkowej w okresie transformacji ustrojowej [w:] Markowski T., Marszał T. (red.), Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 182, s. 197‒215.pl_PL
dc.referencesMarszał T., Stawasz D., 2006, Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 227, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarzęcki W., 2002, Ciągłość kulturowa w kształtowaniu przestrzeni miejskiej. Charakterystyka i metoda oceny jakości i zmienności tej przestrzeni, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, nr 564, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, nr43, Szczecin.pl_PL
dc.referencesMasik G., 2004, Jakość życia oraz działalność samorządu Gdańska w ocenie jego mieszkańców [w:] Jażdżewska I., Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, „XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMasik G., 2006, Ład miejskiej przestrzeni publicznej elementem jakości życia. Przykład Trójmiasta [w:] Czepczyński M. (red.), Przestrzenie miast postsocjalistycznych. Studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej, Bogucki, Gdańsk–Poznań.pl_PL
dc.referencesMaslow A.H., 1954, Motivation and personality, Harper, New York. (Wyd. polskie “Motywacja i osobowość”, PAX, Warszawa 1990, w przekładzie P. Sawickiej).pl_PL
dc.referencesMaslow A.H. (ed.), 1959, New knowledge in human values, Harper Inc., New York.pl_PL
dc.referencesMassey D.B., 1985, New directions in space [w:] Gregory D., Urry J. (red.), Social relations and spatial structures, Macmillan, London.pl_PL
dc.referencesMassey D.B., 2005, For space, Sage, London.pl_PL
dc.referencesMassam B.H., 2002, Quality of live: public planning and private living, “Progress in Planning”, 58, Toronto, Canada.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1999, Studia nad strukturą funkcjonalno-przestrzenną miasta. Przykład Łasku, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 2011, Zmiany w strukturze funkcjonalnej małych miast w regionie łódzkim w latach 1973‒2007 [w:] Sitek S. (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, PTG, Oddział Katowicki, Sosnowiec.pl_PL
dc.referencesMatejko A., 1959, Wartość użytkowa nowych mieszkań w świetle doświadczeń ich mieszkańców [w:] Zaludnienie i użytkowanie mieszkań w nowych osiedlach, Prace Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatusewicz C., 1975, Psychologia wartości, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatuszak N., 2012, Analiza SROI. Ile warta jest społeczna odpowiedzialność? Waloryzacja w raportowaniu społecznym, Baza Wiedzy – Publikacje.pl_PL
dc.referencesMayhew S., 1997, A dictionary of geography, Oxford University Press, Oxford‒New York.pl_PL
dc.referencesMazurkiewicz L., Wróbel A., 1990, Problematyka badawcza geografii medycznej – stan współczesny i perspektywy, Conference Papers, 9.pl_PL
dc.referencesMcCranahan G., Songsore J., 1994, Wealth, health and the urban household, “Environment”, vol. 36.pl_PL
dc.referencesMcKenzie E., 1996, Privatopia: homeowner associations and the rise of residential private government, Yale University Press, New Haven.pl_PL
dc.referencesMcKenzie E., 2003, Common-interest housing in the communities of tomorrow, “Housing Policy Debate”, no 14, 1/2.pl_PL
dc.referencesMcMahon S. (red.), 2002, Indicators of quality of live in Bristol 2002, The Environmental Quality Unit, Bristol.pl_PL
dc.referencesMehrabian A., Russell J. A., 1974, An approach to environmental psychology, MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesMeier B. P., Robinson M. D., Clore G. L., 2004, Why good guys wear white: automatic inferences about stimulus valence based on brightness, “Psychological Science”, no 15 (2).pl_PL
dc.referencesMendel M., 2010, Nowe bloke – stare problemy. Koncepcje deweloperskie w kształtowaniu osiedli mieszkaniowych w Warszawie w latach 2004‒2009 [w:] Jażdżewska I. (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, „XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMerlin T., 2007, Space race, “Building”, no 11 (2007).pl_PL
dc.referencesMęczyński M., 2009, Miasto jako środowisko życia kreatywnych ludzi – przykład Poznania [w:] Klasik A. (red.), Kreatywne miasto – kreatywna aglomeracja, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesMęczyński M., 2010, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i klasyfikacja małych miast w Wielkopolsce.pl_PL
dc.referencesMiasto jako przedmiot badań naukowych – refleksje po 10 latach, 1982, Jałowiecki B. (red.), Górnośląskie Studia Socjologiczne, t. 15, Śląski Instytut Naukowy, Katowice.pl_PL
dc.referencesMierzejewska L., 2006, Rola planowania przestrzennego w rozwoju zrównoważonym miast [w:] Słodczyk J., Rajchel D. (red.), Polityka zrównoważonego rozwoju oraz instrumenty zarządzania miastem, Uniwersytet Opolski, Opole.pl_PL
dc.referencesMieszkanie w strukturze przestrzennej miasta, 1985, Biuro Rozwoju Krakowa, Kraków.pl_PL
dc.referencesMichalski T., 1995, Problematyka badawcza dużych miast na łamach Przeglądu Geograficznego i Czasopisma Geograficznego w latach 1918–1994, „VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMichałowska-Furman J., Wysokińska K., 1969, W sprawie wielkości osiedli mieszkaniowych, „Miasto”, nr 4.pl_PL
dc.referencesMierzejewska L., 2001, Tereny zielone w strukturze przestrzennej Poznania, PTPN, Poznań.pl_PL
dc.referencesMilewska K., 2009, Rozwój i struktura przestrzenno-funkcjonalna Strykowa [w:] Lamprecht M., Marszał T. (red.), Monografia miasta i gminy Stryków, Łódź.pl_PL
dc.referencesMilewska-Osiecka K., 2010, Budownictwo mieszkaniowe aglomeracji łódzkiej (zróżnicowanie i struktura przestrzenna po roku 1994), Łódź.pl_PL
dc.referencesMilewska-Osiecka K., 2011, Fizjonomia i układy urbanistyczne nowego budownictwa mieszkaniowego jako element kształtowania warunków mieszkaniowych (na wybranych przykładach) [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego ‒ wybrane problemy, „Space‒Society‒Economy”, no 10, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMilewska K., Ogrodowczyk A., 2008, Gospodarka mieszkaniowa w małych miastach województwa łódzkiego – wybrane przykłady [w:] Heffner K. (red.), Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesMillward Brown SMG/KRC, 2009, Polski rynek mieszkaniowy. Popyt i preferencje nabywców.pl_PL
dc.referencesMirowski W., 1992, Koncepcja szkoły chicagowskiej a koncepcja ekologii F. Znanieckiego [w:] Wódz K., Czekaj K. (red.), Szkoła chicagowska w socjologii. Tradycja myśli społecznej i wymogi współczesnej socjologii empirycznej, Katowice–Warszawa, US–PTS.pl_PL
dc.referencesMisiak W., 1993, Jakość życia w osiedlach miejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMiszewska B., 1988, Aktualne i perspektywiczne kierunki badań w geografii osadnictwa, „Seria Geografia”, nr 42, UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesMiszewska B., Szmytke R., 2010, Staromiejskie blokowiska w strukturze przestrzeni miast Dolnego Śląska [w:] Jażdżewska I. (red.), Osiedla blokowisk w strukturze przestrzeni miast, „XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMisztal M., 1980, Problematyka wartości w socjologii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMolski P., 1988, Mieszkalnictwo a przemiany przestrzenne miasta – Warszawa 1945−1980, Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego PW, PWN, Warszawa−Łódź.pl_PL
dc.referencesMoor W.G., 1989, A dictionary of geography, Penguin Reference Books.pl_PL
dc.referencesMorawska S., 1983, Struktura społeczno-przestrzenna Trójmiasta. Studium z ekologii czynnikowej, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 1993, Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Łodzi, „Kronika Miasta Łodzi”, z. 2.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2003, Wyobrażenia przestrzeni miast Polski środkowej na podstawie badań grupy młodzieży licealnej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2009, Bezpieczeństwo a kształtowanie przestrzeni [w:] Klima E. (red.), Czynniki społeczne w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym, „Space–Society–Economy”, no 9, Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2010, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wybranych osiedli w Łodzi [w:] Madurowicz M. (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa, s. 307‒316.pl_PL
dc.referencesMorecka Z., 1969, Problemy warunków życia i pracy ludności (w świetle działalności MOP i osiągnięć Polski Ludowej), Instytut Pracy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMowszowicz J., 1985, Zieleń wydłuża życie, „Problemy”, nr 1.pl_PL
dc.referencesMularczyk M., 2007, Percepcja środowiska przyrodniczego, społecznego i gospodarczego Kielc przez różne grupy społeczne [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMularska-Kucharek M., Wiktorowicz J., 2012, Jakość życia mieszkańców Łodzi. Wymiar subiektywny, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMusil J., 2003, Pięćdziesiąt lat socjologii miasta, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1 (11).pl_PL
dc.referencesMuzioł A., 1981, Syntetyczna analiza zróżnicowania warunków życia ludności w miastach wojewódzkich, „Przegląd Geograficzny”, t. 53, z. 4.pl_PL
dc.referencesMuzioł A., 1983, Typologia miast Polski na podstawie zróżnicowania warunków życia ludności, „Biuletyn Informacyjny IGiPZ PAN”, z. 42.pl_PL
dc.referencesMyga-Piątek U., 2007, Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych [w:] Kistowski M., Korwel-Lejkowska B. (red.), Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Gdańsk‒Warszawa.pl_PL
dc.referencesMyga-Piątek U., 2012, Krajobraz kulturowy. Aspekty ewoluujące i typologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.pl_PL
dc.referencesMysłek P., 2007, Wartościowanie przestrzeni zamieszkania na przykładzie Łodzi [w:] Majer A. (red.), Socjologia miasta, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesNachmias Ch.F., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesNamyślak B., 2007, Wizerunek Wrocławia w opinii studentów Geografii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNarkiewicz J., 1996, Regionalne zróżnicowanie poziomu życia ludności, „Wiadomości Statystyczne”, nr 12.pl_PL
dc.referencesNęcki Z., 1988, Percepcja środowiska – ujęcie psychologiczne, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”, t. XXII.pl_PL
dc.referencesNicholls J., Lawlor E., Neitzert E. & Goodspeed T., 2011, A guide to social return on investment, (S. Cupitt, Ed.) The SROI Network.pl_PL
dc.referencesNieciuński W., 1999, Czterdzieści pięć i dziewięć lat polityki mieszkaniowej w Polsce, „Sprawy Mieszkaniowe”, z. 2‒3.pl_PL
dc.referencesNiezabitowski A., 1990, Środowisko zamieszkania a potrzeby psychiczne człowieka. Wybrane uwagi o metodyce badań, Teka Komitetu Architektów i Urbanistów, t. 24, PAN, Kraków.pl_PL
dc.referencesNorberg-Schulz Ch., 2000, Bycie, przestrzeń i architektura, tłum. B. Gadomska, Murator, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowak E., 1990, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowak S., 1985, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowakowski Z., 1987, Normy, wskaźniki i informacje dla potrzeb planowania przestrzennego, IGPiK, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowicki J., 2004, Środowisko mieszkaniowe. Podstawy teoretyczne i aksjologiczne projektowania, Oficyna Wydawnicza WSEiZ w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNurek S., 1982, Waloryzacja przestrzeni osiedli mieszkaniowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 387, Katowice.pl_PL
dc.referencesNyka L., 2002, Pomiędzy ideą i materią – architektura w kontekście zmiennych koncepcji przestrzeni [w:] Materiały: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Projektowania Architektonicznego. Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej. Projektowanie Architektury a Teoria, 15–16 listopada 2002, Kraków.pl_PL
dc.referencesObrębalski M., 2003, Jakość życia w miastach Europy – problemy pomiaru i oceny [w:] Miasta w okresie przemian, Uniwersytet Opolski, Opole.pl_PL
dc.referencesObrębalski M., 2004, Jakość życia w miastach Europy [w:] Słodczyk J., Rajchel D. (red.), Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast, Wydawnictwo UO, Opole.pl_PL
dc.referencesObuchowski K., 1995, Przez galaktykę potrzeb, Poznań.pl_PL
dc.referencesOECD, 2006, OECD territorial review: competitive cities in global economy, OECD Publishing, Paris.pl_PL
dc.referencesOffer A. (red.), 1996, In pursuit of the quality of life, Oxford University Press, New York.pl_PL
dc.referencesOgrodowczyk A., 2011, Polityka przestrzenna a rozwój budownictwa mieszkaniowego po 1990 roku na przykładzie małych miast w województwie łódzkim, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, nr 11, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesOktabska E., 1990, Pomiar jakości życia [w:] Holzer J. Z. (red.), Uwarunkowania demograficzne rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, (12), Monografie i opracowania, nr 319, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS.pl_PL
dc.referencesOlearczyk A., 1981, Lokalizacja ośrodków handlowych w planie jednostek osiedleńczych, Zakład Wydawnictw Naukowych, Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług.pl_PL
dc.referencesOleś P., 1989, Wartościowanie a osobowość – psychologiczne badania empiryczne, Wydawnictwo KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesOrzeszek-Gajewska B., 1982, Kształtowanie terenów zieleni w miastach, Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego PW, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOsborne D., Gaebler T., 1992, Rządzić inaczej, Media Rodzina, Poznań.pl_PL
dc.referencesOstasiewicz W., 2004, Badanie jakości życia z perspektywy historycznej [w:] Ostasiewicz W. (red.), Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPaasi A., 1991, Deconstructing regions: notes on the scale of spatial life, “Environment and Planning”, A. 23, s. 239‒256.pl_PL
dc.referencesPacione M., 1982, Evaluting the quality of the residential environment in a deprivet council estate, “Geoforum”, vol. 13.pl_PL
dc.referencesPacione M., 1982, The use of obiektive and subiektive measures of life quality in human geography, “Progress in Human Geography”, vol. 6, no 4.pl_PL
dc.referencesPacione M., 2005, Urban geography, Routledge, London & New York.pl_PL
dc.referencesPancewicz Ł., 2010, Od ‘Parker Morris Standards’ do ‘Building for Life’: normatyw urbanistyczny jako narzędzie wartościowania przestrzeni miasta – doświadczenie krajów anglosaskich [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, IGS-EiGP UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPankau F., 2001, Narzędzia kształtowania ładu przestrzennego polskich metropolii [w:] Kołodziejski J., Parteka T. (red.), Kształtowanie ładu przestrzennego polskich metropolii w procesie transformacji ustrojowej III RP, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 193, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPapińska E., 2006, Opracowanie ekofizjograficzne podstawowym narzędziem wdrażania zrównoważonego rozwoju w gminie [w:] Richling A., Stojek B., Strzyż M., Szumacher I., Świercz A. (red.), Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe, Problemy Ekologii Krajobrazu, XVI/2, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPaprzyca K., 2000, Środowiska mieszkaniowe w naszych czasach [w:] Mieszkanie, dom, środowisko mieszkaniowe na przełomie wieków, Instytut Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Zeszyty Naukowe, nr 7, Kraków.pl_PL
dc.referencesParysek J., 1997, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesParysek J., 2001, Główne kierunki rozwoju miast polskich na tle przemian strukturalnych miast Europy [w:] Billert A. (red.), Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast, Projekt TEMPUS−PHARE, UAM w Poznaniu, Collegium Polonicum w Słubicach, Słubice.pl_PL
dc.referencesParysek J., 2003, Ład przestrzenny jako kategoria pojęciowa i planistyczna [w:] Zioło Z., Ślęzak T. (red.), Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 205, Warszawa.pl_PL
dc.referencesParysek J., 2004, Warunki życia w miastach polskich w okresie transformacji [w:] Jażdżewska I. (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, „XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesParysek J., 2006, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesParysek J., 2010, Gospodarka przestrzenna i rola partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego [w:] Ratajczak W., Stachowiak K. (red.), Gospodarka przestrzenna społeczeństwu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesPatoczka P., 1992, Granice wnętrz nierzeczywistych (teoria wnętrz architektoniczno-krajobrazowych), Teka Komitetu Architektów i Urbanistów, t. 25.pl_PL
dc.referencesPawłowska K., 2001, Idea swojskości miasta, Politechnika Krakowska, Kraków.pl_PL
dc.referencesPęski W., 1999, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPfeil E., 1972, Großstadtforschung, Hannover.pl_PL
dc.referencesPiasny J., 1993, Problem jakości życia ludności oraz źródła i mierniki ich określenia, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2.pl_PL
dc.referencesPieniążek M., 2010, Wartościowanie i kształtowanie przestrzeni miejskiej przez deweloperów [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, IGS-EiGP UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiotrowski W., 1960, Badania w nowych osiedlach mieszkaniowych, „Przegląd Socjologiczny”, t. XIV, Łódź.pl_PL
dc.referencesPióro Z., 1962, Ekologia społeczna, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPióro Z. (red.), 1982, Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej, KiW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., 1988, Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPocock D.C.D., 1974, The Nature of Environmental Perception, Durham.pl_PL
dc.referencesPocock D., Hudson R., 1978, Images of the urban environment, Macmillan, London.pl_PL
dc.referencesPodoski K. (red.), 1978, Potrzeby społeczne jako wyznaczniki polityki społecznej, Materiały z konferencji „Teoretyczne podstawy polityki społecznej”, Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPohorille M., 1985, Potrzeby, podział, konsumpcja, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPolkowska D., 2010, Ekonomiczna wartość przestrzeni miejskiej [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, IGS-EiGP UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPorteous J.D., 1990, Landscapes of the mind, worlds of sense and metaphor, University of Toronto Press.pl_PL
dc.referencesPotoczek A., 2003, Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo TNOiK, Toruń.pl_PL
dc.referencesPrawelska-Skrzypek G., 1989, Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa w subiektywnej ocenie mieszkańców, „Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica”, vol. XXII, PAN – oddział w Krakowie.pl_PL
dc.referencesPrawelska-Skrzypek G., 1990, Miasta o niezharmonizowanym rozwoju w świadomości mieszkańców (na przykładzie miast polskich), Wydawnictwo UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesPrawelska-Skrzypek G., 1991, Mieszkanie w strukturze przestrzennej miasta, Biuro Rozwoju Krakowa.pl_PL
dc.referencesPrawelska-Skrzypek G., 1991, Życie w Krakowie w ocenie jego mieszkańców [w:] Rykiel Z. (red.), Studia z geografii społecznej, „Dokumentacja Geograficzna”, z. 3–4, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrawelska-Skrzypek G., 1992, Waloryzacja przestrzeni polskich miast w opinii ich mieszkańców [w:] Jałowiecki B., Libura H. (red.), Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrinz D., 1987, Städtebau, Band 2: Städtebauliches Gestalten, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart–Berlin–Köln–Mainz.pl_PL
dc.referencesPropozycje wskaźników do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ładu przestrzennego, 2011, opracowanie IGiPZ PAN dla Departamentu Gospodarki Przestrzennej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrzeciszewski T., 1974, Osiedle mieszkaniowe środowiskiem człowieka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrzesmycka E., Pytlarz E., 2006, Współczesne standardy w budownictwie mieszkaniowym w Polsce [w:] Tokajuk A., Zaniewska H. (red.), Tendencje w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej współczesnych miast, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Białystok.pl_PL
dc.referencesPrzetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., 1996, Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, t. 1, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrzewoźniak M., 1999, O badaniach struktury przestrzennej środowiska przyrodniczego w polskiej geografii fizycznej [w:] Domański B., Widacki W. (red.), Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.pl_PL
dc.referencesRaczkiewicz T., 1990, Wzajemne socjalno-funkcjonalne oddziaływanie terenów mieszkaniowych i przestrzeni otwartych, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Architektura, z. 8.pl_PL
dc.referencesRaczkowski S., 1963, Tereny zielone, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRadwańska M., 2007, Percepcja przestrzeni miejskiej – przykład miasta Torunia [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRaport na temat wielkich miast polskich, 2007, PwC, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRedmond D., Scott M., Howley P., 2007, Quality of life and apartments living in Dublin, Dublin City Council, Dublin.pl_PL
dc.referencesRegulski J., 1982, Ekonomika miast, PWE, Poznań.pl_PL
dc.referencesRek A., 1988, Terytorialne zróżnicowanie warunków mieszkaniowych ludności miast polskich w latach 1978–1984 na tle poziomu życia, Zeszyty Naukowe AE, nr 277, Kraków.pl_PL
dc.referencesRelph E., 1976, Place and placeressness. Pion, Brondesbury Park, London.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2004, Nowe formy zamieszkiwania w miastach amerykańskich, „XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2005, Zapomniany wymiar czasoprzestrzeni, “Space–Society–Economy”, no 7, Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Łódź.pl_PL
dc.referencesRetkiewicz W., 2002, Przestrzeń wirtualna jako miejsce pracy, usług wypoczynku i „zamieszkania”, „XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesRębowska A., 1982, Użytkowanie mieszkań w gospodarce przestrzennej [w:] Kaltenberg- Kwiatkowska E. (red.), Mieszkanie – analiza socjologiczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRębowska A., 1999, Rehabilitacja wielkoblokowych zespołów mieszkaniowych w Polsce, IGPiK, Kraków.pl_PL
dc.referencesRochmińska A., 2013, Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesRodzoś J., 2010, Wartości i funkcje środowiska przyrodniczego w przestrzeni miejskiej Lublina w opinii mieszkańców miasta [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, IGS-EiGP UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRoger Evans Assoc., 2007, Delivering Quality Spaces, Urban Design Compendium 2, English Partnership, London.pl_PL
dc.referencesRogerson R.J., 1999, Quality of life and city competitiveness, “Urban Studies”, vol. 36, nr 5−6.pl_PL
dc.referencesRogerson R., Findlay A., Morris A., 1986, Indicators of quality of life: some methodological issues [w:] Environment and Planning A, 21.pl_PL
dc.referencesRueckert R.W., Churchill G., 1984, A reliability and validity of alternative measures of channel member satisfaction, “Journal of Marketing”, no 21.pl_PL
dc.referencesRunge J., 2007, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo UŚ, Katowice.pl_PL
dc.referencesRunge A., Runge J., 2008, Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej, Wyd. Videograf, Katowice.pl_PL
dc.referencesRusnak Z., 2002, Badania dotyczące oceny jakości życia [w:] Ostasiewicz W. (red.), Metodologia pomiaru jakości życia, AE, Wrocław.pl_PL
dc.referencesRybicki P., 1972, Społeczeństwo miejskie, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRybicki P., 1979, Struktura społecznego świata. Studia z teorii społecznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRydz E., Szymańska W., 2007, Waloryzacja przestrzeni miejskiej pod względem atrakcyjności mieszkaniowej i poczucia bezpieczeństwa średnich miast Pomorza [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 1991, Koncepcje geografii społecznej [w:] Studia z geografii społecznej, „Dokumentacja Geograficzna”, z. 3‒4, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 1999, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców, „Prace Geograficzne”, IGiPZ PAN, 170, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 2005, Miasto jako miejsce a przemiany jego architektury, symboliki i świadomości terytorialnej mieszkańców [w:] Jałowiecki B., Majer A., Szczepański M.S. (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., Pirveli M., 2005. Przestrzeń a środowisko w geografii. Ujęcie krytyczne [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesSaarinen T.F., 1971, Research approaches and questionnaire design, Department of Energy, Ottawa.pl_PL
dc.referencesSadowski J., 1980, Problematyka hałasu zewnętrznego w ochronie środowiska w Polsce, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSagan I., 1995, Miejsce, źródła identyfikacji z nim, proces transformacji w miastach [w:] Centra i peryferie dużych miast. Transformacja i przyszłość. Pojęcia i metody badawcze, „VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Łódź.pl_PL
dc.referencesSagan I., 1998, Percepcja i waloryzacja przestrzeni miejskiej Gdyni [w:] Piekarek- -Jankowska H., Dutkowski M. (red.), Zespół miejski Gdyni. Przyroda−gospodarka−społeczeństwo, GTN, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSagan I., 1998, Gdynia – miasto, miejsce, dom, „Rocznik Gdyński”, nr 13, TMG, Gdynia.pl_PL
dc.referencesSagan I., 2000, Miasto – scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego, Wydawnictwo UG, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSagan I., 2001, Koncepcja reżimu miejskiego jako metoda analizy polityki miejskiej [w:] Rogacki H. (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesSagan I., 2008, Miasto jako przedmiot badań geografii [w:] Jałowiecki B. (red.), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSagan I., 2009, Polityka miejskiego współzarządzania. Walory koncepcji i ograniczenia praktyki [w:] Gorzelak G., Szczepański M. S., Ślęzak-Tazbir W. (red.), Człowiek – Miasto – Region. Związki i interakcje, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSagan I., Czepczyński M. (red.), 2001, Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSanetra A., Cieślak I., 2004, Kartograficzne aspekty oceny i waloryzacji przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesScheller M., 1977, Resentyment a moralność, tłum. J. Garewicz, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesScheuch E.K., 1973, Der Künftige Städte und Wohnungsbau, “Gemeinnutziges Wohnungsneßen”, no 8.pl_PL
dc.referencesSchmidt-Relenberg N., 1968, Soziologie und Städtebau. Versuch einer systematischen Grundlegung, Stuttgart–Bern.pl_PL
dc.referencesSchmieder A.A. (red.), 1970, A dictionary of basic geography, Allyn and Bacon Inc., Boston.pl_PL
dc.referencesSchneider-Skalska G., 2000, Czym było, czym jest i będzie środowisko mieszkaniowe?, [w:] Mieszkanie, dom, środowisko mieszkaniowe na przełomie wieków, „Zeszyty Naukowe”, nr 7/00, Instytut Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków.pl_PL
dc.referencesSchneider-Skalska G., 2003, Kompozycja urbanistyczna a środowisko mieszkaniowe [w:] Gzell S. (red.), Kazimierz Wejchert. Teoria kompozycji urbanistycznej, Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe, R. VII, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchneider-Skalska G., 2007, Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia, Politechnika Krakowska, Kraków.pl_PL
dc.referencesSchneider-Skalska G., 2012, Zrównoważone środowisko mieszkaniowe, społeczne –oszczędne – piękne, Kraków.pl_PL
dc.referencesSchwartz A., 2001, Good parks are good for the economy, “Gotham Gazette” z dnia 24.06.2001 (wydanie internetowe).pl_PL
dc.referencesSen A.K., 1997, Choice, welfare and measurement, Harvard University Press, Harvard.pl_PL
dc.referencesSenetra A., Szczepańska A., 2011, Dźwięk jako determinanta wartości nieruchomości mieszkalnych na przykładzie Olsztyna [w:] Bernat S. (red.), Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 15, Sosnowiec.pl_PL
dc.referencesSiemiński W., 1992, Społeczne wartościowanie przestrzeni małych miast polskich [w:] Jałowiecki B., Libura H. (red.), Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSiemiński W., Zalewska E., 1989, Opinie mieszkańców o potrzebach w zakresie remontów i modernizacji zespołów mieszkaniowych wybudowanych w latach powojennych w świetle warunków zamieszkania, IGPiK, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSilverman E., Lupton R., Fenton A., 2006, Attracting and retaining families in new urban mixed income communities, Joseph Rowntree Foundation, London.pl_PL
dc.referencesSimmel G., 2008, Socjologia przestrzeni [w:] idem, Pisma socjologiczne, tłum. M. Łukasiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkalski K., 1977, Francuskie doświadczenia w rewaloryzacji osiedli mieszkaniowych, „Architektura”, nr 9‒10.pl_PL
dc.referencesSkiba M., 2005, Miary atrakcyjności krajobrazu na obszarach miast [w:] Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych, t. 1, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.pl_PL
dc.referencesSkrzypski J., 2004, Zróżnicowanie jakości przestrzeni miast w aspektach areosanitarnych. Skala dysproporcji metod badań, „XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Łódź.pl_PL
dc.referencesSłaby T., 1990, Poziom życia, jakość życia, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6, GUS.pl_PL
dc.referencesSłaby T., 1994, Systemy wskaźników społecznych w polskich warunkach transformacji rynkowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSłodczyk J., 1982, Zagadnienia preferencji przestrzennych ludności w zakresie miejsca zamieszkania i zatrudnienia w badaniach geograficznych, „Studia Społeczno-Ekonomiczne”, t. 11.pl_PL
dc.referencesSłodczyk J., 1984, Mapy mentalne i ich zastosowanie w badaniach geograficznych, „Czasopismo Geograficzne”, nr 1.pl_PL
dc.referencesSłodczyk J., 2001, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Wydawnictwo UO, Opole.pl_PL
dc.referencesSłodczyk J., 2003, Percepcja przestrzeni w badaniach geograficznych [w:] Kowalski P. (red.), Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podróż w dyskursach kultury, Wydawnictwo UO, Opole.pl_PL
dc.referencesSmith D.M., 2002, The quality of life: human welfare and social justice, Routledge, London−New York.pl_PL
dc.referencesSobala-Gwosdz A., 2004, Zmiany poziomu życia i rozwój gospodarczy w miastach województwa podkarpackiego po 1990 r. [w:] Słodczyk J. (red.), Miasta w okresie przemian.pl_PL
dc.referencesSobczyńki M., Wojtkiewicz J., 2012, Kontrasty w przestrzeni Łodzi w oczach jej mieszkańców (analiza wybranych fragmentów miasta), „Studia Miejskie”, 8, Opole, s. 25– 43.pl_PL
dc.referencesSołowiej D., 1999, Waloryzacja ekologiczna, jej istota i etapy, „Przegląd Komunalny”, nr 5, Poznań.pl_PL
dc.referencesStaniszkis M., 2006, Normatyw urbanistyczny – prawo do dobrej przestrzeni, „Urbanista”, nr 7/2006.pl_PL
dc.referencesStanley J.K., 1977, An evaluation of residential area improvement strategies from the residents' viewpoint, “Socio-Economic Planning Sciences”, vol. 11, Issue 3, Melbourne, Australia.pl_PL
dc.referencesStrumiłło K., 2010, Luksus na jaki każdy sobie zasłużył – mieszkać w nowoczesnym i pięknym otoczeniu na miarę XXI wieku, „Architecturae et Artibus”, vol. 2, no 2.pl_PL
dc.referencesStyrna-Bartkowiczowa K., Szafer T.P., 1977, Ekologia środowiska mieszkaniowego, KUiA PAN oddział w Krakowie, Ossolineum, Wrocław−Warszawa−Kraków− Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 1976, Środowisko mieszkaniowe miasta jako przedmiot badań geografii osadnictwa, „Acta Universitatis Lodziensis”, Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, seria II, z. 7.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 2001, Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia empirycznoteoretyczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 2012, Funkcje miast [w:] Liszewski S. (red., Geografia urbanistyczna, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., Walkiewicz D., 2009, Współczesne zróżnicowanie społeczno-gospodarcze województwa łódzkiego [w:] Badziak K., Łapa M. (red.), Województwo łódzkie 1919‒2009, Polskie Towarzystwo Historyczne, Łódź.pl_PL
dc.referencesSumień T., 1985, Kształtowanie i percepcja formy środowiska miejskiego, „Człowiek i Środowisko”, nr 1.pl_PL
dc.referencesSumień T., 1989, Kreacja i percepcja architektury miasta, Instytut Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSumień T., 1992, Forma miasta, kontekst i anatomia, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSurvey on perceptions of quality of life in 75 European cities, 2007, European Commission, Brussels.pl_PL
dc.referencesSwianiewicz P., 1985, Warunki bytowe ludności Warszawy jako problem gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSwianiewicz P., 2001, Życzliwa obojętność. Władze lokalne i reforma samorządowa w oczach opinii publicznej w krajach Europy Środkowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSwianiewicz P., 2004, Obszary metropolitalne – wewnętrzna dynamika zmian [w:] Kukliński A. (red.), Globalizacja Warszawy – strategiczny problem XXI wieku, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków.pl_PL
