Show simple item record

dc.contributor.authorKościńska, Justyna Anna
dc.date.accessioned2019-05-24T11:59:44Z
dc.date.available2019-05-24T11:59:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28658
dc.description.abstractSocial sciences witness a steady interest in cross-cultural studies. Therefore, awareness of limitations and consequences of use of different languages in scientific research is crucial to its implementation. This paper addresses issues discussed above while presenting the study of the banking sector’s enterprise, which was created by the representatives of two countries: France and Poland. The research of the creation and development of this institution used the method of the biographical interview and data analysis. Due to the bilingualism of studied institution, two languages had to be used while collecting and analyzing empirical material. In this paper, the consequences of use of two different languages while conducting the qualitative research as well as impact of biculturalism (with emphasis on its linguistic aspect) on the course of the research will be presented.en_GB
dc.description.abstractSpołeczności dwujęzyczne są przedmiotem żywego zainteresowania nauk społecznych. W związku z tym ważne jest, by być świadomym ograniczeń oraz konsekwencji, jakie niesie ze sobą użycie różnych języków w badaniach naukowych. Wskazana problematyka przedstawiona jest w niniejszym artykule na podstawie studium przedsiębiorstwa z sektora bankowego, w którego tworzenie zaangażowani byli przedstawiciele dwóch państw, Francji i Polski. Badanie warunków powstania i rozwoju instytucji zrealizowane zostało metodą wywiadu biograficznego oraz analizy danych zastanych. Dwujęzyczność instytucji wiązała się z koniecznością posługiwania się dwoma językami przy zbieraniu oraz analizie materiału empirycznego. W niniejszym artykule przedstawione zostaną konsekwencje użycia dwóch języków podczas badań jakościowych oraz wpływ dwukulturowości, z naciskiem na jej aspekt językowy, na przebieg badania.pl_PL
dc.description.sponsorshipUniwersytet Warszawskipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 68
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectBanken_GB
dc.subjectFranceen_GB
dc.subjectPolanden_GB
dc.subjectbiographical methoden_GB
dc.subjectbilingualismen_GB
dc.subjectinstitutionen_GB
dc.subjectbankpl_PL
dc.subjectFrancjapl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectmetoda biograficznapl_PL
dc.subjectdwujęzycznośćpl_PL
dc.subjectinstytucjapl_PL
dc.titleBadanie jakościowe w instytucjach dwujęzycznych – studium przypadku przedsiębiorstwa z sektora bankowegopl_PL
dc.title.alternativeQualitative research in bilingual institutions – case study of a company in the banking sectoren_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number93-106
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Ogólnej, ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.contributor.authorBiographicalnoteDoktorantka w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół socjologii miasta, ekonomii społecznej oraz polskiej transformacji ustrojowo-gospodarczej. Ostatnio opublikowała Nowa Ziemia Obiecana. Raport badawczy na temat procesów urbanizacyjnych na Białołęce, Warszawa 2018. Członkini polskiej redakcji kwartalnika International Sociological Association „Globalny Dialog”.pl_PL
dc.referencesAndrews J. (2013), Researching Multilingually: New theoretical and methodological directions, „International Journal of Applied Linguistics”, t. 23, nr 3, s. 285–299.pl_PL
dc.referencesBizeul D. (1999), Faire avec les deconvenus. Une enquête en milieu nomade, „Societes contemporaines”, nr 33 –34, s. 111–137.pl_PL
dc.referencesBond M. H., Lai T. (1986), Embarrassment and Code-switching into a Second Language, „The Journal of Social Psychology”, t. 126, nr 2, s. 179–186.pl_PL
dc.referencesCastles S. (2010), Globalization, Ethnic Identity and the Integration Crisis, „Ethnicities”, t. 11, nr 1, s. 23–26.pl_PL
dc.referencesDołowy-Rybińska N. (2014), Młodzi Kaszubi i język – dylematy mikropolityki językowej, „Lud”, nr 98, s. 253–276.pl_PL
dc.referencesFerguson Ch. (1959), Diglossia, „Word”, nr 15, s. 325–340.pl_PL
dc.referencesFleck L. (2007), Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGleason J. B., Aycicegi A. (2006), When Is a First Language More Emotional? Psychophysiological Evidence from Bilingual Speakers, „Bilingual Education and Bilingualism”, nr 56, s. 257–283.pl_PL
dc.referencesHartman D., Gerteis J. (2005), Dealing with Diversity: Mapping Multiculturalism in Sociological Terms, „Sociological Theory”, t. 23, nr 2, s. 218–240.pl_PL
dc.referencesHockett C. (1968), Kurs językoznawstwa współczesnego, przeł. Z. Topolińska, M. Jurkowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, przeł. M. Durska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHughes E. (1984), The Sociological Eye. With an introduction by David Riesman and Howard S. Becker, Transaction Books, London, New Brunswick.pl_PL
dc.referencesJavier R. A. (1989), Linguistic Consideration in the Treatment of Bilinguals, „Psychoanalytic Psychology”, t. 6, nr 1, s. 87–96.pl_PL
dc.referencesKaufmann J.-C. (2010), Wywiad rozumiejący, przeł. A. Kapciak, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaźmierska K. (red.) (2012), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Wydawnictwo Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesKostera M. (2010), Zarządzanie w XXI wieku. Jakość. Twórczość. Kultura, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKostera M., Sławecki B. (2014), Opowieści o tworzeniu organizacji. Historiografia przedsiębiorczości jako program badawczy i praktyczny, „Problemy Zarządzania”, t. 12, nr 3, s. 47–63.pl_PL
dc.referencesKymlicka W. (2012), Multiculturalism: Success, Failure, and the Future, Migration Policy Institute, Washington, D. C.pl_PL
dc.referencesLewandowski E. (2011), Charakter narodowy Polaków i innych, Muza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarian V., Neisser U. (2000), Language-dependent Recall of Autobiographical memories, „Journal of Experimental Psychology”, t. 128, nr 3, s. 361–368.pl_PL
dc.referencesPavlenko A. (1998), Second Language Learning by Adults: Testimonies of bilingual writers, „Issues in Applied Linguistics”, nr 9, s. 3–19.pl_PL
dc.referencesSchrauf R. W., Rubin D. C. (2000), Internal Languages of Retrieval: The bilingual encoding of memories for the personal past, „Memory & Cognition”, t. 28, nr 4, s. 616–623.pl_PL
dc.referencesŚliż A., Szczepański M. S. (red.) (2011), Wielokulturowość: Konflikt czy koegzystencja, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVan de Vijver F., Leung K. (1997), Methods and Data Analysis of Comparative Research, Sage Thousand Oaks, CA.pl_PL
dc.referencesWeijters B., Puntoni S., Baumgartner H. (2017), Methodological Issues in Cross-Linguistic and Multilingual Advertising Research, „Journal of Advertising”, t. 46, nr 1, s. 115–128.pl_PL
dc.referencesWierzbicka A. (1986), Analiza lingwistyczna aktów mowy jako potencjalny klucz do kultury, [w:] A. Brodzka, M. Hopfinger, J. Lalewicz (red.), Problemy wiedzy o kulturze, Instytut Badań Literackich PAN, Wrocław, s. 103–113.pl_PL
dc.referencesWygnańska J. (2016), Doświadczenie biograficzne życia w dwóch kulturach. Studium biograficzne przypadku, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 12, nr 2, s. 168‒190.pl_PL
dc.referencesWyka A. (1993), Badacz społeczny wobec doświadczenia, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWylegała A. (2013), Badacz z Polski na Ukrainie: problemy metodologiczne, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 9, nr 4, s. 140–151.pl_PL
dc.contributor.authorEmailj.koscinska@is.uw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.68.07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.