Now showing items 1-20 of 555

  • Political Conditions of Transborder Contacts of Lemkos Living on Both Sides of the Carpathian Mountains 

   Barwiński, Marek (Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
   Lemkos are the group of Ruthenian population that reach furthest to the west and that stand apart from the Polish and the Slovak populations as far as their culture, religion and language are concerned. From the 14th ...
  • Ruch turystyczny w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach 

   Stasiak, Andrzej (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 1998)
   Latem 1997 r. na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród zwiedzających tę placówkę. Stanowiły one część szerszych badań ruchu turystycznego w polskich ...
  • Współczesna tożsamość etniczna i kulturowa Łemków na obszarze Łemkowszczyzny 

   Barwiński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   W artykule zawarto teorie na temat genezy ludności łemkowskiej w Beskidach. Przedstawiono strukturę i przemiany religijne Łemków, rozwój ich świadomości narodowej, przyczyny i konsekwencje tragicznych przesiedleń w latach ...
  • Miejska sieć osadnicza województwa łódzkiego 

   Jażdżewska, Iwona (Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2000)
   Rozdział przedstawia historyczno-statystyczne ujęcie i analizę miejskiej sieci osadniczej woj. łódzkiego
  • Muzeum jako produkt turystyczny 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2000)
   W artykule przestawiono: - miejsce muzeum wśród produktów turystycznych, - elementy składowe produktu turystycznego muzeum, - główne funkcje muzeum i związane z tym konflikty, - działania marketingowe w muzeum, - ...
  • Zmiany administracyjne kościoła katolickiego po 1989 r. 

   Jażdżewska, Iwona; Nau, Izabela (ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE, 2000)
  • Przemiany przestrzeni miejskiej miast portowych na przykładach Gdańska i Gdyni 

   Palmowski, Tadeusz; Pacuk, Małgorzata; Michalski, Tomasz (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2001)
   Wzajemne relacje miasto-port zmieniały się wraz z upływem czasu i nadal ulegają przemianom. W ewolucji układu powiązań port morski-miasto portowe B. Hoyle (1998) wyróżnił sześć okresów. W końcu czwartej fazy, trwającej do ...
  • Reasons and Consequences of Depopulation in Lower Beskid (the Carpathian Mountains) in the Years 1944-1947 

   Barwiński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2001)
   Lemkos` displacement damaged the specific ethnic and cultural appearance of the region irreversibly. A complete change in ethnic composition which in this region had been practically unaltered from the turn of the 15th and ...
  • Contemporary National and Religious Diversification of Inhabitants of the Polish-Belorussian Borderland – the Case of the Hajnówka District 

   Barwiński, Marek (Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
   Polish-Belorussian borderland is the most diversified region in Poland in respect of nationality, culture and religion. It forms both an interstate borderland between Poland and Belarus and an internal ethnic, religious, ...
  • Model przemian przestrzeni miejskiej miasta postsocjalistycznego 

   Liszewski, Stanisław (ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE, 2001)
  • Zmiany administracyjne kościoła katolickiego po 1989 r. 

   Jażdżewska, Iwona (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2001)
   W państwach Europy Środkowej i Wschodniej, które po II wojnie światowej znalazły się w strefie wpływów związku Radzieckiego, funkcjonowało kilka religii, lecz dominowały te o korzeniach chrześcijańskiej. Były to Kościół ...
  • Struktura przestrzenna i mieszkańcy osiedli podwrocławskich 

   Maciej, Zathey (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2002)
   Od początku lat 90. obserwowany jest w strefie podmiejskiej Wrocławia, stały napływ ludności miejskiej. Wokół Wrocławia tworzą się dwa koncentryczne pierścienie gmin. Pierwszy, wewnętrzny, z szybszym wzrostem gęstości ...
  • Postfordowski model organizacji gospodarki małych miast województwa śląskiego 

   Elżbieta Zuzańska-Żyśko (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2002)
   Lata 90-te to okres przemian województwa śląskiego. O wizerunku regionu nie decyduje już tylko przemysł ciężki, ale także wiele procesów gospodarczych, do których przyczynił się rozwój prywatnej przedsiębiorczości, odgrywający ...
  • Pogranicze w ujęciu geograficzno-socjologicznym - zarys problematyki 

   Barwiński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   W artykule zawarto próbę analizy problematyki pogranicza - zwłaszcza narodowego - uwzględniając jego aspekt geograficzny, historyczny, polityczny, etniczny, społeczny i kulturowy. Z uwagi na bardzo szeroki i wieloznaczny ...
  • The Protestant minorities in Silesia 

   Kulesza, Mariusz (Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   Silesia is a multicultural region that was influenced by Polish, German, Czech and Jewish elements. The cultural diversity results from intermingling of cultures of local communities and a specific competition or even ...
  • Lemkos as a Small Relict Nation 

   Barwiński, Marek (Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   The investigation has shown a strong sense of cultural, linguistic and national identity among Lemkos inhabiting the nowadays Lemko Region. Today, like it was on the turn of the 19th century and between the two World ...
  • Borderlands in Africa as an asylum for war and political refugees 

   Sobczyński, Marek (Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
   Africa is placed second among all continents as to the number of refugees. The number of persons remaining under the mandate of the United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR in Africa has reached 6,072,900 ...
  • Metropolie katolickie na świecie i ich rola w organizacji przestrzeni miast 

   Jażdżewska, Iwona (ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE, 2003)
   Opracowanie zwraca uwagę na rolę metropolii katolickich w historii budowy sieci miast na wszystkich kontynentach oraz na współwystępowanie funkcji metropolitalnych państwowych i kościelnych w miastach. Działalność metropolii ...
  • Warunki życia mieszkańców Brzezin 

   Jażdżewska, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
   Celem artykułu jest przedstawienie warunków życia mieszkańców małego pol-skiego miasta powiatowego Brzeziny, położonego w aglomeracji łódzkiej. Omówiono uwarun-kowania zewnętrzne i wewnętrzne określające warunki życia i ...