dc.referencesSyrkus H., 1976, Ku idei osiedla społecznego, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSyrkus H., 1984, Społeczne cele urbanizacji. Człowiek i środowisko, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzacka B., 2003, Wprowadzenie do socjologii, Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2003, Percepcja przestrzeni regionu łódzkiego w środowisku władz samorządowych, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2007, Mieszkańcy z wyższym wykształceniem w przestrzeni Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica Socio-Oeconomica 8, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2010, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej i funkcjonalnej wielkich zespołów mieszkaniowych w mieście postsocjalistycznym. Przykład Łodzi, „Studia Miejskie”, t. 2, Wydawnictwo UO, Opole.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2010, Stereotypy i rzeczywistość. Atrakcyjność mieszkaniowa blokowiska w opinii mieszkańców [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, IGS- -EiGP UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2011, Wielkie osiedla mieszkaniowe w okresie transformacji – próba diagnozy i kierunki przemian na przykładzie Łodzi [w:] Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, „XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, KGMiT UŁ, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2012, Geografia społeczna miast. Struktury społeczno-przestrzenne [w:] Liszewski S. (red.), Geografia urbanistyczna, (wyd. II), PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2012, Geografia społeczna miast i socjologia miasta – wspólnota podejść teoretyczno-metodologicznych i pól badawczych oraz wzajemne inspiracje [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Związki geografii z innymi naukami, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, no 7, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2012, Niechciane dziedzictwo czyli wielkie zespoły mieszkaniowe w strukturze społeczno-przestrzennej postsocjalistycznej Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Sociologica 36, Wydawnicwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2012, Przemiany struktury społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej wielkich osiedli mieszkaniowych na przykładzie osiedla Widzew-Wschód w Łodzi [w:] Dzieciuchowicz J., Groeger L. (red.), Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast, „Space–Society–Economy”, no 11, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., Kaczmarek J., 2007, Percepcja przestrzeni – pomiędzy prawdą a autentycznością [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzatur-Jaworska B., 2000, Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzczepanowska H.B., 1984, Wpływ zieleni na kształtowanie środowiska miejskiego, Instytut Kształtowania Środowiska, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzczepański M.S., 1991, Miasto socjalistyczne i świat społeczny jego mieszkańców, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzczepański M.S., Szczepańska D., 1990, Rytm i cykle mieszkańców osiedla a zagospodarowanie jego przestrzeni [w:] Jałowiecki B. (red.), Region. Miasto. Osiedle. Studia z gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzczepański M.S., Nurek S., 1997, Miasto i świat społeczny jego mieszkańców w perspektywie socjologicznej „IX Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzkiłądz J., 1979, Elementy zagospodarowania terenów osiedlowych, Zakład Wydawniczy CRS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzkurłat E., 2000, Akceptacja miejsca zamieszkania w Łodzi, Warszawie, Krakowie – studium porównawcze [w:] Jażdżewska I. (red.), Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, „XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzkurłat E., 2004, Więzi terytorialne młodzieży z miastem. Uwarunkowania, przemiany, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzkurłat E., 2007, Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania percepcji środowiska [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzkurłat E., 2009, Wartość zamieszkiwanej przestrzeni w świadomości młodzieży [w:] Janicki G., Łańczot M. (red.), Geografia i wartości, Lublin.pl_PL
dc.referencesSzlajfer F., 1991, Poziom życia. Zarys podejść i koncepcji [w:] Rościszewski M. (red.), Zmiany w światowej przestrzeni społeczno-gospodarczej, „Dokumentacja Geograficzna”, nr 6, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzreder M., 2004, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzreder M., Krzykowski G., 2005, Znaczenie informacji spoza próby w badaniach statystycznych [w:] Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wzrostu gospodarczego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.pl_PL
dc.referencesSztybel M., 2011, Miejsca niebezpieczne w przestrzeni miejskiej. Przykład Łodzi [w:] Wysota W., Biegańska J. i in. (red.), Rozwój zrównoważony regionów Polski, Toruń.pl_PL
dc.referencesSzymczak M. (red.), 1981, Słownik języka polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzymski A., 1997, Twórczość architektoniczna. Wstęp do teorii projektowania systemowego, Prace Naukowe, nr 101, Politechnika Szczecińska.pl_PL
dc.referencesŚleszyński J., 2004, Warunki życia w Warszawie w świetle dostępności przestrzennej mieszkańców do wybranych usług na początku XXI wieku [w:] Jażdżewska I. (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, „XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesŚliwińska-Ładzińska W., 1992, Urządzenia społeczno-usługowe elementem kształtowania strefy przychylnej społecznie polskich zespołów mieszkaniowych, Wydawnictwo PW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚmiłowska T., 1995, Statystyczna analiza poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzennym, Studia i Prace, nr 247, ZBSE GUS.pl_PL
dc.referencesŚwida H., 1979, Młodzież a wartości, WSiP.pl_PL
dc.referencesTatarkiewicz W., 1978, Parerga, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTobiasz-Lis P., 2008, Przestrzeń Łodzi w świadomości kobiet i mężczyzn [w:] Zaręba A., Chylińska D. (red.), Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesTobiasz-Lis P., 2008, Wyobrażenia kobiet i mężczyzn o przestrzeni Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, nr 9, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesTobiasz-Lis P., 2010, Przemiany społeczno-ekonomiczne w Łodzi w świetle badań nad wyobrażeniami miast [w:] Wójcik M. (red.), Studia nad bazą ekonomiczną miast i rynkiem pracy w województwie łódzkim, Nowy Sącz–Łódź.pl_PL
dc.referencesTobiasz-Lis P., 2010, Wyobrażenie Łodzi w świadomości mieszkańców w kształtowaniu wizerunku metropolii [w:] Suliborski A., Przygodzki Z. (red.), Łódzka Metropolia – problemy integracji społecznej i przestrzennej, Łódź.pl_PL
dc.referencesTobiasz-Lis P., 2011, Osiedla grodzone w Łodzi. Przyczyny i konsekwencje zjawiska [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, „Space–Society–Economy”, no 10, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesTomaszewski T., 1986, Główne idee współczesnej psychologii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTrzebiński J., 1985, Rola schematów poznawczych w zachowaniach społecznych [w:] Trzebiński J., Lewicka M. (red.), Psychologia postrzegania społecznego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTrzeciak P., 1988, Historia, psychika, architektura, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTuan Y.F., 1971, Geography, phenomenology and the study of human nature, “Canadian Geographers”, 15.pl_PL
dc.referencesTuan Y.F., 1976, Humanistic geography, “Annals of the Association of American Geographers”, 66.pl_PL
dc.referencesTuan Y.F., 1987, Przestrzeń i miejsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurowski J., 1979, Środowisko mieszkaniowe w świadomości ludności miejskiej, Ossolineum, PAN, Wrocław−Warszawa−Kraków−Gdańsk.pl_PL
dc.referencesTurowski J., 1983, Środowisko mieszkaniowe w świadomości mieszkańców, „Studia Socjologiczne”, nr 2.pl_PL
dc.referencesTurowski J., 1983, W poszukiwaniu socjologicznej teorii miasta [w:] Kaltenberg- -Kwiatkowska E., Kryczka P., Mirowski W. (red.), Teorie socjologii miasta a problemy społeczne miast polskich, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesUllman J.M., 1997, Wartościowanie przestrzeni użytkowych w architekturze, Rozprawy Naukowe, nr 55, Politechnika Białostocka, Białystok.pl_PL
dc.referencesUrban Audit. Methodological Handbook, 2004, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U., 2003, nr 80, poz. 717.pl_PL
dc.referencesvan Kamp I., Ruysbroek A., Stellato R., 2009, Residential environment quality and quality of life [w:] Ormandy D. (ed.), Housing and Health in Europe – The WHO LARES Project, Abingdon‒NewYork, Routledge, s. 220‒247.pl_PL
dc.referencesvan Kempen R., Murie A., Knorr-Siedow T., Tosics I., 2006, Regenerating large housing estates in Europe: a guide to better practice, RESTATE, Utrecht University, Utrecht.pl_PL
dc.referencesVinpenny J.T., 1995, Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWalkiewicz D., 2012, Geografia regionalna w ośrodku łódzkim – teoria i praktyka badawcza [w:] Maik W., Suliborski A., Rembowska K. (red.), Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 6, Geografia regionalna – scalenie i synteza wiedzy geograficznej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesWallis A., 1964, Opinie o miastach, OBOP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWallis A., 1965, Atrakcyjność miast w opinii studentów, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWallis A., 1967, Socjologia wielkiego miasta, PWN, Omega, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWallis A., 1971, Socjologia i kształtowanie przestrzeni, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWallis A., 1977, Miasto i przestrzeń, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWallis A., 1983, Przestrzeń jako wartość [w:] Naród–Kultura–Osobowość, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesWallis A., 1990, Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWalmsley D.J., Lewis G.J., 1997, Geografia człowieka, podejścia behawioralne, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWard B., 1983, Dom człowieka, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWarunki życia ludności w latach 2004–2005, 2007, Departament Statystyki Społecznej, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWejchert K., 1988, Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWejchert K., 1993, Przestrzeń wokół nas, Fibak Noma Press, Katowice.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 1975, Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy w latach 1931–1970 w świetle analizy czynnikowej, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, nr 116, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 1982, Struktura wewnętrzna wybranych miast Polski w świetle analizy czynnikowej [w:] Pióro Z. (red.), Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej, KiW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 1986, Struktura społeczno-przestrzenna miasta Katowic [w:] Pióro Z. (red.), Struktury i problemy społeczno-demograficzne regionu katowickiego, IGiPZ PAN.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 1991, Zagrożenia i szanse geografii społecznej w ostatniej dekadzie XX wieku, „IV Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Łódź.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 1999, Miasto polskie w transformacji – kształtowanie się miasta postsocjalistycznego [w:] Kaczmarek J. (red.), Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach, „XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Łódź.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 2002, Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 2003, Geografia społeczna miast: zróżnicowanie społeczno-przestrzenne, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., 2003, Restrukturyzacja wielkich osiedli mieszkaniowych w miastach europejskich – opis projektu badawczego, „Przegląd Geograficzny”, 75, 2.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., Jarosz A., 1995, Warunki mieszkaniowe ludności w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 1988, Atlas Warszawy 3, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., Kozłowski S., 2003, Large housing estate in Poland. Overview of developments and problems in Warsaw, RESTATE report 2f, Urban and Regional Research Centre, Utrecht University, Utrecht.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., Guszcza A., 2004, Transformation of large housing estate. The case of Warsaw.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., Guszcza A., Kozłowski S., 2004, Large housing estates in Poland. Policies and practices, RESTATE report 3f, Urban and Regional Research Centre, Utrecht University, Utrecht.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz G., Guszcza A., Kozłowski S., Bielawska A., Adamiak A., Krasowska M., Fader A., Bierzyński A., 2004, Large housing estates in Poland. Opinions of rewident on recent development, RESTATE report 4f, Urban and Regional Research Centre, Utrecht University, Utrecht.pl_PL
dc.referencesWhite G.F., 1960, Papers an flood problems, University of Chicago, Department of Geography, “Research Paper”, no 70.pl_PL
dc.referencesWieczorkowska G., Wierzbiński J., 2005, Badania sondażowe i eksperymentalne, wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWiench J., 1980, Atrakcyjność miejsca zamieszkania w aglomeracji warszawskiej, Sprawy Mieszkaniowe, nr 18.pl_PL
dc.referencesWięcław J., 2002, Jakość życia w suburbiach Krakowa – podstawowe wymiary życia społecznego [w:] Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast, UO, Opole.pl_PL
dc.referencesWięcław-Michniewska J., 2010, Działania samorządu lokalnego w ocenie mieszkańców na przykładzie osiedli blokowych w wybranych miastach [w:] Jażdżewska I. (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, „XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesWilczyński W., 2005, Ewolucja poglądów geograficznych na środowisko [w:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesWilk W., 2007, Miasto jako miejsce [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWirth L., 1938, Urbanism as a way of life, “American Journal of Sociology”, no 44.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna, istota, koncepcje, determinant rozwoju, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk J.A., 1997, Żyć znaczy mieszkać, PWN, Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesWojciechowski K.H., 1986, Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesWojciechowski K.H., 1994, Parametry jakościowe środowiska jako wskaźniki jakości życia [w:] Wilgat T. (red.), Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie, Lublin.pl_PL
dc.referencesWojciechowski K.H., 1995, Miejsce parametrów jakości środowiska i jakości krajobrazu w systemie jakości życia [w:] Materiały konferencji „Jakość krajobrazu jakość życia”, Płock 6−8.10.1994, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, PAEK, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWojciechowski K.H., 1998, Miejsce postrzeganego krajobrazu w całościowym ujęciu jakości życia, Zakład Ochrony Środowiska UMCS, Lublin, maszynopis.pl_PL
dc.referencesWojtanowicz J., 1998, Geografia a ochrona środowiska, „Przegląd Geograficzny”, 70 (1‒2), s. 3‒10.pl_PL
dc.referencesWojtanowicz J., 2006, Wartości geografii, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesWojtanowicz J., 2001, Zagadnienie wartości w geografii [w:] Kostrzewski A. Zwoliński Z. (red.), Funkcjonowanie geosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych – monitoring, ochrona, edukacja, Poznań.pl_PL
dc.referencesWojtkun G., 2004, Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XXI wieku, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin.pl_PL
dc.referencesWojtkun G., 2005, Wartościowanie obszarów mieszkaniowych jako metoda delimitacji struktury miasta XXI wieku, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin.pl_PL
dc.referencesWolaniuk A., 2010, Uniwersytety i ich rola w organizacji przestrzeni, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesWolaniuk A., Drozdowska M., 2011, Przestrzeń publiczna. Przykład centrum Łodzi [w:] Jażdżewska I. (red.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, „XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesWolpert J., 1964, The decision process in spatial context, “Annals of the Association of American Geographers” 54.pl_PL
dc.referencesWoszczyk P., 2009, Rynek dóbr i usług konsumpcyjnych dla seniorów – stan obecny i perspektywy [w:] Kowalewski J. T., Rossa A. (red.), Przyszłość demograficzna Polski, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Economica 231, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesWódz J. (red.), 1989, Przestrzeń znacząca. Studia socjologiczne, Śląski Instytut Naukowy, Katowice.pl_PL
dc.referencesWódz J., 1989, Przestrzeń w teorii i badaniach psychologicznych [w:] Wódz J. (red.), Przestrzeń znacząca, Śląski Instytut Naukowy, Katowice.pl_PL
dc.referencesWódz J., 1999, Społeczna rola przestrzeni – wprowadzenie do rozważań socjologicznych nad przestrzenią [w:] Malikowski M., Solecki S. (red.), Socjologia miasta. Wybór tekstów, Wydawnictwo Mana, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesWysocka E., Koziński J., 1992, Strategia rozwoju gminy, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZając M., 2010, Percepcja przestrzeni miejskiej [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, IGS-EiGP UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZałęcki J., 2003, Przestrzeń społeczna Gdańska w świadomości jego mieszkańców, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesZamojska B., 1980, Preferencje mieszkaniowe ludności małych miast, Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZaniewska H., Kowalewski A.T., Thiel M., Barek R., 2008, Zrównoważony rozwój osiedli i zespołów mieszkaniowych w strukturze miasta. Kryteria i poziomy odpowiedzialności, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.pl_PL
dc.referencesZaniewska H., Thiel M., Urbańska W., Barek R., 2012, Mieszkaniowe obszary problemowe w przestrzeni miast i wsi z zabudową popegeerowską. Teraźniejszość i przyszłość, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.pl_PL
dc.referencesZborowski A., 2000, Przemiany przestrzeni miasta postsocjalistycznego, teoria i praktyka [w:] Jażdżewska I. (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, „XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Łódź.pl_PL
dc.referencesZborowski A., 2004, Wybrane aspekty badań poziomu i jakości życia w dużym mieście [w:] Jażdżewska I. (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, „XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesZborowski Z. (red.), 2009, Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, Kraków.pl_PL
dc.referencesZborowski Z., Więcław J., 1999, Struktura społeczna a poziom i jakość życia w suburbiach na przykładzie Krakowa, „XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Łódź.pl_PL
dc.referencesZeliaś A., 2000, Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesZienkowski L., 1979, Poziom życia. Metody mierzenia i oceny, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZiobrowski Z., 1992, Mierniki jakości przestrzeni miejskiej, Poprawa Funkcjonowania Gospodarki Miejskiej, IGPiK, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZiobrowski Z., 2012, Przestrzenne i funkcjonalne wymiary miast – wartości modelowe, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.pl_PL
dc.referencesZiobrowski Z., Array-Podhalańska E., 1996, Zmiany jakości przestrzeni dużych miast w Polsce. Mierniki i metoda oceny, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Planowania, Kraków.pl_PL
dc.referencesZipser T., 2006, Aktualna doktryna urbanistyczna wśród ślepych uliczek [w:] Ossowicz T., Zipser T. (red.), Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka, Urbanista, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZmienność społecznego wartościowania przestrzeni miasta. Pamięć, symbolika, ład, 2010, społeczna dyskusja panelowa (Fuhrmann M., Gendźwiłł A., Kusiak J., Kuzko K., Pieniążek M.) [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, IGS-EiGP UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZnaniecki F., 1938, Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Poznań.pl_PL
dc.referencesZuziak Z.K., 2002, Nowe przestrzenie podróży. Przestrzenie publiczne węzłów transportu [w:] Kochanowski M. (red.), Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.pl_PL
dc.referencesZuziak Z.K., 2008, O tożsamości urbanistyki, Politechnika Krakowska, Kraków.pl_PL
dc.contributor.authorEmaillidia.groeger@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-874-5


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe