Show simple item record

dc.contributor.authorRochmińska, Agnieszka
dc.date.accessioned2019-03-28T12:17:54Z
dc.date.available2019-03-28T12:17:54Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationRochmińska A., Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-865-3pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-865-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27271
dc.descriptionPraca ma charakter teoretyczno-empiryczny i można w niej wyróżnić trzy części. W pierwszej części, na podstawie naukowej literatury polskiej i zagranicznej, przedstawiono badania nad centrami handlowymi oraz nad zachowaniami nabywczymi i przestrzennymi. W drugiej części zaprezentowano etapy rozwoju łódzkich centrów handlowych, czynniki ich lokalizacji, dostępność przestrzenną oraz ofertę. Ponadto w tym fragmencie przedstawiono strukturę użytkowania terenów, typy zabudowy, potencjał ludnościowy otoczenia centrów handlowych oraz zagospodarowanie pod względem usługowym terenów przyległych. Na podstawie danych inwentaryzacyjnych dokonano również wyróżnienia typów ofertowych centrów handlowych, przedstawiono obiektywną ocenę ich atrakcyjności oraz typy „pulsujących biegunów” nowoczesnej przestrzeni handlowo-usługowej. Część trzecia w dużej mierze została oparta na badaniach ankietowych, dzięki którym opracowano profile nabywcze klientów poszczególnych typów centrów handlowych, a także zidentyfikowano czynniki warunkujące ich zachowania nabywcze i przestrzenne.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectcentra handlowepl_PL
dc.subjectgalerie handlowepl_PL
dc.subjectprzestrzeń handlowapl_PL
dc.subjectusługipl_PL
dc.subjectkonsumentpl_PL
dc.subjectklientpl_PL
dc.subjectzarządzanie projektamipl_PL
dc.titleAtrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientówpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number309pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-327-6
dc.referencesAbdallat M.M.A., Emam H.S., 2001, Consumer behavior models in tourism. Analysis study, Department of Tourism and Hospitality , King Saud University, http://www.scribd.com/doc/19523031/Consumer-Behavior-Models-and-Consumer-Behavior-in-Tourism, (dostęp 1 maja 2012).pl_PL
dc.referencesAldskogius H., 1977, A conceptual framework and swedish case study of recreational behavior and environmental cognition, “Economic Geography”, vol. 53, nr 2, s. 163–183.pl_PL
dc.referencesAltkorn J., 1994, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBabbie E., 2007, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBauman Z., 2000, Globalizacja, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBednarek R., Kaczmarek T., Kaczmarek U., 2004, Sieć handlowa miasta Poznania i jej ocena z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb konsumentów i lokalizacji nowych obiektów handlowych, Dedal Invest-Eko, Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Poznania, Poznań.pl_PL
dc.referencesBerman B., Evans J.R., 2010, Retail management: a strategic approach, (11th Edition), http://wps.prenhall.com/bp_berman_retail_9/42/10855/2778982.cw/-/2779044/index.html, (dostęp 23 marca 2012).pl_PL
dc.referencesBierwiaczonek K., 2010, Między galerią handlową, ratuszem i bazyliką. Miejsca charakterystyczne centrów śląskich miast w percepcji społecznej, [w:] Bukowska-Floreńska I., Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miasta, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 10, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 177–190.pl_PL
dc.referencesBińczyk A., 2006, Od Manufaktury do „Manufaktury” – nowa przestrzeń w Łodzi, [w:] Jażdżewska I. (red.), Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, s. 211–219.pl_PL
dc.referencesBombol M., 2003, Czas wolny w naukach społecznych, [w:] Bombol M., Dąbrowska A., Czas wolny. Konsument, Rynek, Marketing. K.E. Liber, Warszawa, s. 2–38.pl_PL
dc.referencesBombol M., Dąbrowska A., 2003, Czas wolny. Konsument, Rynek, Marketing. K.E. Liber, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBon J., Pras B., 2001, Rozdział ról nabywcy, płacącego i konsumenta, [w:] Lambkin M., Foxall G., Raaij van F., Heilbrunn B. (red.), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, PWN, Warszawa, s. 150–162.pl_PL
dc.referencesBorusiak B., 2008, Modele wzrostu przedsiębiorstw handlu detalicznego, AE, Poznań.pl_PL
dc.referencesBorusiak B., 2008a, Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, [w:] Sławińska M., Kompendium wiedzy o handlu, PWN, Warszawa, s. 48–77.pl_PL
dc.referencesBosiacki S., Rydlewski P., 2009, Wielkomiejskie centra i galerie handlowe jako miejsca rekreacji i atrakcje turystyczne, „Zeszyty Naukowe”, nr 16, WSHiU, Poznań, s. 35–44.pl_PL
dc.referencesBratkowski J., Klima E., Rochmińska A., 2005, Rozwój sklepów wielkopowierzchniowych i usług gastronomicznych w Łodzi, [w:] Marszał T. (red.), Gospodarka w przestrzeni polskich miast, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 216, Warszawa, s. 227–240.pl_PL
dc.referencesBray J., 2008, Consumer behavior theory: approaches and models, http://eprints.bournemouth.ac.uk/10107/1/Consumer_Behaviour_Theory_-_Approaches_%26_Models.pdf, (dostęp 9 października 2011).pl_PL
dc.referencesBrezdeń P., Spallek W., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie wielkopowierzchniowych sieci handlowych w województwie dolnośląskim i jego uwarunkowania, [w:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, Warszawa–Kraków, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP w Krakowie, „Przedsiębiorczość–Edukacja”, nr 6, s. 294–307.pl_PL
dc.referencesBudner W., 2003, Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, AE, Poznań.pl_PL
dc.referencesBudner W., 2011, Współczesne tendencje i determinanty lokalizacji handlu w miastach, „Zeszyty Naukowe”, nr 21, WSHiU, Poznań, s. 52–60.pl_PL
dc.referencesBudner W., 2011a, Skutki oddziaływania sklepów wielkopowierzchniowych na istniejącą sieć handlową i rynek pracy w Lesznie, „Zeszyty Naukowe”, nr 22, WSHiU, Poznań, s. 43–57.pl_PL
dc.referencesBurbidge S.K., Goulias G., 2009, Active travel behavior, “Annual Meeting of the Journal of the Transportation Research Board”, no 88, http://www.uctc.net/papers/873.pdf (dostęp 2 maja 2011).pl_PL
dc.referencesCentrum handlowo-rozrywkowe Sukcesja Łódź, http://scf2012.retailnet.pl/projekty/centrum-handlowo-rozrywkowe-sukcesja-lodz/, (dostęp 24 sierpnia 2012).pl_PL
dc.referencesChan E.S.K., 2003, New educational service products: tertiary EC/EB education – the Asia Pacific Region, School of Information System, Deakin University, Victoria, Australia, http://dlibrary.acu.edu.au/staffhome/elchan/thesis/tindex.htm, (dostęp 20 lutego 2012).pl_PL
dc.referencesChmielak G., 1999, Centra handlowe – analiza lokalizacji, „Nieruchomości”, nr 6, C.H. Beck, http://www.nieruchomosci.beck.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=16&id=291, (dostęp 10 listopada 2012).pl_PL
dc.referencesChmielewski J.M., 2004, Rola miejskich przestrzeni publicznych, „Urbanista”, nr 4, Warszawa, s. 12.pl_PL
dc.referencesChrzanowska A., 2011, Centrum handlowo-usługowe Galeria Łódzka w Łodzi – funkcjonowanie i wpływ na otaczającą przestrzeń, praca magisterska napisana w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego, Wydz. Nauk Geograficznych, UŁ, Łódź, promotor dr A. Rochmińska.pl_PL
dc.referencesChrzanowska A., Rochmińska A., 2012, Zachowania nabywcze i przestrzenne klientów Galerii Łódzkiej w Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” nr 12, Wyd. UŁ, Łódź, s. 204–219.pl_PL
dc.referencesChwałek J., 2008, Handel detaliczny, [w:] Szulce H., Chwałek J., Ciechomski W., Mielczarczyk Z., Ekonomika handlu. Podręcznik, cz. 1, WSiP, Warszawa, s. 18–186.pl_PL
dc.referencesCiechomski W., 2006, Koncentracja w handlu detalicznym – przesłanki, miary i skutki, [w:] Mikołajczyk J. (red.), Handel. Znaczenie we współczesnej gospodarce, WSHiU, Poznań, s. 89–99.pl_PL
dc.referencesCiechomski W., 2010, Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.pl_PL
dc.referencesCiok S., Ilnicki D., 2011, Handel detaliczny w przestrzeni dużego miasta na przykładzie Wrocławia, [w:] Koncepcje i Problemy Badawcze Geografii, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 219–237.pl_PL
dc.referencesCohen L., 1996, From town center to shopping center: The reconfiguration of community marketplaces in postwar America, “The American Historical Review”, vol. 101, no 4, s. 1050–1081.pl_PL
dc.referencesCowell W.D., 1984, The Marketing of services, Williame Heinemanu Ltd., London.pl_PL
dc.referencesDalgakiran A., 2008, Interpreting the spatial preferences of retail firms in the post-1980 period: case of Izmir, Turkey, [w:] Theoretical and empirical researches on services turing socio-economic changes, Rochmińska A. (red.), “Space-Societ-Economy”, nr 8, s. 47–58.pl_PL
dc.referencesDaszkowska M., 1998, Usługi. Produkcja, rynek, marketing, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDąbrowska A., 2003, Rynki usługowe związane z czasem wolnym, [w:] Bombol M., Dąbrowska A., Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing, K.E. Liber, Warszawa, s. 93–169.pl_PL
dc.referencesDeLisle J.R., 2005, The evolution of shopping center research: a 12-year retrospective, “Journal of Shopping Center Research”, vol. 12, no 2, s. 1–83.pl_PL
dc.referencesDeLisle J.R., 2009, Towards global classification of shopping centers, http://www.icsc.org/srch/ rsrch/wp/GlobalRetailClass_Feb2009.pdf, (dostęp 1 grudnia 2011).pl_PL
dc.referencesDietl J., 1991, Handel we współczesnej gospodarce, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDmochowska-Dudek K., 2008, Usługowe obiekty NIMBY w oczach mieszkańców Łodzi, [w:] Theoretical and empirical researches on services during Socio-Economic changes, Rochmińska A. (red.), “Space-Societ-Economy”, nr 8, s. 189–196.pl_PL
dc.referencesDmochowska-Dudek K., 2011, Obiekty NIMBY jako przykład konfliktowych inwestycji na terenach mieszkaniowych – teoretyczny zarys problemu, [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, UŁ, Łódź, s. 29–58.pl_PL
dc.referencesDołhun A., 2011, Regulacje czy nadregulacje w kwestii wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH), TUP, Katowice, http://www.spatialplanning.info/tup/AnnaDolhunWOH.pdf, (dostęp 23 lutego 2012).pl_PL
dc.referencesDomański T., 2001, Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomański T., 2005, Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomański T., 2006, Proces internacjonalizacji polskiego handlu. Wyzwania i zagrożenia dla polskich firm, [w:] Mikołajczyk J. (red.), Handel. Znaczenie we współczesnej gospodarce, WSHiU, Poznań, s. 29–36.pl_PL
dc.referencesDryś M., 2011, Centra handlowe – architektoniczne ruiny?, „Akademia Sztuki”, http://www.akademiasztuki.org/Centra-handlowe-architektoniczne, (dostęp 12 grudnia 2012).pl_PL
dc.referencesDTZ Research, 2009, Rynek powierzchni handlowych Polska, www.detaldzisiaj.com.pl.pl_PL
dc.referencesDudek-Mańkowska S., 2006, Funkcje wybranych centrów handlowych w Warszawie, [w:] Jażdżewska I. (red.), Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, s. 245–254.pl_PL
dc.referencesDudek-Mańkowska S., 2010, Shopping centres in the Warsaw metropolitan area, „Acta Universitatis Carolinae. Geographica”, No 1–2, s. 35–47, http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/ acta/2010/2010_dudek.pdf, (dostęp 15 grudnia 2011).pl_PL
dc.referencesDudek-Mańkowska S., Fuhrmann M., 2009, Centra handlowe trzeciej generacji w Warszawie jako nowe produkty turystyczne, [w:] Stasiak A. (red.), 2009, Kultura i Turystyka– wspólnie zyskać, WSTiH Łódź, s. 269–282.pl_PL
dc.referencesDune G., 2009, Motivation and decision making in city break travel. The case of Dublin, VDM Publishing, Saarbrucken, Germany.pl_PL
dc.referencesDybicz T., 2001, Modelowanie ruchu generowanego przez centra usługowo-handlowe, XLVII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica, http://www.transeko.pl/publik/Referat_Krynica_2001.pdf, (dostęp 2 października 2011).pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 1984, Problemy demograficzne śródmieścia Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica”, nr 3, Łódź, s. 37–67.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2002, Zasoby mieszkaniowe Łodzi: Rozwój, struktura przedmiotowa i przestrzenna, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, nr 4, UŁ, Łódź, s. 47–65.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2011, Społeczne budownictwo mieszkaniowe w Łodzi – rozwój, zasoby mieszkaniowe i ich użytkownicy, [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, UŁ, Łódź, s. 115–144.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2012, Nowa geografia handlu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” nr 12, UŁ, Łódź, s. 37–53.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2012a, Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej: Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie, UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesFatyga B., 2009, Czas wolny, [w:] Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, s. 26–37.pl_PL
dc.referencesFeinberg R.A., Meoli J., 1991, A brief history of the mall, “Advances in Consumer Research”, vol. 18, p. 426–427.pl_PL
dc.referencesFelisiak M., 2008, Zachowania konsumenckie, Komunikat z badań CBOS, BS/117/2008, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFertal’ova J., 2006, Evaluation of attendance in selected hypermarkets and shopping stores in the towns of Prešov and Košice, “Acta Univ. Palacki, Geographica”, no 39, Olomuc, s. 19–29.pl_PL
dc.referencesFuhrmann M., 2006a, Miasto w mieście – przestrzeń centrum handlowego jako substytut przestrzeni miejskiej, [w:] Dynamika przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Poznańskie, s. 71–76.pl_PL
dc.referencesFuhrmann M., 2006b, Rola centrum handlowego Sadyba Best Mall w życiu mieszkańców Osiedla Sadyba, [w:] Górecki J. (red.), Przestrzeń społeczno-ekonomiczna Europy Środkowej i Wschodniej, Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 47–55.pl_PL
dc.referencesFuhrmann M., 2007, Centrum handlowe a jakość życia, „Genius Loci”, nr 4 (maj 2007), s. 1 i 3–4.pl_PL
dc.referencesFuhrmann M., 2009, Znaczenie turystyczne centrów handlowych nowej generacji w Warszawie, [w:] Stasiak A. (red.), „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 14/2008, WSTH w Łodzi, s. 47–56.pl_PL
dc.referencesFuhrmann M., Dudek-Mańkowska S., 2010, Wpływ lokalizacji centrów handlowych w Warszawie na organizację czasu wolnego młodzieży, [w:] Madurowicz M. (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, s. 367–377.pl_PL
dc.referencesFularz A., 2004, Rozwój podmiejskich centrów dystrybucji detalicznej w ujęciu ekonomiki transportu, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4, s. 145–158.pl_PL
dc.referencesGajewski S., 1994, Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesGarbarski L., 1994, Zrozumieć nabywcę, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGhirardo D., 1999, Architektura po modernizmie, VIA, Toruń.pl_PL
dc.referencesGodlewska H., 2001, Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, WSHiFM, Warszawapl_PL
dc.referencesGolledge R.G., Stimson R.J., 1997, Spatial behavior: a geographic perspective, The Guilford Press, New York.pl_PL
dc.referencesGołembski G., 1998, Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, AE, Poznań.pl_PL
dc.referencesGoss J., 1993, The “Magic of the mall”: an analysis of form, function, and meaning in the contemporary retail built environment, “Annals of the Association of American Geographers”, vol. 83, no 1, s. 18–47.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2011, Współczesna zabudowa rezydencjonalna. Przykład Łodzi, [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, UŁ, Łódź, s. 83–98.pl_PL
dc.referencesGrzelońska U., 1997, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzesiuk A., 2011, Handel detaliczny a rytualizacja konsumpcji, [w:] Borusiak B. (red.), Orientacja rynkowa we współczesnym handlu detalicznym, „Zeszyty Naukowe”, nr 177, AE, Poznań, s. 138–147.pl_PL
dc.referencesGrzeszczak J., 1999, Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, „Prace Geograficzne”, nr 173, PAN, IGiPZ, Continuo, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGuzik R., 2003, Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesGwosdz K., Sobala-Gwosdz A., 2008, Geografia hipermarketów w Polsce: strategie lokalizacyjne firm i ich skutki przestrzenne, „Przegląd Geograficzny”, IGiPZ PAN, t. 80, z. 4, s. 515–539.pl_PL
dc.referencesGwynn D., 2008, The history of the american shopping center, http://www.otherstream.com/wp-content/uploads/2008/12/bibliography.pdf, (dostęp 24 marca 2012).pl_PL
dc.referencesHolloway J.Ch., Robinson Ch., 1997, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referenceshttp://baza.archiwa.gov.pl, (dostęp 24.01.2010).pl_PL
dc.referenceshttp://capitalpark.pl/news/169/87/lodz-Street-Mall-Vis-a-Vis.htm, (dostęp 12 września 2012).pl_PL
dc.referenceshttp://gastrowiedza.pl (13.02.2012) – Profesjonalne zarządzanie gastronomią.pl_PL
dc.referenceshttp://prch.org.pl/PL/BazaWiedzy/Definicje/Default.aspx.pl_PL
dc.referenceshttp://prch.org.pl/PL/StronaGlowna/Default.aspx.pl_PL
dc.referenceshttp://www.boig.pl/projekt/38, The Blue Ocean Investment Group, (dostęp 24 sierpnia 2012).pl_PL
dc.referencesHuff D., McCallum B.M., 2008, Calibrating the huff model using ArcGis business analyst, An ESRI White Paper, United States of America.pl_PL
dc.referencesHungarian council of shopping centers, http://www.mbsz.hu/2011_08_06/MBSZ_eves_jenetes_ A4_2010_FINAL.pdf.pl_PL
dc.referencesICSC – International council of shopping centers, http://www.icsc.org/.pl_PL
dc.referencesICSC shopping center definitions. Basic configurations and types for the United States, 2004, International Council of Shopping Centers (ICSC), http://www.icsc.org/srch/lib/USDefinitions.pdf, (dostęp 12 lipca 2012).pl_PL
dc.referencesICSC shopping center definitions. Basic configurations and types, 1999, International Council of Shopping Centers, USA.pl_PL
dc.referencesIra V., Matlovič R., Sýkora L., Szczyrba Z., 2001, Procesy transformacyjne struktury przestrzennej miast postkomunistycznych na tle koncentracji w handlu detalicznym w Republice Czeskiej i Słowackiej (przykład Pragi, Bratysławy, Ołomuńca i Preszowa), [w:] Jażdżewska I. (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (cz. II), XIV Konserwatorium Wiedzy o Mieście, UŁ, Łódź, s. 243–251.pl_PL
dc.referencesIwan B., 2007, Oddziaływanie hipermarketów na rozwój społeczności lokalnych, „Prace Naukowe”, nr 39, SGGW, Warszawa s. 113–122.pl_PL
dc.referencesIwińska-Knop K., 2011, Techniki wywierania wpływu na decyzje nabywcze klientów hipermarketów, [w:] Borusiak B. (red.), Orientacja rynkowa we współczesnym handlu detalicznym, „Zeszyty Naukowe”, nr 177, AE, Poznań, s. 65–74.pl_PL
dc.referencesJachnis A., 2007, Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa.pl_PL
dc.referencesJakovčić M., Rebernik D., 2008, Comparative analysis of development of retail and shopping centres after 1990 in Ljubljana and Zagreb, “Hrvatski Geografski Glasnik”, 70/2, s. 33–48.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2008, Centrum targowo-bazarowe w strefie podmiejskiej Łodzi i jego funkcjonowanie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, „Czasopismo Geograficzne”, t. 78, z. 4, s. 305–323.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2011, Studia miejskie – między historią a teorią, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2 (44), s. 26–40.pl_PL
dc.referencesJaniszewska A., Klima E., Rochmińska A., 2011, Centra handlowe w Łodzi – zawłaszczona, przestrzeń publiczna?, [w:] Jażdżewska I. (red.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, UŁ, Łódź, s. 157–165.pl_PL
dc.referencesJaniszewska A., Klima E., Rochmińska A., 2011, Jakość życia na łódzkich osiedlach, [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, UŁ, Łódź, s. 145–180.pl_PL
dc.referencesJaniszewska A., Rochmińska A., 2009, Rozwój i funkcjonowanie handlu hurtowego w Łodzi, [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Usługi dla producentów i biznesu w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi, UŁ, Łódź, s. 61–79.pl_PL
dc.referencesJanoś-Kresło M., 2006, Cechy konsumentów i gospodarstw domowych jako podmiotów konsumpcji, [w:] Janoś-Kresło M., Mróz B., Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa, s. 13–40.pl_PL
dc.referencesJarosz A., 2001, Miejsce hipermarketów w przestrzeni miejskiej aglomeracji, [w:] Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, „Prace Geograficzne”, nr 184, s. 253–264.pl_PL
dc.referencesJezierski A., Leszczyńska C., 2001, Historia gospodarcza Polski, Key Text, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJonas A., 2006, Jakość usług, [w:] Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., Marketing usług, Wolters Kluwer Polska, Kraków, s. 115–149.pl_PL
dc.referencesJung B., 1989, Ekonomia czasu wolnego. Zarys problematyki, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 1996, Dzienna ścieżka życia mieszkańców Łodzi a warunki życia w mieście, „Szlakami Nauki”, nr 22, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 2001, Miejsce – w poszukiwaniu właściwej miary, [w:] Rogacki H. (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, s. 73–81.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 2003, Jeżeli… to – interpretacja wyników badań przestrzennej człowieka, [w:] Rogacki H. (red.), Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, s. 31–42.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 2005, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne, UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T., 2010, Struktura przestrzenna handlu detalicznego. Od skali globalnej do lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T., 2011, Handel detaliczny w rozwoju funkcjonalnym i przestrzennym miast w Polsce, [w:] Wdowicka M., Mierzejewska L. (red.), Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza”, Poznań, s. 67–84.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T., Kaczmarek U., 2006, Stara i nowa przestrzeń handlowa Poznania, [w:] Jażdżewska I. (red.), Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, UŁ, s. 221–231.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T., Szafrański T., 2008, Poziom rozwoju i struktura przestrzenna handlu detalicznego w Poznaniu, [w:] Rochmińska A. (red.), Theoretical and empirical reserches on services during socio-economic changes, „Space-Society-Economy“, No 8, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego, UŁ, Łódź, s. 95–110.pl_PL
dc.referencesKaczorek A., Kowalczyk A., 2003, Modele lokalizacji usług gastronomicznych na obszarach miejskich, „Prace i Studia Geograficzne”, nr 32, s. 191–203.pl_PL
dc.referencesKajdanek K., 2006, Nowe przestrzenie centrum? O znaczeniu galerii handlowych w obrazie przestrzenno-funkcjonalnym centrum miasta Wrocławia, [w:] Jażdżewska I. (red.), Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, UŁ, s. 255–264.pl_PL
dc.referencesKamiński A., 1965, Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKarta Przestrzeni Publicznej, 2009, www.tup.org.pl, (dostęp 12 czerwca 2011).pl_PL
dc.referencesKavanagh M, 2000, A brief history of shopping centers, http://www.icsc.org/srch/about/impactofshoppingcenters/01_briefhistory.pdf, (dostęp 24 marca 2012).pl_PL
dc.referencesKiel G., Haberkern G., 1998, Issues in shopping centre trade areas, Paper presented at the inaugural Australia New Zealand Academy of Marketing Conference, s. 1138–1154, http://anzmac.info/conference/1998/Cd_rom/Kiel146.pdf, (dostęp 2 maja 2011).pl_PL
dc.referencesKienzler I., Romanowski R., 2009, Leksykon handlowy, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKieżel E., 1998, Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń, Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesKinley T., Kim Y-K., Forney J., 2002, Tourist – destination shopping center: an importance – performance analysis of attributes, “Journal of Shopping Center Research”, 9 (1), s. 51–72.pl_PL
dc.referencesKłosiewicz-Górecka U., 2006, Globalizacja w sektorze handlu w Polsce – wyzwania dla krajowych przedsiębiorstw handlowych, [w:] Mikołajczyk J. (red.), Handel znaczenie we współczesnej gospodarce, WSHiU, Poznań, s. 51–68.pl_PL
dc.referencesKłosiewicz-Górecka U., 2009, Zmiany w handlu detalicznym, [w:] Sławińska M. (red.), Handel wewnętrzny w Polsce 1989–2009, IBRKiK, Warszawa, s. 117–143.pl_PL
dc.referencesKłosiewicz-Górecka U., 2010, Zmiany w sieci handlu detalicznego, „Wiadomości Statystyczne”, nr 9, s. 36–48.pl_PL
dc.referencesKłosiewicz-Górecka U., Słomińska B., 2001, Samorząd terytorialny, a rozwój nowoczesnego handlu, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKłosowski F., 2002, Hipermarkety w przestrzeni handlowej miast aglomeracji katowickiej, [w:] Słodczyk J. (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 373–381.pl_PL
dc.referencesKnecht-Tarczewska M., 2011, Centrum handlowe jako nowoczesny produkt handlowo-usługowy, „Zeszyty Naukowe”, nr 175, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, s. 293–303.pl_PL
dc.referencesKochaniec A., 2011, Rola centrów handlowych w kreowaniu wizerunku miast, [w:] Grzegorczyk A., Kochaniec A. (red.), Kreowanie wizerunku miasta, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, s. 238–247.pl_PL
dc.referencesKociuba D., 2006, Nowe przestrzenie handlowe Lublina, [w:] Jażdżewska I. (red.), Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, UŁ, s. 231–244.pl_PL
dc.referencesKomor M., 2011, Internacjonalizacja handlu w Europie, [w:] Sławińska M. (red.), Handel we współczesnej gospodarce. Źródła i przejawy innowacyjności, „Zeszyty Naukowe”, nr 175, Wyd. UE, Poznań, s. 73–82.pl_PL
dc.referencesKompendium wiedzy o handlu, 2008, Sławińska M. (red.), PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKompil M., Çelik H.M., 2006, Analyzing the retail structure change of Izmir – Turkey: integrative and disintegrative aspects of large-scale retail developments, 42nd ISOCARP Congress.pl_PL
dc.referencesKopaliński W., 1994, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1969, Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, „Prace Geograficzne”, nr 79, Instytut Geografii PAN, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKotler P., 1994, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa. Kowalski S., Sowier-Kasprzyk I., 2008, Zarządzanie produktem sportowo-rekreacyjnym w warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego, [w:] J. Kall, B. Sojkin (red.), Zarządzanie produktem – teoria, praktyka, perspektywy, Wyd. AE, Poznań, s. 140–147.pl_PL
dc.referencesKowrygo B., Levytska G., 2006, Zmiany na rynku usług gastronomicznych (na przykładzie restauracji Quick & Casual), „Handel Wewnętrzny”, numer specjalny, czerwiec, s. 378–383.pl_PL
dc.referencesKrause K., 2010, Przestrzeń publiczna jako przestrzeń handlu, [w:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J., Problemy kształtowania przestrzeni publicznej, Urbanista, Gdańsk, s. 100–106.pl_PL
dc.referencesKucharska B., Twardzik M., 2007, Koncentracja i integracja w handlu. Aspekt teoretyczny, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza.pl_PL
dc.referencesKufel J., Mruk H., 1998, Konsument jako instytucja ekonomiczna i prawna, [w:] Kufel J. (red.), Ochrona konsumenta w uregulowaniach publicznoprawnych, AE, Poznań.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski K., 2010, Przestrzeń publiczna i jej uzurpatorskie zawłaszczanie, „Czasopismo Techniczne”, z. 2–A, Politechnika Krakowska, s. 277–284.pl_PL
dc.referencesLambert J., 2005, One step closer to a pan-european shopping center standard, http://prch.org.pl.pl_PL
dc.referencesLedwoń S., 2009, Przekształcenia obszarów śródmiejskich z udziałem funkcji handlowej, [w:] Wybrane zagadnienia z rewitalizacji miast, Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red), Urbanista, Gdańsk, s. 36–58.pl_PL
dc.referencesLeksykon sfery spożycia. Terminologia i metodyka badań, 1988, PTE, Poznań.pl_PL
dc.referencesLevitt T., 1980, Marketing success through differentiation of anything, “Harvard Business Review”, s. 83–91, cte.jhu.edu/courses/pii/marketing success through differentiation.pdf, (dostęp 3 marca 2012).pl_PL
dc.referencesLevytska G., 2011, Usługi gastronomiczne – znaczenie i tendencje rozwoju, SGGW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLewandowska J., 2006, Co Polacy robią w czasie wolnym, Komunikat z badań CBOS, BS/124/2006, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1978, Tereny miejskie. Podział i klasyfikacja, „Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ”, z. 15, s. 3–33.pl_PL
dc.referencesLoudon D.L., Della Bitta A.J., 1993, Consumer behavior: concepts and applications by hardcover, McGraw-Hill College, Columbus.pl_PL
dc.referencesLukić A., Jakovčić M., 2004, Location and function of hypermarkets and shopping center in Zagreb, “Razprave”, dela 22, s. 39–54, www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-ZYYX3QHW/...3655.../ PDF, (dostęp 2 maja 2011).pl_PL
dc.referencesŁódzki rynek nieruchomości 2011/2012, 2012, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesŁódź: jest miejsce na nowe centra handlowe, (http://www.bankier.pl/wiadomosc/Lodz-jest-miejsce-na-nowe-centra-handlowe-2181089.html), (dostęp 21 lipca 2010).pl_PL
dc.referencesŁukasik P., 2008, Marketing w handlu detalicznym produktami spożywczymi: wybrane aspekty zachowań nabywców, UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesŁukasik P., 2010, Lokalizacja miejsca sprzedaży, [w:] Sobczyk G., Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym, PWE, Warszawa, s. 60–67.pl_PL
dc.referencesMajchrzak K., 2007, Centrum handlowe jako atrakcja turystyczna ery postturystyki na przykładzie Starego Browaru w Poznaniu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 466, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 9, s.181–185.pl_PL
dc.referencesMakowski G., 2003, Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Trio, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMakowski G., 2010, Świątynie handlu mają 15 lat, „Dziennik Gazeta Prawna” (z 1 października 2010 roku), http://www.e-leclerc.pl/pressf/799.pdf.pl_PL
dc.referencesMaleszyk E., 1998, Zagraniczne sieci handlowe w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, XLIII, nr 8, s. 48–58.pl_PL
dc.referencesMaleszyk E., 1999, Rozwój hipermarketów, supermarketów i sklepów dyskontowych z kapitałem zagranicznym, „Wiadomości Statystyczne”, XLIV, nr 6, s. 44–52.pl_PL
dc.referencesMaleszyk E., 2000, Ośrodki handlowe w Polsce, „Gospodarka Narodowa”, nr 11–12, s. 71–85.pl_PL
dc.referencesMaleszyk E., 2001, Ośrodki handlowe w Polsce – uwarunkowania i kierunki rozwoju. Rynek i konsumpcja, IRWiK, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaleszyk E., 2001a, Kierunki rozwoju ośrodków handlowych w Polsce, „Handel Wewnętrzny”, nr 47, z. 4–5, s. 38–46.pl_PL
dc.referencesMaleszyk E., 2002, Ocena procesu koncentracji w handlu i na rynku wewnętrznym, [w:] Pokorska B., Maleszyk E., Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym, PWE, Warszawa, s. 77–126.pl_PL
dc.referencesMaleszyk E., 2004, Rozwój sieci handlowych obsługi masowej w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, XLIX, nr 1, s. 38–49.pl_PL
dc.referencesMaleszyk E., 2009, Procesy koncentracji i integracji w handlu detalicznym, [w:] Sławińska M. (red.), Handel wewnętrzny w Polsce 1989–2009, IBRKiK, Warszawa, s. 144–157.pl_PL
dc.referencesMaleszyk E., 2011, Nowe trendy w procesach koncentracji i integracji handlu w Polsce, [w:] Sławińska M. (red.), Handel we współczesnej gospodarce. Źródła i przejawy innowacyjności, „Zeszyty Naukowe”, nr 175, UE, Poznań, s. 40–51.pl_PL
dc.referencesMalina A., 2004, Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, AE, Kraków.pl_PL
dc.referencesMarketing w handlu, 2007, Białoń L. (red.), WSM, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarketing w handlu, 2009, Rosa G. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesMatlovič R., Ira V., Sýkora L., Szczyrba Z., 2001, Procesy transformacyjne struktury przestrzennej miast postkomunistycznych (na przykładzie Pragi, Bratysławy, Ołomuńca oraz Preszowa), [w:] Jażdżewska I. (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (cz. II), XIV Konserwatorium Wiedzy o Mieście, UŁ, Łódź, s. 9–21.pl_PL
dc.referencesMatysiak N., 2009, Współczesne centra handlowe w Polsce, „Handel Wewnętrzny – rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing”, nr 6, IBRKiK, Warszawa, s. 26–31.pl_PL
dc.referencesMazurek-Łopacińska K., 1997, Zachowania nabywców jako postawa strategii marketingowej, AE, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMazurkiewicz L., 2002, Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMazurkiewicz L., 2007, Model przestrzennego zachowania turystów, „Przegląd Geograficzny”, nr 79, s. 99–113.pl_PL
dc.referencesMedlik S., 1995, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMiddleton V.T.C, 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk J., 2008, Instrumenty marketingu w handlu, [w:] Sławińska M., Kompendium wiedzy o handlu, PWN, Warszawa, s. 119–159.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk J., 2008a, Wybór formatu sklepu, [w:] Sławińska M., Kompendium wiedzy o handlu, PWN, Warszawa, s. 119–127.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk J., 2008b, Przestrzenne aspekty funkcjonowania handlu, [w:] Sławińska M., Kompendium wiedzy o handlu, PWN, Warszawa, s. 288–299.pl_PL
dc.referencesMilewska M., Prączko A., Stasiak A., 2010, Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMilewska-Osiecka K., 2011, Fizjonomia i układy urbanistyczne nowego budownictwa mieszkaniowego jako element kształtowania warunków mieszkaniowych (na wybranych przykładach), [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, UŁ, Łódź, s. 59–82.pl_PL
dc.referencesMironowicz I., 2010, Współczesne dylematy przestrzeni publicznej, [w:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J., Problemy kształtowania przestrzeni publicznej, Urbanista, Gdańsk, s. 36–48.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2012, Poczucie bezpieczeństwa w centrach handlowych. Przykład badań opinii klientów Galerii Łódzkiej i Manufaktury w Łodzi, [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Zróżnicowanie przestrzeni społeczno-ekonomicznej – wybrane problemy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, nr 12, UŁ, Łódź, s. 163–185.pl_PL
dc.referencesMruk H., Pilarczyk B., Sojkin H., Szulce H., 1996, Podstawy marketingu, AE, Poznań.pl_PL
dc.referencesMruk H., Rutkowski I.P., 1999, Strategia produktu, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMudie P., Cottam A., 1998, Usługi. Zarządzanie i marketing, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNamyślak B., 2006, Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych we Wrocławiu, [w:] Jażdżewska I. (red.), Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, UŁ, s. 265–276.pl_PL
dc.referencesNational council of shopping centers of France (CNCC), http://www.cncc.com/index.php?ru- b=18&srub=28, (dostęp 21 kwiecień 2010).pl_PL
dc.referencesNawrocki T., 2010, Od rynku do mallu. Zmiany centrów miast śląskich i ich społeczna percepcja, [w:] Bukowska-Floreńska I., Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miasta, [w:] „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 10, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 164–176.pl_PL
dc.referencesNordic council of shopping centers (NCSC), http://www.ncsc.se/index.php?option=com_conten- t&task=section&id=15&Itemid=66, (dostęp 21 kwiecień 2010).pl_PL
dc.referencesNowakowska A., 2002, Produkt turystyczny, [w:] Gołembski G. (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa, s. 24–43.pl_PL
dc.referencesNowe wcielenie Uniwersalu. Na górze biura, na dole sklepy, pod ziemią parking, „Express Ilustrowany”, (28.02.2009), http://lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/967436.html, (dostęp 24 stycznia 2010).pl_PL
dc.referencesOlearczyk A., 1979, Ośrodki handlowe, Biblioteka IHWiU, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOoi J.T.L., Sim L-L., 2007, The magnetism of suburban shopping centers: do size and Cineplex matter, “Journal of Property Investment & Finance”, vol. 25, no 2, s. 111–135.pl_PL
dc.referencesOtto J., Olczak A., 2007, Marketing w handlu i usługach, Politechnika Łódzka, Łódź.pl_PL
dc.referencesPanasiuk A., 2010, Organizacja multiusługowa, [w:] K. Rogoziński, A. Panasiuk, Zarządzanie organizacjami usługowymi, „Zeszyty Naukowe” nr 145, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, s. 73–82.pl_PL
dc.referencesPancewicz Ł., 2010, Prywatyzacja przestrzeni publicznych, [w:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J., Problemy kształtowania przestrzeni publicznej, Urbanista, Gdańsk, s. 80–90.pl_PL
dc.referencesParczewski W., Tauszyński K., 2005, Projektowanie obiektów użyteczności publicznej, WSiP, s. 71–84.pl_PL
dc.referencesParysek J.J., 2008, Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju, [w:] Parysek J.J., Tölle A. (red.), Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 5, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, s. 30–48.pl_PL
dc.referencesPawlak A., 1999, Mapa pokrycia terenu opracowana według propozycji czwartego poziomu legendy CORINE Land Cover a zróżnicowanie środowiska dla arkusza N-34-106-D, „Fotointerpretacja w geografii. Problemy Telegeoinformacji”, nr 30, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPayne A., 1996, Marketing usług, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPerenc J., Rak A., 2009, Przeobrażenia handlu w Polsce po 1989 roku, [w:] Rosa G. (red.), Marketing w handlu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 29–56.pl_PL
dc.referencesPietraszewski M., 2000, Organizacja gospodarki w Polsce, eMPi2, Poznań.pl_PL
dc.referencesPilarczyk B., 2001, Kompozycja elementów marketingu-mix w handlu, [w:] Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H., Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa, s. 143–180.pl_PL
dc.referencesPilarczyk B., Sławińska M., Mruk H., 2001, Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPlesińska A., 2003, Zmiany w zagospodarowaniu łódzkich wielkopowierzchniowych obiektów handlowych z lat 60-tych i 70-tych, praca magisterska, Katedra GPiPP UŁ, promotor dr A. Rochmińska.pl_PL
dc.referencesPokorska B., Maleszyk E., 2002, Koncentracja i integracja na rynku wewnętrznym w optyce sieci handlowych – koncepcja badań, [w:] Pokorska B., Maleszyk E., Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym, PWE, Warszawa, s. 13–26.pl_PL
dc.referencesPokorska B., Maleszyk E., 2006, Integracja przedsiębiorstw a procesy konkurencji, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPortuguese Association of Shopping Centres (A.P.C.C.), http://www.apcc.pt/tipologia.php, (dostęp 11 maja 2011).pl_PL
dc.referencesPrymon M., 2008, Marka w dynamicznej koncepcji produktu, [w:] J. Kall, B. Sojkin (red.), Zarządzanie produktem – teoria, praktyka, perspektywy, AE, Poznań, s. 489–495.pl_PL
dc.referencesPtáček P., Szczyrba Z., 2007, Current suburbanisation trends in the Czech Republic and spatial transformation of retail, “Revija za geografijo”, 1–2, s. 55–65.pl_PL
dc.referencesRacoń-Leja K., 2007, Przestrzeń publiczna zagrożona, „Czasopismo Techniczne” z. 2–A, Politechnika Krakowska, s. 215–220.pl_PL
dc.referencesRapacz A., 1994, Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRaport – rynek powierzchni handlowych, 2012, Cushman & Wakefield, http://cdn11.muratorplus. smcloud.net/t/myfile/Rynek-powierzchni-handlowych-w-Polsce_raport-Cushman.pdf, (dostęp 5 maja 2013).pl_PL
dc.referencesRawski M., 2008, Profil działalności przedsiębiorstw a wykorzystanie procesu pozycjonowania, [w:] Kall J., B. Sojkin (red.), Zarządzanie produktem – teoria, praktyka, perspektywy, AE, Poznań, s. 217–231.pl_PL
dc.referencesRebernik D., Jakovčić M., 2006, Development of retail and shopping centres in Ljubljana, “Razprave” dela 26, s. 5–26, www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-TIRWAZA0/...8d97.../PDF, (dostęp 2 maja 2011).pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2000, Społeczna percepcja funkcjonowania nowych instytucji masowej konsumpcji w Łodzi. Supermarkety i Fast foody, „Urbánne a krajinné štúdie”, nr 3, Inštitút Turizmu a Hotelovového Manažmentu, Prešov, s. 174–179.pl_PL
dc.referencesRochmińska A., 2005, Rozwój sieci handlowych z udziałem kapitału zagranicznego, [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Usługi rynkowe w dobie transformacji, UŁ, Łódź, s. 65–92.pl_PL
dc.referencesRochmińska A., 2008, Zachowania konsumenckie w handlu internetowym na przykładzie mieszkańców jednostki osiedlowej Łodzi (Olechów), [w:] Theoretical and empirical researches on services during socio-economic changes, UŁ, Łódź, s. 155–164.pl_PL
dc.referencesRochmińska A., 2010, Sieci handlowe z kapitałem zagranicznym jako nowy element w strukturze miasta, [w:] Jażdżewska I. (red.), Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, „XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, z. 1, UŁ, Łódź, s. 161−172.pl_PL
dc.referencesRochmińska A., 2011, Zakupy a czas wolny Łodzian, „Acta Univesritatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 11, UŁ, Łódź, s. 207–217.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U., Nr 75, poz. 690, z późn. zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 29 marca 2001 roku, Dz.U., Nr 38, poz. 454.pl_PL
dc.referencesRozwój sieci handlowych z udziałem kapitału zagranicznego, 2005, [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Usługi rynkowe w dobie transformacji, UŁ, Łódź, s. 65–92.pl_PL
dc.referencesRudnicki L., 2000, 2012, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRutkowski I.P., 2011, Strategie produktu. Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRynek wewnętrzny w 2011 roku. Informacje i opracowania statystyczne, 2012, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRynkowe zachowania konsumentów, 1999, 2000, E.Kieżel (red.), AE, Katowice.pl_PL
dc.referencesSagan A., 2003, Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności, StatSoft Polska, s. 39–52.pl_PL
dc.referencesShiboleth A., 2009, W Polsce powstaną centra V generacji, http://gospodarka.gazeta.pl/firma /1,31560,6993593,W_Polsce_powstana_centra_handlowe_V_generacji.html (dostęp 2 września 2009).pl_PL
dc.referencesShostack G.L., 1982, How to design a service, “European Journal of Marketing”, vol. 16(1), s. 49–64.pl_PL
dc.referencesSikos T., Hoffmann M., 2005, Typology of shopping centres in Budapest, Research Institute, J. Selye University, Komárno.pl_PL
dc.referencesSławińska M., 2008, Handel we współczesnej gospodarce, [w:] Sławińska M. (red.), Kompendium wiedzy o handlu, PWN, Warszawa, s. 11–31.pl_PL
dc.referencesSłodczyk J., 2001, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, „Studia i Monografie”, nr 298, Uniwersytet Opolski, Opole.pl_PL
dc.referencesSłomińska B., 2009, Handel na rynkach regionalnych i lokalnych, [w:] Sławińska M. (red.), Handel wewnętrzny w Polsce 1989–2009, IBRKiK, Warszawa, s. 58–70.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, 1979, Szymczak M. (red.), t. I i II, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmagacz M., 2007, Młodzież w centrum handlowo-rozrywkowym. Raport z badań socjologicznych na zlecenie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży, Instytut Socjologii UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesSmoleń T., 2006, Produkt usługowy, [w:] Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., Marketing usług, Wolters Kluwer, Kraków, s. 90–114.pl_PL
dc.referencesSmolová I., Szczyrba Z., 2000, Large commercial centers in the Czech Republic – landscape and regionally aspects of development (Contribution to the study of the problematic), “Acta Univ. Palacki, Geographica”, no 36, Olomuc, s. 81–87.pl_PL
dc.referencesSmyczek S., 2005, Konsument indywidualny jako podmiot rynku, [w:] Smyczek S., Sowa I. (red.), Konsument na rynku: zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa, s. 15–58.pl_PL
dc.referencesSmyczek S., 2005, Modele zachowań konsumentów na rynku, [w:] Smyczek S., Sowa I., Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa, s. 115–202.pl_PL
dc.referencesSmyczek S., 2005, Zachowania konsumentów indywidualnych na rynku, [w:] Smyczek S., Sowa I., Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa, s. 15–57.pl_PL
dc.referencesSmyczek S., Sowa I., 2005, Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa. Sobala-Gwosdz A., Gwosdz K., 2011, Polska wschodnia w strategiach lokalizacji sieci hipermarketów, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, z. 20, Uniwersytet Rzeszowski, s. 276–290.pl_PL
dc.referencesSobocińska M., 2011, Konkurowanie przedsiębiorstw handlowych w warunkach rozwoju nowej konsumpcji, [w:] Borusiak B. (red.), Orientacja rynkowa we współczesnym handlu detalicznym, „Zeszyty Naukowe”, nr 177, UE, Poznań, s. 11–19.pl_PL
dc.referencesSojkin B., 2003, Produkt w strategii marketingowej przedsiębiorstwa, [w:] B. Sojkin (red.), Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa, s. 17–53.pl_PL
dc.referencesSondej T., 2009, Handel we współczesnej gospodarce, [w:] Rosa G. (red.), Marketing w handlu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 13–28.pl_PL
dc.referencesStasik A., 2010, Czas wolny Polaków, Komunikat z badań CBOS, BS/133/2010, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStorey Ch., Easingwood Ch.J., 1998, The augmented service offering: a conceptualization and study of its impact on new service success, J Prod Innov Managvol. 15(1998): 335–351, http://www.iei.liu.se/program/smio/722a26/readings/1.101700/9Theaugmentedserviceoffering.pdf, (dostęp 20 lutego 2012).pl_PL
dc.referencesStudium przypadku. Centrum Handlowo-Usługowe Manufaktura, 2010, [w:] S. Liszewski (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 r., ŁTN, Łódź, s. 61–64.pl_PL
dc.referencesStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, 2010, Uchwała nr XCIX/1826/10, Rada Miejska w Łodzi, Łódź.Styś A. 2003, Marketing usług, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSuchecki B., Lewandowska-Gwarda K., 2010, Klasyfikacja, wizualizacja i grupowanie danych przestrzennych, [w:] Suchecki B. (red.), Ekonometria przestrzenna, C.H. Beck, Warszawa, s. 37–69.pl_PL
dc.referencesSullivan M., Adcock D., 2003, Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Wydawnicza, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzafrańska E., 2012, Przemiany struktury społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej wielkich osiedli mieszkaniowych na przykładzie osiedla Widzew Wschód w Łodzi, [w:] Dzieciuchowicz J., Groeger L. (red.), Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast, UŁ, Łódź, s. 179–196.pl_PL
dc.referencesSzczyrba Z., 2002, Shopping gravity of large-scale stores – example of Terno Olomouc hypermarket (Contribution to the study of the problematic), “Acta Univ. Palacki, Geographica”, no 37, Olomuc, s. 91–96.pl_PL
dc.referencesSzczyrba Z. 2005, Changes of shopping behaviour of the Czech population in the period of economic transformation, [w:] Michalski, T. (red.), Geographical aspects of transformation process in central and east-central Europe, Bernardinum, Gdynia, s. 188–196.pl_PL
dc.referencesSzczyrba Z., 2000, Large commercial centers in the Czech Republic – new dimension of the regional structure, [w:] Ilnicki D. (red), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych 5, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 411–418.pl_PL
dc.referencesSzromnik A., 2009, Makroekonomiczne przesłanki lokalizacji obiektów handlowych, „Samorząd terytorialny”, nr 10, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 16–39.pl_PL
dc.referencesSzulce H., 1998, Struktury i strategie w handlu, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzumilak J., 2004, Miejsce i rola handlu detalicznego w procesie gospodarowania, [w:] Szumilak J. (red.), Handel detaliczny funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 11–46.pl_PL
dc.referencesŚmigielska G., 2004, Oferta usługowa handlu detalicznego, [w:] Szumilak J. (red.), Handel detaliczny funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 47–86.pl_PL
dc.referencesŚwiatowy G., 2006, Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTarondeau J., Xardel D., 1999, Dystrybucja, Assimi Polska, Kraków.pl_PL
dc.referencesTaylor Z., 2000, Przekształcenia sieci handlu detalicznego i gastronomii w okresie transformacji społeczno-gospodarczej Polski, „Prace Geograficzne”, nr 175, Continuo, Wrocław.pl_PL
dc.referencesTeoria handlu socjalistycznego, 1966, Wakar A. (red.), PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesThe Finnish Council of Shopping Centers, http://www.ncsc.se/images/finnishshoppingcenters.pdf, (dostęp 15 czerwca 2011).pl_PL
dc.referencesTobiasz-Lis P. 2011, Osiedla grodzone w Łodzi. Przyczyny i konsekwencje zjawiska, [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, UŁ, Łódź, s. 99–114.pl_PL
dc.referencesToffler A., 1974, Szok przyszłości, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTul-Krzyszczuk A., 2011, Tendencje rozwojowe w handlu detalicznym w Polsce, [w:] Kosicka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A., Gębski J., Handel detaliczny żywnością w Polsce, SGGW, Warszawa, s. 32–64.pl_PL
dc.referencesTuncer D., Alkibay S., Hoşgör S., 2008, Turkisch shopping centers and a research on the reasons for their attraction, www.escp-eap.net/conferences/.../2008.../Tuncer_Alkibay_Hosgor.pdf, (dostęp 25 czerwca 2011).pl_PL
dc.referencesTwardzik M., 2007, Determinanty wyboru lokalizacji centrów handlowych w województwie Śląskim, [w:] Szumilak J., Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy, Fundacja UE, Kraków, s. 191–201.pl_PL
dc.referencesUstawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 roku, Dz.U., Nr 162, poz. 1568, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku, Dz.U., Nr 80, poz. 717, ze. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych z 11 maja 2007 roku, Dz.U., Nr 127, poz. 880.pl_PL
dc.referencesUstawa o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 13 lipca 2000 roku, Dz.U., Nr 14, poz. 124, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Dz.U., Nr 16 poz. 93 ze zm. tekst jednolity.pl_PL
dc.referencesWalmsley D.J., Lewis G.J., 1997, Geografia człowieka. Podejście behawioralne, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesWerwicki A., 2000, Handel targowiskowy w aglomeracji łódzkiej na tle jego znaczenia ogólnopolskie- go w latach 1994–1997, „Szlakami Nauki” nr 31, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesWerwicki A., 2001, Targowiska, [w:] Liszewski S. (red.), Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa. Zarys monografii województwa łódzkiego, ŁTN, Łódź, s. 360–368.pl_PL
dc.referencesWięcław J., 2000, Nowe centra handlowe w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Krakowa, [w:] Jażdżewska I. (red.), Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIII Konserwatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu, Łódź, s. 175–177.pl_PL
dc.referencesWięcław J., 2003, Hipermarkety, jako nowy element w strukturze przestrzennej miast Polski na przy- kładzie Krakowa, [w:] Górka Z., Więcław J. (red.), Badania i podróże naukowe krakowskich geografów, PTG Oddział w Krakowie, Kraków, s. 137–146.pl_PL
dc.referencesWięcław-Michniewska J., 2006, Nowe przestrzenie handlowe w aspekcie realizacji zadań samorządu terytorialnego, [w:] Jażdżewska I. (red.), Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytet Łódzki, s. 277–286.pl_PL
dc.referencesWilk W., 2003, Między zakupami a rozrywką – nowe znaczenie centrum handlowego, „Prace i Studia Geograficzne”, t. 32, s. 205–224.pl_PL
dc.referencesWilk W., 2004, Zachodnioeuropejskie sieci handlowe w Czechach, w Polsce i na Słowacji: podobieństwa i różnice, [w:] Przekształcania regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej, t. VIII/2, Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego, IGiRR Uniwersytet Wrocławski, s. 231–240.pl_PL
dc.referencesWilk W., 2005, Miejsce miast w sieciach handlowych – przykład Polski, [w:] Lisowski A. (red.), Zmiany przestrzenne i funkcjonalne obszarów miejskich, „Prace i Studia Geograficzne”, t. 35, Warszawa, s. 129–153.pl_PL
dc.referencesWiniarczyk-Raźniak A., 2007, Kompleksowe zaopatrzenie w usługi w regionie miejskim Krakowa (na przykładzie wybranych centrów handlowych), [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią – nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej, Brezdeń P., Grykień S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 351–357.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesWnuk-Lipiński E., 1981, Budżet czasu, struktura społeczna, polityka społeczna, PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesWojnowski W., 2012, Plaza Centers: otwarcie Łódź Plaza nastąpi w 2014 roku, http://www.retailnet.pl/Wspolna/Wiadomosci/2012/Maj/22/Plaza-Centers--otwarcie--odz-Plaza-nastapi- -w-2014-.aspx, (dostęp 24 sierpnia 2012).pl_PL
dc.referencesWolaniuk A., 1994, Przemieszczanie centrum wielkiego miasta – przykład Łodzi, [w:] Region miejski. Centrum a peryferia w okresie transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej, VII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra GMiT UŁ, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, s.69–76.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2009, Centrum handlowo-rozrywkowe jako „miejsce” w przestrzeni społecznej Łodzi. Przykład „Manufaktury”, [w:] Klima E. (red.), Czynniki społeczne w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym, „Space-Society-Economy”, nr 9, s. 133–142.pl_PL
dc.referencesWrzesińska J., 2008, Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce, [w:] Kiryjow J. (red.), Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, „Zeszyty Naukowe SGGW”, nr 72, SGGW, Warszawa, s. 161–170.pl_PL
dc.referenceswww.stat.gov.plpl_PL
dc.referencesWyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2008 roku, Dz.U., Nr 123, poz.803, sygn. Akt K 46/07.pl_PL
dc.referencesYrigoyen C.C., Otero J.V., 1997, Spatial interaction models applied to the design of retail trade areas, http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/coro/investigacion/viena98.PDF, (dostęp 12 marca 2012).pl_PL
dc.referencesZabrocki R., 2008, Dostosowanie portfela produktów gastronomii polskiej do potrzeb i oczekiwań konsumentów, [w:] Kall J., Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem – teoria, praktyka, perspektywy, AE, Poznań, s. 289–295.pl_PL
dc.referencesZagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych, 2007, Kłosiewicz-Górecka U. (red.), PWE Warszawa.pl_PL
dc.referencesZatwarnicka-Madura B., 2011, Preferencje nabywców (w szczególności kobiet) wobec instrumentów marketingowego oddziaływania w miejscu sprzedaży, [w:] Borusiak B. (red.), Orientacja rynkowa we współczesnym handlu detalicznym, „Zeszyty Naukowe”, nr 177, AE, Poznań, s. 96–105.pl_PL
dc.referencesZipser W., 2006, Usługi wielkopowierzchniowe a zachowania przestrzenne mieszkańców dużych miast (na podstawie wrocławskich obserwacji), [w:] Słodczyk J., Klimek R. (red.), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 63–79.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-865-3


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe