Show simple item record

dc.contributor.authorAnusik, Zbigniew
dc.date.accessioned2019-03-18T11:10:49Z
dc.date.available2019-03-18T11:10:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27176
dc.description.abstractThe research undertaken by the Author concentrates on Polish descendants of Regina, the elder of two daughters of King Sigismund I the Old and his long time mistress – Katarzyna Telniczanka. Until now, it was assumed that the last descendants of the king were his great-grandsons – Władysław Strasz of Białaczów and his sister Krystyna who lived in the first half of the 17th century. Thanks to the documents found by the Author, it was possible to establish that the mother of the above-mentioned Władysław and Krystyna – Urszula Strasz née Kreza, had a sister – Zofia, who married Baltazar Lutomirski. From her daughter, Zofia née Lutomirski 1st married Stanisław Trembiński (Trębiński), 2nd married Franciszek Szamowski, come all descendants of Sigismund I the Old and Katarzyna Telniczanka, both historical and living ones. The article presents a list of all the king’s descendants from the beginning of the 16th to the turn of the 18th and 19th century. In total, it was 114 people (58 men and 56 women). It is worth noting that until the end of the first quarter of the 17thcentury, the descendants of Sigismund I and Katarzyna Telniczanka were Calvinists. They were almost exclusively representatives of wealthy and middle-class nobles. There were no senators among them and only a few were land officers. Yet, the Author’s list of descendants of the penultimate Jagiellon on the Polish throne is by no means complete. In a few cases it was impossible to find a source that would confirm whether a married couple mentioned in the article had children. Many times the Author had to underline that the fate of a certain person is unknown to him. This stands a chance for further researchers to fill that gap.en_GB
dc.description.abstractPrzedmiotem badań podjętych przez Autora jest zbiorowość polskich potomków Reginy, starszej z dwóch córek króla Zygmunta I Starego i jego długoletniej kochanki – Katarzyny Telniczanki. Do tej pory przyjmowano, że ostatnimi potomkami króla byli żyjący w pierwszej połowie XVII w. jego praprawnukowie – Władysław i Krystyna z Białaczowa Straszowie. Dzięki odnalezionym przez Autora dokumentom udało się jednak ustalić, że matka wspomnianych Władysława i Krystyny Straszów – Urszula z Krezów Straszowa miała siostrę – Zofię, która poślubiła Baltazara Lutomirskiego. Od jej córki, Zofii z Lutomirskich 1o v. Trembińskiej (Trębińskiej) 2o v. Szamowskiej pochodzą wszyscy, tak historyczni, jak i żyjący do dziś potomkowie Zygmunta Starego i Katarzyny Telniczanki. W artykule przedstawiono listę wszystkich descendentów króla żyjących od początku XVI do przełomu XVIII i XIX w. W sumie było to 113 osób (57 mężczyzn i 56 kobiet). Zwraca uwagę to, że do końca pierwszej ćwierci XVII w. potomkowie Zygmunta I i Katarzyny Telniczanki wyznawali kalwinizm. W całym badanym okresie byli to niemal wyłącznie przedstawiciele zamożnej i średniej szlachty. Nie było wśród nich senatorów, a tylko nieliczni pełnili urzędy ziemskie. Autor zwraca też uwagę na to, że sporządzona przez niego lista potomków przedostatniego Jagiellona na polskim tronie nie jest bynajmniej zamknięta. W kilku przypadkach nie udało się bowiem znaleźć źródłowego potwierdzenia na to, czy wspomniana w artykule para małżeńska miała dzieci. Wiele razy Autor musiał zatem poprzestać na stwierdzeniu, że dalsze losy jakiejś osoby są mu nieznane. Otwiera to przed następnymi badaczami szansę na znaczące uzupełnienie jego ustaleń.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;3
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.en_GB
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0en_GB
dc.subjectSigismund I the Olden_GB
dc.subjectKatarzyna Telniczankaen_GB
dc.subjectgenealogyen_GB
dc.subjectdescendants of Sigismund I the Old’s illegitimate daughters in 16th–18th centuryen_GB
dc.subjectZygmunt I Starypl_PL
dc.subjectKatarzyna Telniczankapl_PL
dc.subjectgenealogiapl_PL
dc.subjectpotomkowie nieślubnych córek Zygmunta Starego w XVI–XVIII w.pl_PL
dc.titleThe royal blood. Polish descendants of Sigismund I the Old and Katarzyna Telniczanka in the old Polish timesen_GB
dc.title.alternativeKrólewska krew. Polscy potomkowie Zygmunta Starego i Katarzyny Telniczanki w czasach staropolskichpl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.page.number29-66
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Philosophy and History, Institute of History, Department of Modern History
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesMetryka Koronna [MK] / The Crown Metrica 78, 111, 112, 133, 134, 135, 137, 138, 180. [Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD] (The Central Archives of Historical Records in Warsaw)].pl_PL
dc.referencesŁęczyckie grodzkie, inskrypcje [ŁGI] / The books of Łęczyca castle, inscriptions 169, 175, 215, 220, 280, 285, 329, 343, 383, 396. [Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD] (The Central Archives of Historical Records in Warsaw)].pl_PL
dc.referencesŁęczyckie grodzkie, oblaty [ŁGO] / The books of Łęczyca castle, records 4, 108. [Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD] (The Central Archives of Historical Records in Warsaw)].pl_PL
dc.referencesŁęczyckie grodzkie, relacje / The books of Łęczyca castle, accounts 177. [Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD] (The Central Archives of Historical Records in Warsaw)].pl_PL
dc.referencesSieradzkie grodzkie, inskrypcje [SGI] / The books of Sieradz castle, inscriptions 103, 137, 139, 149. [Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD] (The Central Archives of Historical Records in Warsaw)].pl_PL
dc.referencesSieradzkie grodzkie, relacyjne / The books of Sieradz castle, accounts 28a. [Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD] (The Central Archives of Historical Records in Warsaw)].pl_PL
dc.referencesCastriensia Cracoviensia Inscriptiones [CCI] No. 89, 91, 148, 187, 224, 278. [Archiwum Narodowe w Krakowie [ANK] (The National Archives in Cracow)].pl_PL
dc.referencesArchiwum Leopoldów z Rzepiszewa [ALzRz] / The Archives of Leopolds of Rzepiszew No. 13, 30, 54. [Archiwum Państwowe w Łodzi [APŁ] (The State Archive in Łódz)].pl_PL
dc.referencesSąd pokoju powiatu łęczyckiego [SPPŁ] / The magistrate’s court of the Łęczyca county 5. [Archiwum Państwowe w Łodzi [APŁ] (The State Archive in Łódz)].pl_PL
dc.references(The Kórnik Library of the PAS), Teki Dworzaczka. [Biblioteka Kórnicka PAN [BK PAN].pl_PL
dc.referencesAkta sejmikowe województwa krakowskiego, vol. I (1572–1620), ed. S. Kutrzeba, Kraków 1932.pl_PL
dc.referencesDie Metrikel der Universität Heidelberg von 1386 bis 1662, hrsg. von G. Toepke, Bd. II, Heidelberg 1886.pl_PL
dc.referencesPaprocki B., Herby rycerstwa polskiego, ed. K.J. Turowski, Kraków 1858.pl_PL
dc.referencesStarowolski S., Monumenta Sarmatarum, Cracoviae 1655.pl_PL
dc.referencesTrepka Nekanda W., Liber generationis plebeanorum ‘Liber chamorum’, eds W. Dworzaczek, J. Bartyś, Z. Kuchowicz, part 1 (Wstępy wydawców i tekst), Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.pl_PL
dc.referencesVolumina legum, ed. J. Ohryzko, vol. II, Petersburg 1859.pl_PL
dc.referencesŹródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI–XVIII wieku, vol. I (Rejestry pospolitego ruszenia szlachty sandomierskiej z XVII wieku), elaboration J. Pielas, Kielce 2009.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Kórnicka PAN [BK PAN], Teki Dworzaczka [TD], Monografie / The Kórnik Library of the PAS, Teki Dworzaczka, Monographs.pl_PL
dc.referencesBiedrzycka A., Szafraniec Hieronim (Jarosz) z Pieskowej Skały, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XLVI, Warszawa–Kraków 2009–2010, pp. 436–439.pl_PL
dc.referencesBoniecki A., Herbarz polski, vol. III, Warszawa 1900; vol. XII, Warszawa 1908.pl_PL
dc.referencesBorkowska U., Dynastia Jagiellonów w Polsce, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesBurmeister K.H., Graf Georg III. von Montfort-Bregenz-Pfannberg (ca. 1475/80–1544). Eine biographische Skizze, ‘Monfort. Vierteljährensschrift für Geschichte, Heimat – und Volkskunde (Gegenwart) Vorarlbergs’ 2009, Bd. LXI, pp. 7–27.pl_PL
dc.referencesBurmeister K.H., Montfort, von (Grafen von Montfort), [in:] Neue Deutsche Biographie, Bd. XVIII, Berlin 1997, pp. 51–54.pl_PL
dc.referencesChłapowski K., Realizacja reform egzekucji dóbr 1563–1665. Sprawa zastawów królewszczyzn małopolskich, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesCzapliński W., Ciekliński Dobiesław, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. IV, Kraków 1938, p. 42.pl_PL
dc.referencesEstreicher K., Bibliografia polska, vol. XIV, Kraków 1896.pl_PL
dc.referencesKaniewska I., Szafraniec Stanisław z Pieskowej Skały, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XLVI, Warszawa–Kraków 2009–2010, pp. 471–479.pl_PL
dc.referencesKempa T., Dzieje rodu Ostrogskich, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesKobierecki M., Walewscy herbu Kolumna w XVII–XVIII wieku. Genealogia. Majętności. Działalność publiczna, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesKowalska H., Grzegorz z Żarnowca, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. IX, Wrocław–Warszawa–Kraków 1960–1961, pp. 91–93.pl_PL
dc.referencesKurdybacha Ł., Fogelweder Stanisław, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. VII, Kraków 1948–1958, pp. 44–46.pl_PL
dc.referencesKurtyka J., Latyfundium tęczyńskie. Dobra i właściciele (XIV–XVII wiek), Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesŁukaszewicz J., Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie, vol. I, Poznań 1842.pl_PL
dc.referencesŁukaszewicz J., O kościołach braci czeskich w dawnej Wielkopolsce, Poznań 1835.pl_PL
dc.referencesMichałek A., Ciekliński Stanisław, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. IV, Kraków 1938, p. 45.pl_PL
dc.referencesNiesiecki K., Herbarz polski, ed. J.N. Bobrowicz, vol. III, Lipsk 1839; vol. V, Lipsk 1840; vol. VIII, Lipsk 1841.pl_PL
dc.referencesPielas J., Oleśniccy herbu Dębno w XVI–XVII wieku. Studium z dziejów zamożnej szlachty doby nowożytnej, Kielce 2007.pl_PL
dc.referencesPielas J., Urzędnicy grodzcy nowokorczyńscy i ich kariery w XVII wieku, [in:] Dzieje biurokracji, vol. IV, part 1–2, eds A. Górak, K. Latawiec, D. Magier, Lublin–Siedlce 2011, pp. 137–152.pl_PL
dc.referencesPiwarski K., Działyński Michał († 1713), [in:] Polski słownik biograficzny, vol. VI, Kraków 1948, p. 92.pl_PL
dc.referencesPrinke R.T., Sikorski A., Polscy potomkowie Piastów i innych dynastii panujących, Poznań 1997.pl_PL
dc.referencesQuirini-Popławska D., Kreza Mikołaj, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XV, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, p. 295.pl_PL
dc.referencesSchmitt H., Kilka uwag w sprawie rokoszu Zebrzydowskiego, ‘Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego’, vol. III, Poznań 1865, pp. 1–86.pl_PL
dc.referencesSwieżawski A., Jan (Janusz) z Książąt Litewskich, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. X, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962–1964, pp. 439–441.pl_PL
dc.referencesSwieżawski A., Kościelecka (z Kościelca) Katarzyna, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XIV, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968–1969, pp. 397–398.pl_PL
dc.referencesSwieżawski A., Kościelecki (z Kościelca) Andrzej, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XIV, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968–1969, pp. 398–400.pl_PL
dc.referencesSzczotka S., Chełmski Remigian, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. III, Kraków 1937, p. 286.pl_PL
dc.referencesSzybkowski S., Związki rodzinne Danaborskich z elitą urzędniczą Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, ‘Roczniki Historyczne’ 2000, LXIV, pp. 157–168.pl_PL
dc.referencesTazbir J., Bluźniercy, którzy uszli karze, ‘Nauka’ 2011, No. 1, pp. 7–16.pl_PL
dc.referencesUrban W., Umiejętność pisania w Małopolsce w drugiej połowie XVI wieku, ‘Przegląd Historyczny’ 1977, vol. LXVIII, issue 2, pp. 231–257.pl_PL
dc.referencesUruski S., Kosiński A.A., Włodarski A., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, vol. II, Warszawa 1905.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI–XVIII wieku. Spisy, elaboration K. Mikulski, W. Stanek, Z. Górski, R. Kabaciński, ed. A. Gąsiorowski, Kórnik 1990.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego w XVI–XVIII wieku. Spisy, elaboration E. Opaliński, H. Żerek-Kleszcz, ed. A. Gąsiorowski, Kórnik 1993.pl_PL
dc.referencesVanotti J.N., Geschichte der Grafen von Montfort und von Werdenberg, Belle-Vue, bei Constanz 1845.pl_PL
dc.referencesWdowiszewski Z., Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesWierzbicki L.A., Szamowski Franciszek, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XLVI, Warszawa–Kraków 2009–2010, pp. 588–589.pl_PL
dc.referencesWijaczka J., Reformacja w miastach prywatnych w Koronie w XVI wieku, ‘Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych’ 2016, vol. LXXVII, pp. 379–406.pl_PL
dc.referencesŻelewski R., Górkowa Elżbieta (Halszka z Ostroga), [in:] Polski słownik biograficzny, vol. VIII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1959–1960, pp. 424–426.pl_PL
dc.referencesŻelewski R., Katarzyna (ok. 1503–1548), żona Jerzego II hr. Montfortu, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966–1967, p. 222.pl_PL
dc.referencesŻelewski R., Łaska 1. v. Ostrogska z Kościeleckich Beata, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XVIII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1973, pp. 222–224.pl_PL
dc.referencesŻelewski R., Łaski Olbracht, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XVIII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1973, pp. 246–250.pl_PL
dc.referencesŻelewski R., Ostrogski Ilia (Eliasz), [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XXIV, Wrocław 1979, pp. 480–481.pl_PL
dc.referencesŻerek-Kleszcz H., Stokowski Jan Sariusz, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XLIV, Warszawa–Kraków 2006–2007, pp. 47–50.pl_PL
dc.referencesŻerek-Kleszcz H., Szamowski Ignacy, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XLVI, Warszawa–Kraków 2009–2010, pp. 589–590.pl_PL
dc.referencesŻołądź D., Studenci polscy z Korony i Litwy na uniwersytecie w Heidelbergu w okresie reformacji, ‘Rozprawy z Dziejów Oświaty’ 1994, vol. XXXVI, pp. 3–17.pl_PL
dc.referencesGeneteka, database of the Polish Genealogical Society [Geneteka].pl_PL
dc.contributor.authorEmailzanusik@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.17.03.02
dc.relation.volume17en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.