Show simple item record

dc.contributor.authorSuliborski, Andrzej
dc.contributor.authorDmochowska-Dudek, Karolina
dc.contributor.editorSuliborski, Andrzej
dc.contributor.editorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2019-03-14T16:33:23Z
dc.date.available2019-03-14T16:33:23Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSuliborski A., Dmochowska-Dudek K., Dysproporcje w zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi – uwarunkowania genetyczno‐funkcjonalne, [w:] Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Red. Suliborski A., Wójcik M., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 77-105, doi: 10.18778/7969-240-8.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-240-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27149
dc.description.sponsorshipPraca naukowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (NN 306033040) Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSuliborski A., Wójcik M.(red.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectgeografia społecznapl_PL
dc.subjectprzestrzeń miejskapl_PL
dc.subjectdysproporcje przestrzennepl_PL
dc.subjectsystem przyrodniczy Łodzipl_PL
dc.subjectproces gentryfikacji miastapl_PL
dc.subjectpatologia społecznapl_PL
dc.titleDysproporcje w zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi – uwarunkowania genetyczno‐funkcjonalnepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number77-105pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-770-0
dc.referencesBaranowski B. Fijałek J., (red.), 1980, Łódź dzieje miasta, t. 1: do 1918 r., Warszawa-Łódź.pl_PL
dc.referencesGinsbert A. 1962. Łódź. Studium monograficzne, Łódźpl_PL
dc.referencesKoter M., 1962, Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1974, Środowisko przyrodnicze obszaru obecnej Łodzi jako podłoże rozwoju osadnictwa w okresie przedprzemysłowym, Studium rozwoju osadnictwa na obszarze obecnej Łodzi w okresie przedprzemysłowym, Studia i Materiały Rady Naukowej przy Prezydencie Miasta Łodzi, z. 1.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1976, Relikty osadnictwa średniowiecznego w planie współczesnej Łodzi, „Przegląd Geograficzny”, t. 48, z. 4.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1980a, Struktura morfogenetyczna wielkiego miasta na przykładzie Łodzi Rozwój przestrzenny i zabudowa miasta, [w:] B. Baranowski, J. Fijałek Łódź dzieje miasta, t. 1: do 1918 r., Warszawa-Łódź.pl_PL
dc.referencesKoter M., 2009a, Kształtowanie się tkanki miejskiej do 1918 r., [w:] S. Liszewski, (red.) Łódź monografia miasta, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesKoter M., 2009b, Struktura morfogenetyczna Łodzi a podział miasta na jednostki samorządowe na przełomie XX i XXI wieku, [w:] S. Liszewski, (red.) Łódź monografia miasta, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1980c, Warunki naturalne [w:] B. Baranowski, J. Fijałek, Łódź dzieje miasta, t. 1: do 1918 r., Warszawa-Łódź.pl_PL
dc.referencesKoter M., 2009, Tkanka miejska Łodzi w latach 1918‐1989, [w:] S. Liszewski, (red.) Łódź monografia miasta, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesKoter M., Araszkiewicz A. Kunka T., 1991, Koncepcja podziału Łodzi na jednostki samorządowe.pl_PL
dc.referencesKowalska A., Kowalski G., 2002a, Atlas Miasta Łodzi, plansza XVIII: Rozwój zabudowy miasta do końca XVIII wieku, ŁTN, UMŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKowalska A., Kowalski G., 2002b, Atlas Miasta Łodzi, plansza XXX: Tereny zabudowy mieszkaniowej Łodzi, ŁTN, UMŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKrzemiński T., 1974, Przyrodnicze podstawy rozwoju Łodzi, „Przegląd Ekonomiczno‐Społeczny m. Łodzi”, nr 1.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., (red.), 2009, Łódź monografia miasta, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesMaik W., 2012, Podstawy teoretyczno‐metodologiczne studiów geograficzno-miejskich, Wyd. WSG w Bydgoszczy. Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesSłodczyk J., 2001, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Uniwersytet Opolski, Studia i monografie nr 298, Opole.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 1992, Geneza procesu przemian funkcji i struktury funkcjonalnej Łodzi, [w:] Kronika m. Łodzi, z.1, Łódź.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 1994, Genetyczno‐systemowe ujęcie funkcji i struktury funkcjonalnej miast, [w:] M. Koter, J. Tkocz (red.), Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce. Materiały konferencyjne, Toruń-Łódź.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 2000, Zmiany funkcji i struktury funkcjonalnej Łodzi oraz ich wpływ na formowanie się Polski Środkowej (województwa Łódzkiego), „Acta Universitatis Matthiae Belli, Faculta Prirodný Vied”, 7.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 2010, Funkcjonalizm w polskiej geografii miast. Studia nad genezą i pojęciem funkcji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkarolina.dmochowska@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-240-8.05


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe